CZ EN

Výpůjční požadavky a krytí

 

Potřeba a zdroje financování (mld. Kč)
Potřeba financování 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020 2021 2022 2023
Primární saldo státního rozpočtu -17,7 147,9 120,6 97,6 59,6 30,4 29,3 17,5  -102,4 -33,6 -43,7   -11,0  327,3 377,5 310,7 220,2
Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu1 37,7 44,5 35,8 45,1 41,4 50,9 48,5 45,3  40,7 39,8  40,7  39,6  40,1 42,2 49,7 68,3
Splátky SDD2 80,3 100,0 83,0 104,1 121,7 107,9 143,7 123,9  157,8 209,4  238,9  238,5  215,8 238,8 221,4 218,9
Splátky a předčasné splátky SSD 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 7,7 11,9 11,9  30,2 16,9  16,4  2,7  2,8 0,5 0,4 1,3
Splátky SPP a ostatních instrumentů peněžního trhu3 82,2 78,7 88,2 113,3 162,6 189,1 120,9 110,2  86,6 4,2  44,0  43,5  18,4 25,4 49,0 145,2
Splátky přijatých zápůjček a úvěrů4 4,5 0,8 1,1 1,1 5,3 2,8 11,1 2,5  1,7 5,1  8,0  4,7  5,8 6,0 4,4 6,0
Potřeba financování celkem 186,9 372,0 328,7 361,3 400,2 388,8 365,3 311,2  214,5 241,7  304,4  317,9  610,2 690,4 635,6 660,0
Hrubá emise SPP a ostatních instrumentů peněžního trhu3,5 78,7 88,2 113,3 162,6 189,1 120,9 110,2 86,6  4,2 44,0  43,7  18,0  25,4 49,6 150,5 44,5
Přijatý kolaterál v peněžních prostředcích 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Hrubá emise SDD na domácím trhu5 123,6 203,0 167,4 180,3 164,6 145,6 153,3 180,4  211,6 213,1  259,2  280,9  600,3 577,8 455,9 518,0
Hrubá emise SDD na zahraničních trzích5 48,2 54,7 49,7 0,9 69,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Hrubá emise SSD6 0,0 0,0 0,0 20,4 45,4 39,1 2,1 1,0  1,0 0,6  0,1  10,5  15,3 13,8 45,0 10,5
Přijaté zápůjčky a úvěry4 12,6 11,9 10,4 5,3 4,0 4,3 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  5,3 54,9 60,7 12,5
Operace finančních aktiv a řízení likvidity -76,2 14,2 -12,0 -8,2 -71,8 78,9 99,7 43,2  -2,3 -16,1  1,3  8,5  -36,1 -5,6 -76,5 74,5
Zdroje financování celkem 186,9 372,0 328,7 361,3 400,2 388,8 365,3 311,2  214,5 241,7 304,4  317,9  610,2 690,4 635,6 660,0
Hrubá výpůjční potřeba 263,1 357,8 340,7 369,5 472,0 309,9 265,6 268,1  216,9 257,7 303,1  309,4  646,3 696,0 712,0 585,5
1 Saldo rozpočtové kapitoly 396 – Státní dluh.
2 Včetně vlivu zpětných odkupů a výměnných operací.
3 Bez zahrnutí vlivu SPP vydaných a splacených v rámci daného roku a bez revolvingu ostatních instrumentů peněžního trhu.
4 Zápůjčky a úvěry přijaté od mezinárodních finančních institucí.
5 Jmenovitá hodnota; prémie a diskonty jsou zahrnuty v čistých výdajích na obsluhu státního dluhu, tj. vstupují do čisté výpůjční potřeby. 
6 Včetně reinvestice výnosu.

