CZ EN

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2010

V souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009 a se závěry Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 Ministerstvo financí provozovalo pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání v resortu protikorupční telefonní linku 257 043 800 a elektronickou adresu korupce@mfcr.cz. Kontaktní linka Ministerstva financí a e-mailová adresa jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání. Od 1. 1. 2011 je provoz obou nástrojů zajištěn podle usnesení vlády ČR č. 1 ze dne 5. ledna 2011 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012.

Veřejnost je informována o telefonických a e-mailových podáních, poukazujících na korupci prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí www.mfcr.cz - odkazy: Veřejnost\Ministerstvo\Ministerstvo financí\Protikorupční linka, kde je uveden přehled o počtu přijatých informací a výsledek jejich vypořádání.

Protikorupční linka 257 043 800 a e-mailová adresa korupce@mfcr.cz je od roku 2004 využívána pro oznamování případů korupčního jednání v resortu financí, tj. na ministerstvu, finančních ředitelstvích, finančních úřadech, u celní správy, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a také pro příjem informací na podezření z korupce a případných nesrovnalostí v oblasti realizace programů Evropské unie.

Informace o telefonním čísle protikorupční linky a e-mailové adrese je zajištěna informačním letákem, který je součástí vývěsky resortních úřadů. Rovněž je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí. Občané mohou sdělovat svá oznámení přímo na telefonní linku. V nepřítomnosti pracovníka a mimopracovní době je linka přesměrována na systém hlasové pošty a oznámení se nahrávají na záznamník.

Všechny přijaté podněty a informace jsou evidovány v elektronické databázi, která zajišťuje přehled o přijatých oznámeních, jejich zpracování a výsledku vyhodnocení. Nejedná se tedy pouze o korupci, obsah oznámení je členěn v kategorii přijatých informací, což jsou daňové úniky, dotace, výběrová řízení, prostředky EU, celní správa apod. Předmětem hovorů bývají také různé dotazy a žádosti, mnohdy nesouvisející s resortem MF. Tato oznámení se zaznamenávají do kategorie ostatní a vyřizují se doporučením kontaktovat příslušný správní orgán nebo jsou volající upozorňováni na existující protikorupční linky. V rámci spolupráce s Ministerstvem vnitra je oznamovatelům doporučována také protikorupční linka 199, kterou provozuje nevládní organizace Transparency International. Některé podněty, které nepříslušejí Ministerstvu financí, jsou předávány dle působnosti ostatním ministerstvům a dalším správním úřadům.

Prošetřovány jsou nejen podněty od konkrétních oznamovatelů, kteří uvedou jméno a své kontaktní spojení, ale také anonymní podání. V případě, že oznamovatel nesdělí na vyžádání doplňující informace k přijaté zprávě, stává se oznámení nešetřitelným a odkládá se. Závažná podání jsou ihned postoupena Policii ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, k prověření.

Považujeme za důležité zdůraznit, že výsledky vyhodnocení nevypovídají pouze o korupčních případech, ale o všech přijatých oznámeních na protikorupční linku a e-mailovou adresu.

V níže uvedené tabulce je uveden přehled přijatých oznámení za poslední tři roky, ze kterého je patrné, že oproti roku 2009 došlo ke zvýšení nárůstu oznámení o 18, tj. o 46%.

Období Počet oznámení z protikorupční linky
(telefonicky)
Počet oznámení z emailové adresy
( písemně)
Počet oznámení celkem
Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
2008 34 45 79
2009 15 24 39
2010 26 31 57

 

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2011

Za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bylo přijato celkem 57 oznámení, z toho 26 na linku a 31 na e-mailovou adresu. Z celkového počtu 57 oznámených informací bylo 38 anonymních; 19 oznamovatelů uvedlo své kontaktní údaje.

Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
Kategorie informace Počet
Korupce na Ministerstvu financí 1
Korupce na finančních ředitelstvích 0
Korupce na finančních úřadech 0
Korupce u Celní správy 1
Korupce u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 1
Korupce ostatní 1
Daně 12
Dotace 0
Prostředky EU 1
Státní majetek 2
Výběrové řízení 5
Cenová kontrola 0
Celní správa 2
Celní řízení 1
Hospodaření měst a obcí 2
Ostatní 29
Předáno orgánům činným v trestním řízení 3

Pozn.: Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2011

 

Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení
Způsob vyhodnocení oznámení Počet
Potvrzeno 3
Částečně potvrzeno 0
Nepotvrzeno 12
V šetření 11
Dotazy 14
Nepřísluší MF 17

Celkem

57

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2011

Celkem čtyři oznámení obsahovala korupční prvky. Jedno oznámení nepříslušelo Ministerstvu financí, je zařazeno v kategorii korupce ostatní. Týkalo se veřejných zakázek krajského úřadu a bylo předáno Inspekci Ministerstva vnitra. Na korupci v resortu Ministerstva financí poukazovala tři oznámení, tj. stejně jako v roce 2009. Předmětem korupčního podezření byly následující podněty:

  1. Podnět poškozených akcionářů investičních fondů. Korupční prvky směřovaly k výběrovému řízení na zastupování ČR při řešení sporu. Po prověření bylo oznámení klasifikováno jako nedůvodné.
  2. Zaměstnankyně měla údajně prodávat svým známým cenové nabídky firem z výběrových řízení. Oznámení se neprokázalo, neboť jmenovaná nebyla členem výběrových komisí a neměla přístup k cenovým nabídkám.
  3. Prodlužování celního řízení, neochota a korupční chování celních zaměstnanců. Šetřením se žádné pochybení nepotvrdilo.

Za sledované období r. 2010 byla Policii ČR předána tři oznámení, tj. o tři méně než v roce 2009. Žádné nesouviselo s resortem MF, proto jsou zařazena v kategorii ostatní.

V souvislosti s Celní správou byla přijata dvě podání a jeden odkaz na novinový článek, který byl doručen též i na protikorupční e-mailovou adresu Celní správy. Oznámení byla postoupena Inspekci generálního ředitele GŘC k prověření, ze kterého vyplynuly následující závěry:

  1. Upozornění na celní a daňové podvody obchodní společnosti – informace uvedené v podání se nepotvrdily.
  2. Upozornění na porušování celních předpisů podnikatelským subjektem – šetření nebylo dosud ukončeno.

Předmětem dalších oznámení byla daňová problematika. Ve 12 případech, tj. o tři více, než v roce 2009, byla doručena upozornění na možné daňové úniky a podněty k daňové kontrole. Oznámení z oblasti daní byla postupována prostřednictvím sekce 05 - Daně a cla Ústřednímu finančnímu a daňovému ředitelství k posouzení a následnému prošetření příslušným správcem daně. V některých případech byl stěžovatel vyzván k osobnímu jednání k upřesnění jeho podnětu, např. v případě fiktivních obchodů za účelem získání neoprávněného odpočtu DPH. Oznámení bez dostatečného konkrétního zdůvodnění podezření z daňových úniků byla odložena. V jednom případě jsme zaznamenali telefonické upozornění na agenturu, která neměla registraci k podnikání. Bylo zjištěno, že stejným případem se již zabývá Policie ČR.

Do kategorie prostředky EU bylo přijato jedno anonymní oznámení, které poukazovalo na dotační projekt financovaný z Evropského sociálního fondu. Pisatel měl pochybnosti o správnosti čerpání a účtování dotací. Po provedené kontrole bylo zjištěno, že příjemce nepostupoval při použití poskytnutých prostředků v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Bylo shledáno důvodné podezření na porušení rozpočtové kázně. Na základě výsledku šetření lze oznámení považovat za důvodné.

V pěti případech bylo doručeno upozornění na nesrovnalosti při výběrovém řízení, tj. o čtyři více, než v r. 2009. Tři podněty nepříslušely Ministerstvu financí a byly postoupeny věcně příslušným správním orgánům. Jedno podání souviselo s personálním obsazením vedoucí funkce územního finančního orgánu a prošetřením nebylo potvrzeno. Jeden podnět byl zahrnut do zaměření činnosti kontrolního odboru ministerstva na rok 2011.

Předmětem přijatých informací jsou také dotazy, žádosti a stížnosti s různým zaměřením. Obsah těchto oznámení je zahrnut v kategorii ostatní. Celkem jich bylo zaznamenáno 29, tj. o 12 více, než v roce 2009. Jednalo se např. o dotaz, kam nahlásit podezření z oblasti finančních toků strukturálních fondů, podnět k prošetření povolení herny, žádost o prošetření oprávněnosti invalidního důchodu. V jednom případě zařazeném do kategorie ostatní byla přijata žádost o prověření postupu sázkové společnosti, která zablokovala peníze na účtu z důvodu podezřelého obchodu. Podezření se neprokázalo a finanční prostředky byly odblokovány.

Z celkového počtu přijatých oznámení jich 17 nepříslušelo resortu Ministerstva financí, ale vztahovalo se k působnosti jiných úřadů. Podání s konkrétním obsahem byla postoupena příslušným správním orgánům.

Z uvedených informací vyplývá, že v roce 2010 byla protikorupční linka a e-mailová adresa Ministerstva financí využívána občany stejně jako v předchozích letech k vyřizování podnětů vztahujících se k činnosti veřejné správy. V některých případech přijaté informace s korupcí přímo nesouvisejí, avšak upozorňují na protiprávní jednání a nekalé praktiky na pracovištích. Umožňují tak zabezpečovat komunikaci mezi veřejnou správou a občany při podávání a vyřizování stížností.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.