CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2003

Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 579/2002 Sb. ze dne 17.  prosince se schodkem ve výši 111,3 mld Kč, při objemu celkových příjmů 684,1 mld Kč a celkových výdajů 795,4 mld Kč. Tento zákon byl změněn nově přijatým zákonem č. 252/2003 Sb., ze dne 8. července 2003, který upravil příjmy na částku 686,1 mld Kč (zvýšení o 2 mld Kč), zatímco výdaje byly zvýšeny o 12,6 mld Kč na částku 808,0 mld Kč a nově schválený schodek státního rozpočtu se tak zvýšil o 10,6 mld Kč na 121,9 mld Kč.

Navýšit příjmy o 2 mld Kč umožnily přetrvávající nízké úrokové sazby a z nich vyplývající vyšší prémie získané z emise státních dluhopisů. Zvýšení výdajové strany rozpočtu se týká kapitoly Všeobecná pokladní správa ze které byl uhrazen závazek ČR z arbitrážního sporu s CME (10,6 mld Kč) a dále z něj byly hrazeny vyšší dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 2 mld Kč) a finanční vypořádání smluvních vztahů ČR se společností Housing & Construction, spojené s odstoupením od smlouvy o výstavbě dálnice D 47 (630 mil.  Kč) a budou hrazeny platy soudců dle rozhodnutí Ústavního soudu (448 mil.  Kč).

O úhradu závazku ČR vůči CME se zvýší schodek státního rozpočtu (bude vypořádán po projednání státního závěrečného účtu za rok 2003 Poslaneckou sněmovnou), vyšší dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu budou hrazeny z vyšších příjmů a z prémií státních dluhopisů (nulový vliv na schodek) a výdaje na dálnici D 47 a platy soudců budou kryty úsporami úrokových nákladů v kapitole Státní dluh (neutrální vliv).

Další úpravy rozpočtu představují rozpočtová opatření provedená v období do 30.června, kterými byly výdaje státního rozpočtu zvýšeny o 6,4 mld Kč, čímž se při nezměněném objemu příjmů rozpočtovaný schodek zvýšil na 128,3 mld Kč. Ty se týkaly schváleného dluhopisového programu na pokrytí další návratné finanční výpomoci na výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen ve výši 2,0 mld Kč (zákon č. 177/2003 Sb.), dále čerpání 1. tranše úvěru od EIB na financování loňských povodňových škod ve výši 3,7 mld Kč (zákon č. 574/2002 Sb.) a zvýšení výdajů ve výši 662 mil.  Kč z titulu zmocnění ministra financí pro zvýšení výdajů státního rozpočtu o prostředky na povodně, restituce a Kosovo nevyužité v roce 2002 (§ 2 odst 2 zákona č. 579/2002 Sb.)

x x x

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykázalo hospodaření státního rozpočtu ke konci srpna 2003 schodek ve výši -71,9 mld Kč, tj. 56,0 % upraveného celoročního schodku, když celkové příjmy dosáhly výše 439,3 mld Kč (64,0 % upraveného rozpočtu) a celkové výdaje byly čerpány ve výši 511,2 mld Kč (na 62,8 %). Za osmiměsíční alikvotou tak zaostávají příjmy o 18,1 mld Kč, výdaje o 31,7 mld Kč a schodek je o 13,6 mld Kč nižší.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykázal, tj. 56,0 % upraveného celoročního schodku, když (64,0 % upraveného rozpočtu) a (na 62,8 %). Za osmiměsíční alikvotou tak zaostávají příjmy o 18,1 mld Kč, výdaje o 31,7 mld Kč a

Ve srovnání s výsledky za předchozích sedm měsíců (schodek -62,1 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu, pokud jde o celkový schodek, ke konci měsíce srpna zhoršilo, i když předstih v plnění příjmů před výdaji se zvýšil z 0,5 procentního bodu ke konci července na 1,2 ke konci srpna.

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc srpen skončilo schodkem ve výši -9,8 mld Kč, když příjmy dosáhly 44,6 mld Kč, tj. o 11,8 mld Kč méně než měsíční průměrný příjem za předchozích sedm měsíců (56,4 mld Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 54,4 mld Kč, tj. o 5,8 mld Kč méně než bylo průměrně měsíčně čerpáno za období leden až červenec 2003.

Celkové příjmy státního rozpočtu za osm měsíců ve výši 439,3 mld Kč představují 64,0 % rozpočtu (v roce 2002 činily 66,0 % upraveného rozpočtu a 64,6 % celoroční skutečnosti). Proti alikvotě zaostávají o 16,7 mld Kč, zatímco ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty upraveného rozpočtu pouze o 7,6 mld Kč (vliv mimořádných, v letošním roce již nerozpočtovaných příjmů).

Celkové inkaso daní dosáhlo 243,2 mld Kč, tj. 63,1 % rozpočtu po změnách (v roce 2002 64,1 % rozpočtu a 62,2 % skutečnosti). Za alikvotou zaostalo o 13,7 mld Kč (v roce 2002 o 9,0 mld Kč).

Příznivě se vyvíjí inkaso spotřebních daní, kdy bylo za osm měsíců vybráno 46,5 mld Kč, což představuje 68,9 % rozpočtu a proti alikvotě je lepší o 1,5 mld Kč (v roce 2002 to bylo 60,8 % rozpočtu a 62,9 % roční skutečnosti).

Vývoj inkasa daně z přidané hodnoty je proti loňské dynamice i proti záměrům schváleného rozpočtu příznivější. Svojí výší 76,9 mld Kč představující 63,5 % rozpočtu zaostává za alikvótou pouze o 3,9 mld Kč (ve stejném období minulého roku představovalo inkaso DPH 58,7 % rozpočtu a 60,8 % celoroční skutečnosti a výpadek proti alikvotě o 9,7 mld Kč). Meziroční růst inkasa o 6,9 mld Kč převyšuje jak rozpočtovanou dynamiku (102,4 % proti loňské skutečnosti) tak i loňský vývoj, kdy příjmy státního rozpočtu z DPH meziročně poklesly o 7,3 mld Kč. Přitom dynamiku inkasa DPH ovlivnily vratky daně, které saldově od počátku roku ke konci srpna dosáhly 79,8 mld Kč (v minulém roce činily 76,8 mld Kč). V samotném měsíci srpnu dosáhly vratky 14,1 mld Kč proti 11,3 mld Kč v srpnu předchozího roku.

Naproti tomu inkaso daně z příjmů právnických osob - svým objemem 48,9 mld Kč představujícím 59,7 % rozpočtu zaostává za odpovídajícím podílem z celoročně rozpočtované částky o 5,7 mld Kč. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani inkasováno do státního rozpočtu 46,7 mld Kč, což bylo 82,1 % rozpočtu a 60,7 % roční skutečnosti. Zpomalení meziročního růstu této daně proti výsledkům k 31. červenci 2003 (meziroční index za sedm měsíců 110,9 %, za osm měsíců 104,6 %) odráží záporné srpnové inkaso této daně ve výši 0,3 mld Kč (z titulu vratek daně ve výši 2,0 mld Kč proti srpnovému výběru této daně ve výši 1,7 mld), což souvisí s relativně horšími výsledky plátců daně za rok 2002 proti výsledkům za rok 2001, od kterých byly odvozovány zálohy daně za 1. pololetí letošního roku. .

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci srpna dosáhlo 56,5 mld Kč, tj. 62,3 % rozpočtu (ve stejném období minulého roku představovalo 63,3 % rozpočtu a 64,8 % celoroční skutečnosti) a proti alikvotě zaostává o 3,9 mld Kč. 

