CZ EN

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 79 miliard

Ke konci listopadu dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 965,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 044,8 mld. Kč a schodek hospodaření 79,4 mld. Kč (v listopadu 2012 dosáhl schodek 77,9 mld. Kč). Lze očekávat, že rozpočtovaný schodek (100 mld. Kč) nebude překročen.

Pokladní plnění za LISTOPAD 2013 v mld. Kč
Ukazatel 2012 2013
skutečnost leden-listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 961,34 88,2 1 080,77 1 093,09 965,48 88,3 100,4 4,14
VÝDAJE CELKEM 1 039,21 86,9 1 180,77 1 193,09 1 044,84 87,6 100,5 5,64
SALDO -77,87 73,9 -100,00 -100,00 -79,37 79,4 101,9 -1,50

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 4,1 mld. Kč se nejvíce podílelo inkaso DPH (růst o 19,4 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 7,3 mld. Kč, tj. o 1,5 % (rozpočet 2013 počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti 2012).

Inkaso DPH ve výši 202,2 mld. Kč meziročně vzrostlo o 19,4 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Rozpočet předpokládal proti skutečnosti 2012 růst o 6,2 % (na tom se podílela zejména novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent). V samotném listopadu došlo k meziročnímu růstu inkasa této daně o 11,4 mld. Kč. Nepravidelný vývoj inkasa DPH z hlediska meziročního srovnání i v jiných měsících roku je částečně projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Popsané změny znamenají, že v prvních měsících jednotlivých čtvrtletí (duben, červenec, říjen) dochází k výraznějšímu meziročnímu poklesu inkasa, zatímco v druhých měsících čtvrtletí (únor, květen, srpen, listopad) k růstu. To ukazuje i následující graf. Na konci roku lze očekávat překročení rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 122,5 mld. Kč, což je o 4,9 mld. Kč, tj. o 3,9 %, méně než ve stejném období roku 2012 (rozpočet očekává růst o 1,9 % proti skutečnosti 2012). Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,7 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 1,0 mld. Kč i přesto, že od 1.1.2013 došlo ke zvýšení sazeb daně u tabákových výrobků. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 3,9 % dosáhla 75,6 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 5,8 % proti skutečnosti roku 2012. Důvodem očekávaného růstu inkasa bylo zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 0,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo o 0,4 mld. Kč více). Nízké plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu. Důvodem nízkého inkasa této daně v posledních letech je i ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 8,0 mld. Kč představuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč. Na to má pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 11 měsíců roku 65,2 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 7,0 mld. Kč, tj. o 9,7 % (rozpočet počítá s poklesem letošního inkasa proti skutečnosti 2012 o 5,5 %). Na základě dosavadního vývoje inkasa DPPO lze očekávat, že nedojde k naplnění rozpočtového očekávání. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012)
RUD - podíl celostátního inkasa 2013 - 2012
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10% a 69,68% z 60% = 51,81 10% a 67,5% z 60% = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4% z 60% = 12,84 23,58% z 60% = 14,15 1,31
kraje 8,92% z 60% = 5,35 8,92% z 60% = 5,35 0,00

U majetkových daní, které zatím dosáhly 8,2 mld. Kč a meziročně klesly o 2,1 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 0,1 % dosáhly 337,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012. Do rozpočtu byl zapracován dopad zavedení 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 138,1 mld. Kč (meziroční pokles o 3,0 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 89,6 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2012 nižší o 0,1 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 6,9 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 044,8 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2013 byly o 5,6 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 11 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 441,6 mld. Kč při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 104,3 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 4,8 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 81,4 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v roce 2012. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství na celý rok v celkové výši 77,4 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceno 76,1 mld. Kč) a o všechny čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,0 mld. Kč (stejně jako ve stejném období minulého roku).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 52,9 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,4 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn lednovou předsunutou platbou pojistného za „státní pojištěnce“ ve výši 4 mld. Kč (v prosinci 2013 bude o stejnou částku platba nižší).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 80,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 19,7 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 74,0 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2013 skončilo schodkem ve výši 79,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek horší o 1,5 mld. Kč. I přesto lze očekávat, že rozpočtovaný schodek (100 mld. Kč) nebude překročen.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 31,7 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 26,6 mld. Kč), když příjmy činily 75,5 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 73,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 107,2 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 100,3 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném listopadu o 1,8 mld. Kč působilo zejména vyšší inkaso DPH (o 11,4 mld. Kč), které bylo z velké části vykompenzované nižšími příjmy z EU (o 9,3 mld. Kč). Meziroční srovnání výdajů v samotném listopadu je zkresleno o 6. zálohu regionálnímu a 4. zálohu soukromému školství, které byly v roce 2012 převedeny již v říjnu, zatímco letos to bylo až v listopadu (vliv cca 14 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu / leden - LISToPAD v mil. Kč
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406 -140 757 -125 929 -77 869 -79 368

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2013 jsou patrné z tabulkové přílohy.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Plnění příjmů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 961,34 88,2 1 080,77 1 093,09 965,48 88,3 100,4 4,14
v tom:                
Daňové příjmy celkem 820,26 86,8 932,00 932,00 827,35 88,8 100,9 7,09
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 482,14 85,9 554,23 554,23 489,42 88,3 101,5 7,28
v tom:                
DPH 182,74 82,5 212,00 212,00 202,16 95,4 110,6 19,42
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 127,44 89,6 142,20 142,20 122,53 86,2 96,1 -4,92
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 65,37 86,6 73,30 73,30 62,63 85,4 95,8 -2,75
Spotřební daň z tabákových výrobků 42,54 90,3 47,80 47,80 41,51 86,8 97,6 -1,03
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 6,09 145,0 6,50 6,50 5,43 83,5 89,2 -0,66
Daně z příjmů PO 72,27 84,4 84,30 84,30 65,25 77,4 90,3 -7,02
Daně z příjmů FO 81,84 89,0 98,10 98,10 83,70 85,3 102,3 1,86
v tom: z kapitálových výnosů 8,49 94,3 9,00 9,00 7,97 88,5 93,9 -0,52
ze závislé činnosti 72,80 90,7 86,40 86,40 75,63 87,5 103,9 2,83
z přiznání 0,55 20,3 2,70 2,70 0,10 3,7 18,3 -0,45
Správní poplatky 2,36 98,6 1,29 1,29 1,07 83,1 45,5 -1,29
Majetkové daně 10,34 84,8 9,70 9,70 8,21 84,6 79,4 -2,14
v tom: Daň dědická 0,07 65,6 0,10 0,10 0,06 63,1 96,2 0,00
Daň darovací 3,36 73,0 0,30 0,30 0,10 33,1 3,0 -3,26
Daň z převodu nemovitostí 6,92 92,3 9,30 9,30 8,05 86,5 116,2 1,12
Poplatky za uložení odpadů *) 1,39 98,6 1,41 1,41 1,41 100,1 101,4 0,02
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,19 11,0 0,20 0,20 0,22 108,3 115,5 0,03
Odvody z loterií **) 1,77 x 2,60 2,60 2,51 96,5 141,7 0,74
Ostatní daňové příjmy ****) 1,80 77,6 2,43 2,43 2,36 97,4 131,3 0,56
Pojistné na SZ 338,12 88,0 377,77 377,77 337,94 89,5 99,9 -0,18
z toho: Na důchody 300,55 88,0 337,24 337,24 300,49 89,1 100,0 -0,06
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 141,08 97,6 148,77 161,09 138,12 85,7 97,9 -2,96
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 103,53 89,3 126,41 138,73 108,70 78,4 105,0 5,17
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***) 89,72 83,9 100,04 112,36 89,58 79,7 99,8 -0,14
Přijaté sankční platby 0,29 27,8 1,06 1,10 0,53 47,9 182,4 0,24
Soudní poplatky 1,38 210,7 1,35 1,35 1,28 95,2 92,7 -0,10
Dobrovolné pojistné 0,25 56,6 0,34 0,29 0,17 59,2 68,5 -0,08
Kapitola Operace SFA 2,06 61,8 1,86 1,86 2,10 113,0 101,9 0,04
Kapitola Státní dluh 15,50 236,9 3,80 3,80 6,88 181,1 44,4 -8,62
Kapitola VPS 19,99 106,9 16,69 16,69 20,59 123,3 103,0 0,60
z toho: Příjmy sdílené s EU (clo) 1,44 131,3 1,00 1,00 1,33 133,0 92,1 -0,11
*) rozpočet i skutečnost roku 2012 jen za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
****) dopočet do celku

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 30.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.***) % plnění 2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 631,37 85,4 754,32 647,27 85,8 755,33 666,55 88,2 15,90 19,27 102,5 103,0
- DPH 279,50 252,38 90,3 308,70 254,61 82,5 297,30 283,36 95,3 2,23 28,74 100,9 111,3
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 134,19 90,4 149,90 133,99 89,4 149,50 128,80 86,2 -0,20 -5,19 99,9 96,1
- clo 1,20 1,59 132,4 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 94,84 78,6 122,90 103,64 84,3 124,90 96,33 77,1 8,80 -7,31 109,3 92,9
- daně z příjmů FO 151,00 117,11 77,6 135,90 119,95 88,3 147,70 125,24 84,8 2,84 5,29 102,4 104,4
vybíraná srážkou 19,30 10,11 52,4 12,80 12,15 94,9 13,40 11,75 87,7 2,04 -0,40 120,2 96,7
závislá činnost 121,10 106,31 87,8 117,80 106,76 90,6 128,90 112,90 87,6 0,45 6,14 100,4 105,8
z přiznání 10,60 0,70 6,6 5,30 1,04 19,7 5,40 0,59 10,8 0,34 -0,46 148,9 56,2
- silniční daň 5,60 4,38 78,3 5,30 4,45 84,0 5,40 4,48 82,9 0,07 0,03 101,5 100,6
- daň z nemovitosti 9,70 8,21 84,6 8,70 9,20 105,7 9,00 8,93 99,3 0,99 -0,26 112,0 97,1
- majetkové daně 13,00 11,00 84,6 12,20 10,34 84,8 9,70 8,21 84,6 -0,66 -2,14 94,0 79,4
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,51 86,7 2,90 3,58 123,6 3,90 3,63 93,2 1,07 0,05 142,6 101,4
- ostatní daně a poplatky 7,56 5,15 68,1 7,82 7,51 96,0 7,93 7,57 95,5 2,36 0,06 145,7 100,9
*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Čerpání výdajů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-listopad % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 1 039,21 86,9 1 180,77 1 193,09 1 044,84 87,6 100,5 5,64
Běžné výdaje 938,72 86,3 1 085,69 1 083,93 964,03 88,9 102,7 25,30
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 74,22 81,2 90,25 91,84 75,75 82,5 102,1 1,53
Neinvestiční nákupy a související výdaje x x 131,63 131,45 101,22 77,0 x x
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 54,69 69,4 67,83 64,29 55,86 86,9 102,1 1,17
Výdaje na realizaci záruk 1,97 48,5 2,75 2,78 1,50 53,8 75,8 -0,48
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům x x 38,46 33,61 30,83 91,7 x x
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím x x 7,12 12,62 11,92 94,4 x x
Neinvestiční transfery státním fondům 27,17 72,5 33,08 38,94 31,00 79,6 114,1 3,83
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 27,00 72,1 33,08 31,86 23,86 74,9 88,4 -3,14
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **) 48,49 91,6 53,20 53,99 52,92 98,0 109,1 4,43
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 99,51 94,0 103,04 104,74 104,32 99,6 104,8 4,81
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím x x 56,47 60,59 56,26 92,9 x x
Sociální dávky 437,06 89,0 500,28 489,60 441,60 90,2 101,0 4,54
v tom: Důchody 346,38 90,6 394,13 382,41 343,66 89,9 99,2 -2,71
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 8,05 64,6 9,80 10,72 8,92 83,2 110,8 0,87
Ostatní soc.dávky 50,08 85,9 59,44 58,98 54,73 92,8 109,3 4,65
Státní soc.podpora 32,55 85,9 36,91 37,49 34,27 91,4 105,3 1,72
Stavební spoření 5,29 88,2 5,70 5,41 4,95 91,6 93,6 -0,34
Státní příspěvek na důchodové připojištění 5,74 92,7 6,40 6,69 6,69 100,0 116,5 0,95
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 32,60 92,4 36,00 36,16 34,88 96,5 107,0 2,28
Ostatní běžné výdaje ***) x x 24,07 18,29 11,68 63,9 x x
Kapitálové výdaje 100,48 93,9 95,07 109,15 80,82 74,0 80,4 -19,67
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje x x 9,60 13,55 7,98 58,9 x x
Investiční transfery podnikatelským subjektům x x 3,00 17,14 16,85 98,3 x x
Investiční transfery státním fondům 31,70 124,7 33,69 30,47 15,30 50,2 48,3 -16,40
z toho: Investiční transfery SFDI 26,52 105,6 33,69 29,12 11,47 39,4 43,2 -15,06
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně x x 12,68 21,00 26,67 127,0 x x
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím x x 17,90 18,25 9,82 53,8 x x
Ostatní kapitálové výdaje ***) x x 18,19 8,74 4,20 48,0 x x
Saldo hospodaření SR -77,87 73,9 -100,00 -100,00 -79,37 79,4 101,9 -1,50
*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopoočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.