CZ EN

Předběžné výsledky státního rozpočtu ČR za rok 2002 podle pokladního plnění

Podle předběžných bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu skončilo hospodaření státního rozpočtu za rok 2002 výsledným schodkem ve výši 45,7 mld Kč, když celkové příjmy dosáhly výše 705,0 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány v objemu 750,8 mld Kč.

 

Celkové hospodaření státního rozpočtu za rok 2002 lze v souhrnu považovat za příznivé, a to jak z hlediska plnění záměrů státního rozpočtu schváleného zákonem č. 490/2001 Sb., tak i z hlediska hodnocení jeho objemů upravených v souvislosti s realizací dalších výdajů, schválených Poslaneckou sněmovnou samostatnými zákony v celkové výši 15,5 mld Kč) a v souvislosti s rezervou na povodně (3,0 mld Kč).

Výsledný schodek státního rozpočtu ve výši -45,7 mld Kč, zahrnující i výše uvedené původně nerozpočtované výdaje, je pod úrovní schváleného schodku o 0,5 mld Kč (98,9 %) a o 22,0 mld Kč, tj. o 32,5 % nižší než schodek roku 2001.

Po vyloučení mimořádných výdajů (18,5 mld Kč) činí schodek státního rozpočtu za rok 2002 pouze 27,2 mld Kč, což je o 19,0 mld Kč, tj. o 41,1 % méně než uvažoval schválený státní rozpočet. Tento příznivý výsledek spočívá v překročení celkových původně rozpočtovaných příjmů o 14,6 mld Kč při současném nečerpání výdajů (bez mimořádných) o 4,4 mld Kč. Ve vykázaných výdajích je navíc zahrnuto i čerpání dalších výdajů na povodně ve výši cca 2,5 mld Kč, získaných úsporami v kapitolách VPS a Státní dluh (1,2 mld Kč) a v ostatních rozpočtových kapitolách (cca 1,3 mld Kč).

Příjmová strana státního rozpočtu

Celkové příjmy státního rozpočtu za rok 2002 dosáhly 705,0 mld Kč a jsou tak nad úrovní upraveného rozpočtu (zvýšeného o 3,0 mld Kč na povodně 2002) o 11,6 mld Kč, tj. o 1,7 %, při meziročním růstu o 78,8 mld Kč, tj. o 12,6 % (v roce 2001 byly celkové příjmy pod úrovní rozpočtu o 10,2 mld Kč při meziročním růstu o 40,0 mld Kč, tj. o 6,8 %).

Rozhodujícím faktorem překročení celkových příjmů bylo zlepšené inkaso daní a poplatků, jež dosáhlo výše 368,8 mld Kč a bylo nad úrovní rozpočtu o 10,8 mld Kč (o 3,0 %) při meziročním růstu o 12,2 mld Kč, tj. o 3,4 % (v roce 2001 vzrostly meziročně o 18,6 mld Kč, tj o 5,5 %, byly však pod úrovní rozpočtu o 3,5 mld Kč).

Těžiště překročení celkových daňových příjmů spočívalo v inkasu daní z příjmů právnických osob. To dosáhlo výše 76,9 mld Kč a bylo tak o 20,0 mld Kč (o 35,2 %) nad úrovní schváleného rozpočtu a o 8,0 mld Kč (o 11,7 %) vyšší než v roce 2001.

Ostatní daňové příjmy, stejně jako v minulých letech, zaostaly za rozpočtovanými hodnotami celkem o 9,2 mld Kč, tj. o 3,1 %. I když se na tomto výpadku z více jak 2/3 podílejí nepřímé daně - daň z přidané hodnoty a spotřební daně (výpadek ve výši 6,6 mld Kč), došlo u těchto daní proti předchozímu roku ke zlepšení (výpadek v roce 2001 představoval 16,2 mld Kč).

Inkaso DPH dosáhlo 118,1 mld Kč, což je o 4,4 mld Kč, tj. o 3,6 % pod úrovní rozpočtu (v roce 2001 byl rozpočet naplněn pouze na 89,2 %). Meziroční pokles DPH (o 3,1 mld Kč, tj. o 2,6 %) souvisí se změnou rozpočtového určení daní, tj. s participací krajů na jejím inkasu ve výši 3,1 % (absolutně 4,7 mld Kč).

Příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní dosáhly výše 68,9 mld Kč a za rozpočtem zaostalo o 2,1 mld Kč, tj. o 3,0 % při meziročním růstu o 3,8 mld Kč, tj. o 4,7 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob svojí výší 82,1 mld Kč zaostalo za rozpočtem o 2,0 mld Kč, tj. o 2,4 %, meziročně však vzrostlo o 3,5 mld Kč, tj. o 4,5 %. Z nich na srážkovou daň připadlo 5,1 mld Kč (pouze 79,8 % rozpočtu), na daň ze závislé činnosti 64,8 mld Kč (97,0 % rozpočtu) a na daň ze samostatně výdělečné činnosti 12,2 mld Kč (112,1 % rozpočtu).

Zlepšení inkasa daňových příjmů státního rozpočtu potvrzují i údaje o vývoji celostátních daňových příjmů. Ty dosáhly celkové výše 485,3 mld Kč (103,2 % schváleného rozpočtu) a meziročně vzrostly o 32,8 mld Kč, tj. o 7,2 % (v roce 2001 činil jejich meziroční růst 34,2 mld Kč, tj. 8,2 %); z toho růst daně z příjmů právnických osob představuje 14,0 mld Kč, tj. 16,2 % a růst daně z příjmů fyzických osob 10,6 mld Kč, tj. 10,1 % (podrobněji viz příloha).

Pojistné na sociální zabezpečení dosáhlo výše 258,5 mld Kč, což je mírně (o 0,7  mld Kč) pod úrovní schváleného rozpočtu (plnění na 99,7 %), ale o 16,2 mld Kč (o 6,7 %) nad úrovní roku 2001. Z toho na důchody připadlo 197,7 mld Kč (99,4 % rozpočtu), takže při výdajích na důchody vč. správních výdajů ve výši 217,3 mld Kč představuje saldo důchodového účtu schodek ve výši 19,7 mld Kč.

Ostatní příjmy zejména mimorozpočtového charakteru dosáhly výše 77,7 mld Kč, tedy 102,0 % státního rozpočtu zvýšeného o 3 mld Kč v souvislosti s povodněmi, resp. 106,2 % původně schváleného rozpočtu. Vyšší inkaso těchto příjmů spočívá zejména v mimořádných příjmech představovaných prémiemi z emisí státních dluhopisů ve výši 8,1 mld Kč a příjmy ze zhodnocování prostředků na účtech státní pokladny (1 mld Kč), při současném nerealizování rozpočtovaných příjmů z prodeje IPB (8,5 mld Kč).

Výdajová strana státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu zahrnující i všechny skutečně vynaložené výdaje, o kterých rozhodla Poslanecká sněmovna nad rámec původně schváleného rozpočtu (celkem 18,5 mld Kč) dosáhly výše 750,8 mld Kč, což představuje 101,9 % schváleného rozpočtu a 99,4 % rozpočtu po změnách.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 697,3 Kč, tj. na 99,2 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 8,2 %, tj. absolutně o 52,9 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Jejich čerpání ve výši 293,5 mld Kč představuje 100,9 % upraveného rozpočtu a meziroční růst o 7,0  %. Z těchto výdajů bylo 213,7 mld Kč vynaloženo na důchody, což představuje 99,5 % upraveného rozpočtu a meziroční růst o 6,3 %. Vysoké čerpání výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti ve výši 6,2 mld Kč, tj. 119,0 % rozpočtu a značný meziroční růst (o 1,0 mld Kč, tj. o 18,7 %) souvisí s nepříznivým vývojem nezaměstnanosti.

Čerpání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 65,6 mld Kč, tj. plnění rozpočtu po úpravách na 102,3 % a jejich značný meziroční růst (o 24,3 %) souvisí především s vrcholícím postupem reformy veřejné správy a s financováním dopadu škod způsobených záplavami.

Naopak relativně nízké čerpání výdajů kapitoly Státní dluh ve výši 18,9 mld Kč, tj. 88,3 %, představuje úsporu 3,1 mld Kč proti schválenému rozpočtu a souvisí s pokračujícím poklesem úrokových sazeb a se zavedením státní pokladny umožňující zapojení prostředků na účtech státních finančních aktiv a finančních úřadů do financování deficitu státního rozpočtu.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 53,5 mld Kč, což představuje 101,7 % rozpočtu po změnách (v roce 2001 to bylo 91,0 %); překročení rozpočtu souvisí s čerpáním prostředků z rezervních fondů vytvořených z úspor roku 2001.

Prostředky vyčleněné zákonem č. 392/2002 Sb. na odstraňování následků letošních povodní ve výši 3,0 mld Kč byly příslušnými usneseními vlády rozděleny jednotlivým příjemcům, tj. vybraným kapitolám a osmi postiženým krajům téměř v plné výši (celkové výdaje spojené s řešením následků povodní však dosáhly výše cca 5,5 mld Kč). Podrobnější čerpání těchto prostředků bude však známo až po zpracování účetních a finančních výkazů, tj. v rámci SZÚ za rok 2002.

Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Pokladní plnění výdajů:

 


 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.