CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2005 - 1. - 3. čtvrtletí

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

I.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne listopadu 2005 č.

 

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. až 3. čtvrtletí 2005

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. - 3. čtvrtletí 2005

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v § 20 odst. 2 ukládá Ministerstvu financí podávat vládě po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí informaci o pokladním plnění státního rozpočtu tak, aby ji vláda předložila do konce následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, které se mohou zejména ve své struktuře lišit od údajů finančních a účetních výkazů zpracovávaných cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí (informační systém, který zpracovává údaje o stavech na účtech Ministerstva financí vedených u ČNB, sleduje pouze některé vybrané položky rozpočtové skladby).

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i zpráva o řízení státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

Státní rozpočet na rok 2005 byl sestaven v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákonem č. 675 ze dne 15. prosince 2004 se schodkem 83,6 mld. Kč, při objemu celkových příjmů 824,8 mld. Kč a celkových výdajů 908,4 mld. Kč.

Oproti skutečnosti roku 2004 byl stanovený objem příjmů pro letošní rok vyšší o 7,2 %, t.j. o 55,6 mld. Kč, objem výdajů byl vyšší o 5,3 %, t.j. o 45,5 mld. Kč a schodek bylnižší o 10,8 %, t.j. o 10,1 mld. Kč.

Objem mandatorních výdajů, zahrnutý ve schváleném rozpočtu, činí 481,3 mld. Kč, což představuje 53,0 % celkových rozpočtových výdajů. Proti loňskému roku jsou tyto výdaje vyšší o 27,9 mld. Kč, podíl na celkových výdajích se zvýšil o 0,5 procentního bodu.

Schválený rozpočet je výrazně ovlivněn zákonem č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní, který nabyl účinnosti 3. ledna letošního roku, a tudíž nebyl zohledněn ve schváleném rozpočtu na rok 2005. Tento zákon v důsledku přesunu kompetencí z ústředních orgánů státní správy na kraje posiluje jejich daňové příjmy na úkor příjmů státního rozpočtu a znamená snížení podílu státního rozpočtu na celostátních daních v souhrnu o 19,9 mld. Kč a o stejnou částku také snížení výdajů státního rozpočtu, které budou celoročně vázány ve státním rozpočtu*).

V následujících částech zprávy hodnotících inkaso příjmů a čerpání výdajů je proto uváděn i tzv. korigovaný rozpočet, který zohledňuje výše uvedenou změnu v rozpočtovém určení daní, a v zájmu objektivnějšího hodnocení plnění státního rozpočtu snižuje celkové příjmy a výdaje schváleného rozpočtu o zmíněných 19,9 mld. Kč. Pro lepší meziroční srovnatelnost je také korigována skutečnost loňského 1. pololetí na podmínky letošního rozpočtového určení daní, a to pouze u příjmových položek (týká se pouze daňových příjmů). U výdajů nelze v potřebné struktuře s přesností korigovat skutečnost loňského roku (lze tak učinit pouze u hodnoty celkových, běžných a kapitálových výdajů), proto se při srovnávání s loňskými daty vycházelo u dílčích položek z nekorigovaných skutečností.

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů i jejich meziroční srovnání jsou výrazněji než v předchozích letech ovlivněny též novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kterou bylo počínaje rokem 2004 organizačním složkám státu (OSS) umožněno na konci roku převádět ze státního rozpočtu do svých rezervních fondů v podstatě veškeré uspořené (nespotřebované) prostředky rozpočtu výdajů - k jejich zpětnému čerpání v následujících letech. Konkrétní postup je takový, že očekávané úspory výdajů (nebo jejich část) se koncem roku převedou (vykážou se jako čerpání výdajů) do rezervního fondu, ze kterého se pak v dalším roce prostředky převádějí na příjmový účet organizačních složek státu jako "převody z vlastních fondů" a v rámci objemu převedených prostředků je pak možné je čerpat nad rámec schváleného rozpočtu výdajů. Pro informaci uvádíme, že v roce 2004 bylo do rezervních fondůpřevedeno celkem za všechny kapitoly státního rozpočtu 29,0 mld. Kč. Z této částky bylo k 30. září 2005 do příjmů kapitol převedeno 19,6 mld. Kč a z nich ve výdajích kapitolvyčerpáno 14,5 mld. Kč.

