CZ EN

Postup při podávání žádosti a opravných prostředků

Postup při podávání žádostí a opravných prostředků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nejdůležitější právní předpisy upravující poskytování informací.

Postup při podání žádosti

Podávání žádostí o poskytnutí informací a jejich vyřizování upravuje zákon č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádosti dle InfZ v rámci Ministerstva financí vyřizuje odbor 74 – Vnější vztahy a komunikace, oddělení 7402 – Komunikace s veřejností.

Žádost o informaci dle InfZ je možno podat ústně či písemně. Písemnou žádost je třeba Ministerstvu financí adresovat prostřednictvím podatelny Ministerstva financí.

Podle InfZ má Ministerstvo financí povinnost poskytovat informace, které se vztahují k jeho působnosti (§ 2 odst. 1 InfZ).

Náležitosti žádosti (§ 14 odst. 2 InfZ):

  • ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ
  • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny Ministerstva financí.

Ministerstvo financí upozorňuje, že týkají-li se požadované informace práv třetích osob, této osobě budou v souvislosti s vyřizováním žádosti poskytnuty i údaje žadatele.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatel může podat stížnost na postup Ministerstva financí při vyřizování žádosti o informace. Stížnost může podle § 16a odst. 1 InfZ podat žadatel

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 (tedy odkázáním na zveřejněnou informaci),
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost je možné podat písemně nebo ústně ve lhůtě 30 dní ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo ve lhůtě 30 dní ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti. Stížnost se podává ministrovi financí prostřednictvím Ministerstva financí.

Rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí Ministerstva financí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebo její části je možné podat rozklad. Rozklad se podává ministryni financí prostřednictvím Ministerstva financí do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Na řízení o rozkladu se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proto musí mít rozklad náležitosti stanovené v § 82 odst. 2 a § 37 odst. 2 ve spojení s § 152 tohoto zákona.

Nejdůležitější právní předpisy upravující poskytování informací

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.