CZ EN

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Sdělení Ministerstva financí
ze dne 2. listopadu 2004,

jímž se určují

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1

Název: Státní pokladniční poukázka (dále jen "SPP")

Jmenovitá hodnota: Kč 1 000 000

 1. SPP jsou diskontované státní dluhopisy znějící na doručitele vydávané v zaknihované podobě. Registr majitelů vede Registrační centrum České národní banky .
 2. Doba splatnosti SPP je maximálně 12 měsíců.
 3. Emisní cena je stanovena emitentem předem nebo na základě výsledků aukce.
 4. Úrokový výnos SPP je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisní cenou. Výpočet výnosu do splatnosti probíhá na bázi roku o 360 dnech a skutečného kalendářního počtu dnů (act/360).
 5. Úrokový výnos ze SPP je zdaňován dle právních předpisů České republiky.
 6. SPP mohou nabývat emitent a právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí, které mají v Registračním centru České národní banky otevřen majetkový účet.
 7. SPP nejsou kótovanými cennými papíry ve smyslu § 44 zákona č. 256 /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou však převoditelné v době a za podmínek stanovených Pravidly Systému krátkodobých dluhopisů ( dále jen "SKD").
 8. Primární prodej SPP je prováděn obvykle formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků aukcí SPP (dále jen "přímí účastníci"). Okruh přímých účastníků určuje Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Postupy a pravidla při primárním prodeji SPP upravují Pravidla pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
 9. SPP se na primárním trhu prodávají výhradně přímým účastníkům, kteří jsou oprávněni objednávat SPP na své jméno. Ostatní zájemci se mohou primárního trhu zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím přímých účastníků, kteří zahrnou jejich požadavek do své objednávky.
 10. Emisní program SPP je naplněn opakovanými emisemi SPP, každá emise je rozlišena kódem emise a kódem ISIN. Podmínky jednotlivých emisí SPP, zejména den emise, den a dobu splatnosti a objem emise v jmenovité hodnotě určuje emitent a zveřejňuje vždy nejpozději v den emise. V případě aukčního prodeje určuje emitent dále zejména objem emise nabízený do aukce v jmenovité hodnotě, maximální výnos, den a způsob aukce a zveřejňuje tyto údaje vždy nejpozději v den aukce. Emitent také nejpozději v den emise zveřejňuje cenu SPP při splatnosti. Každá emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.
 11. Platba za SPP nakoupené na primárním trhu se provádí v souladu s Pravidly systému SKD.
 12. Emitent provádí operace s SPP na sekundárním trhu.
 13. Emitent je oprávněn snížit jmenovitý objem nesplacené emise SPP zrušením SPP, které jsou na majetkovém účtu emitenta. Informaci o snížení jmenovitého objemu emise emitent předem zveřejní.
 14. Emitent prohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému majiteli SPP jejich jmenovitou hodnotu.
 15. Práva plynoucí ze SPP se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé (§ 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech).
 16. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu SPP majitelům ve stanovený den splatnosti. Platebním místem je Česká národní banka.
 17. Výplata jmenovité hodnoty se provádí v souladu s Pravidly systému SKD. Připadne-li den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu platebního místa, provede se výplata následující pracovní den bez nároku na úrok nebo jinou náhradu za odsunutí platby.
 18. SPP jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta.
 19. Práva a povinnosti vyplývající ze SPP se řídí právními předpisy České republiky.
 20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
 21. Oznámení týkající se SPP budou zveřejňována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku běžně dostupném v České republice. Informace o SPP se zveřejňují též prostřednictvím systémů Reuters, Telerate a na webových stránkách Ministerstva financí.
 22. Doplňky a změny těchto emisních podmínek se vztahují pouze na emise vydané po zveřejnění těchto doplňků a změn.
 23. Tyto emisní podmínky nabývají účinnosti dnem vyhlášení a vztahují se na emise vydané po tomto datu.

Ministr:
Mgr. Bohuslav Sobotka

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.