Srovnatelnost plnění rozpočtu i meziroční dynamiky je omezená obdobným způsobem i fondem státních záruk, zřízeným Ministerstvem financí na základě § 73 zákona o rozpočtových pravidlech, prostřednictvím kterého se hradí výdaje na realizaci státních záruk. V období leden až září 2005 bylo (jako výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa) do tohoto fondu převedeno 5,8 mld. Kč a na realizaci záruk použito 5,2 mld. Kč (zpětným převodem do příjmů kapitoly VPS a následným čerpáním ve výdajích).


*) podíl krajů na celostátních daňových příjmech (DPH, DPPO a DPFO) se touto novelou zvýšil z 3,1 % na 8,92 %; současně došlo ke snížení podílu Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřební daně z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005

A. POKLADNÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy, zahrnující provedená rozpočtová opatření, jsou proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 55,6 mld. Kč, t.j. o 7,2 %, a to v důsledku výrazného růstu daňových příjmů (o 36,6 mld. Kč, t.j. o 8,6 %) a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení (o 21,5 mld. Kč, t.j. o 7,3 %), při poklesu nedaňových a ostatních příjmů (o 2,4 mld. Kč, t.j. o 4,8 %).

Celkové rozpočtované výdaje po změnách jsou proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 45,5 mld. Kč, t.j. o 5,3 %, z toho běžné výdaje počítají s navýšením o 40,2 mld. Kč, t.j. o 5,1 % a kapitálové výdaje o 5,3 mld. Kč, t.j. o 7,9 %. Z běžných výdajů by měly nejvíce vzrůst zejména transfery obyvatelstvu, a to o 12,4 mld. Kč, z toho 11,8 mld. Kč se týká sociálních dávek. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně by měly být vyšší o 12,4 mld. Kč, t.j. o 7,9 %, odvody vlastních zdrojů do EU o 11,3 mld. Kč, t.j. o 70,7 %.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykázalo hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2005 přebytek ve výši 25,8 mld. Kč (podíl rozpočtovaného schodku připadajícího na období leden až září by činil -62,7 mld. Kč), zatímco ve stejném období loňského roku byl vykázán schodek ve výši 40,5 mld. Kč, t.j. 43,2 % celoročně dosažené skutečnosti. Tentovýsledek salda státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2005 je nejlepší od roku 1993:

v mil. Kč
3 .Q 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Saldo SR 4 340 25 612 14 388 47 -10 235 6 203 -8 608 -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748

 

Celkové příjmy dosáhly ke konci září 634,1 mld. Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 608,3 mld. Kč.

v mld. Kč
Rok Skutečnost
leden až září
2004
Skutečnost
leden - září
2004 korigovaná x)
2005
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Rozpočet
po změnách
korigovaný xx)
Skutečnost
leden - září
% plnění
ke korig. rozp.
Index
2005/2004 korig.
Příjmy celkem 559,31 546,94 824,83 824,83 804,93 634,07 78,8 115,9
Výdaje celkem 599,83 587,46 908,41 908,41 888,51 608,32 68,5 103,6
Saldo -40,52 -40,52 -83,58 -83,58 -83,58 25,75 -30,8 -63,5
x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření

 

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jsou dosavadní výsledky státního rozpočtu příznivější. Celkové příjmy jsou proti srovnatelné skutečnosti stejného období minulého roku o 87,1 mld. Kč, t.j. o 15,9 % vyšší, z toho daňové příjmy vzrostly o 46,7 mld. Kč, t.j. o 15,9 %, příjmy z pojistného na sociálním zabezpečenío 13,5 mld. Kč, t.j. o 6,3 % a nedaňové a ostatní příjmy o 27,0 mld. Kč, t.j. o 70,0 %. Celkové výdaje vzrostly proti srovnatelné loňské skutečnosti o 20,9 mld. Kč, t.j. o 3,6 %, z toho běžné výdaje o 13,6 mld. Kč, t.j. o 2,4 % a kapitálové výdaje o 7,3 mld. Kč, t.j. o 26,0 %.

