CZ EN

Zpravodaj MF - 01/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Finanční zpravodaj číslo 2/2013

Finanční zpravodaj číslo 2/2013

 • VYHLÁŠKA č. 10/2013 Sb. ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. – VYHLÁŠKA č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Dozor nad hazardem - počet udělených pokut má vzestupnou tendenci

Dozor nad hazardem - počet udělených pokut má vzestupnou tendenci

Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky kontrolní činnosti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi za uplynulý rok 2012. V něm bylo zahájeno 655 správních řízení, což oproti roku 2011 představuje cca 20% nárůst a v porovnání s rokem 2010 se již jedná o několikanásobné zvýšení.

Celý obsah článku

II. pilíř důchodové reformy startuje – ministerstva společně informují

II. pilíř důchodové reformy startuje – ministerstva společně informují

Začala největší reforma penzí od roku 1989, český důchodový systém tak nově vychází ze tří pilířů. Kromě tradičního I. pilíře, založeného na státním důchodovém pojištění, lidé mohou premiérově využít II. pilíř. Ten spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní společnosti. Pokud klient do II. pilíře vstoupí, sníží se mu o 3 p.b. (z 28 % na 25 %) sazba pojistného na státní důchodové pojištění a zároveň bude odvádět pojistné na své osobní důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu.

„Jde o zásadní změnu pohledu české společnosti na zajištění ve stáří. Odpovědnost bude na každém z nás, každý se bude moci sám rozhodnout, zda vstoupí do II. pilíře. Usnadnit rozhodování může dostatek informací, proto chceme proškolit odborníky tak, aby co nejlépe informovali veřejnost,“říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Osobně vystoupí na prvním kulatém stolu k důchodové reformě, který se uskuteční 8. ledna v Praze.

„Není pravdou, že by vláda důchodovou reformu vysvětlovala nesrozumitelně. Zdůrazňujeme, že reforma přináší výrazné posílení zásluhovosti a individuální odpovědnosti. Díky ní si lidé mohou snížit své zdanění práce i zajistit dědictví pro své potomky,“upozornil ministr financí Miroslav Kalousek.

Celkem se ve všech krajských městech uskuteční patnáct kulatých stolů. Diskutovat na nich budou odborníci z MPSV, MF a Finanční správy ČR s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, finančních úřadů, penzijních fondů, profesních asociací a zaměstnavatelů.

Celý obsah článku

Manuál k důchodové reformě - souhrnná informace o změnách v důchodovém systému

Manuál k důchodové reformě - souhrnná informace o změnách v důchodovém systému

Manuál k důchodové reformě představuje ucelený materiál, který souhrnně informuje o všech současných změnách v důchodovém systému.Na tvorbě Manuálu se podílelo nejen Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale také zástupci České správy sociálního zabezpečení a Generálního finančního ředitelství. Dokument formou odpovědí na často kladené dotazy umožňuje občanům orientovat se ve složité problematice důchodové reformy a pomůže jim odpovědně se rozhodnout o svém zabezpečení na stáří.

Zdroj: MF - oddělení Komunikace, Manuál k důchodové reformě - ke stažení ve formátu PDF, publikováno 7.1.2013

Celý obsah článku

Nový model financování obcí

Nový model financování obcí

Nový model sdílených daní pro obce – Novela zákona č. 295/2012 Sb. o rozpočtovém určení daní - s účinností od 1. ledna 2013.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Informace MF k projektu Státní pokladna - leden 2013

Informace MF k projektu Státní pokladna - leden 2013

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika Státní pokladny, Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace. Dále jsou zveřejňovány informace pro oblasti Příprava rozpočtu (RISPRP) a Realizace rozpočtu (RISRE).

 • RISRE - Technické informace: Pracovní postup pro testování třetích stran RISRE - pro 2013
  Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 16.01.2013
 • RISRE - Metodika: NNV (nároky z nespotřebovaných výdajů) - Postup migrace do RISRE a vykazování v CSÚIS
  Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet, publikováno 09.01.2013
 • RISRE – Otázky a odpovědi (Aktuální přehled základních otázek a odpovědí ke dni 8. 01. 2013)
  Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz;  publikováno 08.01.2013
 • Ministerstvo financí zveřejňuje dokument - Technický manuál RISRE - verze 016
  Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz;  publikováno 07.01.2013
 • Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP) 
  Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 01/2013 

Rychlé přehledy - TABULKY:

 • CSÚIS - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací)
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) přehledové tabulky změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • RISPR - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací)
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Rozpočtového informačního systému Příprava rozpočtu (RISPR) přehledové tabulky změn/aktualizací  u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • RISRE - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací)
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Rozpočtový informační systém - Realizace rozpočtu (RISRE) přehledové tabulky změn/aktualizací  u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • KC - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací)
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) přehledové tabulky aktualit prezentovaných ze strany Kompetenčního centra IISSP. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - leden 2013

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - leden 2013

Web - Spořicí státní dluhopisy: "Cílem projektu Spořicí státní dluhopisy je nabídnout českým domácnostem stejně výhodnou investiční příležitost, jaké se dostává velkým bankám," Miroslav Kalousek, ministr financí.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1.1.2013

Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1.1.2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013.     

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 11.1.2013/aktualizováno 15.1.2013

Celý obsah článku

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2012

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2012

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze dopisu (č.j.: MF-26313/2013/16-163), který byl zaslán cenovým kontrolním orgánům (územní finanční orgány, celní orgány, kraje, obce a další) a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2012. Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1,
Termíny dodání

 • I. skupina - krajské úřady - nejpozději v termínu do 15. února 2013.
 • II. skupina - ostatní:  - nejpozději v termínu do 22. února 2013
 • Tabulka: Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012.(K tabulce jsou připojeny vysvětlivky k vyplnění jednotlivých položek.)

Zdroj: MF - odbor 16 - Cenová politika; odd. 163 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence, publikováno 9.1.2013

Celý obsah článku

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012 (Hospodaření krajů a obcí - rok 2012)

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012 (Hospodaření krajů a obcí - rok 2012)

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahys kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2012– obecná část

Zdroj: MF - odbor 12 Financování územních rozpočtů a programové financování, publikováno 4.1.2013

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 1/2013

Zprávy MF - číslo 1/2013

Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů ze dne: 4. ledna 2013

 • Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky
 • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2013
 • Metodika financování krajů pro rok 2013
 • Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Dánskem

Informace ke vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Dánskem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, a to na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR, že dne 17. prosince 2012 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A DÁNSKÝM  KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 25. srpna 2011 v Praze.

Ustanovení Smlouvy se provádějí:

 1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2013 nebo později;
 2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2013 nebo později.

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 5. května 1982 (jejíž nedílnou součást tvoří Protokol podepsaný v Praze dne 11. září 1992), přestala být v platnosti a přestala se provádět ve vztahu mezi Českou republikou a Dánským královstvím dnem 1. ledna 2013.

Nová daňová smlouva s Dánskem bude publikována ve Sbírce mezinárodních smluv v nejbližší možné době. Do té doby lze do Smlouvy nahlédnout buď na Ministerstvu financí ČR či na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

 • Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 153 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Celý obsah článku

Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Ministerstvo financí na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že dne 7. ledna 2013 byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech:

 • DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GUERNSEYO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 15. září 2011 v Londýně.
  • Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 9. července 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
 • DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A OSTROVEM MANO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 18. července 2011 v Londýně.
  • Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 18. května 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
 • DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SAN MARINOO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 25. listopadu 2011 v Praze.
  • Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 6. září 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

Ministerstvo financí dále oznamuje, že dne 14. ledna 2013 budepublikována ve Sbírce mezinárodních smluv DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVŮO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 13. června 2011 v Praze.

Aktuální stav dohod naleznete >> Tabulka dohod.

