CZ EN

30. Kolokvium - průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2010 - 2013)

Průzkum makroekonomických prognóz

Makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření makroekonomických ukazatelů u významných relevantních institucí (tzv. Kolokvium), jehož poslední kolo proběhlo v listopadu 2010. Výsledky 30. kola šetření vycházejí z předpovědí 15 institucí (Atlantic, Bank of America Merrill Lynch, CERGE-EI, ČNB, ČSOB, Generali PPF Asset Management, ING, Komerční banka, MF ČR, MPO, MPSV, Patria, Raiffeisen, Svaz českých a moravských výrobních družstev, UniCredit). K nim byly pro větší reprezentativnost průzkumu přiřazeny prognózy dvou mezinárodních institucí (MMF, OECD).

Cílem Kolokvia je získat představu o názorech na předpokládaný vývoj naší ekonomiky a vyhodnotit základní tendence v horizontu let 2010 až 2013, přičemž roky 2012 a 2013 jsou chápány jako indikativní výhled. Shrnutí základních ukazatelů a aktuální prognózu MF ČR uvádí tabulky č. 1 a 2.

Všeobecně lze shrnout, že až na výjimky se předpovědi MF ČR výrazně neliší od průměru předpovědí ostatních institucí.


  2010 2011
min. průměr max. predikce MF min. průměr max. predikce MF
Předpoklady  
HDP zemí EA12 reálný růst v % 1,6 1,9 2,6 1,6 0,9 1,5 2,0 1,5
Cena ropy Brent USD/barel 78 81 85 78 82 88 95 84
3M PRIBOR průměr v % 1,2 1,3 1,6 1,3 1,2 1,5 2,3 1,3
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů průměr v % 3,4 3,8 3,9 3,7 3,4 3,9 4,3 3,9
Měnový kurz CZK/EUR   24,8 25,2 25,3 25,3 23,9 24,3 24,8 24,2
Měnový kurz USD/EUR   1,30 1,33 1,35 1,31 1,29 1,34 1,42 1,30
Hlavní indikátory  
Hrubý domácí produkt reálný růst v % 1,8 2,2 2,7 2,2 1,1 2,0 2,8 2,0
Příspěvek změny zásob p.b. 1,2 1,7 2,6 1,4 0,0 0,9 2,1 0,4
Příspěvek zahr. obchodu p.b. -0,1 0,7 1,4 0,7 -1,0 0,8 1,6 1,5
Spotřeba domácností reálný růst v % 0,1 1,0 1,8 1,5 -0,3 0,9 2,1 1,5
Spotřeba vlády reálný růst v % -0,5 0,7 1,9 0,2 -5,9 -1,7 1,2 -4,5
Tvorba fixního kapitálu reálný růst v % -4,9 -2,4 0,5 -3,0 -0,4 2,1 5,8 1,3
Deflátor HDP růst v % -1,2 -0,5 0,7 -0,5 0,6 1,5 2,2 1,3
Průměrná míra inflace v% 1,2 1,5 1,6 1,5 1,8 2,1 2,7 2,2
Zaměstnanost růst v % -1,2 -0,8 0,2 -1,2 -2,0 0,0 0,8 0,8
Míra nezaměstnanosti VŠPS v % 7,2 7,6 8,7 7,4 6,6 7,5 8,5 7,2
Objem mezd a platů nom. růst v % -0,5 0,9 3,0 0,5 -0,5 2,0 3,8 3,4
Běžný účet platební bilance v % HDP -3,5 -2,2 -1,1 -1,4 -3,5 -2,1 -0,6 -1,1
Tabulka 1: Výsledky šetření na léta 2010 a 2011

 


  2012 2013
min. průměr max. min. průměr max.
Předpoklady  
HDP zemí EA12 reálný růst v %

1,2

2,0

3,2

1,5

2,2

3,5

Cena ropy Brent USD/barel

89

94

105

85

101

120

3M PRIBOR průměr v %

1,8

2,4

3,5

2,3

3,2

3,6

Výnos do spl. 10R st. dluhopisů průměr v %

3,9

4,2

4,6

4,1

4,4

4,8

Měnový kurz CZK/EUR  

23,1

23,7

24,6

22,2

23,4

24,4

Měnový kurz USD/EUR  

1,22

1,31

1,41

1,28

1,31

1,37

Hlavní indikátory  
Hrubý domácí produkt reálný růst v %

1,4

2,9

4,5

2,7

3,4

4,0

Příspěvek změny zásob p.b.

-0,3

0,4

2,5

0,0

0,9

2,5

Příspěvek zahr. obchodu p.b.

-1,5

0,4

1,0

-0,8

0,3

1,0

Spotřeba domácností reálný růst v %

0,9

2,5

4,0

1,3

3,0

3,6

Spotřeba vlády reálný růst v %

-1,7

0,7

2,2

-3,5

-0,7

1,4

Tvorba fixního kapitálu reálný růst v %

-0,2

3,6

6,2

0,6

3,5

5,6

Deflátor HDP růst v %

1,1

1,8

2,1

1,3

1,9

2,6

Průměrná míra inflace v%

1,7

2,3

2,8

2,0

2,3

2,8

Zaměstnanost růst v %

-1,6

0,0

0,7

-0,6

0,2

0,8

Míra nezaměstnanosti VŠPS v %

6,7

7,1

7,9

6,5

6,9

7,2

Objem mezd a platů nom. růst v %

-0,4

3,3

5,4

-0,2

3,5

5,5

Běžný účet platební bilance v % HDP

-3,5

-2,1

-0,7

-3,5

-2,3

-1,1

Tabulka 2: Výsledky šetření na léta 2012 a 2013

Prameny tabulek: Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

 

 

Hlavní tendence makroekonomického vývoje lze shrnout takto:

  • V průměru instituce očekávají, že v roce 2010 dosáhne růst HDP 2,2 %. Pro rok 2011 se počítá s mírným zpomalením růstu na 2,0 %. Predikce MF ČR je pro oba roky přesně v souladu s průměrem předpovědí. Od roku 2012 by se měl ekonomický růst zrychlovat na cca 3,4 % v roce 2013.