Platí to také o rozpočtovém hospodaření v samotném 3. čtvrtletí 2005. Příjmy státního rozpočtu, inkasované v tomto období, t.j. od července do září letošního roku ve výši 207,8 mld. Kč, byly ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 vyšší o 15,1 mld. Kč. Nárůst byl ovlivněn v rozhodující míře daňovými příjmy (vyšší o 7,3 mld. Kč), dálepříjmy z pojistného na sociální zabezpečení (vyšší o 5,3 mld. Kč) a také nedaňovými a ostatními příjmy (vyšší o 2,5 mld. Kč). Čerpání celkových výdajů v letošním 3. čtvrtletí (185,8 mld. Kč) převýšilo loňské 3. čtvrtletí o 2,3 mld. Kč, z toho běžné výdaje klesly o 3,4 mld. Kč a kapitálové výdaje vzrostly o 5,7 mld. Kč.

Za 3. čtvrtletí roku 2005 dosáhlo hospodaření státního rozpočtu přebytek ve výši 22,0 mld. Kč, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 9,2 mld. Kč.

Výsledky za 1. až 3. čtvrtletí jsou v porovnání s údaji za 1. pololetí letošního roku také příznivé, a to jak na příjmové straně, tak i na straně výdajů.

Inkaso celkových příjmů plněním na 78,8 % korigovaného rozpočtu převyšuje ideální tři čtvrtiny roku. Proti konci 1. pololetí, kdy činilo 53,0 %, tak do konce září vzrostlo o 25,8 procentního bodu (v 1. čtvrtletí to bylo 25,7 % a ve 2. dokonce 27,3 %). Naopak čerpání výdajů, vykázané ke konci června na 47,6 % korigovaného rozpočtu, se v dalších měsících dále zpomalilo, když ke konci září představovalo 68,5 % korigovaného rozpočtu (plnění v 1. čtvrtletí dosáhlo 22,4 %, v 2. čtvrtletí 25,2 %, v 3. pouze 20,9 %). Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů tak od 1. pololetí 2005 vzrostl z 5,4 na 10,3 procentního bodu.

Přebytek státního rozpočtu vykázaný k 30. červnu ve výši 3,8 mld. Kč se ve 3. čtvrtletí zvýšil o 22,0 mld. Kč na celkových 25,8 mld. Kč ke konci září.

2. Příjmy státního rozpočtu

Za devět měsíců letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 634,1 mld. Kč, t.j. 78,8 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 340,9 mld. Kč (77,2 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 227,7 mld. Kč (72,4 %) a ostatní příjmy 65,5 mld. Kč (134,2 %).

Plnění rozpočtu korigovaného o vliv zákona č. 1/2005 Sb., kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů, a meziroční srovnatelná dynamika za hodnocené období letošního roku, jsou patrné z následující tabulky:

v mld Kč
Ukazatel 2004
Skutečnost
leden - září
korigovanáx)
2005 %
plnění
korig.rozp.
% plnění SR
leden - září
2004
Index
skutečnost
2005/2004 korig.
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Korigovaný
rozpočet
po změnáchxx)
Skutečnost
leden - září
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1
Příjmy celkem 546,94 824,83 824,83 804,93 634,07 78,8 74,2 115,9
v tom:
Daňové příjmy celkem 508,43 776,05 776,05 756,15 568,60 75,2 72,9 111,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 294,18 461,30 461,30 441,40 340,87 77,2 72,6 115,9
z toho:
- DPH 87,21 167,00 167,00 154,30 101,41 65,7 70,7 116,3
- spotřební daň 64,88 87,50 87,50 94,90 82,17 86,6 70,9 126,7
- daně z příjmů PO 62,56 88,30 88,30 81,60 77,93 95,5 80,1 124,6
- daně z příjmů FO 64,05 103,40 103,40 95,50 69,24 72,5 72,8 108,1
z kapitálových výnosů 3,61 5,90 5,90 5,40 3,38 62,6 86,9 93,7
ze závislé činnosti 50,44 83,00 83,00 76,50 54,67 71,5 71,5 108,4
z přiznání 10,00 14,50 14,50 13,60 11,19 82,3 75,1 111,9
- správní poplatky 2,54 4,10 4,10 4,10 2,73 66,6 59,1 107,5
- majetkové daně 7,69 8,60 8,60 8,60 5,98 69,5 53,8 77,8
- clo 4,58 0,70 0,70 0,70 0,87 124,3 104,1 19,0
- ostatní daňové příjmy*) 0,68 1,70 1,70 1,70 0,54 31,8 40,5 79,4
Pojistné SZ 214,25 314,75 314,75 314,75 227,73 72,4 73,3 106,3
z toho: na důchody 176,44 260,87 260,87 260,87 187,54 71,9 72,8 106,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 38,51 48,78 48,78 48,78 65,48 134,2 97,0 170,0
v tom:
- kapitoly 15,00 26,07 26,07 26,07 36,16 138,7 120,6 241,1
z toho: neinvestiční dotace přijaté od EU 0,04 19,82 19,82 19,82 9,69 48,9 x x
- kapitola Operace SFA 3,41 3,81 3,81 3,81 3,12 81,9 168,0 91,5
- VPS 20,10 18,90 18,90 18,90 26,20 138,6 79,7 130,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,12 0,48 0,48 0,48 2,04 425,0 33,3 1700,0
- splátky půjček ze zahraničí 0,85 2,49 2,49 2,49 4,29 172,3 23,3 504,7
- příjmy za realizaci záruk 4,99 0,00 0,00 0,00 5,20 x 106,2 104,2
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 6,57 9,45 9,45 9,45 7,48 79,2 65,3 113,9
- soudní poplatky vč. kolků 0,67 0,60 0,60 0,60 0,64 106,7 111,7 95,5
- přijaté sankční platby 1,18 1,20 1,20 1,20 0,89 74,2 98,3 75,4
- ostatní příjmy VPS*) 5,72 4,68 4,68 4,68 5,66 120,9 123,0 99,0
*) dopočet do celku
x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření

 

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 4,6 procentního bodu (78,8 % proti 74,2 %) při vyšší meziroční dynamice o 6,3 procentního bodu (115,9 % proti 109,6 %).

Na příznivějším plnění a vyšší meziroční dynamice příjmové strany rozpočtu se podílí daňové příjmy, které dosáhly 340,9 mld. Kč, t.j. 77,2 % korigovaného rozpočtu a jsou tak plněny o 4,6 procentního bodu lépe než ve stejném období minulého roku při současně vyšší dynamice o 8,6 procentního bodu, a nedaňové a ostatní příjmy, které objemem 65,5 mld. Kč představují již 134,2 % rozpočtu (plnění rozpočtu je o 37,2 procentního bodu lepší, při současně vyšší dynamice o 18,9 procentního bodu). Naproti tomupříjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 227,7 mld. Kč, t.j. 72,4 % rozpočtu, což je o 0,9 procentního bodu horší a dynamika o 1,2 procentního bodu nižšínež ke konci září 2004.

2.1. Příjmy z daní a poplatků

Inkaso příjmů z daní a poplatků dosáhlo ke konci září 340,9 mld. Kč, což představuje 77,2 % rozpočtu a meziroční růst o 46,7 mld. Kč, t.j. o 15,9 %, ve stejném období minulého roku byly plněny na 72,6 % při meziročním růstu o 20,7 mld. Kč, t.j. o 7,3 %, přičemž celoročně převýšily rozpočet o 2,6 mld. Kč (o 0,6 %).

Příznivé plnění bylo ovlivněno zejména lepším inkasem spotřebních daní (o 15,7 procentního bodu vyšší než loni) a DPPO (o 15,4 procentního bodu vyšší), zatímco inkaso DPH zaostalo za loňským plněním o 5,0 procentního bodu, ale při současně vyšší meziroční dynamice o 7,9 procentního bodu.

Vývoj daňových příjmů SR bez pojistného na SZ je patrný z grafu:

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) inkasovaná státním rozpočtem ze všech tří složek, t.j. daně z příjmů fyzických osob, která je srážena podle zvláštní sazby, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně placené poplatníky podávajícími daňová přiznání, ke konci září dosáhla 69,2 mld. Kč, což je 72,5 % korigovaného rozpočtu a je tak o 5,2 mld. Kč, t.j. o 8,1 % nad úrovní srovnatelné skutečnosti stejného období roku 2004 (ke konci loňského září činilo plnění 72,8 % při meziročním růstu o 5,4 mld. Kč, t.j. o 8,4 %, přičemž celoročně zůstalo inkaso pod úrovní rozpočtu o 1,4 mld. Kč).