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8. 2003 výše 319,3 mld Kč, což představuje 62,9 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst 5,5 % (o 16,7 mld Kč); ve stejném období minulého roku vzrostlo meziročně celostátní inkaso daní o 4,3 % (o 12,5 mld Kč) a dosáhlo 302,7 mld Kč, tj. 64,4 % schváleného rozpočtu (podrobněji viz příloha č. 3).

Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 177,4 mld Kč představovalo 64,4 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 65,1 %) a meziročně vzrostlo o 5,1 % (v roce 2002 o 7,0 %). Jeho plnění je pod úrovní alikvoty již o 6,3 mld Kč (ve stejném období loňského roku o 4,1 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za osm měsíců letošního roku záporné částkou -26,5 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval -17,5 mld Kč a je tak o 5,2 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně proti stejném období loňského roku vyšší o 1,1 mld Kč.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 18,8 mld Kč při 74,7 % plnění rozpočtu. Nad alikvotou tak byly o 3,3 mld Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 38,4 mld Kč méně, a to v důsledku absence mimořádných příjmů z privatizace státního majetku (20,6 mld Kč v r. 2002) a z deblokace pohledávek za Ruskou federací (17,2 mld Kč) v letošním roce.

x x x

Celkové výdaje státního rozpočtu za osm měsíců letošního roku ve výši 511,2 mld Kč představují 62,8 % rozpočtu, což je méně než v roce 2002 (65,2 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 31,7 mld Kč (v roce 2002 o 10,9 mld Kč). Meziročně vzrostly o 4,6 %, tj. o 22,7 mld Kč.

Vykázaný meziroční růst výdajů o 4,6 % je ovlivněn zejména úhradou nákladů spojených se závazkem z arbitrážního sporu CME vůči ČR v korunovém ekvivalentu 10,6 mld Kč. Dále byly výdaje ovlivněny čerpáním úvěrů poskytnutých EIB na odstraňování loňských povodňových škod (3,5 mld Kč) a na dálniční obchvat Plzně (1,6 mld Kč), jakož i předsunutou platbou státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 2,7 mld Kč (v roce 2002 takováto platba nebyla poskytnuta) a jednorázovou úhradou příspěvku státu stavebním spořitelnám za celý rok 2002 ve výši 12,9 mld Kč (v roce 2002 to bylo 11,1 mld Kč). Byla rovněž provedena platba spojená s vypořádáním smluvních vztahů se společností Housing and Construction na základě vypovězení smlouvy o výstavbě dálnice D47 (635 mil. Kč) a transferovány zvýšené finanční prostředky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 2 mld Kč.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 488,1 mld Kč, tj. na 64,4 %, při nenaplnění alikvoty rozpočtu o 17,1 mld Kč. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 5,1 %, tj. absolutně o 23,6 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je jako obvykle vynakládán na sociální oblast. Jejich osmiměsíční čerpání ve výši 203,8 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 66,3 % a růst o 3,6 %. Z těchto výdajů bylo 150,1 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 66,5 % a meziroční růst 5,0 %).

Vysoká meziroční dynamika neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně, které k 31.8. dosáhly výše 76,6 mld Kč při plnění rozpočtu na 71,6 % (nad alikvotou o 5,2 mld Kč) a meziročním růstu o 31,4 mld Kč, tj. o 69,7 % souvisí s dokončením reformy veřejné správy (vysoký objem transferů krajům).

Kapitálové výdaje byly čerpány pouze ve výši 23,1 mld Kč, což představuje zatím 40,9 % rozpočtu po změnách (v roce 2002 to bylo 46,8 %) a o 24,6 mld Kč méně než by odpovídalo 8/12 rozpočtu.

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci srpna 2003 ve výši 71,9 mld Kč představuje 56,0 % rozpočtu po změnách. Je o 13,6 mld Kč pod úrovní osmiměsíční alikvoty upraveného rozpočtu a (o 2,3 mld Kč proti alikvotě původně schváleného rozpočtu).

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.