CZ EN

oddělení 7301 - Procesní agendy

Zkoumá problematiku v oblasti svodných procesních agend v působnosti odboru, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti.

a)    zkoumá problematiku v oblasti svodných procesních agend v působnosti odboru, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
b)    zajišťuje procesní podporu ostatním oddělením v rámci odboru,
c)    spolupracuje s ostatními odděleními odboru na zpracování stanovisek a metodik výkladově složitých, zásadních, či průřezových otázek právních předpisů v oblasti regulace hazardních her, včetně oblastí souvisejících,
d)    koordinuje zpracování podkladů, stanovisek a vyjádření k soudním řízením vedených s provozovateli hazardních her nebo hazardními hrami, včetně oblasti souvisejících, a zajišťuje komunikaci a koordinaci s odborem Legislativa a sporné agendy v této oblasti,
e)    koordinuje zpracování podkladů, stanovisek a podnětů ke škodním řízením vedeným či navrhovaným v oblasti hazardních her vč. oblastí souvisejících pro odbor Odškodňování a náhrady a zajišťuje komunikaci a koordinaci s odborem Odškodňování a náhrady v této oblasti,
f)    koordinuje zpracování podkladů pro rozkladovou komisi zřízenou pro projednání a posouzení řádných i mimořádných opravných prostředků podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věci hazardních her v působnosti odboru,
g)    ve spolupráci s oddělením Správní řízení v oblasti hazardu rozhoduje o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her,    
h)    provádí zápis či výmaz fyzické osoby v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,
i)    zajišťuje vydávání výpisů z rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,
j)    zajišťuje metodickou podporu veřejnosti týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,
k)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány a institucemi či subjekty v oblasti svodných procesních agend v působnosti odboru, včetně oblastí souvisejících,
l)    spolupracuje a účastní se s odborem Legislativa a sporné agendy na projednání legislativních návrhů v oblasti působnosti odboru ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
m)    spolupracuje na plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti agend v působnosti odboru,
n)    provádí analytickou a rozborovou činnost.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář