CZ EN

Evropská unie poskytne České republice 80,9 mil. € (cca 2,4 mld. Kč)

Dne 16. května 2003 byla podepsána následující Finanční memoranda:

  • Finanční memorandum pro Národní program Phare 2003 - část 1
  • Finanční memorandum ISPA - Ochrana vod povodí řeky Dyje
  • Finanční memorandum ISPA - Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka

Za českou stranu memoranda podepsal Zdeněk Hrubý, Národní koordinátor pomoci Evropských společenství a náměstek ministra financí, za Evropskou komisi pan Ramiro Cibrián, velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v České republice. Podpisem Finančního memoranda pro Národní program Phare 2003 - část 1 budou České republice poskytnuty finanční prostředky ve výši 38,5 mil. € (cca 1,2 mld. Kč). V rámci Finančního memoranda ISPA pro projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje získá Česká republika 33,4 mil. € (cca 1 mld. Kč) a v rámci Finančního memoranda ISPA pro projekt Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka 9 mil. € (cca 274 mil. Kč).


Národní program Phare pro Českou republiku pro rok 2003 - část 1

Tento program musí být realizován do 31. října 2006. Projekty jsou zpravidla spolufinancovány českou stranou. U investičních projektů je minimální poměr spolufinancování 25%.

Hlavní části programu jsou následující:

Podprogram Politická kritéria - rozpočet 1,00 mil. €. Tento projekt je zaměřený na zlepšování dlouhodobých příležitostí pro Romy, zejména na lepší dostupnost zaměstnání, vzdělávání a bydlení.

Podprogram Vnitřní trh a ekonomická kritéria - rozpočet 8,17 mil. €. Podprogram obsahuje 6 projektů zaměřených na podporu přípravy státních institucí na podmínky fungování vnitřního trhu v EU. Cílem prvního projektu je posílení organizační struktury České obchodní inspekce (ČOI) v oblasti kontrol bezpečnosti výrobků, přeshraniční inspekce potenciálně nebezpečných produktů a zlepšení výměny informací mezi Ministerstvem průmyslu, ČOI a celními úřady. Výsledkem druhého projektu by měl být funkční systém sběru statistických dat o obnovitelných zdrojích energie a jeho soulad s legislativou EU. Další projekty jsou zaměřeny na zajištění funkčnosti a transparentnosti českého kapitálového trhu podle evropských a mezinárodních standardů, posílení českého bankovního sektoru na základě zavedení Basle II, posílení administrativní kapacity Českého statistického úřadu s cílem vyvinout nové informační technologie a strategie pro efektivní sběr dat, jejich zpracování a rozšiřování a posílení systému zadávání veřejných zakázek.

Podprogram Zemědělství - rozpočet 4,65 mil. €. Podprogram zahrnuje tři projekty zaměřené na modernizaci vybavení laboratoří a informačních systémů Státní veterinární správy s cílem zajistit soulad s politikou bezpečnosti potravin EU, posílení ochrany spotřebitele kontrolou bezpečnosti krmiv a posílení institucionální a administrativní kapacity Státní rostlinolékařské správy.

Podprogram Životní prostředí - rozpočet 2,75 mil. €. Podprogram obsahuje dva projekty se zaměřením na zlepšení ochrany životního prostředí v České republice dalším zvyšováním kapacity České inspekce životního prostředí s cílem splnit minimální kritéria EU na inspekci životního prostředí na centrální, regionální a lokální úrovni a vytvoření České informační agentury pro životní prostředí.

Podprogram Spravedlnost a vnitro - rozpočet 4,32 mil. €. Podprogram zahrnuje pět projektů. Projekt zaměřený na Justiční akademii, která byla založena pomocí projektu Phare z roku 2000, má umožnit dále rozvíjet učební osnovy pro vzdělávání soudců a justičních pracovníků, v jeho rámci bude rovněž pořízeno vybavení pro regionální pobočky Justiční akademie. Další projekty mají za cíl zlepšit pracovní podmínky útvarů policie, které se zabývají odhalováním a potíráním organizovaného zločinu, podpořit ministerstvo financí při akcích zaměřených proti praní špinavých peněz, posílit kapacitu českých policejních složek v boji proti organizovanému zločinu zaměřenému na nelegální obchodování s lidmi, lidskými orgány, převaděčství a prostituci pomocí transferu zkušeností expertů z členských států EU a vybavení příslušných jednotek moderní technikou. Další projekt se zabývá zvýšením kapacity počítačové sítě a systémů nezbytných k ochraně hranic v rámci Schengenského prostoru a navazuje na předešlé projekty, zabývající se naplňováním požadavků v rámci Schengenského acquis.

Podprogram Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví - rozpočet 5,11 mil. €. Podprogram obsahuje pět projektů, jejichž cílem je podpořit tvorbu jednotné (centralizované) informační databáze pro migrující pracovníky po vstupu do EU, která by byla přístupná ze 120 kontaktních míst v ČR a kompatibilní s obdobnými systémy ostatních členských států, měla by sloužit pro účely sociálního zabezpečení. Další projekt má pomoci vytvořit národní systém EURES, který eviduje volná pracovní místa a napomáhá volnému pohybu pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru, a napojení na systém ESSPROS (Evropský systém statistiky sociální ochrany). Cílem třetího projektu je posílit schopnost ministerstva práce a sociálních věcí a ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) implementovat evropskou legislativu v oblasti bezpečnosti práce vytvořením systému celoživotního a nepřetržitého vzdělávání pro inspektory bezpečnosti práce, navrhnutím informační kampaně pro veřejnost i zaměstnance a zaměstnavatele a vytvořením monitorovacího systému bezpečnosti práce. Cílem dalších projektů je snížení radiační zátěže pacientů i pracovníků v nemocnicích pomocí nákupu moderních přístrojů a vytvoření systému vzájemného uznávání profesních kvalifikací a diplomů v případě lékařských a nelékařských (zdrav. sestra, porodní asistentka, fyzioterapeuti apod.) zdravotnických profesí.

Podprogram Posilování administrativní kapacity - rozpočet 2,75 mil. €. Podprogram obsahuje dva projekty zaměřené na posílení kapacity Institutu státní správy pro rozvoj výcvikových programů pro pracovníky státní správy, a tím napomoci reformě veřejné správy v souladu se zákonem o stání službě a posílení veřejné vnitřní finanční kontroly na regionální úrovni.

Ekonomická a sociální koheze - rozpočet 9,75 mi. €. Tento projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelské infrastruktury v regionech Severozápadní Čechy, Ostravsko a Střední Morava. Priority tohoto projektu byly vybrány na základě priorit Národního rozvojového plánu a Společného regionálního operační programu.


Projekty v rámci nástroje ISPA


Finanční memorandum ISPA - projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje

Projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje řeší výstavbu a rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v deseti aglomeracích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, které v současnosti nesplňují požadavky směrnic Evropské unie. Tyto aglomerace jsou vybrány v celém povodí. Jedná se o Třebíč, Blansko, Nové Město na Moravě, Moravské Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem, Brno - Šlapanicko, Boskovice, Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou a Jemnice. Evropská unie poskytne na tento projekt 33,4 mil. €.

Finanční memorandum ISPA - projekt Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka

Cílem projektu Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka by měla být rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod Česká Ves, doplnění kanalizační sítě ve městě Jeseník a rozšíření kanalizace pro obce Lipová - lázně, Bělá pod Pradědem a Česká Ves a doplnění vodovodní sítě, která bude v souběhu s budovanou kanalizací pro město Jeseník a obce Lipová - lázně, Bělá pod Pradědem a Česká Ves. Na tento projekt přispěje Evropská unie částkou 9 mil. €.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.