CZ EN

Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009

UPOZORNĚNÍ - byla vydána (8. ledna 2010) upřesněná informace o pokladním plnění státního rozpočtu:

 

 

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2009 celkové příjmy státního rozpočtu výše 974,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1167,0 mld. Kč a schodek dosáhl 192,2 mld. Kč, což je proti roku 2008 výsledek horší o 172,2 mld. Kč. Tento předběžný schodek dozná ještě mírných úprav, které souvisejí se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům. Zúčtování bude realizováno v prvních pracovních dnech ledna 2010.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-prosinec 2008 2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Rozpočet po změnách**) Skutečnost leden-prosinec % plnění % plnění
1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8 9=5:1
PŘÍJMY CELKEM 1063,94 1114,00 1128,69 1131,80 974,77 86,4 86,1 101,3 91,6
VÝDAJE CELKEM 1083,94 1152,10 1167,33 1184,57 1167,01 100,0 98,5 96,6 107,7
SALDO -20,00 -38,10 -38,65 -52,77 -192,24 497,4 364,3 28,0 961,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) rozpočet upravený k 31.12.2009 (včetně zákona č. 423/2009 Sb., kterým se změnil zákon 475/2008 Sb., o státním rozpočtu - navýšení rozpočtu výdajů původně schváleného rozpočtu výdajů o 14,1 mld. Kč - především v oblasti sociálních výdajů a v rámci státního sluhu). Sloupec 2 a 3 tuto změnu neobsahuje - není ještě známa v položkovém členění

 

 

  • Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, je v následujícím textu dosažená skutečnost hospodaření státního rozpočtu srovnávána k rozpočtu po změnách k 30.9.2009. U rozpočtu po změnách k 31.12.2009 jsou zatím známy rozpočty celkových příjmů (1 131,8 mld. Kč – změna se týká pouze nedaňových a ostatních příjmů) a celkových výdajů (1 184,6 mld. Kč) při schodku 52,8 mld. Kč. Podrobnější údaje o rozpočtu po změnách k 31.12.2009 budou známy později.

 

Příjmy státního rozpočtu

Celkové předběžné příjmy dosáhly ke konci roku 2009 výše 974,8 mld. Kč, tj. 86,1 % rozpočtu po změnách k 31.12.2009 (nenaplnění rozpočtu o 157,0 mld. Kč), při meziročním poklesu o 89,2 mld. Kč, tj. o 8,4 % (v roce 2008 to byl růst o 3,7 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 485,2 mld. Kč (49,8 % celkových příjmů, v roce 2008 to bylo 51,2 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 347,9 mld. Kč (35,7 % celkových příjmů, v roce 2008 to bylo 36,2 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 141,6 mld. Kč (14,5 % celkových příjmů, v roce 2008 to bylo 12,6 %).

Daňové příjmy ve výši 485,2 mld. Kč byly plněny na 81,5 % a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 110,3 mld. Kč. Meziročně klesly o 59,2 mld. Kč, tj. o 10,9 % (v roce 2008 vrostly o 2,0 %).

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem DPPO a DPFO.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 83,3 mld. Kč představovala 63,9 % rozpočtu (loni plnění na 107,9 %) a meziročně tak klesla o 43,9 mld. Kč, tj. o 34,5 %. Rozpočet této daně počítal s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008 a nakonec nebyl naplněn o 47,0 mld. Kč. Výpadek inkasa DPPO mimo jiné ovlivnilo zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců a kladně vyřízené žádosti daňových subjektů o stanovení záloh jinak než vyplývá z jejich poslední známé daňové povinnosti s ohledem na očekávaný pokles daňové povinnosti následkem nepříznivého hospodářského vývoje.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 85,7 mld. Kč, tj. 80,0 % rozpočtu (loni plnění na 105,3 %) při meziročním poklesu o 9,2 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet uvažoval s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008 a zůstal nenaplněn o 21,5 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 75,8 mld. Kč při plnění rozpočtu na 86,7 % (loni to bylo na 100,7 %) a meziročním poklesu o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Rozpočet 2009 byl nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 % a k jeho naplnění chybělo 11,6 mld. Kč. U inkasa této daně se negativně projevila ekonomická krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 2,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 22,2 % (loni to bylo na 110,8 %) a meziroční pokles o 6,3 mld. Kč, tj. o 68,6 %. Rozpočet 2009 byl nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 % a nebyl naplněn o 10,1 mld. Kč. Příčiny nízkého plnění jsou stejné jako u daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 7,1 mld. Kč, což představuje 104,0 % rozpočtu (loni 185,4 %) a meziročně byla o 0,2 mld. Kč pod úrovní roku 2008. Rozpočet 2009 počítal s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008 a nakonec byl překročen o 0,3 mld. Kč.