Zdroj: MF - odbor 25 Strategie daňové politiky a správy, odd. 0252 - odd. Strategické řízení správy daní a cel; publikováno 11.01.2013

Celý obsah článku

Přehled dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána - aktualizace ke dni 16.1.2013

Přehled dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána - aktualizace ke dni 16.1.2013

 • I. Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • II. Přehled podepsaných dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními stranami ratifikační proces
 • III. Přehled dohod, u nichž se připravuje ukončení nebo, které již byly ukončeny
 • Dohody a Protokoly k dohodám o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána (Dokumenty ke stažení ve formátu Pdf)

Zdroj: MF - sam. odd. 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky, aktualizováno 16.1.2013 (tabulky I a II a Dohody a Protokoly k dohodám)

Celý obsah článku

Pokyn č. 1 MF - o stanovení lhůt při správě daní s účinností od 1. ledna 2013

Pokyn č. 1 MF - o stanovení lhůt při správě daní s účinností od 1. ledna 2013

Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených po 1.1.2013 a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem 1.1.2013, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. D-348; s účinností od 1. ledna 2013

Zdroj: MF - odbor 39 - Správní činnosti; Pokyn č. MF - 1, publikováno 7.1.2013

Celý obsah článku

POKYN č. MF - 2 pro Pokutové bloky - od 1.1.2013

POKYN č. MF - 2 pro Pokutové bloky - od 1.1.2013

POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013. Tento pokyn nahrazuje pokyn D-347 z roku 2010. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.1.2013. Bude publikován ve Finančním zpravodaji č.1/2013.

Související informace

 • VZORY- Nové 2.01.2013
  • vyplněného pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou
  • vyplněného pokutového bloku na pokutu na místě zaplacenou

Zdroj: MF - sekce 05 - Daně a Cla; Samostatné oddělení 904 – Správní činnosti; publikováno 2.1.2013

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2013

Finanční zpravodaj číslo 1/2013

 • Pokyn č. MF - 1o stanovení lhůt při správě daní
 • Pokyn č. MF - 2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013
 • Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2013 a v roce 2014 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
 • Pokyn GFŘ-D-14 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Celý obsah článku

Cenový věstník 1/2013

Cenový věstník 1/2013

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 450/2012 Sb. – pracovní úplné znění

Celý obsah článku

Vyhláška č. 449/2012 Sb. - o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - od 1. ledna 2013

Vyhláška č. 449/2012 Sb. - o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - od 1. ledna 2013

ze dne 6. prosince 2012; o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů; s účinností od 1. ledna 2013

 • včetně Přílohy č.1 - k vyhlášce č. 449/2012 Sb. - Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
  (ke stažení i samostaně ve formátu Excel)

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; 121 - odd. Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů; publikováno 9.1.2013

Celý obsah článku

Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu (s účinností od 16. ledna 2013)

Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu (s účinností od 16. ledna 2013)

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb. a vyhlášky č. 10/2013 Sb.; s účinností od 16. ledna 2013

publikováno 01/2013, ke stažení ve formátu pdf

 • Přechodné ustanovení Čl. II - Při vypracování finančních výkazů za rok 2012 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. (viz. ÚZ - vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb).

Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet, odd. 1101- Souhrnné rozpočtové vztahy; publikováno 16.1.2013

Celý obsah článku

Úplné znění Vyhlášky č. 323/2002 Sb. - o rozpočtové skladbě v platném znění od 1.01.2013 (včetně Komletní rozpočtové skladby pro rok 2013)

Úplné znění Vyhlášky č. 323/2002 Sb. - o rozpočtové skladbě v platném znění od 1.01.2013 (včetně Komletní rozpočtové skladby pro rok 2013)

o rozpočtové skladbě v platném znění,
AKTUALIZOVÁNA: 4.1.2013 - ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb. a . a vyhlášky č. 493/2012 Sb.

včetně

Související informace:

Celý obsah článku

Zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

 • Kompletní zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně příloh a formulářů ke stažení  
 • Přílohy k zákonu č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Celý obsah článku

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč

Podle předběžných výsledků dosáhl schodek státního rozpočtu za rok 2012 101 mld. Kč. Podařilo se tak splnit rozpočtový cíl vlády, když schválený rozpočet počítal se schodkem ve výši 105 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se deficit snížil o více než 40 mld. Kč.
 
