CZ EN

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Odpovídá za zajištění činností státu a realizaci operací na finančních trzích spojených s řízením státního dluhu a finančního majetku státu v působnosti odboru a se správou peněžních prostředků souhrnných účtů státní pokladny a navazujícím centrálním řízením likvidity státu.

Odpovídá za zajištění činností státu a realizaci operací na finančních trzích spojených s řízením státního dluhu a finančního majetku státu v působnosti odboru a se správou peněžních prostředků souhrnných účtů státní pokladny a navazujícím centrálním řízením likvidity státu. Tvoří koncepci politiky finančního trhu v těchto oblastech. Provádí krátkodobé a dlouhodobé financování státu, zajišťuje denní solventní pozici státu prováděním operací na peněžním trhu a investováním zůstatků souhrnných účtů státní pokladny v jednotlivých měnách. Zpracovává emisní a dluhovou strategii státu v návaznosti na schválenou střednědobou rozpočtovou a fiskální politiku s ohledem na dodržování rozpočtové odpovědnosti. Vytváří strategii řízení dluhového portfolia a portfolií finančních aktiv s ohledem na minimalizaci čistých úrokových výdajů státního rozpočtu při zachování obezřetného přístupu a v mezích daných schválenými a vyhlášenými strategickými limitními hranicemi, případně cílovými pásmy pro jednotlivé typy finančních rizik. Spravuje rozpočtové kapitoly Státní dluh a Operace státních finančních aktiv. Při zabezpečování těchto činností vydává a prodává státní dluhopisy, zajišťuje úhrady veškerých úrokových výdajů a ostatních souvisejících nákladů dluhové služby a splácí jmenovité hodnoty dluhopisů a jistiny přijatých zápůjček a úvěrů. Provádí zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů před datem jejich splatnosti. Plánuje, připravuje a sjednává zápůjčky a úvěry, vede jejich evidenci, zabezpečuje jejich vyhodnocování a komplexní správu. Analyzuje data o finančních trzích, provádí kvantitativní analýzy scénářů, testování dluhového portfolia, simuluje očekávané úrokové náklady státu a analyzuje časové řady jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku státu. Spravuje státní zápůjčky a návratné finanční výpomoci poskytované ze státních finančních aktiv a pohledávky ze státních záruk realizovaných ze státních finančních aktiv. Dodává statistické informace o dluhové službě mezinárodním organizacím, ČNB a ČSÚ. Zúčastňuje se jednání o ratingovém hodnocení České republiky a odpovídá za zajištění smluvních a rozpočtových vztahů s ratingovými agenturami. Vykonává koncepční činnost a veškerou operativní agendu spojenou se zabezpečováním úkolů ministerstva vůči vybraným mezinárodním finančním institucím, jejichž je členem, tj. EIB a CEB, a s nimiž má zvláštní smlouvy. Podílí se z hlediska své působnosti na tvorbě právních předpisů souvisejících s emisní činností a ostatními operacemi státu na finančním trhu, řízením státního dluhu a finančního majetku a likvidity státní pokladny. Zabezpečuje zpracování podkladů pro vytvoření účetních záznamů o příjmech, výdajích, aktivech a pasivech podléhajících účetním střediskům Státní dluh a Operace státních finančních aktiv. Spolupracuje s ostatními organizačními útvary ministerstva na tvorbě koncepce a na strategii rozvoje informačního systému Wall Street Suite (IS WSS) a navazujících rozhraní. Je funkčním správcem IS WSS a navazujících informačních a obchodních systémů Reuters, MTS Czech Republic a Bloomberg. Zajišťuje vedení evidence a úschovu cenných papírů. Zajišťuje souhrnně agendu poskytování mimorozpočtových zápůjček a úvěrů domácím právnickým osobám a podílí se na stanovení finančních podmínek pro poskytování mezinárodních zápůjček v rámci bilaterální a multilaterální pomoci. Zajišťuje služby účastníka domácích a mezinárodních depozitářů cenných papírů, v nichž zastupuje Českou republiku, z titulu členství ministerstva v těchto depozitářích a navazujících vypořádacích systémech při provádění finančních operací státu a při vedení samostatné evidence státních dluhopisů. Podílí se na tvorbě metodiky procesu platebního styku státu a podílí se na analýzách požadavků na funkční nastavení systému státní pokladny ve vazbě na řízení likvidity státu a realizaci příjmů a výdajů kapitol Státní dluh a Operace státních finančních aktiv. Zajišťuje koordinaci a komunikaci z hlediska likvidity státu se všemi subjekty, které jsou zároveň majiteli účtů, jejichž zůstatky jsou zákonem stanoveny jako peněžní prostředky státní pokladny, a průběžně sleduje vývoj stavů a pohybů peněžních prostředků na těchto účtech na základě pravidel, která vypracovává ve spolupráci s ČNB. Spravuje peněžní prostředky organizací dotčených zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) na účtech v ČNB i mimo účty státní pokladny u bank a ostatních poskytovatelů platebních služeb na základě předchozího souhlasu ministerstva a provádí finanční analýzy těchto prostředků. Plní funkci hlavního účetního podle zákona č. 320/2001 Sb. v rozsahu realizace operací na finančních trzích spojených s řízením státního dluhu a finančního majetku státu v působnosti odboru a se správou peněžních prostředků souhrnných účtů státní pokladny v souvislosti s řízením likvidity státní pokladny.

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Radek Hřebík
telefon: (+420) 25704 2152
email: Radek.Hrebik@mfcr.cz

oddělení 2002 - Strategie řízení portfolií a dluhová statistika

řízeno zástupcem: Ing. Michal Švadleňák
telefon: (+420) 25704 4134
email: Michal.Svadlenak@mfcr.cz

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

vedoucí oddělení: Ing. Jana Mrázová
telefon: (+420) 25704 2172
email: Jana.Mrazova@mfcr.cz

oddělení 2004 - Finanční analýzy a správa peněžních prostředků státní pokladny

vedoucí oddělení: Ing. Martin Cícha, Ph.D.
telefon: (+420) 25704 3032
email: Martin.Cicha@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.