CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2004

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu k 31.7.2004 dosáhly celkové příjmy objemu 429,7 mld Kč, celkové výdaje byly čerpány ve výši 478,5 mld Kč a vykázaný schodek představuje hodnotu -48,8 mld Kč. Oproti stejnému období minulého roku vzrostly příjmy o 35,0 mld Kč (o 8,9 %), výdaje o 21,7 mld Kč (o 4,7 %) a schodek je o 13,3 mld Kč (o 21,4 %) nižší.

Oproti výsledkům za leden až červen (schodek -49,7 mld Kč) se v průběhu měsíce července schodek státního rozpočtu snížil o 0,9 mld Kč a za sedmiměsíční alikvotou rozpočtu zaostává o 18,5 mld Kč.

V samotném měsíci červenci připlynulo do příjmů státního rozpočtu 63,1 mld Kč. Měsíční příjmy převýšily jejich průměrné hodnoty předchozích šesti měsíců (61,1 mld Kč) o 2,0 mld Kč. Ve srovnání s minulým rokem bylo toto převýšení mírnější (3,2 mld Kč).

Celkové výsledky hospodaření dosažené v hodnoceném měsíci červenci byly na straně příjmů ovlivněny zejména výběrem daní. Jejich červencové inkaso (35,3 mld Kč) převýšilo průměrné měsíční inkaso předchozích šesti měsíců (33,0 mld Kč) a ve srovnání s loňským rokem je o 2,3 mld Kč vyšší. Tento vývoj byl, podobně jako v minulých letech, ovlivněn skluzem daňových příjmů od právnických osob využívajících služeb daňového poradce, do prvních dnů července. Skluz inkasa této daně činí cca 8 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za sedm měsíců ve výši 429,7 mld Kč představovaly 57,0 % rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě byly nižší o 10,2 mld Kč. Ve srovnání s výsledky za stejné loňské období došlo k nárůstu o 35,0 mld Kč, tj. o 8,9 %, a to převážně vlivem nedaňových a ostatních příjmů.

Inkaso daní dosáhlo výše 233,1 mld Kč, tj. 55,2 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 57,8 % rozpočtu a 56,4 % roční skutečnosti) a je tak o 13,1 mld Kč pod úrovní alikvoty rozpočtu - na rozdíl od stavu v loňském roce, kdy jejich inkaso bylo pod úrovní alikvoty pouze o 2,0 mld Kč.

Příjem z daně z přidané hodnoty ve výši 73,3 mld Kč a plnění rozpočtu na 54,9 % je pod rozpočtovanou alikvotou o 4,5 mld Kč. Ve stejném období roku 2003 bylo na této dani vybráno 71,3 mld Kč, což představovalo 56,8 % celoroční skutečnosti. Příčinu tohoto vývoje lze shledat ve zrušení výběru DPH z dováženého zboží z členských zemí EU od vstupu ČR do EU. Dalším vlivem byly vyšší vratky DPH způsobené vyšším dovozem z nečlenských států EU v prvních čtyřech měsících roku (předzásobení) a nárokované v dalších měsících (ke konci července představovalo saldo vratek 77,6 mld Kč, což je o 11,8 mld Kč více než v roce 2003).

Na spotřebních daních bylo za sedm měsíců vybráno 43,8 mld Kč, tj. 52,1 % schváleného rozpočtu, což je rovněž pod alikvotou rozpočtu - o 5,3 mld Kč. V roce 2003 dosáhlo inkaso státního rozpočtu z těchto daní 39,9 mld Kč a tvořilo 54,7 % roční skutečnosti. Přes nižší letošní plnění rozpočtu byl vykázán u těchto daní značný meziroční růst - o 9,9 %.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 48,6 mld Kč, tj. 57,5 % rozpočtu, čímž jsou mírně pod úrovní odpovídajícího podílu z celoročního rozpočtu - o 0,7 mld Kč. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani do státního rozpočtu inkasováno 49,0 mld Kč, což bylo 58,1 % celoroční skutečnosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob svojí výší 54,1 mld Kč a 56,9 % plněním rozpočtu bylo pod úrovní alikvóty o 1,4 mld Kč. V roce 2003 činil příjem státního rozpočtu z této daně 49,9 mld Kč a 56,3 % celoroční skutečnosti.

