CZ EN

oddělení 2202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Zpracovává souhrnná data o hospodaření územních rozpočtů a na jejich základě vypracovává predikci vývoje jejich finančního hospodaření a analýzy v oblasti fiskální politiky územních rozpočtů.

a)    zpracovává souhrnná data o hospodaření územních rozpočtů a na jejich základě vypracovává predikci vývoje jejich finančního hospodaření a analýzy v oblasti fiskální politiky územních rozpočtů,
b)    zpracovává bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů v měsíční periodicitě,
c)    sleduje a hodnotí zadluženost a provádí monitoring hospodaření územních rozpočtů,
d)    vypracovává podklady pro SZÚ a pro pololetní zprávu o plnění SR za územní rozpočty,
e)    provádí finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných z rozpočtů kapitol VPS a OSFA se SR za územní rozpočty,
f)    eviduje účelové dotace poskytnuté z kapitoly VPS a OSFA a eviduje a třídí údaje o dotacích poskytovaných územním rozpočtům podle jednotlivých kapitol,
g)    kontroluje a schvaluje finanční výkazy územních rozpočtů zaslané do CSÚIS, zabezpečuje definování algoritmů a kontrolních sestav finančních výkazů,
h)    zpracovává podklady pro Statistickou ročenku ČR a krajské statistické ročenky za oblast územních rozpočtů,
i)    podílí se na tvorbě vybraných právních předpisů týkajících se oblasti výkaznictví finančního hospodaření, finančního vypořádání se SR a přípravy SZÚ pro oblast územních rozpočtů,
j)    zabezpečuje metodickou a aplikační podporu jednotlivým subjektům územních rozpočtů při předkládání měsíčních finančních výkazů do CSÚIS,
k)    tvoří prováděcí vyhlášku k zákonu o zadávání veřejných zakázek v oblasti rozpočtového dozoru ministerstva nad uzavíráním koncesních smluv územními samosprávnými celky a zpracovává souhrnná stanoviska ministerstva v rámci rozpočtového dozoru k uzavření či změně koncesní smlouvy,
l)    je garantem metodiky výkaznictví za rozpočtové hospodaření územních rozpočtů a metodiky vykazování účetních dat o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji, a ostatních jednotek zařazených do subsektoru místních vládních institucí podle požadavků směrnice Rady č. 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států,
m)    je garantem zveřejňování fiskálních údajů za subsektor místních vládních institucí podle požadavků směrnice Rady č. 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států,
n)    vede správní řízení související se zadržováním daňových příjmů obcí a krajů při neplnění číselného fiskálního pravidla stanoveného zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
o)    poskytuje návratné finanční výpomoci obcím a krajům z kapitoly VPS.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.