Rozhodující část DPFO tvoří daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Její inkaso ke konci září dosáhlo 54,7 mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 71,5 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 4,2 mld. Kč, t.j. o 8,4 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti 2004 o 8,2 %). Letošní plnění je stejné a meziroční dynamika je mírně vyšší než byla ve stejném období loňského roku (o 0,2 procentního bodu).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,4 mld. Kč, což představuje pouze 62,6 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,2 mld. Kč, t.j. o 6,3 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, jejichž výnosy nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 11,2 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 82,3 % při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, t.j. o 11,9 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004 (v roce 2004 byla plněna na 75,1 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,8 % a celoročně byla nad úrovní rozpočtu o 0,5 mld. Kč). Vysoké inkaso této daně odráží dobré hospodářské výsledky plátců.

Na daních z příjmů právnických osob inkasoval státní rozpočet 77,9 mld. Kč, což představuje již 95,5 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 15,4 mld. Kč, t.j. o 24,6 %, ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 80,1 % při meziročním růstu o 2,6 mld. Kč, t.j. o 4,0 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo schválený rozpočet o 0,9 mld. Kč.

Vliv platebního kalendáře (t.j. zálohové platby a vyrovnání daně v návaznosti na existenci daňového poradce, jakož i změnu v periodicitě placení záloh počínaje rokem 2002) na výběr DPPO v jednotlivých měsících roku ilustruje následující graf:

Dynamika a plnění rozpočtu DPPO se oproti předcházejícím rokům zrychlily. Na rozdíl od klesající dynamiky výnosu daně v letech 2001 až 2004 dochází ke zrychlení celkového tempa jejího růstu a k těsnější vazbě růstu výnosu DPPO a vývoje reálné ekonomiky, a to i přes snižující se sazbu daně.

K vysokému inkasu této daně přispívají zejména odvětví energetiky, spojů a bankovnictví, jakož i dobré hospodářské výsledky exportujících firem, u kterých se projevují m. j. důsledky vstupu ČR do EU.

Průběh letošního inkasa DPH byl ovlivněn metodickými změnami, kdy počínaje 1. 5. 2004 se zrušil výběr DPH z členských zemí EU a od 1.1. 2005 i výběr DPH ze zboží dováženého z třetích zemí celními úřady. Od 1. května 2004 došlo dále ke snížení základní sazby DPH z 21 % na 19 % při současném přesunu některého zboží a služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní. Inkaso této daně za 9 měsíců letošního roku dosáhlo 101,4 mld. Kč, t.j. pouze 65,7 % korigovaného rozpočtu, ale meziročně vzrostlo o 14,2 mld. Kč, t.j. o 16,3 % (v loňském roce činilo plnění 70,7 % při meziročním růstu o 8,4 %, celoročně však převýšilo rozpočet o 7,0 mld. Kč, t.j. o 5,2 %).

Tak jako v předchozích letech projevují se ve vývoji inkasa DPH sezónní vlivy s vazbou na konečnou spotřebu a režim placení daně. V únoru došlo k obvyklému výpadku daně, který byl spojen především s vrácením nadměrných odpočtů této daně deklarovaných za poslední zdaňovací období roku 2004.

Další vliv působící na celkové inkaso měl nový zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, k jehož schválení došlo až po předložení státního rozpočtu. Ponechání ubytovacích služeb ve snížené sazbě a přeřazení dalších služeb do snížené sazby se odrazí v nižším celoročním inkasu této daně o cca 5 mld. Kč.

Meziroční přírůstky DPH inkasované státním rozpočtem v letech 2000 - 2005:

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 82,2 mld. Kč, t.j. 86,6 % korigovaného rozpočtu při srovnatelném meziročním růstu o 17,3 mld. Kč, t.j. o 26,7 % (v lednu až září roku 2004 činilo plnění 70,9 % při meziročním růstu o 7,0 mld. Kč, t.j. o 13,2 % a celoročně zaostalo za rozpočtem o 1,4 mld. Kč).