Celostátní inkaso všech daní (tj. plynoucích jak do státního rozpočtu, tak do územních rozpočtů a SFDI) dosáhlo ke konci července 2004 výše 308,9 mld Kč, což představuje 55,8 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 15,4 mld Kč, tj. o 5,2 % (rozpočet proti dosažené skutečnosti roku 2003 počítá s růstem 4,4 %). Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 293,5 mld Kč, tj. 57,8 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 18,8 mld Kč, tj. 6,9 % (podrobněji viz příloha).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 166,2 mld Kč, což představuje 56,8 % rozpočtu a meziroční růst o 11,5 mld Kč, tj. o 7,4 % (ve stejném období minulého roku byly plněny na 56,1 % při meziročním růstu o 7,3 mld Kč, tj. o 5,0 %) a za 7 měsíční alikvotou rozpočtu zaostávají o 4,3 mld Kč (loni o 6,1 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za sedm měsíců letošního roku záporné částkou 20,3 mld Kč, což je téměř celoroční rozpočtovaná výše (20,8 mld Kč). Z toho u tzv. důchodového účtu vč. správních výdajů bylo vykázáno téměř vyrovnané saldo příjmů a výdajů (celoročně počítá státní rozpočet s přebytkem 6,1 mld Kč). Proti stejnému období minulého roku je tento výsledek o 15,7 mld Kč lepší (projevil se zde vliv snížení sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 % při současném zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % od ledna 2004).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 30,4 mld Kč při 76,7 % plnění rozpočtu. Nad alikvotou tak byly o 7,3 mld Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 13,8 mld Kč více, což souvisí s příjmy od ČSOB za poskytnutou záruku státu při prodeji IPB (4,7 mld Kč) a s kompenzačními platbami obdrženými z rozpočtu EU (5,3 mld Kč).

Výdaje v měsíci červenci byly čerpány ve výši 62,2 mld Kč a ve srovnání s loňským rokem byly nižší o 5,6 mld Kč. Současně jsou o 7,2 mld Kč nižší než jejich průměrné měsíční čerpání předchozích šesti měsíců (69,4 mld Kč). Ve stejném období minulého roku byly naopak vyšší o 0,5 mld Kč. Jejich nižší čerpání než byly červencové příjmy (64,0 mld Kč) se promítlo v celkovém schodku státního rozpočtu, který se tak proti červnu snížil o 0,9 mld Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu za sedm měsíců letošního roku ve výši 478,5 mld Kč představují 55,0 % rozpočtu, což je nižší plnění než v roce 2003 (57,2 %) a proti odpovídající alikvotě tak bylo zatím čerpáno o 28,6 mld Kč méně.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 458,3 mld Kč, tj. na 57,1 % a jsou pod alikvotou rozpočtu o 9,6 mld Kč. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 4,6 %, absolutně o 20,3 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Čerpání sociálních dávek ve výši 186,5 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 59,6 % a meziroční růst o 3,8 %. Z těchto výdajů bylo 134,5 mld Kč vynaloženo na důchody, což představuje 57,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 2,0 %.

Vysoké čerpání vykazují neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v částce 74,7 mld Kč, což je již 69,3 % ročního rozpočtu (vliv uvolnění účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé 3. čtvrtletí dopředu dle usn. vlády č. 1084 z 6.11.2002, jakož i čerpání prázdninových platů ve školství), neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, když ke konci července byly čerpány ve výši 22,3 mld Kč, tj. 66,9 % rozpočtu a transfery státním fondům, konkrétně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 4,7 mld Kč, tj. 62,0 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 20,2 mld Kč, což představuje 30,1 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 36,4 %), při meziročním růstu o 7,4 %. Jejich čerpání nevybočuje z průměru předchozích let, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Schodek státního rozpočtu vykázaný ke konci července (48,8 mld Kč), který představuje 42,3 % rozpočtu a současně nenaplňuje sedmiměsíční alikvotu o 18,5 mld Kč, indikuje, že zákonem schválený celoročně rozpočtovaný schodek by neměl být překročen.

 

Příloha

Pokladní plnění příjmů:

 
Pokladní plnění výdajů:

 

 


 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.