CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci února 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši 115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč.

Letošní rozpočet obsahuje nově i prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie, tzv. kompenzační platby ve výši cca 10 mld Kč, které zabezpečují,aby u nových členů EU nedošlo ke zhoršení jejich čisté finanční pozice vůči EU. V rámci nedaňových příjmů je dále rozpočtováno inkaso od ČSOB ve výši 4,7 mld Kč z transakce IPB vyplývající z plnění státní záruky, které bylo v plném rozsahu realizováno koncem ledna.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2004 vykazuje státní rozpočet schodek ve výši 2,9 mld Kč. Tento výsledek je proti minulému roku lepší o 22,1 mld Kč, když příjmy za první dva měsíce letošního roku převýšily loňskou skutečnost o 17,5 mld Kč, tj. o 18,8 % (v roce 2003 vzrostly meziročně o 3,9 mld Kč, tj. o 4,4 %) a výdaje jsou pod její úrovní o 4,6 mld Kč, t.j o 3,9 % (v roce 2003 byly naopak o 3,9 mld Kč, tj o 3,4 % vyšší než v roce 2002).

V samotném měsíci únoru převýšily výdaje (56,4 mld Kč) příjmy (46,2 mld Kč) státního rozpočtu o 10,2 mld Kč, což znamenalo otočení lednového přebytku +7,3 mld Kč do schodku -2,8 mld Kč ke konci února (v roce 2003 se lednový schodek -10,4 mld Kč zvýšil ke konci února na -24,9 mld Kč, tj. o 14,5 mld Kč).

I když celkové příjmy státního rozpočtu za dva měsíce letošního roku (110,7 mld Kč) zaostávají za 1/6 celoročního rozpočtu o 15,0 mld Kč, je jejich plnění (14,7 % proti 13,6 % v roce 2003) i meziroční dynamika (+18,8 % proti +4,4 %)příznivější než ve stejném období minulého roku.

Zásluhu na tom mají příjmy z daní a poplatků, jež dosáhly výše 64,0 mld Kč a byly tak nad úrovní loňského února o 10,7 mld Kč, tj. o 24,8 % (v roce 2003 vzrostly meziročně pouze o 1,3 mld Kč, tj. o 3,1 %), což je výrazně vyšší dynamika než určuje rozpočet (9,5 % proti rozpočtu 2003 a 6,8 % proti skutečnosti 2003). Plnění celoročního rozpočtu daňových příjmů je sice pod úrovní alikvoty o 16,1 mld Kč (v loňském roce zaostávaly za alikvotou dokonce o 21,1 mld Kč, celoročně však převýšily rozpočet o 9,7 mld Kč), procento plnění schváleného státního rozpočtu je však o 1,6 procentního bodu vyšší (12,8 % proti 11,2 %).

Slibně se i v letošním roce vyvíjí inkaso nepřímých daní. Spotřební daně dosáhly výše 17,2 mld Kč, což představuje již 17,2 % celoročního úkolu a meziroční růst o 35,2 % (v loňském roce byly plněny na 15,9 % při meziročním růstu o 2,5 %). Inkaso DPH svojí výší 19,1 mld Kč představuje 14,3 % celoročního rozpočtu a meziroční růst o 33,3 % (v roce 2003 bylo plněno na 11,8 % při meziročním růstu o 5,1 %).

Uspokojivě se zatím vyvíjí i inkaso DPFO - svým objemem 15,0 mld Kč představuje 15,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 11,0 %, což je lepší výsledek než v loňském roce (plnění na 14,9 % při meziročním růstu o 5,6 %). Z toho na daň ze závislé činnosti připadá 13,1 mld Kč (plnění na 17,1 % při meziročním růstu o 9,3 %) a 1,4 mld Kč na srážkovou daň (30,0 % rozpočtu a meziroční růst o 29,8 %).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 46,5 mld Kč představuje 15,9 % celoročního rozpočtu a je o 2,6 mld Kč, tj. o 5,9 % nad úrovní loňského roku. Z toho pojistné na důchody představuje 35,6 mld Kč, což je o 2,0 mld Kč, tj. o 5,9 % více než ke konci února loňského roku.