Struktura spotřebních daní je tvořena hlavně daněmi z minerálních olejů a maziv a daní z tabákových výrobků.

Daně z minerálních olejů představují 63,2 % celkového celostátního výnosu spotřebních daní (87,2 mld. Kč). Z celkové částky celostátně inkasované na dani z minerálních olejů ve výši 55,1 mld. Kč náleží státnímu rozpočtu 90,9 %, t.j. 50,1 mld. Kč, a 9,1 % výnosu daně, t.j. 5,0 mld. Kč bylo převedeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V porovnání se stejným obdobím roku 2004 získal státní rozpočet o 12,0 mld. Kč, t.j. o 31,5 % více.

Na příznivé inkaso má vliv zvyšující se podíl automobilové dopravy a také zvýšený prodej LTO a LPG. Protichůdně pak působí především cena dovážené ropy, která zaznamenala od počátku léta prudké vzestupy.

Druhou váhově významnou položkou je spotřební daň z tabákových výrobků. Její inkaso ve výši 25,0 mld. Kč bylo ve srovnání s loňským rokem o 10,0 mld. Kč, t.j. o 66,7 % vyšší. U této daně se výrazně projevilo zvýšení sazeb od 1. července 2005 a předzásobení.

Inkaso ostatních váhově méně významných položek (daň z vína, piva a lihu) dosáhlo v souhrnu hodnoty 7,1 mld. Kč a proti srovnatelnému období loňského roku je o 0,6 mld. Kč, t.j. o 9,2 % vyšší.

Správní poplatky včetně odpovídající části tržeb za kolky, zahrnuté v příjmech státního rozpočtu, představovaly za 9 měsíců částku 2,7 mld. Kč a naplnily tak celoroční předpoklad pouze na 66,6 %. Je to mírně vyšší příjem (o 0,2 mld. Kč) než dosažená skutečnost za tři čtvrtletí loňského roku. V údajích není zahrnut výnos ze správních poplatků vybraných územně samosprávnými celky; jimi vybrané správní poplatky jsou příjmem územních rozpočtů.

Před vstupem ČR do EU příjmy ze cla náležely plně státnímu rozpočtu. Od 1. května 2004 se příjmy ze cla, které byly předepsány celními orgány, staly jedním z tradičních vlastních zdrojů rozpočtu ES a státnímu rozpočtu ČR náleží pouze 25 % z předepsaného cla. Tato částka slouží ke krytí nákladů spojených s jeho výběrem.

Za 9 měsíců letošního roku dosáhly odvody celních příjmů ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,9 mld. Kč, což představuje již 124,3 % rozpočtu.

Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) za 3/4 letošního roku činilo 4,6 mld. Kč a meziročně se snížilo o 1,4 mld. Kč.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet za tři čtvrtletí 2005 celkem 6,0 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 69,5 % při meziročním poklesu o 1,7 mld. Kč, t.j. o 22,2 % (ve srovnatelném období loňského roku bylo inkaso plněno na 53,8 % při meziročním růstu o 1,4 mld. Kč, tj o 21,3 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 3,9 mld. Kč, tj o 18,4 %). Téměř celý tento pokles se týká daně z převodu nemovitostí, když příjem státního rozpočtu z této daně dosáhl 5,6 mld. Kč, t.j. 72,7 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 1,5 mld. Kč, t.j. o 21,1 %.

Dosažené výsledky již plně odrážejí vliv změněné právní úpravy daně z převodu nemovitostí, ke které došlo od 1. ledna roku 2004, t.j. především snížení sazby daně z převodu nemovitostí z 5% na 3% s tím, že již odezněl souběh vyměřování případů vzniklých před účinností novely a současného postupného přechodu na režim nové právní úpravy.

Celostátní daně

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH - o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob - o 11,3 mld. Kč (o 8,5 %), u daní z příjmů právnických osob - o 2,1 mld. Kč (o 1,9 %) a spotřebních daní - o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci září 2005 výše 465,9 mld. Kč, což představuje 76,6 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 62,6 mld. Kč, t.j. o 15,5 % (ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 403,3 mld. Kč, t.j. 72,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 29,1 mld. Kč, t.j. o 7,8 %). Z této částky obdržel státní rozpočet 340,9 mld. Kč (73,2 %), obce 83,3 mld. Kč (17,9 %), kraje 31,2 mld. Kč (6,7 %) a SFDI 10,5 mld. Kč (2,2 %).

