CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2003

Podle bankovních údajů o pokladním plnění za 11 měsíců letošního roku byl vykázán schodek ve výši 92,2 mld Kč a je o 9,8 mld Kč pod úrovní alikvoty zákonem č. 579/2002 Sb. schváleného celoročního schodku (-111,3 mld Kč) i pod úrovní alikvoty schodku rozpočtu po změnách (131,7 mld Kč) o 28,5 mld Kč. Proti schodku vykázanému ke konci října (–82,9 mld Kč) došlo k nárůstu salda o 9,3 mld Kč.Celkové příjmy státního rozpočtu ve výši 617,8 mld Kč představují 90,1 % upraveného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 11,1 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty upraveného rozpočtu o 11,3 mld Kč), celkové výdaje v objemu 710,0 mld Kč představují 86,8 % upraveného rozpočtu a proti alikvotě jsou nižší o 39,6 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty o 24,9 mld Kč).

Prohloubení schodku státního rozpočtu v měsíci listopadu o 9,3 mld Kč souvisí jednak se zvýšením transferů územním rozpočtům o 3,7 mld Kč, příspěvkovým a podobným organizacím o 2,7 mld Kč a dále s obvyklou akcelerací čerpání výdajů jednotlivými kapitolami v závěru roku, zejména pak kapitálových výdajů (8,4 mld Kč v listopadu proti průměru za leden až říjen 3,2 mld Kč).

Za celé období ledna až listopadu se hospodaření státního rozpočtu ve srovnání s upraveným rozpočtem vyvíjí relativně příznivě. Při meziročním poklesu celkových příjmů o 6,5 mld Kč, tj. o 1,0 % (upravený rozpočet počítá s poklesem o 18,9 mld Kč, tj. o 2,7 % proti skutečnosti roku 2002) vykazují příznivý vývoj nedaňové, kapitálové a ostatní příjmy, které jsou již nad úrovní celoročního rozpočtu o 18,1 % zejména v důsledku převodu prostředků z vlastních fondů do příjmů kapitol (ve výši 2,5 mld Kč proti rozpočtovaným 105 mil. Kč) a dále vlivem převodu 1,4 mld Kč z FNM do kapitoly OSFA k částečné kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek (zákon č. 282/2003 Sb.), se kterými rozpočet nepočítal.

Vývoj celkového inkasa daní a poplatků odpovídá záměrům schváleného rozpočtu, a to jak z hlediska jeho plnění, tak i pokud jde o meziroční dynamiku. Svojí výší 343,7 mld Kč představuje 89,2 % celoročního rozpočtu a je o 9,6 mld Kč nižší než je alikvota jedenácti měsíců, při meziročním růstu o 5,7 %, zatímco upravený rozpočet je nad úrovní loňského celoroku o 4,5 % (ve stejném období minulého roku byly příjmy z daní plněny na 90,8 %, při meziročním růstu o 3,1 % a za alikvotou zaostávaly o 3,0 mld Kč). Inkaso jednotlivých daní se však nadále vyvíjí diferencovaně.

Příznivý vývoj inkasa DPH pokračoval i v měsíci listopadu. To svým objemem 112,4 mld Kč představuje 92,7 % rozpočtu (proti alikvotě je vyšší o 1,3 mld Kč), při meziročním růstu o 5,4 %, zatímco ve stejném období m.r. byl rozpočet plněn pouze na 87,0 % (výpadek proti alikvotě činil 5,7 mld Kč). Příznivějšího plnění je dosaženo i přes vysoké vratky této daně, které jsou ve srovnání ke stejnému období minulého roku vyšší o 7,1 mld Kč.

Rovněž inkaso spotřebních daní se zejména vlivem vysokých nákupů obyvatelstva, spojených s výrazným zadlužováním, vyvíjí velmi příznivě – jeho objem 65,3 mld Kč představuje již 96,8 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 88,1 %), proti alikvotě je vyšší o 3,5 mld Kč (v roce 2002 naopak za ní zaostávalo o 2,5 mld Kč) a ve srovnání s rokem 2002 vzrostlo meziročně o 2,7 mld Kč, tj. o 4,4 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci listopadu dosáhlo 77,0 mld Kč, tj. 85,0 % rozpočtu (výpadek proti alikvotě 6,0 mld Kč), při meziroční dynamice 6,6 %, což je mírně horší výsledek než ve stejném období m.r., kdy při plnění rozpočtu na 85,9 % a výpadku 4,8 mld Kč bylo celoroční inkaso pod úrovní rozpočtu o 2,1 mld Kč. Tento relativně nepříznivý vývoj je ovlivněn zejména nižším inkasem daně z přiznání (76,8 % rozpočtu proti 93,9 % v roce 2002) a ze závislé činnosti (86,0 % proti 85,9 %), při současně příznivějším inkasu srážkové daně (93,1 % proti 72,5 %).

Inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO) je v porovnání se dvěma předchozími roky relativně horší. Za hodnocené období dosáhlo výše 68,9 mld Kč, což představuje 84,3 % rozpočtu a meziroční růst o 8,8 %, zatímco v roce 2002 činilo inkaso již 111,3 % rozpočtu (celoročně bylo pak nad jeho úrovní o 20,0 mld Kč, tj. o 35,2 %), při meziročním růstu o 11,7 %. Tento vývoj souvisí jednak s vysokou rozpočtovanou dynamikou (143,8 % proti schválenému rozpočtu a 106,3 % proti skutečnosti 2002) a zejména s méně příznivými hospodářskými výsledky rozhodujících plátců daně za rok 2002, od kterých jsou odvozovány zálohy na 2. pololetí letošního roku. Přesto lze očekávat, že celoroční inkaso této daně bude mírně nad úrovní schváleného rozpočtu.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 451,5 mld Kč a představuje 88,9 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 24,4 mld Kč, tj. o 5,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 427,0 mld Kč, tj. 90,8 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek činil 26,1 mld Kč (6,5 %).

Pojistné na sociální zabezpečení dosáhlo 244,4 mld Kč, tj. 88,7 % rozpočtu, meziročně se zvýšilo o 12,4 mld Kč, tj. o 5,3 % a za alikvotou zaostává o 8,2 mld Kč (ve stejném období m.r. o 5,6 mld Kč, při plnění rozpočtu na 89,5 % a při meziročním růstu o 14,3 mld Kč, tj. o 6,6 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je tak za jedenáct měsíců letošního roku záporné částkou 34,5 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním deficitem 31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) představoval 23,7 mld Kč, což je o 6,8 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně o 0,6 mld Kč více než ve stejném období loňského roku.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly 29,7 mld Kč, tj. 118,1 % upraveného rozpočtu a meziročně poklesly o 37,4 mld Kč, tj. o 55,8 %, a to vlivem v letošním roce nerozpočtovaných mimořádných příjmů, které ke konci listopadu minulého roku představovaly částku 40,8 mld Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu ke konci listopadu dosáhly výše 710,0 mld Kč, což představuje 86,8 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 88,4 %) a meziroční růst o 44,0 mld Kč, tj. o 6,6 %; za alikvotou zaostávají o 39,6 mld Kč (v roce 2002 o 24,9 mld Kč). Nad úrovní alikvoty (91,7 %) jsou čerpány zejména neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (94,9 %), transfery fondům zdravotního pojištění (96,6 %), transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (100,1 %) a výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (101,3 %), jakož i čerpání u kapitoly OSFA (96,9 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 669,6 mld Kč, tj. na 88,1 % a meziročně vzrostly o 6,8 %, zatímco kapitálové výdaje svojí výší 40,5 mld Kč představují pouze 69,8 %, při meziročním nárůstu o 3,9 %.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů (40,4 %) je vynakládán na sociální oblast. Za jedenáct měsíců byly výdaje na sociální dávky čerpány ve výši 278,9 mld Kč, tj. na 90,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,2 % (v loňském roce byly čerpány na 92,9 % při meziročním růstu o 7,6 %). Z nich bylo 206,4 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 91,4 % a meziroční růst o 4,7 %). Vysoké čerpání vykazují pouze výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (101,3 %), zatímco ostatní sociální dávky nedosahují alikvoty 11-ti měsíců; jejich vysoká meziroční dynamika (112,5 %) souvisí s nepříznivým vývojem zaměstnanosti.

V období do konce listopadu byly uhrazeny mimořádné výdaje v celkové výši cca 20 mld Kč, se kterými původně schválený státní rozpočet nepočítal (závazek z arbitrážního sporu CME, úvěr od EIB na odstraňování následků loňských povodňových škod, vypořádání se společností Housing and Construction na projekt dálnice D47, úhrada platů soudcům dle rozhodnutí Ústavního soudu, návratná finanční výpomoc Zajišťovacímu fondu družstevních záložen a zvýšená dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu).

Závěry

I když schodek státního rozpočtu za 11 měsíců letošního roku (-92,2 mld Kč) představuje zatím pouze 70,0 % celoročně rozpočtovaného upraveného schodku, bude konečný výsledek hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2003 záviset především na prosincovém inkasu daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že celkové příjmy státního rozpočtu budou vyšší než původně rozpočtované cca o 8 až 10 mld Kč, z toho inkaso daňových příjmů by mělo převýšit rozpočet o 7 až 9 mld Kč, nedaňových a ostatních příjmů o 4 až 5 mld Kč, při současném nenaplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení ve výši cca 3 až 4 mld Kč.

Očekávaná výše celkových výdajů (cca 817 mld Kč), znamenající překročení zákonem č. 579/2002 Sb. schváleného objemu výdajů o cca 22 mld Kč, se odrazí ve výsledném schodku státního rozpočtu, který by tak měl pohybovat kolem cca 123 mld Kč.

Příloha

Pokladní plnění příjmů:
 

Pokladní plnění výdajů:


 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.