 

mld. Kč 
Řádek č. Výsledek běžného hospodaření státního rozpočtu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Výpůjční požadavky a struktura krytí státního dluhu 2004-2012
1. Příjmy státního rozpočtu 769,2 866,5 923,1 1025,9 1063,9 974,6 1000,4 1012,8 1051,4
2. Neinvestiční výdaje státního rozpočtu (bez dluhové služby, do roku 2004 včetně ČKA1)) 769,4 818,4 883,8 942,7 934,1 980,7 977,9 981,1 981,7
3. Neinvestiční saldo běž.hospodaření bez dluh.výdajů (ř.1-ř.2) -0,2 48,1 39,3 83,2 129,8 -6,1 22,5 31,7 69,7
4. Kapitálové výdaje 66,7 79,0 105,3 115,5 105,0 133,2 130,2 118,9 113,6
5. Výdaje dluhové služby 26,8 25,4 31,6 34,1 44,8 53,1 48,7 55,6 57,1
6. Schodek (-) běžného hospodaření SR (ř.3-ř.4-ř.5) -93,7 -56,3 -97,6 -66,4 -20,0 -192,4 -156,4 -142,8 -101,0
7. Úhrada ztráty ČKA 1) (-) a další mimorozpočtové výdaje - -30,0 -20,0 -13,3 - - - - -
8. Čistá výpůjční potřeba bez vlivu operací aktiv -(ř.6+ř.7) 93,7 86,3 117,6 79,7 20,0 192,4 156,4 142,8 101,0
9. Operace státních finančních aktiv 2) 0,3 -0,3 7,6 0,2 3,2 2,8 3,0 2,5 2,4
10. Přepůjčování (čistá změna) 3) - - - - - - 1,7 0,0 0,0
11. Rezerva financování (čistá změna) 4) 5,7 4,0 -10,1 10,6 63,1 -19,6 7,1 5,7 69,4
12. Rezerva na převod kladného rozdílu mezi příjmy pojistného a výdaji na důchodové pojištění za předchozí rok (čistá změna) - 8,3 -2,8 - 9,9 2,6 - - -
13. Čistá výpůjční potřeba (ř.8+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12) 99,7 98,3 112,3 90,5 96,2 178,2 168,2 151,0 172,8
14. Splátky a odkupy státních dluhopisů splatných v daném roce 39,0 22,0 58,0 43,0 80,1 98,0 83,0 102,1 113,6
15. Splátky spořicích státních dluhopisů v daném roce 5) - - - - - - - - 9,6
16. Splátky půjček Evropské investiční banky 0,8 0,0 0,0 1,7 4,5 0,8 1,1 1,1 5,3
17. Zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů splatných v dalších letech 6) - - - 10,0 0,2 2,0 - 2,0 8,1
18. Přecenění rezervy financování 7) - - - - - 0,0 0,2 - -
19. Hrubá výpůjční potřeba (ř.13+ř.14+ř.15+ř.16+ř.17) 139,5 120,3 170,3 145,2 181,0 279,0 252,6 256,2 309,4
  z toho :                  
20. - čistá emise peněžních instrumentů 8) -35,0 -31,3 -2,3 -9,8 -3,4 9,4 25,1 49,3 26,5
21. - hrubá emise státních dluhopisů ) 165,5 142,5 165,6 151,2 171,8 257,7 217,1 181,2 233,6
22. - hrubá emise spořicích státních dluhopisů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 45,4
23. - neobchodovatelný dluh - výpůjčky 9,0 9,1 7,0 3,8 12,6 11,9 10,4 5,3 4,0

1) Od roku 2005 se úhrada ztrát ČKA řídí zvláštním zákonem č.5/2005 Sb.o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty
ČKA, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003. Tato úhrada není součástí výdajů SR.
2) saldo rozpočtové kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv bez čisté změny rezervy na převod kladného rozdílu
mezi příjmy pojistného a výdaji na důchodové pojištění za předchozí rok
3) půjčování ostatním státům a subjektům se státní zárukou na jejich hlavní činnost
4) rezerva peněžních prostředků vytvářená z emisní činnosti dle § 35, odst. (4) zákona č. 218/2000 Sb.
 5) Včetně předčasných splátek SSD na žádost vlastníka.
6) Bez operací s SDD splatnými v běžném rozpočtovém roce.
7) Přecenění z titulu kurzových rozdílů.
8) Bez revolvingu splatných instrumentů v rámci běžného roku.
9) Jmenovitá hodnota, tj. prémie a diskonty jsou zahrnuty v čistých nákladech na obsluhu státního dluhu, tj. vstupují do čisté výpůjční potřeby.