„Na podzim roku 2011 se prudce zhoršila makroekonomická předpověď. Bylo zřejmé, že hospodářský vývoj i daňové výnosy budou horší, než bylo stanoveno v rozpočtové dokumentaci. Tuto skutečnost jsme avizovali při schvalování návrhu státního rozpočtu s tím, že příslušné korekce učiníme na základě lednové predikce, což se stalo v březnu. Hlavně díky těmto úsporám jsme plán deficitu dodrželi s dostatečnou rezervou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Podle něj mimořádná důvěryhodnost České republiky na finančních trzích snižuje náklady na obsluhu státního dluhu: „Vláda dodržuje svůj plán snižování deficitu, což investoři vnímají jako nutný základ budoucí prosperity a účtují nám nízkou rizikovou prémii. Půjčujeme si tak nejlevněji ze všech zemí střední a východní Evropy, v rámci EU jsme v první desítce.“

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2012

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2012

Ministerstvo financí (dále „Ministerstvo“) předkládá v pořadí třicátou druhou Čtvrtletní informaci o řízení dluhového portfolia, která přináší základní údaje o parametrech portfolia státních závazků a o parametrech portfolia státních fi nančních aktiv. Kvantitativní hodnoty základních sledovaných strategických cílů platných pro rok 2012 byly konkretizovány v řídícím dokumentu Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012 (dále „Strategie“), který byl schválen ministrem financí a prezentován veřejnosti dne 12. prosince 2011, a který vymezuje operační prostor pro taktický management státního dluhu a státních fi nančních aktiv prostřednictvím emisní činnosti, finančního investování a aktivních operací Ministerstva na sekundárním trhu..

V roce 2012 činily čisté výdaje na obsluhu státního dluhu 41,4 mld. Kč. Na snížení hrubých nákladů se podílely zejména výnosy z alikvotních úrokových výnosů a prémií SDD (včetně zahraničních emisí) ve výši 14,2 mld. Kč a též výnosy z finančního investování v rámci řízení likvidity ve výši 0,9 mld. Kč. Hrubé náklady na obsluhu státního dluhu dosáhly 57,1 mld. Kč.

Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia, publikováno ke dni: 10.1.2013

Související informace:

Celý obsah článku

Seznam akciových společností ovládaných ČR-MF s akciovým podílem ve výši 40 -100% od 1.1.2012 do 31.12.2012

Seznam akciových společností ovládaných ČR-MF s akciovým podílem ve výši 40 -100% od 1.1.2012 do 31.12.2012

Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2012.

Zdroj: odbor 45 (Tabulka byla vypracována ve spolupráci s odborem 20; zahrnuje i ovládané společnosti spravované v režimu zákona č. 219/2000 Sb.)

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Informační leták - EHP a Norské fondy – Programy pro Českou republiku

Informační leták - EHP a Norské fondy – Programy pro Českou republiku

Zdroj: MF - odd. 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace: Informační leták „EHP a Norské fondy – Programy pro Českou republiku“, publikováno 01/2013, ke stažení ve formátu Pdf

Celý obsah článku

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Stav přípravy a očekávaný termín zahájení programů a vyhlášení výzev

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Stav přípravy a očekávaný termín zahájení programů a vyhlášení výzev

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů.

 • Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 25.01.2013

Celý obsah článku

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za rok 2012

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za rok 2012

V průběhu roku 2012 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 113,7 mld. Kč (tj. cca 4,52 mld. €) a celkem do rozpočtu odvedla 39,8 mld. Kč (tj. cca 1,58 mld. €). Čistá pozice za rok 2012 je tedy výrazně kladná, Česká republika získala o 73,8 mld. Kč více (tj. o 2,94 mld. €), než do evropského rozpočtu zaplatila.

