CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2003

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2003 schodek ve výši -53,4 mld Kč, tj 46,5 % upraveného rozpočtu. V porovnání se stejným obdobím roku 2002 (schodek 0,9 mld Kč) je však výsledek horší o 52,5 mld Kč (nízký schodek státního rozpočtu k 30.6.2002 souvisel jednak s cca polovičním objemem celoročně rozpočtovaného schodku proti letošnímu rozpočtu a dále zejména s vysokým plněním celkových příjmů, ovlivněným jednorázovou realizací mimořádných příjmů z deblokace pohledávek za Ruskou federací a z privatizace TRANZGAZU ve výši téměř 38 mld Kč).

Schválený státní rozpočet na rok 2003 počítá se schodkem ve výši -111,3 mld Kč; rozpočtovými opatřeními provedenými k 31.3. 2003 byly výdaje státního rozpočtu na tento rok zvýšeny celkem o 3,6 mld Kčx) (z toho 3,5 mld Kč činilo navýšení pro Ministerstvo dopravy na krytí výdajů souvisejících s odstraňováním škod po loňských povodních), takže při nezměněném objemu příjmů se rozpočtovaný schodek zvýšil na 114,9 mld Kč.

 

Oproti výsledkům za leden až květen (schodek -74,6 mld Kč) se v průběhu měsíce června hospodaření státního rozpočtu zlepšilo. Přebytek dosažený v měsíci červnu (21,2 mld Kč) měl hlavní příčiny ve vysokém inkasu daňových příjmů. Jejich červnové inkaso (55,9 mld Kč) výrazně převýšilo průměrné měsíční inkaso předchozích pěti měsíců (26,7 mld Kč). Ke zlepšení došlo zejména u daně z příjmů právnických osob a souvisí se čtvrtletní periodicitou v placení záloh této daně (při současně pokračujících dobrých výsledcích hospodaření rozhodujících plátců za rok 2002) a částečně i inkasa DPH, spotřebních daní a daní z příjmů fyzických osob z podnikatelské činnosti. Celkové červnové příjmy převýšily průměrné měsíční hodnoty předchozích pěti měsíců (50,6 mld Kč), a to o 31,9 mld Kč. Ve srovnání s minulým rokem nebylo toto převýšení tak výrazné (91,4 mld Kč proti průměrným 51,4 mld Kč) vlivem v loňském prvním pololetí inkasovaných mimořádných příjmů.

K 30.6. 2003 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu výše 335,6 mld Kč, což představuje 49,1 % rozpočtu, ale meziroční pokles o 12,9 mld Kč, tj. o 3,7 % ovlivněný výhradně nedaňovými a ostatními příjmy, které svou výší 14,6 mld Kč sice představují již 63,1 % rozpočtu, meziročně však poklesly o 38,6 mld Kč, tj. na 27,4 % (vliv v letošním roce již nerozpočtovaných mimořádných příjmů).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 189,3 mld Kč, tj. 49,1 % rozpočtu a meziročně výrazně vzrostly o 19,6 mld Kč, tj. o 11,6 %, zatímco v prvním pololetí loňského roku činily 169,7 mld Kč, tj. 47,4 % rozpočtu při meziročním růstu o 6,1 mld Kč, tj. o 3,7 % (vliv nové participace krajů na celostátních daňových příjmech a platebního kalendáře daně z příjmů právnických osob).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 131,7 mld Kč, což představuje 47,8 % rozpočtu a meziroční růst o 6,1 mld Kč, tj. o 4,8 % (ve stejném období minulého roku byly plněny na 48,5 % při meziročním růstu o 8,5 mld Kč, tj. o 7,3 %) a za 6ti měsíční alikvotou zaostávají o 6,1 mld Kč (loni o 4,0 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je za šest měsíců letošního roku záporné částkou 22,7 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem 31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval 14,5 mld Kč, což je o 5,3 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (18,4 mld Kč) a současně více než ve stejném období minulého roku (o 0,3 mld Kč).