Inkaso DPH představovalo 176,8 mld. Kč, tj. 91,1 % rozpočtu, což je o 1,6 procentního bodu nižší plnění než v roce 2008. Meziroční pokles o 1,0 mld. Kč, tj. o 0,6 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 9,8 procentního bodu. Rozpočet zůstal nenaplněn o 17,3 mld. Kč. Zde se negativně projevil především pokles spotřeby domácností.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 123,9 mld. Kč, což představuje 86,1 % rozpočtu (loni to bylo na 93,1 %) a meziroční pokles o 1,7 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Rozpočet počítal s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008 a nakonec nebyl naplněn o 20,0 mld. Kč. Propad mimo jiné souvisel s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do prosince 2009 (splatnost za říjen 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 4,8 mld. Kč. I zde se projevuje ekonomická krize (např. snižující se autodoprava).

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 300,6 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 62,0 % (v roce 2008 to bylo 55,7 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 169,1 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 34,8 % (v roce 2007 to bylo 40,8 %).

Inkaso majetkových daní dosáhlo 8,1 mld. Kč, což představuje 68,3 % rozpočtu (nenaplnění o 3,7 mld. Kč) a meziroční pokles 2,4 mld. Kč.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za rok 2009 vykázány ve výši 1,4 mld. Kč, tj. 87,3 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Meziročně klesly o 0,8 mld. Kč, tj. o 36,6 %.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci roku 2009 výše 660,6 mld. Kč, což představuje 81,0 % rozpočtu (rozpočet tak nebyl naplněn o 155,2 mld. Kč) a meziroční pokles o 86,3 mld. Kč, tj. o 11,6 %. V roce 2008 dosáhlo celostátní inkaso daní 746,9 mld. Kč, tj. 99,4 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 24,9 mld. Kč, tj. o 3,5 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč – podle finančních výkazů).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 347,9 mld. Kč, což představuje 87,7 % rozpočtu (loni to bylo 99,6 %) a meziroční pokles o 37,6 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet počítal s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 a nebyl naplněn o 48,7 mld. Kč (relativně nízký předpokládaný růst souvisel se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 309,3 mld. Kč, tj. plnění na 87,7 % rozpočtu (nenaplnění o 43,3 mld. Kč), při meziročním poklesu o 8,2 mld. Kč, tj. o 2,6 % (rozpočet počítal s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2008). Negativně se na inkasu této daně projevila mimo ekonomické krize i možnost zaměstnavatelů využívat slevy na pojistném na sociální zabezpečení formou odečtu od celkového odváděného pojistného.

Za rok 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 141,6 mld. Kč, což je 103,8 % rozpočtu po změnách (překročení rozpočtu o 5,1 mld. Kč) a o 7,6 mld. Kč, tj. o 5,7 % více než v roce 2008 (schválený rozpočet uvažoval s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst byl způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na plnění těchto příjmů mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil 31,7 mld. Kč. Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,1 mld. Kč (v roce 2008 to bylo o 38,7 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 59,7 mld. Kč (plnění na 55,6 %), což je o 25,2 mld. Kč více než v roce 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 8,6 mld. Kč a byly tak plněny na 128,8 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2009 čerpány ve výši 1167,0 mld. Kč, což představuje 98,5 % rozpočtu po změnách k 31.12.2009 (nedočerpání o 17,6 mld. Kč) a meziroční růst o 83,1 mld. Kč, tj. o 7,7 % (v roce 2008 meziročně klesly o 0,8 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1032,8 mld. Kč, tj. na 99,8 % rozpočtu po změnách. Proti stejnému období roku 2008 vzrostly o 56,9 mld. Kč, tj. o 5,8 %. V roce 2008 byly čerpány meziročně o 0,2 % více.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). Za rok 2009 bylo na sociální dávky vynaloženo 429,5 mld. Kč, tj. 101,0 % rozpočtu (v listopadu došlo ke změně zákona o státním rozpočtu – navýšení v oblasti sociálních dávek o 7,1 mld. Kč; rozdělení podle jednotlivých dávek bude známo později), při meziročním růstu o 28,6 mld. Kč, tj. o 7,1 % (v roce 2008 činil jejich meziroční růst 3,4 %). Na důchody připadlo 339,8 mld. Kč, při meziročním růstu o 27,3 mld. Kč, tj. o 8,7 % (v roce 2008 meziročně vzrostly o 7,8 %). Prostředky na podpory v nezaměstnanosti dosáhly 15,1 mld. Kč a jsou tak o 8,0 mld. Kč vyšší než v roce 2008. Naopak u ostatních sociálních dávek (33,5 mld. Kč) a státní sociální podpory (41,2 mld. Kč) bylo meziroční čerpání o 6,6 mld. Kč nižší.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 125,3 mld. Kč, což představuje 95,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Čerpání představovaly především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 75,5 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč méně než v roce 2008. Dalších 24,6 mld. Kč (loni 0,6 mld. Kč méně) představovaly transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 48,7 mld. Kč, tj. 102,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 1,4 mld. Kč, tj. o 3,0 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly čerpány ve výši 53,1 mld. Kč, tj. 110,0 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 8,3 mld. Kč, tj. o 18,6 %. Vzhledem k očekávanému překročení rozpočtované částky byl v listopadu 2009 navýšen rozpočet kapitoly celkem o 7,0 mld. Kč (tato částka není v rozpočtu po změnách k 30.9.2009 obsažena).