Celý obsah článku

1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů 2009-2014 vyhlašuje dne 21. ledna 2013 1. výzvu k předkládání žádostí o grantz Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do 31.12.2014nebo do vyčerpání alokovaných prostředků

Související dokumenty

 • Příloha 1 - Annex 1 - Programme Areas EEA and Norway Grants
 • Příloha 2 - Annex 2 - Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
 • Příloha 3 - Annex 3 - formální náležitosti žádosti

Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 21.01.2013; ke stažení ve formátu PDF

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 22. ledna 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 22. ledna 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

První zasedání Rady ECOFIN pod vedením Irska, které se ujalo předsednické role v rámci Rady EU pro 1. polovinu roku 2013, bude mít na programu následující agendu.  V úvodní části bude ministrům podána informace z předcházejícího jednání euroskupiny a proběhne stručná výměna názorů na aktuální hospodářskou situací EU a zemí eurozóny. Poté seznámí irské předsednictví (IE PRES) ministry s aktuálním stavem projednávání vybraných legislativních návrhů. Konkrétně bude IE PRES informovat o balíčku dvou legislativních návrhů ke správě hospodářských záležitostí v eurozóně (tzv. two-pack), návrhu na revizi pravidel kapitálové přiměřenosti u bank (CRD IV / CRR) a návrhu jednotného mechanismu dohledu nad úvěrovými institucemi (SSM). U všech uvedených návrhů Rada přijala obecný přístup a nyní probíhají vyjednávání s Evropským parlamentem.

Celý obsah článku

Informace o vstupu v platnost Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Informace o vstupu v platnost Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (dále jen „Fiskální smlouva“), která byla podepsána dne 2. března 2012 členskými státy Evropské unie, s výjimkou České republiky a Spojeného království. Cílem Fiskální smlouvy je zejména zpřísnit rozpočtovou kázeň a zvýšit koordinaci hospodářských politik členských států Unie a posílit tak hospodářský pilíř hospodářské a měnové politiky Evropské unie.

Zdroj: odbor 53 - Mezinárodněprávní a záležitosti Evropské unie

Celý obsah článku

Cestovní mapa ke skutečné hospodářské a měnové unii

Cestovní mapa ke skutečné hospodářské a měnové unii

Úvahy o dalším směřování EU a eurozóny získaly pevnější obrysy v dokumentu s názvem Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii, jejíž druhou verzi předložil v prosinci 2012 Evropské radě její předseda Herman Van Rompuy. Tento dokument bývá též nazýván Zprávou čtyř prezidentů, jelikož byl vypracován v úzké spolupráci s dalšími třemi „prezidenty evropských institucí“, a to Komise (José Manuel Barroso), Euroskupiny (Jean-Claude Junker) a Evropské centrální banky (Mario Draghi).

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 4.1.2013

Celý obsah článku

Daně a cla

Finanční správa ČR zveřejní od 1. 4. 2013 na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH - Jak bankovní účty správci daně sdělit? (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa ČR zveřejní od 1. 4. 2013 na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH - Jak bankovní účty správci daně sdělit? (Tisková zpráva GFŘ)

Generální finanční ředitelství upozorňuje, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny na adresehttp://www.daneelektronicky.cz/

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla v oblasti boje proti daňovým únikům některé změny, které by se měly pozitivně promítnout do právní jistoty plátců daně. Tyto změny navazují na komplex opatření, která svým efektem směřují i k dosažení čistoty trhu s cílem minimalizovat nepřípustnou konkurenční výhodu subjektů získanou tím, že krátí příjmy státního rozpočtu.

Jedním z těchto opatření je povinnost plátců sdělit správci daně jako povinný registrační údaj dle § 96 zákona o DPH, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Současně má plátce možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi „Registr plátců DPH“.

Související informace

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) ; publikováno dne 21. ledna 2013

Celý obsah článku

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - rok 2013 (Informace GFŘ)

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - rok 2013 (Informace GFŘ)

GFŘ  připravilo aktualizaci nejčastějších dotazů k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - v roce 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) ; publikováno dne 21. ledna 2013

Celý obsah článku

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - rok 2013 (Informace GFŘ)

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob - rok 2013 (Informace GFŘ)

GFŘ  připravilo soubor nejčastějších dotazů k dani z příjmů fyzických osob - v roce 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) ; publikováno dne 17. ledna 2013

Celý obsah článku

Daňová kalkulačka GFŘ - pro orientační výpočet daně z příjmů fyzických osob - za rok 2012

Daňová kalkulačka GFŘ - pro orientační výpočet daně z příjmů fyzických osob - za rok 2012

 • Daňová kalkulačka pro orientační výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok 2012(Orientační roční propočet daně)

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 17.1.2013

Celý obsah článku

Informace k převodům výnosů daní do rozpočtů obcí a krajů od 1. 1. 2013 (Informace GFŘ)

Informace k převodům výnosů daní do rozpočtů obcí a krajů od 1. 1. 2013 (Informace GFŘ)

Dne 1. lednu 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V  souvislosti s  výše  uvedenou  legislativní   změnou  došlo   od 1. 1. 2013   ke   vzniku 14 nových finančních úřadů s krajskou územní působností, které budou převádět nároky na celostátních hrubých výnosech daní (např. daně z přidané hodnoty, daně z příjmů) a nároky na výnosech daní (např. daně z nemovitostí) do rozpočtů obcí a krajů.

Konkrétně budou peněžní prostředky zasílány obcím a krajům pouze z bankovních účtů nově vzniklých (krajských) 14 finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012. Celé číslo bankovního účtu finančního úřadu má tři části a skládá se z předčíslí účtu, čísla účtu a kódu banky (vždy kód 0710). Předčíslí účtu identifikuje druh daně, jejíž výnos je příjemci převáděn. Číslo účtu (tzv. matrika bankovního účtu) jednoznačně určuje finanční úřad, který převedl peněžní prostředky na účet obce nebo kraje. Pro jednotlivé finanční úřady jsou tato čísla uvedena v následující tabulce Matriky bankovních účtů FÚ - od 1.1.2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 11.1.2013

Celý obsah článku

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2012

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2012

Zdroj: MF - 26 - odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, publikováno 01/2013

Celý obsah článku

Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Ministerstvo financí na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že dne 7. ledna 2013 byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech:

 • DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GUERNSEYO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 15. září 2011 v Londýně.
  • Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 9. července 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
 • DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A OSTROVEM MANO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 18. července 2011 v Londýně.
  • Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 18. května 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
 • DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SAN MARINOO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 25. listopadu 2011 v Praze.
  • Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 6. září 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
 • Ministerstvo financí dále oznamuje, že dne 14. ledna 2013 budepublikována ve Sbírce mezinárodních smluv DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVŮO VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 13. června 2011 v Praze.
 • Aktuální stav dohod naleznete >> Tabulka dohod.
 • Zdroj: MF - odbor 25 Strategie daňové politiky a správy, odd. 0252 - odd. Strategické řízení správy daní a cel; publikováno 11.01.2013

Celý obsah článku

Upozornění na postup správců daně při vyřizování znepřístupněných podání došlých do datových schránek finančních úřadů a finančních ředitelství v období od 27. prosince - 31. prosince 2012 (Tisková zpráva GFŘ)

Upozornění na postup správců daně při vyřizování znepřístupněných podání došlých do datových schránek finančních úřadů a finančních ředitelství v období od 27. prosince - 31. prosince 2012 (Tisková zpráva GFŘ)

Dne 1. 1. 2013 v ranních hodinách však bylo znepřístupněno otevření podání došlých do datových schránek zrušených orgánů veřejné moci (tedy původních finančních úřadů a finančních ředitelství, zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů), a to zpětně k 27. 12. 2012. Všechny neotevřené zprávy byly systémem označeny jako nedoručitelné a orgány Finanční správy ČR přestaly mít možnost tyto zprávy otevřít.

Byť tento technický zásah nemohla Finanční správa ČR jakkoli ovlivnit, neboť správa týkající se též znepřístupnění datových schránek je v gesci Ministerstva vnitra, omlouvá se Finanční správa ČR všem dotčeným daňovým subjektům za nastalou situaci.