Výpůjční požadavky a struktura krytí státního dluhu 1993-2003
mld. Kč 
Řádek č. Výsledek běžného hospodaření státního rozpočtu 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1. Příjmy státního rozpočtu 358,0 390,5 440,0 482,8 508,9 537,4 567,3 586,2 626,2 705,0 699,7
2. Neinvestiční výdaje státního rozpočtu (bez dluhové služby, do roku 2004 včetně ČKA1)) 315,5 333,1 375,3 423,9 456,4 496,9 521,3 553,5 626,7 682,0 730,2
3. Neinvestiční saldo běž.hospodaření bez dluh.výdajů (ř.1-ř.2) 42,5 57,4 64,7 58,9 52,5 40,5 46,0 32,7 -0,5 23,0 -30,5
4. Kapitálové výdaje 26,3 33,3 44,1 46,4 50,6 50,5 59,0 60,9 49,6 49,8 57,0
5. Výdaje dluhové služby 15,1 13,7 13,3 14,1 17,6 19,3 16,6 17,9 17,6 18,9 21,6
6. Schodek (-) běžného hospodaření SR (ř.3-ř.4-ř.5) 1,1 10,4 7,3 -1,6 -15,7 -29,3 -29,6 -46,1 -67,7 -45,7 -109,1
7. Úhrada ztráty ČKA 1) (-) a další mimorozpočtové výdaje - - - - - - - - - - -
8. Čistá výpůjční potřeba bez vlivu operací aktiv -(ř.6+ř.7) -1,1 -10,4 -7,3 1,6 15,7 29,3 29,6 46,1 67,7 45,7 109,1
9. Operace státních finančních aktiv 2) - - - - - - - - -7,8 0,0 -0,5
10. Přepůjčování (čistá změna) 3) - - - - - - - - - - -
11. Rezerva financování (čistá změna) 4) - - - - - - - - - - -
12. Rezerva na převod kladného rozdílu mezi příjmy pojistného a výdaji na důchodové pojištění za předchozí rok (čistá změna) - - - - - - - - - - -
13. Čistá výpůjční potřeba (ř.8+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12) -1,1 -10,4 -7,3 1,6 15,7 29,3 29,6 46,1 59,9 45,7 108,6
14. Splátky a odkupy státních dluhopisů splatných v daném roce 0,7 6,3 6,6 14,6 12,1 10,0 15,0 25,0 22,0 15,0 27,7
15. Splátky přímých úvěrů 29,1 16,6 32,9 21,5 16,2 11,8 6,4 1,8 6,2 1,4 5,2
16. Zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů splatných v dalších letech 5) - - - - - - - - - - -
17. Přecenění rezervy financování 6) - - - - - - - - - - -
18. Hrubá výpůjční potřeba (ř.13+ř.14+ř.15+ř.16+ř.17) 28,7 12,5 32,2 37,7 44,0 51,1 51,0 72,9 88,1 62,1 141,5
  z toho :                      
19. - čistá emise peněžních instrumentů 7) 15,3 6,8 18,2 27,1 1,9 28,9 30,4 35,1 21,4 -22,6 -3,5
20. - hrubá emise státních dluhopisů 8) 10,5 15,1 20,1 16,8 26,1 22,1 22,0 52,3 67,3 88,0 124,4

21.

- neobchodovatelný dluh - výpůjčky 2,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 2,7 9,3
1) Od roku 2005 se úhrada ztrát ČKA řídí zvláštním zákonem č.5/2005 Sb.o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty
ČKA, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003. Tato úhrada není součástí výdajů SR.
2) saldo rozpočtové kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv bez čisté změny rezervy na převod kladného rozdílu
mezi příjmy pojistného a výdaji na důchodové pojištění za předchozí rok
3) půjčování ostatním státům a subjektům se státní zárukou na jejich hlavní činnost
4) rezerva peněžních prostředků vytvářená z emisní činnosti dle § 35, odst. (4) zákona č. 218/2000 Sb.
5) bez operací se státními dluhopisy splatnými v běžném rozpočtovém roce
6) přecenění z titulu kurzových rozdílů
7) bez refinancování splatných instrumentů v rámci běžného roku
8) nominální hodnota, tj. prémie a diskonty jsou zahrnuty v čistých nákladech na obsluhu státního dluhu, tj. nevstupují do čisté výpůjční potřeby 
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.