CZ EN

oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Podílí se na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu.

a)    podílí se na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu,
b)    spolupracuje s odborem Hospodářská politika při tvorbě Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí,
c)    vypracovává návrh SR a návrh střednědobého výhledu SR v souladu s celkovou koncepcí fiskální politiky státu zejména tím, že zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení SR a střednědobého výhledu, zpracovává základní bilance příjmů a výdajů SR, připravuje podklady pro návrh zákona o SR, rozpracovává základní parametry SR do jednotlivých kapitol, zajišťuje zpracování souhrnného materiálu o SR a výhledu pro jednání vlády a Parlamentu, včetně komplexní rozpočtové dokumentace, zajišťuje zpracování finální podoby tabulkové části schváleného zákona o SR, včetně zpracování dokumentace, zabezpečuje dodržování výdajových rámců SR a SF,
d)    podílí se na tvorbě právních předpisů v oblasti rozpočtování prostředků na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (dále jen „EU/FM“), 
e)    vytváří a aktualizuje metodiku pro přípravu a realizaci rozpočtu za oblast EU/FM ve spolupráci s odborem Evropské fondy, vytváří reporty za oblast EU/FM ve Státní pokladně,
f)    promítá do SR příjmy a výdaje ve vztahu k EU/FM, sleduje a analyzuje plnění těchto příjmů a výdajů,
g)    vykonává rozpočtové aktivity na mezinárodní úrovni,
h)    spravuje kapitolu VPS zejména tím, že vypracovává návrh rozpočtu kapitoly, včetně kapitolního sešitu, vypracovává návrh střednědobého výhledu kapitoly, hodnotí plnění rozpočtu kapitoly, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření kapitoly, realizuje výdajovou část tím, že provádí řídící kontrolu z pozice správce rozpočtu, vkládá a odsouhlasuje údaje v IS AVISme a v IISSP, vypracovává závěrečný účet kapitoly a podílí se na vypracování souhrnného SZÚ, spolupracuje s oddělením Plnění státního rozpočtu při zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly VPS, vypracovává finanční vypořádání vztahů se SR za kapitolu, 
i)    tvoří vyhlášku o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o SR a návrhu střednědobého výhledu SR a lhůtách pro jejich předkládání a vyhlášku o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění SR, rozpočtů SF, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO,
j)    zajišťuje souhrnně agendu státních záruk (požadavky na poskytnutí státní záruky, příprava dokumentace, úhrady a plnění závazku dlužníka, opodstatněnost realizace záruky a její rozpočtování, podklady pro uvolňování finančních prostředků, správa pohledávek) a vede evidenci správních poplatků z poskytnutých záruk,
k)    zajišťuje agendu související s majetkovou újmou bank v souvislosti s dříve poskytnutými zvýhodněnými úvěry (IBV a půjčky mladým manželům), včetně přípravy a vyhodnocování příslušných dohod s těmito bankami a agendu související se státními příspěvky k půjčkám mladým manželům,
l)    tvoří metodiku zpracování návrhů rozpočtu kapitol předkládaných příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, tzv. "kapitolních sešitů".

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.