CZ EN

oddělení 2702 - Finanční stabilita a dohled

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti dohledu a finanční stability a provádí jejich analýzu.

a)    vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti dohledu a finanční stability a provádí jejich analýzu,
b)    zkoumá fungování finančního trhu v oblasti dohledu a finanční stability,
c)    zpracovává návrhy právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
d)    spolupracuje v případě potřeby nebo, stanoví-li tak zákon, při zpracování právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability s ČNB, profesními asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti,
e)    zajišťuje projednání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů právních předpisů v oblasti dohledu nad finančním trhem a finanční stability ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech,
f)    zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem,
g)    zajišťuje zastupování ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU v souvislosti s legislativními návrhy v oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem,
h)    vyhotovuje podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB, MMF a FSB pro oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability,
i)    zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro finanční služby (Financial Services Committee),
j)    zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti FSB Regionální konzultativní skupiny pro Evropu (FSB Regional Consultative Group (RCG) for Europe), zajišťuje koncepčně přípravu instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva,
k)    zajišťuje výkon kontaktního místa pro výbory EU v oblasti finančních služeb,
l)    zajišťuje činnost Resortní koordinační podskupiny pro finanční trh; koordinuje pracovní skupiny v rámci této koordinační podskupiny,
m)    zabezpečuje koordinační činnosti v souvislosti s Dohodou ČNB – MF o spolupráci v oblasti zajištění finanční stability, řešení krize a krizového řízení,
n)    zajišťuje koordinaci činností a účast ministerstva v souvislosti s evropským rámcem řešení krizí na finančním trhu,
o)    zabezpečuje činnosti ve vztahu ke GSFT a GFOCP,
p)    sleduje plnění povinností GFOCP v souvislosti s vydanými rozhodnutími o poskytnutí návratných finančních výpomocí a dotací a předává jím dodané údaje příslušným útvarům ministerstva.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář