CZ EN

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční telefonní linku a elektronickou adresu Ministerstva financí za rok 2016

Ministerstvo financí provozuje od roku 2004 protikorupční telefonní linku 257 043 800, elektronickou adresu korupce@mfcr.cz a od roku 2014 také schránku pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání. Kontaktní linka Ministerstva financí, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Informace o telefonním čísle protikorupční linky, e-mailové adrese a schránce je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí: Protikorupční linka.

Protikorupční linka a e-mailová adresa jsou zřízeny pro oznamování případů na podezření z korupčního jednání na Ministerstvu financí a jeho podřízených organizací. V případě, že podnět nepatří do působnosti ministerstva, postupuje se věcně příslušnému subjektu, případně orgánům činným v trestním řízení.

Občané mohou sdělovat svá oznámení přímo na telefonní linku. V nepřítomnosti pracovníka a v mimopracovní době je linka přesměrována na systém hlasové schránky. Stejně jako v předchozích letech využívali občané i v roce 2016 tyto nástroje k podání různých oznámení. Nejedná se tedy pouze o možné korupční jednání. Všechny přijaté podněty a informace jsou evidovány v elektronické databázi, která se využívá jako podklad pro vyhodnocení a zpracování statistických údajů. Prošetřovány byly nejen podněty od konkrétních oznamovatelů, ale také anonymní podání, která obsahovala konkrétní údaje o porušování právních předpisů.

Do schránky pro příjem podnětů poukazujících na korupční jednání, umístěné ve vstupní hale budovy Ministerstva financí a přístupné veřejnosti bez omezení, nebyl podán v roce 2016 žádný podnět.

Za období roku 2016 bylo přijato celkem 50 oznámení, z toho 15 telefonicky a 35 na elektronickou adresu. Z celkového počtu přijatých oznámení bylo 23 anonymních. Oznamovatelé dávali přednost, stejně jako v předchozích letech, elektronickému způsobu komunikace.

V tabulce č. 1 je uveden přehled přijatých oznámení za posledních šest let.

Z přehledu je patrné, že v roce 2016 bylo doručeno o 17 podání méně než v roce 2015. Pro podání nesouvisející s korupcí začali oznamovatelé v porovnání s předchozími roky více využívat adresy ministerstva petice.stiznosti@mfcr.cz a podatelna@mfcr.cz.

Období  Protikorupční linka E-mailová adresa Z toho anonymní Celkem
Tabulka č. 1 – Přehled počtu oznámení podle způsobu přijetí informace
2011 32 34 24 66
2012 9 40 23 49
2013 8 57 43 65
2014 19 42 31 61
2015 28 39 36 67
2016 15 35 23 50

 

V tabulce č. 2 je uveden přehled přijatých oznámení dle kategorií informací a způsobu vyřízení. Z přehledu vyplývá, že na podezření z korupce v resortu Ministerstva financí nebylo přijato žádné oznámení. Korupční prvky obsahovala tři oznámení nesouvisející s činností Ministerstva financí, proto byla zařazena do kategorie ostatní. V jednom případě se telefonický dotaz týkal způsobu oznámení na možnou korupci. Volající byl informován o kontaktech na Ministerstvo vnitra a orgány činné v trestním řízení. Ve dvou případech byla oznámení postoupena příslušným resortům, neboť věcně příslušela Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Nejpočetnější skupina oznámení se týkala daňové problematiky. V roce 2016 bylo doručeno z této oblasti 21 podnětů. Obsahově se jednalo o upozornění na možné daňové úniky a porušování právních předpisů v oblasti podnikání. Podněty z daňové oblasti byly postoupeny, prostřednictvím odboru zabývajícím se správní činností, Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení a k následnému prošetření příslušným správcem daně.

V kategorii celní řízení bylo přijato jedno podání ve věci postupu celního úřadu, které bylo postoupeno Generálnímu ředitelství cel.

Ve dvou případech byly přijaty podněty ke kontrole čerpání dotací z evropských fondů. Obsahem podání byly pochybnosti o správnosti čerpání a využití dotací. V prvním případě se jednalo o telefonický dotaz, jakým způsobem se má podezření oznámit. Druhý podnět obsahoval konkrétní údaje. Po vyhodnocení jeho obsahu byl postoupen příslušnému správnímu orgánu.

Stejně jako v předchozích letech byla přijata dvě podání, která se vztahovala k výběrovým řízením. V jednom případě se podání týkalo personální problematiky ve věci nesouhlasu s postupem při výběrovém řízení na služební místo u podřízené organizace. Podatel byl informován, že ministerstvo nemá kompetenci zasahovat do personální agendy. Další podání obsahovalo informace o údajném podvodném jednání uchazeče o veřejnou zakázku z Operačního programu EU. Po prověření obsahu podání bylo vyhodnoceno jako nepotvrzené.

S činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) souvisely tři podněty. Dva se týkaly telefonické informace ke stížnostem, které tento úřad již řešil. Třetí podnět byl postoupen věcně příslušnému orgánu, neboť se jednalo o nakládání se státním majetkem jiného resortu.

Ve čtyřech případech se občané zajímali o problematiku hospodaření měst a obcí. Obsah těchto podnětů využil pro svoji činnost příslušný odbor Ministerstva financí, v jehož působnosti je dohled nad hospodařením územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Předmětem telefonních a elektronických oznámení byly také dotazy a žádosti nesouvisející s resortem Ministerstva financí. Podatelé žádali o poskytnutí informací s různým zaměřením. Jednalo se např. o obtížnou životní situaci – finanční, sociální, majetkovou, o problematiku exekučního, insolvenčního a soudního řízení. Tato oznámení se zaznamenávala do kategorie ostatní, která zahrnuje 14 podání. V těchto případech se oznamovatelům doporučovalo podání adresovat věcně příslušnému správnímu orgánu se sdělením příslušných kontaktních údajů.

Kategorie informace Způsob vyřízení v roce 2016
  Potvrzeno Nepotvrzeno Odpovědi na dotazy Postoupeno Celkem
Tabulka č. 2 – Přehled přijatých oznámení dle kategorie informací a způsobu vyřízení
Korupce MF - - - - -
Korupce finanční správa - - - - -
Korupce celní správa - - - - -
Korupce ÚZSVM - - - - -
Korupce ostatní - - 1 2 3
Daně - - 7 14 21
Prostředky EU - - 1 1 2
Celní řízení - - - 1 1
Výběrové řízení - 1 - 1 2
Hospodaření ÚSC - - 4 - 4
Státní majetek - - 2 1 3
Ostatní - - 10 4 14
Celkem 0 1 25 24 50

 

Shrnutí

Protikorupční linku a e-mailovou adresu Ministerstva financí občané využívali v roce 2016, jako v předchozích letech k oznamování podnětů vztahujících se k činnosti veřejné správy. Prostřednictvím těchto nástrojů Ministerstvo financí zabezpečuje komunikaci s občany při podávání a vyřizování stížností a podnětů.

Většina přijatých oznámení s korupcí přímo nesouvisela, avšak upozorňovala na možná protiprávní jednání. Protikorupční telefonní linka s elektronickou adresou plní především informační a poradenskou funkci při komunikaci s veřejností a jsou součástí protikorupčních opatření stanovených v Rezortním interním protikorupčním programu Ministerstva financí.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.