CZ EN

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2017

K 31. 5. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 496,4 mld. Kč, celkové výdaje 515,1 mld. Kč a schodek hospodaření 18,7 mld. Kč (v květnu 2016 vykázán přebytek 22,4 mld. Kč).

Meziročně horší výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za prvních 5 měsíců roku 2017 nižší o 72,0 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech. Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 35,5 mld. Kč, ve stejném období roku 2016 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 49,0 mld. Kč. To potvrzuje trend zlepšování strukturálního hospodaření státu.

Ukazatel 2016 2017
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index
2017/2016
Rozdíl
2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1  8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 532,84 45,1 1 249,27 1 249,47 496,41 39,7 93,2 -36,43
VÝDAJE CELKEM 510,46 40,8 1 309,27 1 309,47 515,12 39,3 100,9 4,66
SALDO 22,39 . -60,00 -60,00 -18,71 31,2 -83,6 -41,09
Saldo bez EU/FM *) -49,03 70,0 -60,00 -60,00 -35,55 59,2 72,5 13,48
Pokladní plnění za leden - květen 2017 (v mld. Kč)

*) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly vydané ze SR a v následujících letech budou proplaceny z rozpočtu EU a FM

Příjmy státního rozpočtu

Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostlo o 29,9 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Meziročně byly ovšem celkové příjmy rozpočtu nižší o 36,4 mld. Kč, tj. o 6,8 %, vlivem nižších prostředků z rozpočtu EU a FM.

Inkaso DPH ve výši 103,0 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 8,9 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Od 1. 1. 2017 klesl změnou rozpočtového určení daní podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH ze 70,25 % na 69,68 % ve prospěch podílu obcí (odhad negativního dopadu na SR je 2,1 mld. Kč). Objektivnější srovnání tak dává údaj o inkasu DPH na úrovni veřejných rozpočtů, které vykázalo meziroční růst o 13,8 mld. Kč, tj. o 10,3 %, což je o 4,4 p. b. více než předpokládal rozpočet na rok 2017 proti inkasu roku 2016.

Inkaso DPH by v roce 2017 mělo být pozitivně ovlivněno promítnutím dopadů opatření, která byla zavedena v roce 2016 – jedná se o zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod. Výraznější celoroční rozpočtový dopad očekáváme od druhé fáze EET. Meziroční nárůst inkasa DPH za leden až květen jednoznačně indikuje efektivitu zavedených opatření v boji proti daňovým únikům.

Naopak negativně se na inkasu projevilo snížení sazby DPH na stravovací služby z 21 % na 15 % v souvislosti se zavedením EET. Od začátku měsíce března také došlo ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u novin a časopisů. Meziroční nárůst inkasa snižovalo i to, že Finanční správa zadržovala meziročně nižší částku sporných nadměrných odpočtů DPH.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 59,8 mld. Kč, což je o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,4 %, více než ve stejném období roku 2016.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo ve sledovaném období výše 31,3 mld. Kč, při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Rozpočet této daně počítá s poklesem oproti skutečnosti roku 2016 o 0,5 % zejména z důvodu zavedení tzv. zelené nafty i pro živočišnou prvovýrobu, při možnosti žádat o vrácení daně zpětně i za rok 2016. Dopad tohoto opatření na státní rozpočet v roce 2017 je očekáván ve výši -1,7 mld. Kč a začal se v inkasu daně mírně projevovat již během měsíce května.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 21,4 mld. Kč, což je meziročně o 1,2 mld. Kč, tj. o 5,2 %, méně. Tento meziroční pokles je způsoben zejména vracením spotřební daně za staré krabičky, které bylo nutno zlikvidovat v důsledku zavedení nové výše sazby daně a také nižším odběrem tabákových nálepek v předchozích měsících. Rozpočet této daně na rok 2017 je o 2,4 % nad úrovní inkasa roku 2016, očekávaný růst je způsoben zejména zvýšením sazeb spotřební daně z tabákových výrobků od 1. 1. 2017. Bude však patrně utlumen negativními rozpočtovými dopady souvisejícími s přijetím protikuřáckého zákona.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 12,0 %, dosáhlo výše 41,6 mld. Kč. Meziroční růst inkasa je dán především vysokou úrovní zaměstnanosti, růstem mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a navýšením platů zaměstnanců v rozpočtové sféře v roce 2017. Vyšší meziroční nárůst inkasa ovlivňuje také vyšší úroveň minimální mzdy, která je pro rok 2017 stanovena na 11 tis. Kč (vyšší podíl zaměstnanců na úkor dohod o provedení práce), a nepřímo i zavedením EET. Negativní dopad na výši inkasa má v průběhu roku 2017 legislativní úprava zvyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě (odhadovaný dopad ve výši cca -0,9 mld. Kč).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo stejně jako na konci května 2016 záporné hodnoty, která souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě podání daňových přiznání. I přes zápornou hodnotu inkasa je dosažený výsledek na úrovni veřejných rozpočtů meziročně o 0,3 mld. Kč příznivější. Zásadní pozitivní změnou z pohledu státního rozpočtu je úprava rozpočtového určení daní, která od 1. ledna 2017 snížila obcím podíl z celkového výnosu této daně o 30 procentních bodů, a to ve prospěch státního rozpočtu (recipročně došlo k úpravě procentního podílu u výnosu DPH ve prospěch obcí). Negativní dopad na inkaso má zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, které bylo účinné od roku 2016 a s ohledem na splatnost daně se projevuje až v inkasu tohoto roku (očekávaný dopad byl ve výši cca -0,2 mld. Kč).

Na inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které při meziročním poklesu o 0,2 mld. Kč zatím dosáhlo 3,9 mld. Kč, má v roce 2017 zásadní vliv zejména legislativní změna související s osvobozením daně u výsluhového nároku ozbrojených složek (předpokládaný dopad ve výši cca -0,7 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu).

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 5 měsíců roku 28,2 mld. Kč, tj. 24,7 % rozpočtu. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvyklé nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. Inkaso této daně meziročně vzrostlo o 2,1 mld. Kč, tj. o 8,0 %, což dokumentuje pokračující dynamiku ekonomiky a dobré výsledky hospodaření firem. V roce 2017 je rozpočet této daně o 2,7 % vyšší než inkaso roku 2016. Inkaso této daně v roce 2017 neovlivňují žádné další výraznější legislativní změny a pozitivní dopady EET se projeví v souvislosti se splatností daně až v příštím roce.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 4,9 mld. Kč, se v roce 2017 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 13,3 mld. Kč, tj. o 7,6 %, dosáhly 188,2 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,5 % proti skutečnosti 2016. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2017 o 4,9 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak především růst průměrných pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 64,4 mld. Kč (meziroční pokles o 66,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU a FM. Ty dosáhly 40,5 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2016 nižší o 72,0 mld. Kč, což je dáno zejména vysokou skutečností roku 2016, kdy zejména v první polovině roku docházelo k refundacím velkých objemů prostředků, které se vztahovaly k programovému období 2007-2013.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 515,1 mld. Kč čerpané ke konci května 2017 byly o 4,7 mld. Kč, tj. o 0,9 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2016 rozpočet předpokládá jejich růst o 7,3 %. Růst celkových výdajů ovlivnily zejména meziročně vyšší běžné výdaje o 23,1 mld. Kč, na což působily nejvíce vyšší sociální dávky o 9,0 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 5,4 mld. Kč (zejména vliv vyšších platů ve školství). Naopak kapitálové výdaje zatím vykazují nižší čerpání o 18,4 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP a FM) zatím dosáhly 27,8 mld. Kč, což je o 16,6 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2016.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,1 %). K 31. 5. 2017 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 220,2 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 9,0 mld. Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 7,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 63,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 5,4 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 49,2 mld. Kč. Šlo o 3 zálohy regionálnímu školství na první polovinu roku ve výši 46,7 mld. Kč (v květnu 2016 to bylo 42,7 mld. Kč) a 2 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,5 mld. Kč (v květnu 2016 to bylo 2,2 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 %, ke kterému došlo od 1. září 2016.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 27,4 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2016 o 6,6 % vycházel ze zvýšení plateb z 870 Kč na 920 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1. 1. 2017.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 14,3 mld. Kč, což je o 18,4 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku. Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2016 o 19,6 mld. Kč, tj. o 23,3 %. Meziroční pokles výrazně ovlivňuje fakt, že v první polovině roku 2016 se ještě poměrně výrazně čerpaly kapitálové výdaje v rámci programového období 2007-2013, zatímco v tomto roce probíhá financování společných programů EU a ČR již prakticky jen prostřednictvím operačních programů z období 2014-2020. Za leden až květen 2016 dosáhly kapitálové výdaje financované prostřednictvím společných programů EU a ČR z programového období 2014-2020 jen 4,1 mld. Kč, v průběhu stejného období roku 2017 to bylo 6,0 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května 2017 schodkem ve výši 18,7 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2016 výsledek horší o 41,1 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí negativně zejména toky prostředků z EU a FM (na příjmové i výdajové straně), které měly v prvních 5 měsících roku 2017 na hospodaření státního rozpočtu kladný vliv ve výši 16,8 mld. Kč (tj. příjmy z EU a FM byly vyšší než výdaje, které mají být kryty právě EU/FM příjmy), zatímco ve stejném období roku 2016 to bylo 71,4 mld. Kč, tj. o 54,6 mld. Kč více. Po očištění příjmové i výdajové strany o prostředky z rozpočtu EU a FM by hospodaření státního rozpočtu vykázalo meziročně lepší výsledek o 13,5 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo schodkem 25,0 mld. Kč (v květnu 2016 schodkem ve výši 8,1 mld. Kč), když příjmy činily 89,1 mld. Kč (v květnu 2016 to bylo 105,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 114,1 mld. Kč (v květnu 2016 to bylo 113,3 mld. Kč). Na nižší příjmy v samotném květnu o 16,1 mld. Kč měly vliv zejména o 20,6 mld. Kč nižší příjmy z EU a FM.      

leden-květen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo SR 4 204 2 920 -4 844 -9 394 -6 732 -10 227 -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356 -81 467 -79 047 -39 777 -9 521 -22 128 22 387 -18 706
Saldo státního rozpočtu / leden-květen (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2016 2017
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
Příjmy celkem 532,84 45,1 1 249,27 1 249,47 496,41 39,7 93,2 -36,43
v tom:                
Daňové příjmy celkem 402,12 38,6 1 112,79 1 112,79 432,05 38,8 107,4 29,93
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 227,20 36,7 664,96 664,96 243,82 36,7 107,3 16,62
v tom:                
DPH 94,10 38,0 258,20 258,20 102,97 39,9 109,4 8,87
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 59,56 41,9 151,00 151,00 59,82 39,6 100,4 0,27
- Spotřební daň z minerálních olejů 30,03 40,6 78,40 78,40 31,25 39,9 104,1 1,22
- Spotřební daň z tabákových výrobků 22,59 43,7 55,70 55,70 21,42 38,5 94,8 -1,17
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,45 23,8 1,90 1,90 0,48 25,3 106,0 0,03
Daně z příjmů PO 26,12 25,8 114,20 114,20 28,20 24,7 108,0 2,08
Daně z příjmů FO - v tom: 37,90 34,9 120,40 120,40 42,38 35,2 111,8 4,47
- z kapitálových výnosů 4,14 37,6 10,10 10,10 3,90 38,6 94,2 -0,24
- ze závislé činnosti 37,19 38,8 105,10 105,10 41,64 39,6 112,0 4,44
- z přiznání -3,43 x 5,20 5,20 -3,16 x x 0,27
Správní poplatky 0,64 45,3 1,41 1,41 0,64 45,6 100,3 0,00
Majetkové daně - v tom: 5,01 48,7 11,60 11,60 4,86 41,9 97,0 -0,15
- Daň dědická 0,01 x 0,00 0,00 0,00 x 45,5 0,00
- Daň darovací -0,23 x 0,00 0,00 -0,03 x x 0,20
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 5,23 50,8 11,60 11,60 4,89 42,1 93,3 -0,35
Poplatky za uložení odpadů 0,61 39,1 1,55 1,55 0,65 42,2 108,1 0,05
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,12 116,4 0,10 0,10 0,11 110,5 94,9 -0,01
Daň z hazardních her (vč. zrušených odvodů z loterií a VHP) 1,80 43,0 4,20 4,20 2,75 65,5 152,4 0,95
Ostatní daňové příjmy *) 1,35 54,6 2,30 2,30 1,44 62,5 106,9 0,09
Pojistné na SZ - z toho: 174,92 41,5 447,83 447,83 188,23 42,0 107,6 13,31
- na důchody 155,52 41,4 398,06 398,06 167,37 42,0 107,6 11,84
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 130,73 93,6 136,49 136,68 64,36 47,1 49,2 -66,37
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 124,46 101,7 119,05 119,24 53,04 44,5 42,6 -71,42
- Příjmy z EU/FM **) 112,55 119,7 97,07 97,26 40,54 41,7 36,0 -72,01
- Soudní poplatky 0,52 46,1 1,19 1,19 0,47 39,5 90,1 -0,05
- Příjmy sdílené s EU 0,55 35,1 1,60 1,60 0,74 46,0 134,2 0,19
Kapitola Operace SFA 0,38 62,2 0,62 0,62 0,50 80,9 133,6 0,13
Kapitola Státní dluh 0,00 x 0,00 0,00 0,38 x x 0,38
Kapitola VPS 5,89 35,3 16,82 16,82 10,43 62,0 177,2 4,54

*) dopočet do celku
**) ve skutečnosti roku 2016 a 2017 jsou uvedeny jen prostředky na krytí výdajů na Společnou zemědělskou politiku a na komunitární programy a převody z Národního fondu

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Celkem r. 2017 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-květen % plnění 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   526,41     570,52     616,36   44,11 45,84 108,4 108,0
- Daňové příjmy 790,08 285,83 36,2 857,53 315,34 36,8 920,96 340,94 37,0 29,51 25,59 110,3 108,1
- DPH 321,60 125,94 39,2 352,60 133,73 37,9 370,50 147,57 39,8 7,79 13,84 106,2 110,3
- spotřební daně (vč. energ. daní) 142,60 56,86 39,9 149,40 62,56 41,9 158,80 62,95 39,6 5,70 0,39 110,0 100,6
- daně z příjmů PO 131,90 33,62 25,5 150,20 38,62 25,7 169,20 41,69 24,6 4,99 3,07 114,8 108,0
- daně z příjmů FO 157,80 50,03 31,7 165,10 58,97 35,7 180,50 65,64 36,4 8,94 6,67 117,9 111,3
- z kapitálových výnosů 13,50 6,12 45,3 16,20 6,06 37,4 14,90 5,73 38,5 -0,06 -0,33 99,0 94,6
- ze závislé činnosti 137,90 50,52 36,6 145,40 56,33 38,7 159,20 63,07 39,6 5,81 6,74 111,5 112,0
- z přiznání 6,40 -6,61 x 3,50 -3,43 x 6,40 -3,16 x 3,18 0,27 x x
- silniční daň 5,40 2,57 47,6 5,70 2,68 47,1 5,90 2,80 47,5 0,11 0,12 104,4 104,5
- daň z nemovitých věcí 10,10 5,55 55,0 10,30 6,29 61,0 10,40 6,63 63,7 0,73 0,34 113,2 105,4
- majetkové daně 9,50 4,29 45,2 10,30 5,01 48,7 11,60 4,86 41,9 0,72 -0,15 116,7 97,0
- dálniční poplatek ****) 4,10 2,81 68,6 4,20 2,98 70,9 4,50 3,20 71,1 0,16 0,22 105,8 107,5
- ostatní daně a poplatky 7,08 4,15 58,5 9,73 4,51 46,4 9,56 5,59 58,5 0,36 1,08 108,8 124,0
- Pojistné na SZ 400,67 164,78 41,1 421,99 174,92 41,5 447,83 188,23 42,0 10,14 13,31 106,2 107,6
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   75,80     80,26     87,19   4,46 6,93 105,9 108,6

*) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2016 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2016 2017
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 510,46 40,8 1 309,27 1 309,47 515,12 39,3 100,9 4,66
Běžné výdaje 477,70 40,8 1 205,40 1 203,57 500,78 41,6 104,8 23,07
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 34,07 31,1 118,78 118,17 36,47 30,9 107,1 2,40
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 40,04 32,4 119,28 117,45 40,24 34,3 100,5 0,19
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 19,92 38,4 46,32 46,32 16,91 36,5 84,9 -3,02
- Výdaje na realizaci záruk 0,07 3,8 1,29 1,29 0,35 27,0 474,8 0,28
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 17,48 33,8 49,31 46,30 22,05 47,6 126,1 4,57
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 6,58 65,7 13,59 13,79 6,77 49,1 102,9 0,19
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 18,15 41,3 40,72 41,50 14,16 34,1 78,0 -3,99
- Neinvestiční transfery SZIF 15,07 44,4 32,25 32,04 13,23 41,3 87,8 -1,84
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 26,12 41,4 66,36 66,36 27,37 41,2 104,8 1,25
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 58,36 47,0 128,73 128,96 63,75 49,4 109,2 5,39
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 35,63 62,0 62,52 65,59 37,79 57,6 106,1 2,17
Sociální dávky **) - v tom: 211,20 41,4 530,47 530,29 220,23 41,5 104,3 9,03
- Důchody 163,17 41,2 411,35 411,35 170,76 41,5 104,6 7,58
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,86 51,7 8,45 8,44 3,75 44,4 97,2 -0,11
- Ostatní soc.dávky 28,43 42,1 70,66 70,50 30,16 42,8 106,1 1,73
- Státní soc.podpora 15,73 40,0 40,01 39,99 15,56 38,9 98,9 -0,17
Stavební spoření 4,14 84,4 4,60 4,60 3,89 84,6 94,1 -0,25
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,40 47,2 7,30 7,30 3,42 46,9 100,8 0,03
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 14,61 36,1 37,50 37,50 14,89 39,7 101,9 0,28
Ostatní běžné výdaje ***) 7,94 33,0 26,24 25,76 9,75 37,9 122,8 1,81
Kapitálové výdaje 32,75 40,5 103,87 105,90 14,34 13,5 43,8 -18,41
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 2,45 20,0 15,77 16,26 3,00 18,4 122,5 0,55
Investiční transfery podnikatelským subjektům 5,03 74,2 5,20 6,42 1,32 20,5 26,2 -3,71
Investiční transfery státním fondům - z toho: 3,53 12,0 38,68 39,09 3,54 9,0 100,2 0,01
- Investiční transfery SFDI 3,27 12,6 33,53 33,73 1,66 4,9 50,7 -1,61
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 15,49 263,7 5,92 8,45 2,09 24,7 13,5 -13,40
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 4,28 46,4 10,56 10,97 3,11 28,4 72,8 -1,16
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,98 11,4 27,75 24,71 1,29 5,2 65,2 -0,69
Saldo hospodaření SR 22,39 . -60,00 -60,00 -18,71 . -83,6 -41,09

*) skutečnost v roce 2016 a 2017 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.