Skutečnost, že správce daně nemůže otevřít již doručenou datovou zprávu, přirozeně nemůže být přičítána k tíži daňových subjektů, které se pokusily v uvedených dnech doručit podání způsobem umožněným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Proto finanční úřady v těchto dnech postupně individuálně oslovují všechny daňové subjekty, kterých se popsaná situace týká, se žádostí o opětovné podání původního podání, a to kterýmkoliv způsobem umožněným v § 71 daňového řádu. Podání bude považováno za účinné k původnímu datu podání, pokud jej daňový subjekt podá znovu ve správcem daně stanoveném termínu. V případě, že podání bude zopakováno, respektive správce daně bude s jeho obsahem seznámen, budou pro podatele zachovány procesní účinky původního podání.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 8.1.2013

Celý obsah článku

Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům (Tisková zpráva GFŘ)

Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům (Tisková zpráva GFŘ)

Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst.1 písm.a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1.1.2013 u pracujících starobních důchodců,uvádí Generální finanční ředitelství následující:

 • V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 8.1.2013

Celý obsah článku

Pokyn GFŘ-D-15 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn GFŘ-D-15 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 8.1.2013

Celý obsah článku

Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1.1.2013

Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1.1.2013

Bankovní účty FÚ hlavních daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 03.01.2013 / aktualizováno: 08.01.2013

Celý obsah článku

Pokyn č. 1 MF - o stanovení lhůt při správě daní s účinností od 1. ledna 2013

Pokyn č. 1 MF - o stanovení lhůt při správě daní s účinností od 1. ledna 2013

Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených po 1.1.2013 a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem 1.1.2013, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. D-348; s účinností od 1. ledna 2013

Zdroj: MF - odbor 39 - Správní činnosti; Pokyn č. MF - 1, publikováno 7.1.2013

Celý obsah článku

Pokyn GFŘ-D-14 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Pokyn GFŘ-D-14 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Jednotné kurzy pro přepočet cizích měn.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 7.1.2013

Celý obsah článku

Informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

Informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se k 1.1.2013 zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí  ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od 1.1.2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 7.1.2013

Celý obsah článku

INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od 1.1.2013

INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od 1.1.2013

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. ledna 2013 předmětem následujících novel:

 • Zákon č. 500/2012 Sb.,o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (především úprava týkající se změny sazeb DPH),
 • Zákon č. 502/2012 Sb.,kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Účelem této informace je poskytnutí základního přehledu o nejdůležitějších změnách v oblasti DPH s účinností od 1. ledna 2013.

K některým úpravám jsou zveřejněny Generálním finančním ředitelstvím detailnější metodické informace.

Zdroj: MF - odbor 18 - Nepřímé daně; odd. 181 - Daň z přidané hodnoty; publikováno 3.01.2013/aktualizováno 4.01.2013/ 23.01.2013/27.02.2013

Celý obsah článku

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2013

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2013

Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 31.12.2012

Celý obsah článku

Adresy Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť platné od 1.1.2013 (NOVÁ ID datových schránek)

Adresy Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť platné od 1.1.2013 (NOVÁ ID datových schránek)

Seznam ID kódů orgánů finanční správy ČR (adresář).

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 31.12.2012

Celý obsah článku

DAŇOVÉ TISKOPISY - pro rok 2013

DAŇOVÉ TISKOPISY - pro rok 2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro únor 2013

Daňový kalendář pro únor 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - únor 2013.

Zdroj: GFŘ - česká daňová správa

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - leden 2013

Zdroj: GFŘ - česká daňová správa

Celý obsah článku

Finanční trh

Informace o výpisu z majetkového účtu k vánoční emisi v roce 2012

Informace o výpisu z majetkového účtu k vánoční emisi v roce 2012

Všichni vlastníci, kteří si u příležitosti vánoční emise v roce 2012 v období od 5. 11. do 12. 11. 2012 pořídili spořicí státní dluhopisy, obdrží v průběhu následujících dnů výpis z majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Výpis je zaslán na adresu, která byla uvedena jako doručovací v Žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky. Výpis z majetkového účtu obdrží také vlastníci proti-inflačních spořicích státních dluhopisů vydaných dne 12. 6. 2012 k příležitosti reinvestice výnosu těchto dluhopisů.

 • Zdroj: MF - odbor 20 Řízení státního dluhu a finančního majetku; publikováno 21.1.2013

Celý obsah článku

Návrh nové právní úpravy investičních společností a investičních fondů postoupen Poslanecké sněmovně

Návrh nové právní úpravy investičních společností a investičních fondů postoupen Poslanecké sněmovně

Vláda předložila dne 17. ledna 2013 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tzv. „ZISIF“) a návrh doprovodného změnového zákona. Zpracovatelem návrhu je Ministerstvo financí a vláda návrhy zákonů schválila na schůzi dne 20. prosince 2012.
 
Sněmovna návrhy zákonů projednává jako sněmovní tisky č. 896 a 897 . 

Odborné veřejnosti se předkládají dokumenty ve verzi předložené sněmovně; současně se připojuje tabulkový přehled základních regulatorních požadavků na investiční fondy a tabulkových přehled přípustných přeměn a dalších majetkových dispozic.
(Případná nesprávnost či nepřenost tabulek vyhrazena.)

Související dokumenty

 • Obsah ZISIF 
 • Návrh ZISIF 
 • Důvodová zpráva k návrhu ZISIF 
 • Tabulka základních regulatorních požadavků – investiční fondy 
 • Tabulka přeměn a jiných majetkových dispozic na úseku obhospodařování a administrace investičních fondů 

Související dokumenty

 • Návrh změnového zákona  
 • Důvodová zpráva k návrhu změnového zákona 
 • Úplná znění – přehled vybraných ustanovení měněných zákonů

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Celý obsah článku

Emisní kalendáře - únor 2013

Emisní kalendáře - únor 2013

Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno dne 14.1.2013 ve 14:00

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí v médiích (leden 2013)

Ministr financí v médiích (leden 2013)

Aktuální témata: důchodová reforma, účelové přerušování důchodů, hospodaření v roce 2012 a další témata.

Související rozhovory - Lidé MF v médiích:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

MF - Katalog multimédií a videoblogy (leden 2013)

MF - Katalog multimédií a videoblogy (leden 2013)

- Videoblog – Ministr financí
- Videoblog – Lidé MF
- Záznamy z tiskových konferencí a seminářů ministerstva
Zdroj: MF - odd. Komunikace

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 12/2012

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 12/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata proměna rozpočtu EU po roce 2014 a reformy politik, makroekonomické kondicionality v politice soudržnosti EU a jejich možné rozšíření do dalších oblastí unijního práva, návrh k zajištění ochrany zahraničních investic založených mezinárodní dohodou EU, poplatky za studium na veřejných vysokých školách, nová organizace finanční správy, zvláštní požadavky na úředníky veřejné správy, financování veřejných rozpočtů, celní politika EU, zavádění e-auditních postupů do kontrolní praxe správce daně, obtížně srozumitelné daňové předpisy a návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně. V anglickém jazyce vyšly např. články týkající se vlivu daně z přidané hodnoty na potraviny ve spotřebním koši a hospodářské krize ve výsledcích nefinančního podnikového sektoru v ČR.
 • Ze zahraničních zdrojů je upozorněno např. na články   z německy psaného tisku, a to přehled celosvětových opatření německého fiskálu proti daňovému úniku, připomínky k návrhu německého zákona, který má usnadnit přechod státních úředníků do podnikové sféry, nerovnováha a nestabilita ekonomiky jako důsledek nárůstu rozdílů mezi chudými a bohatými, důvody neústavnosti dosavadních daňových úlev poskytovaných v případě dědění podnikového majetku v Německu, kritika koncepční diskriminace financování vlastním kapitálem v německém daňovém právu a návrh EK týkající se zavedení placených informátorů o hospodářských deliktech v podnicích. Z anglicky psaného tisku  jsou vybrány např. články zaměřené na  hospodářskou situaci ve Francii, na rozpočtový deficit v USA, na digitální peněženku, elasticitu zdanitelného příjmu na Novém Zélandu, na dopad na snížení příspěvků na sociální zabezpečení na zaměstnanost (zhodnocení reformy z roku 2003 ve Francii) a na náklady na plnění daňových povinností. Články o korupci v Rusku a nástrojích makroobezřetné politiky centrálních bank jsou z ruského tisku. Šedivá tvář ekonomiky je téma slovenského článku.

Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno pravidleně měsíčně

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.