Celostátní inkaso DPH dosáhlo 143,9 mld. Kč, t.j. 65,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 20,0 mld. Kč, t.j. o 16,1 %. Z této částky náleží státnímu rozpočtu 101,4 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 29,7 mld. Kč (což je o 4,0 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2004) a do rozpočtů krajů bylo převedeno 12,8 mld. Kč, t.j. o 9,0 mld. Kč více.

Celostátní příjmy ze spotřebních daní dosáhly výše 87,2 mld. Kč, t.j. 86,2 %, a meziročně vzrostly o 18,0 mld. Kč, t.j. o 26,0 % (ve stejném období minulého roku byly plněny na 71,4 % při meziročním růstu o 8,3 mld. Kč, tj o 13,7 %). Z toho na státní rozpočet připadlo 82,2 mld. Kč a na Státní fond dopravní infrastruktury 5,0 mld. Kč.

Na daních z příjmů právnických osob bylo celkem vybráno 110,1 mld. Kč, t.j. plnění rozpočtu na 95,2 %, při meziročním růstu o 21,5 mld. Kč, t.j. o 24,2 %. Z toho státní rozpočet obdržel 77,9 mld. Kč, obcím bylo převedeno 22,5 mld. Kč, což je proti roku 2004 více o 4,3 mld. Kč a krajům 9,7 mld. Kč, což je více o 7,0 mld. Kč.

Celostátní daně z příjmů fyzických osob ve výši 105,3 mld. Kč byly plněny na 72,8 %, při meziročním růstu o 8,0 mld. Kč, t.j. o 8,3 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 69,2 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 27,5 mld. Kč, t.j. o 2,2 mld. Kč více než v předcházejícím roce; kraje pak do svých rozpočtů získaly příjmy ve výši 8,6 mld. Kč, t.j. o 5,9 mld. Kč více.

Výrazné meziroční zvýšení příjmů krajů z DPH, DPPO a DPFO vyplývá ze zákona č. 1/2005 Sb., o novém rozpočtovém určení daní, kterým se zvýšil podíl krajů na těchto daních z 3,1 % na 8,92 %.

Přehled celostátních daní je uveden v tabulce č. 6 v tabulkové části zprávy.

2.2. Pojistné na sociální zabezpečení

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 227,7 mld. Kč, což představuje 72,4 % rozpočtu a meziroční růst o 13,5 mld. Kč, t.j. o 6,3 %. Plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,9 procentního bodu a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní loňského roku (o 1,2 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 187,5 mld. Kč, t.j. 71,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,3 %.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za devět měsíců letošního roku záporné částkou 21,4 mld. Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný schodek (-10,3 mld. Kč).

2.3. Nedaňové a ostatní příjmy

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace stanovil schválený státní rozpočet na rok 2005 ve výši 48,8 mld. Kč a jejich celkový objem je tak o 9,1 mld. Kč vyšší než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2004 (ale o 2,4 mld. Kč pod úrovní loňské skutečnosti). Vysoký rozpočtovaný meziroční růst - o 22,9 % - je způsoben zejména očekávanými vyššími příjmy z rozpočtu Evropské unie v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie (o 18,5 mld. Kč). Opačným směrem působí především neexistence v roce 2005 příjmu od ČSOB, a.s., ve výši 4,7 mld. Kč z transakce IPB vyplývající z plnění státní záruky, který byl jednorázově zahrnut ve schváleném rozpočtu na předchozí rok 2004, a dále rovněž v roce 2004 rozpočtované (i inkasované) splátky licencí od dvou mobilních operátorů ve výši 4,3 mld. Kč, které se v letošním roce nevyskytují.

Zákonem schválená výše nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací zůstala nezměněná i v rozpočtu po změnách, když došlo pouze k drobným přesunům prostředků mezi jednotlivými položkami.