  • Prokazuje se, že inflační očekávání jsou pevně ukotvena. Průměrná míra inflace by se v celém predikčním horizontu měla držet na nízkých úrovních poblíž inflačního cíle ČNB. Predikce MF ČR je v souladu s průměrem předpovědí.

  • Ekonomické oživení by mělo být taženo spíše růstem produktivity práce s omezenou tvorbou nových pracovních míst. Podle průměru prognóz by v tomto roce měla zaměstnanost klesnout o 0,8 %, v letech 2011 a 2012 by měla stagnovat a v roce 2013 zaznamenat nepatrný nárůst o 0,2 %. Ve srovnání s průměrem predikcí ostatních institucí počítá MF ČR s výraznějším propadem zaměstnanosti v roce 2010 a naopak s rychlejším růstem (0,6-0,8 %) v letech následujících.

  • Míra nezaměstnanosti by v letošním roce měla dosáhnout vrcholu na 7,6 % (v průměru za celý rok), v letech následujících by měla zvolna klesat. Predikce MF ČR je zhruba v souladu s průměrem prognóz.

  • Po loňské stagnaci objemu mezd a platů by podle aktuálních prognóz měly mzdy a platy v letošním roce vzrůst o 0,9 %. Očekává se, že v letech 2011-2013 bude docházet ke zrychlování růstové dynamiky, ta by však neměla dosáhnout úrovní před rokem 2009. Predikce MF ČR počítá s pomalejším zvyšováním mezd a platů v roce 2010 a s rychlejším růstem v letech následujících.

Příští Kolokvium se bude konat v květnu 2011.

 

Seznam ukazatelů:
Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1-18. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách) tvoří hranice zvýrazněné oblasti.

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
Graf 2: Cena ropy Brent
Graf 3: 3M PRIBOR
Graf 4: Výnos do splatnosti 10R st. dluhopisů
Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR
Graf 6: Měnový kurz USD/EUR
Graf 7: Hrubý domácí produkt
Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP
Graf 9: Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP
Graf 10: Spotřeba domácností
Graf 11: Spotřeba vlády
Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu
Graf 13: Deflátor HDP
Graf 14: Průměrná míra inflace
Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)
Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)
Graf 18: Běžný účet platební bilance

 

 

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
reálný růst v %

Letošní růst oproti dřívějším odhadům vyšší, v roce 2013 mírně nad 2 %

Graf 2: Cena ropy Brent
USD/barel

Očekávání jsou stabilní: pozvolný nárůst cen ropy k hranici 100 USD za barel v roce 2013

 

Graf 3: 3M PRIBOR
průměr v %

Ve srovnání s minulým kolokviem se očekává pozdější zvyšování sazeb ČNB

Graf 4: Výnos do splatnosti 10R st. dluhopisů
průměr v %

Proti minulému kolokviu další výrazné snížení výhledu vlivem větší důvěry v českou ekonomiku, tendence k růstu vlivem vyšší nabídky SD a očekávanému zvyšování krátkodobých sazeb však zůstává

 

Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR

Koruna by vůči euru měla i nadále posilovat

Graf 6: Měnový kurz USD/EUR

Prognózy kurzu USD/EUR v úzkém pásmu 1,30-1,35 až do roku 2013, a to i přes současnou volatilitu kurzu

Graf 7: Hrubý domácí produkt
reálný růst v %

Oproti dřívějším očekáváním silnější oživení v roce 2010, mírné zpomalení na 2,0 % v příštím roce důsledkem restriktivní fiskální politiky

Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP
p. b.

Výrazný příspěvek změny zásob k růstu HDP v roce 2010

Graf 9: Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP
p. b.

Zahraniční obchod by měl k růstu HDP přispívat pozitivně

Graf 10: Spotřeba domácností
reálný růst v %

Nečekaný růst spotřeby domácností, pro příští rok se vlivem úsporných vládních opatření očekává mírné zpomalení, následované obnovováním růstové dynamiky

Graf 11: Spotřeba vlády
reálný růst v %

Očekávaný pokles spotřeby vlády v příštím roce odráží plánovaná úsporná opatření

Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu
reálný růst v %

Pokračující propad investiční aktivity, v průměru se počítá s návratem k růstu v příštím roce

Graf 13: Deflátor HDP
růst v %

V letošním roce pokles deflátoru HDP, v roce 2013 zhruba 2% růst

Graf 14: Průměrná míra inflace
v %

V horizontu predikcí růst spotřebitelských cen v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB

Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %

Pokles zaměstnanosti ještě v tomto roce, pro roky 2011 a 2012 se očekává stagnace, růst v roce 2013 jen mírný

Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
v %

Výrazné zlepšení odhadů míry nezaměstnanosti

Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)
nominální růst v %

Po loňské stagnaci objemu mezd a platů by mělo docházet k obnovování růstové dynamiky

Graf 18: Běžný účet platební bilance
v % HDP

Deficit běžného účtu platební bilance i nadále na udržitelné úrovni

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.