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 31,4 mld. Kč, což představuje 91,8 % rozpočtu a jejich objem je nad úrovní roku 2008 o 1,1 mld. Kč, tj. o 3,7 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 134,2 mld. Kč, což představuje 100,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 26,2 mld. Kč, tj. o 24,2 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2009 dosáhl předběžně 192,2 mld. Kč a je to proti roku 2008 výsledek horší o 172,2 mld. Kč. Jak již bylo uvedeno, tento výsledek dozná ještě mírných úprav (zvýšení o cca 0,2 mld. Kč). Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 31.12.2009) je současný stav horší o 139,5 mld. Kč. Vykázaný schodek je nejhorším výsledkem hospodaření státního rozpočtu od roku 1993. Na hospodaření státního rozpočtu v roce 2009 se negativně projevila především ekonomická krize a některé legislativní úpravy umožňující různé úlevy především v oblasti daní a pojistného na sociální zabezpečení. Inkaso daňových příjmů včetně pojistného bylo o 159,1 mld. Kč nižší než předpokládal schválený rozpočet.

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 22,8 mld. Kč (v prosinci 2008 to byl schodek 13,5 mld. Kč), když příjmy činily 101,4 mld. Kč (v prosinci 2008 to bylo 117,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 124,2 mld. Kč (v prosinci 2008 to bylo 130,5 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -20 003 -192 236

 

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

 

Přílohy

V listopadu 2009 došlo ke změně zákona o státním rozpočtu na rok 2009 (zákonem č. 423/2009 Sb, kterým došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů o 14,1 mld. Kč). Tato změna se týká sociální oblasti a úroků státního dluhu). V dále uvedených tabulkách tato změna ještě není v rámci schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách k 30.9.2009 zahrnuta. Rozpočet po změnách k 31.12.2009 v položkovém členění bude znám později.

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR leden-prosinec 2008 Index skutečnost 2009/2008
Skutečnost leden-prosinec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 1063,94 1114,00 1128,69 974,77 86,4 101,3 91,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 929,91 992,20 992,20 833,15 84,0 99,1 89,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 544,39 595,52 595,52 485,21 81,5 98,7 89,1
v tom:
- DPH 177,82 194,10 194,10 176,80 91,1 92,7 99,4
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 125,54 143,90 143,90 123,85 86,1 93,1 98,7
- daně z příjmů PO 127,17 130,30 130,30 83,31 63,9 107,9 65,5
- daně z příjmů FO 94,96 107,20 107,20 85,74 80,0 105,3 90,3
vybíraná srážkou 7,23 6,80 6,80 7,07 104,0 185,4 97,8
ze závislé činnosti 78,53 87,40 87,40 75,78 86,7 100,7 96,5
z přiznání 9,20 13,00 13,00 2,89 22,2 110,8 31,4
- správní poplatky 4,11 2,41 2,41 2,47 102,5 89,5 60,0
- majetkové daně 10,41 11,80 11,80 8,06 68,3 118,3 77,4
- clo 2,20 1,60 1,60 1,40 87,3 169,5 63,4
- poplatky za uložení odpadů (kapitola OSFA) 1,34 1,35 1,35 1,36 100,7 103,2 101,4
- ostatní daňové příjmy**) 0,84 2,86 2,86 2,23 77,9 168,0 265,1
Pojistné SZ 385,52 396,68 396,68 347,93 87,7 99,6 90,3
z toho: na důchody 317,49 352,61 352,61 309,27 87,7 98,8 97,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 134,03 121,80 136,49 141,63 103,8 119,7 105,7
v tom:
- kapitoly 93,22 107,31 118,39 80,38 67,9 98,4 86,2
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 34,56 96,31 107,38 59,74 55,6 41,0 172,9
převody z fondů OSS 47,74 0,00 0,00 9,05 x x 19,0
přijaté sankční platby ***) 0,43 1,24 1,24 2,20 178,0 29,8 516,3
soudní poplatky ***) 0,96 0,60 0,58 1,10 188,8 136,6 115,4
dobrovolné pojistné 0,92 0,82 0,82 0,56 68,1 95,8 60,5
- kapitola Operace SFA 11,75 3,50 3,50 7,19 205,5 450,5 61,2
- kapitola Státní dluh 7,09 6,68 6,68 8,60 128,8 485,4 121,4
- VPS 21,98 4,31 7,92 45,46 573,9 167,0 206,8
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,11 0,07 0,07 0,05 79,7 174,6 45,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,52 0,16 0,16 0,48 302,7 75,6 92,5
- ostatní příjmy VPS**) 21,34 4,09 7,70 44,92 583,7 172,1 210,5

*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.12.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
Daňové příjmy 699,40 721,93 103,2 751,20 746,85 99,4 815,82 660,58 81,0 24,9 -86,3 103,5 88,4
- DPH 232,10 236,38 101,8 274,50 255,19 93,0 278,60 253,61 91,0 18,8 -1,6 108,0 99,4
- spotřební daň 138,70 138,95 100,2 142,30 133,01 93,5 151,80 131,08 86,4 -5,9 -1,9 95,7 98,6
- clo 1,20 1,44 119,6 1,30 2,20 169,5 1,60 1,40 87,3 0,8 -0,8 153,5 63,4
- daně z příjmů PO 152,50 162,79 106,7 168,60 182,51 108,3 187,00 119,60 64,0 19,7 -62,9 112,1 65,5
- daně z příjmů FO 146,60 151,97 103,7 135,40 143,31 105,8 162,90 126,74 77,8 -8,7 -16,6 94,3 88,4
z kapitálových výnosů 7,10 8,58 120,9 5,60 10,38 185,3 9,80 10,13 103,4 1,8 -0,2 120,9 97,6
závislá činnost 121,20 126,39 104,3 114,00 115,18 101,0 128,10 111,04 86,7 -11,2 -4,1 91,1 96,4
z přiznání 18,30 17,00 92,9 15,80 17,75 112,3 25,00 5,56 22,3 0,7 -12,2 104,4 31,4
- silniční daň 5,70 5,92 103,8 6,10 5,98 98,0 6,50 4,78 73,6 0,1 -1,2 101,1 80,0
- daň z nemovitosti 5,40 5,12 94,9 5,50 5,20 94,5 6,40 6,36 99,4 0,1 1,2 101,4 122,4
- majetkové daně 9,00 10,58 117,5 8,80 10,41 118,3 11,80 8,06 68,3 -0,2 -2,4 98,4 77,4
- dálniční poplatek 2,00 2,40 119,9 2,30 2,75 119,6 2,60 2,89 111,1 0,4 0,1 114,7 105,1
- ostatní daně a poplatky 6,20 6,38 102,9 6,40 6,30 98,4 6,62 6,06 91,5 -0,1 -0,2 98,7 96,2

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR leden-prosinec 2008 Index skutečnost 2009/2008
Skutečnost leden-prosinec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 1083,94 1152,10 1167,33 1167,01 100,0 96,6 107,7
Běžné výdaje 975,86 1038,01 1034,34 1032,78 99,8 98,1 105,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 97,33 102,73 102,27 100,19 98,0 98,7 102,9
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 47,25 47,40 47,41 48,67 102,7 99,0 103,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 116,04 134,19 130,75 125,33 95,9 95,3 108,0
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 47,64 45,52 45,52 50,61 111,2 88,8 106,2
- neinvest. transfery státním fondům 32,92 32,05 30,89 39,15 126,7 77,1 118,9
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,48 2,96 3,74 3,19 85,3 64,8 91,8
- sociální dávky 400,95 422,01 425,11 429,52 101,0 102,0 107,1
z toho:
důchody 312,53 336,57 336,51 339,78 101,0 102,3 108,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,11 5,00 12,48 15,08 120,8 101,6 212,0
ostatní soc.dávky 39,33 36,03 34,47 33,49 97,2 109,1 85,2
státní soc.podpora 41,97 44,40 41,65 41,17 98,8 93,6 98,1
- aktivní pol. zaměstnanosti 6,13 5,73 6,40 4,95 77,5 66,7 80,8
- prostředky na insolventnost 0,15 0,22 0,65 0,84 129,9 75,2 561,5
- stavební spoření 14,22 14,60 14,47 13,26 91,6 94,8 93,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,99 6,40 5,83 5,30 90,8 97,9 106,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30,27 34,85 34,18 31,39 91,8 104,3 103,7
- kapitola Státní dluh 44,73 48,61 48,24 53,06 110,0 100,7 118,6
- kapitola Operace SFA 0,21 0,74 0,54 0,09 16,6 13,0 41,8
- ostatní běžné výdaje ***) 129,55 140,01 138,35 127,21 92,0 102,2 98,2
Kapitálové výdaje 108,08 114,09 133,00 134,23 100,9 84,9 124,2
SALDO SR CELKEM -20,00 -38,10 -38,65 -192,24 497,4 28,0 961,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) rozpočet i skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.