CZ EN

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního systému státního dluhu, likvidity státní pokladny a finančního majetku státu.

a)    stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního systému státního dluhu, likvidity státní pokladny a finančního majetku státu,
b)    podílí se na vytváření zpráv o státním dluhu a o vývoji jeho výdajů,
c)    analyzuje vývoj SFA a vytváří zprávy o SFA a o jejich očekávaném vývoji,
d)    podílí se na tvorbě koncepce emisí, evidence a distribuce spořicích a ostatních neobchodovatelných státních dluhopisů,
e)    podílí se na správě samostatných internetových stránek ke spořicím státním dluhopisům a na jejich koncepčním rozvoji, zabezpečuje elektronickou komunikaci na bázi klientského přístupu s potenciálními upisovateli a vlastníky státních dluhopisů,
f)    zajišťuje vedení samostatné evidence státních dluhopisů a zabezpečuje komunikaci se subjekty, se kterými ministerstvo spolupracuje při prodeji a správě emisí státních dluhopisů,
g)    zajišťuje plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi emitentem a vlastníky spořicích státních dluhopisů,
h)    vytváří a spravuje formuláře související s úpisem a správou spořicích státních dluhopisů,
i)    zajišťuje pořízení a zasílání výpisů ze samostatné evidence státních dluhopisů vlastníkům spořicích státních dluhopisů,
j)    připravuje, provádí a monitoruje platby, které plynou z finančních operací souvisejících s řízením státního dluhu, řízením likvidity státní pokladny a finančního majetku státu a zajišťuje jejich evidenci a realizaci v rámci IS WSS a v navazujícím platebním systému ČNB,
k)    kontroluje konfirmace finančních operací, které realizuje oddělení Financování státu a řízení likvidity státní pokladny, provádí jejich verifikaci v IS WSS a jejich archivaci,
l)    vykonává řídící kontrolu správnosti platebních operací na účtech pro řízení státního dluhu a pro operace SFA podle zákona č. 320/2001 Sb.,
m)    spravuje rozpočtovou kapitolu Státní dluh zejména tím, že vypracovává rozpočet kapitoly včetně střednědobého výhledu, realizuje platby kapitoly, navrhuje, posuzuje a provádí rozpočtová opatření, vypracovává závěrečný účet za kapitolu, zabezpečuje evidenci a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly a zabezpečuje podklady pro účely inventarizace majetku, pohledávek a závazků kapitoly,
n)    spravuje rozpočtovou kapitolu Operace státních finančních aktiv zejména tím, že vypracovává rozpočet kapitoly včetně střednědobého výhledu, analyzuje vývoj rozpočtu kapitoly a hodnotí realizaci rozpočtu kapitoly, realizuje platby kapitoly, navrhuje, posuzuje a provádí rozpočtová opatření kapitoly, vypracovává závěrečný účet za kapitolu, zabezpečuje evidenci a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly, zabezpečuje podklady pro účely inventarizace majetku, pohledávek a závazků kapitoly, vypracovává finanční vypořádání vztahů příjemců dotací se SFA,
o)    zabezpečuje zpracování veškerých podkladů pro vytvoření účetních záznamů o příjmech, výdajích, aktivech a pasivech podléhajících účetním střediskům Státní dluh a Operace státních finančních aktiv a zodpovídá za jejich řádné předávání v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva,
p)    spravuje platební účty SFA vedené u ČNB a u bank nebo poboček zahraničních bank a jiné aktivní účty a fondy na základě zvláštního zákona či jiného zmocnění,
q)    spravuje majetkové účty cenných papírů vedené přímo u domácích a zahraničních depozitářů cenných papírů, jejichž účastníkem je ministerstvo, nebo které jsou vedeny prostřednictvím domácích a zahraničních bank na smluvním základě včetně centrálního zajištění správy cenných papírů a souvisejících služeb, např. pro ÚZSVM,
r)    provádí statistickou činnost v oblasti finančního majetku státu a podílí se na statistické činnosti v oblasti státního dluhu,
s)    podílí se na posuzování návrhu rozpočtu SF a zpracovává souhrnnou charakteristiku hospodaření SF do SZÚ,
t)    zajišťuje správu pohledávek z návratných finančních výpomocí poskytnutých z prostředků SFA a pohledávek ze státních záruk realizovaných z prostředků SFA,
u)    zabezpečuje kompletní dokumentaci a archivaci výsledků spojených s deblokacemi tuzemských pohledávek státu,
v)    zajišťuje v souladu s vyhláškou č. 455/2008 Sb. mimo bilanci státních finančních aktiv a pasiv evidenci pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát, a se kterými jsou příslušní hospodařit jednotliví správci rozpočtových kapitol,
w)    provozuje modul Back-Office v rámci IS WSS a navazující systémy vypořádání v domácích a mezinárodních depozitářích cenných papírů, platební systémy ČNB a dalších poskytovatelů platebních služeb a přispívá ke tvorbě jejich koncepce a rozvoji.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.