Vysoké plnění nedaňových a ostatních příjmů - na 25,5 % při meziročním růstu o 69,9 % souvisí zejména s příjmem 4,7 mld Kč od ČSOB za státní záruku v souvislosti s prodejem IPB v plné celoročně rozpočtované výši.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 29.2. 2004 výše 68,9  mld Kč, což představuje 12,4 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 12,7 mld Kč, tj. o 22,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo 56,2 mld Kč, tj. 11,1 % schváleného rozpočtu a meziročně vzrostlo o 1,9 mld Kč, tj. o 3,6 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Celkové výdaje státního rozpočtu dosáhly výše 113,5 mld Kč, což představuje pouze 13,1 % celoročního rozpočtu a meziroční pokles o 4,6 mld Kč. Za 1/6 roku tak zaostávají o 31,3 mld Kč. 

Dosažený schodek státního rozpočtu -2,8 mld Kč je tak pod úrovní alikvoty celoročně rozpočtované hodnoty o 16,3 mld Kč (v loňském roce byl naopak nad její úrovní o 6,4 mld Kč).

Z běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání a meziroční růst vykázaly neinvestiční transfery fondům soc. a zdravotního pojištění (vliv předsunuté platby státu za nevýdělečné pojištěnce poukázané VZP v únoru), neinvestiční transfery státním fondům, neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím a neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Rovněž výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány nad úrovní rozpočtované alikvoty (souvislost s platebním kalendářem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů).

Na sociální zabezpečení bylo za první dva měsíce letošního roku vynaloženo 51,0 mld Kč, tj. 16,3 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 3,0 mld Kč, tj. o 1,4 % (ve stejném období m.r. činilo čerpání 54,0 mld Kč, tj. 17,6 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,7 mld Kč, tj. o 7,4 %).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky dosáhlo záporné hodnoty -4,5 mld Kč (ve stejném období loňského roku to bylo -10,1 mld Kč), zatímco rozpočet počítá s celoročním deficitem -20,8 mld Kč. Z toho výdaje na důchody vč. správních výdajů byly vyšší než příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 2,8 mld Kč, zatímco alikvota celoročně rozpočtovaného kladného salda +6,1 mld Kč (vč. správních výdajů) činí +1,0 mld Kč. Proti úrovni loňského února je toto saldo lepší o 4,8 mld Kč a souvisí s letošním zvýšením sazby pojistného na důchodové pojištění o 2 procentní body na úkor snížení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve stejném rozsahu, které by mělo vyrovnat bilanci důchodového pojistného v roce 2004 i v dalších letech.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2,7  mld Kč, což představuje 4,1 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 8,2 %). Meziročně poklesly o 1,8 mld Kč, tj. o 39,6 %.

Průběh plnění celoročních záměrů státního rozpočtu v prvních dvou měsících letošního roku v zásadě nevybočuje z tendencí obvyklých pro začátek rozpočtového období. Daňové příjmy jako celek sice zaostávají za alikvotou rozpočtu, jsou však do značné míry ovlivněny platebním kalendářem DPPO, podle kterého zálohy na tuto daň platí větší plátci až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí (v roce 2003 se inkaso DPPO zvýšilo z 1,5 mld Kč ke konci února na 16,8 mld Kč ke konci března).

Příjmy z pojistného na SZ svým plněním odpovídají loňsku (15,9 %), kdy jejich celoroční inkaso bylo pod úrovní schváleného rozpočtu cca o 3 mld Kč. 

Relativně vysoké plnění ostatních příjmů (25,5 %) signalizuje reálnost naplnění záměrů schváleného rozpočtu těchto příjmů.

Na výdajové straně lze očekávat minimálně dodržení rozpočtovaných hodnot, takže celoročně rozpočtovaný schodek státního rozpočtu (bez případných mimořádných výdajů) by neměl být překročen.

Příloha

Pokladní plnění příjmů

Pokladní plnění výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.