V porovnání se šestiměsíční alikvotou příjmy z daní a poplatků (i přes zmíněné zlepšení v měsíci červnu) mírně zaostávají za pololetní alikvotou, a to o 3,4 mld Kč (loni o 9,3 mld Kč). Důvodem je především celkově nepříznivý vývoj nepřímých daní, zejména DPH (výpadek 3,9 mld Kč), proti předpokladům, z kterých vycházel návrh letošního rozpočtu. Obdobně jako v loňském prvním pololetí dochází (i když v menší míře) k posunu části plateb daně z příjmů právnických osob u poplatníků s daňovým poradcem souvisejících s daňovým přiznáním, do prvních dnů měsíce července (poslední den daňového přiznání - 30. červen připadl v roce 2002 na neděli, v letošním roce na pondělí). Výši tohoto skluzu ovlivňujícího nepříznivě příjmy za první pololetí, lze v letošním roce odhadnout na cca 8 mld Kč (loni to bylo více než 12 mld Kč).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci června 2003 výše 246,1 mld Kč, což představuje 48,5 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 23,9 mld Kč, tj. o 10,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 222,2 mld Kč, tj. 47,3 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 15,2 mld Kč, tj. o 7,4 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Celkové výdaje státního rozpočtu za 1. pololetí ve výši 389,0 mld Kč představují 48,7 % upraveného rozpočtu, což je vyšší plnění než v roce 2002 (46,6 %) a proti alikvotě upraveného rozpočtu tak bylo zatím čerpáno o 10,5 mld Kč méně. Vykázaný meziroční růst výdajů (o 11,3 % proti rozpočtovaným 5,9 %) je výrazně ovlivněn úhradou nákladů spojených se závazkem z arbitrážního sporu CME vůči ČR v korunovém ekvivalentu 10,7 mld Kč, dále jednorázovou úhradou příspěvku státu stavebním spořitelnám za celý rok 2002 ve výši 12,9 mld Kč (v roce 2002 to bylo 11,1 mld Kč), čerpáním prostředků poskytnutých EIB na odstraňování loňských povodňových škod ve výši 3,5 mld Kč, jakož i předsunutou platbou státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 2,7 mld Kč (v roce 2002 tato platba nebyla poskytnuta).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za prvních šest měsíců roku čerpány ve výši 373,8 mld Kč, tj. na 50,0 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 12,3 %, absolutně o 41,1 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Čerpání sociálních dávek za první pololetí ve výši 154,4 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 50,2 % a meziroční růst o 3,0 %. Z těchto výdajů bylo 112,9 mld Kč vynaloženo na důchody, což je polovina rozpočtované výše (50,0 %). Vysoké čerpání vykazují neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, když ke konci června byly čerpány ve výši 58,3 mld Kč, tj. 56,2 % upraveného rozpočtu (vliv čerpání prázdninových platů ve školství ve výši 5,7 mld Kč).

Vyšší procento čerpání, než by odpovídalo polovině celoročního rozpočtu, vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (59,0 %), transfery státním fondům, konkrétně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (56,9 %) a výdaje kapitoly Operace státních finančních aktiv a pasiv (86,7 %). Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojistného byly naopak čerpány zatím pouze na 39,7 %, což souvisí s výplatními termíny.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 15,2 mld Kč, což představuje 29,4 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 32,0 %) při meziročním poklesu o 8,7 %. Nižší čerpání nevybočuje z průměru předchozích let, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Závěry

Schodek státního rozpočtu vykázaný ke konci června (-53,4 mld Kč), který představuje 46,5 % upraveného rozpočtu a současně nenaplňuje šestiměsíční alikvotu o 4,0 mld Kč, indikuje, že celoročně rozpočtovaný schodek bez mimořádných výdajů schválených Poslaneckou sněmovnou, by neměl být překročen.

Na příjmové straně lze očekávat mírné překročení celoročně rozpočtovaných příjmů (684,1 mld Kč) v celkové výši cca 1 až 2 mld Kč, a to v důsledku předpokládaného vyššího inkasa daňových příjmů (cca 2 až 3 mld Kč), zejména daně z příjmů právnických osob a vyšších nedaňových a ostatních příjmů (cca 3 až 4 mld Kč) při současném nenaplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení v objemu 4-5 mld Kč.

Při předpokladu, že výdaje státního rozpočtu schválené Poslaneckou sněmovnou ve výši 798,9 mld Kč nebudou překročeny, lze očekávat, že výsledný celoroční schodek zůstane mírně pod úrovní schválenou zákonem č. 579/2002 Sb. Zahrnutím mimořádných výdajů (CME 10,7 mld Kč) a očekávaného vyššího čerpání úvěrů od EIB než uvažuje státní rozpočet (o 6,0 mld Kč) by se výsledný schodek ke konci roku měl pohybovat v rozmezí cca 125 až 127 mld Kč.

Pokladní plnění příjmů

Pokladní čerpání výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů


x)zvýšení je kryto čerpáním 1. tranše úvěru od EIB na odstraňování povodňových škod (zákon č.  574/2002 Sb.)
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.