Nedaňové příjmy (schválený i upravený rozpočet 18,1 mld. Kč) tvoří především příjmy z úroků a realizace finančního majetku (4,2 mld. Kč), ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí (2,5 mld. Kč), dále příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,2 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,3 mld. Kč) a od veřejných rozpočtů územní úrovně (0,2 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,4 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,2 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,7 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,7 mld. Kč), soudní poplatky (0,6 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům (0,1 mld. Kč). Meziroční snížení nedaňových příjmů celkem o 7,1 mld. Kč souvisí především s vlivy uvedenými v úvodním odstavci (IPB a splátky licencí mobilních operátorů). Do kapitálových příjmů (rozpočet 0,1 mld. Kč) patří především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Částka rozpočtovaná na rok 2005 je o 1,0 mld. Kč nižší než v roce 2004 a týká se zejména odprodeje státního majetku realizovaného podle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. V rámci přijatých dotací (rozpočet 30,6 mld. Kč) jsou rozpočtovány prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem tzv. kompenzační platby ve výši 9,4 mld. Kč, které na základě článku 29 a 30 Aktu o podmínkách přistoupení ČR do EU poskytuje Společenství novým členským zemím včetně ČR z rozpočtu EU v letech 2004-2006, a které zabezpečují, aby u nových členů EU nedošlo ke zhoršení jejich čisté rozpočtové pozice vůči EU, kterou měly před vstupem. Rozpočtovány jsou i příjmy ze strukturálních fondů EU na realizaci operačních programů v částce 5,4 mld. Kč. Tyto prostředky z rozpočtu EU jsou určeny pro konečné příjemce, kterými jsou organizační složky státu a v případě programů realizovaných v gesci MPO a MPSV jde o prostředky ze strukturálních fondů pro všechny uživatele prostředků programů. Vedle uvedené částky pro OSS ze strukturálních fondů je rozpočtováno v kapitole MZe 103 mil. Kč na finanční nástroj SAPARD s určením na financování pozemkových úprav prostřednictvím pozemkových úřadů. Další prostředky získané z rozpočtu EU jsou určeny na realizaci opatření v rámci Společné zemědělské politiky - částka 6,2 mld. Kč je určena na proplacení přímých plateb zemědělcům předplacených za rok 2004 ze státního rozpočtu, částka 5,6 mld. Kč je příspěvkem EU na realizaci programu Horizontální plán rozvoje venkova, částka 3,9 mld. Kč je určena na realizaci tržních opatření.

Schválený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací ve výši 48,8 mld. Kč byl ke konci září 2005 naplněn v celkovém objemu 65,5 mld. Kč, což představuje134,2 % rozpočtu. Meziročně se tyto příjmy zvýšily o 70,0 %, zatímco státní rozpočet počítá s jejich celoročním poklesem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2005.

Vysoké plnění i meziroční index souvisí se zapojením prostředků rezervních fondů vytvořených z úspor výdajů v minulých letech do příjmů kapitol k jejich použití v letošním roce, což se projevilo v převodu doplňkových zdrojů na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 12,2 mld. Kč (z toho u Ministerstva obrany činí převedené mimorozpočtové doplňkové zdroje 4,6 mld. Kč, u Ministerstva dopravy 2,8 mld Kč a u Ministerstva spravedlnosti 0,6 mld. Kč), a u neinvestičních převodů na účtu "Běžné přijaté dotace"ve výši 8,6 mld. Kč (z toho u Ministerstva zemědělství 5,0 mld. Kč, u Ministerstva obrany 0,9 mld. Kč, u Ministerstva práce a sociálních věcí 0,7 mld. Kč; převody z rezervních fondů do příjmů nejsou rozpočtovány). Obdobně byly do příjmů kapitoly VPS převedeny v částce 5,2 mld. Kč prostředky z fondu státních záruk.

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů významně ovlivnily též příjmy organizačních složek státu ze zdrojů ES ve výši 17,3 mld. Kč (59,1 % rozpočtu), z toho kompenzační platby z rozpočtu EU dosáhly 7,5 mld. Kč (79,2 %).

V rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem bylo do příjmů státního rozpočtu odvedeno celkem 1,7 mld. Kč, což je o 54,5 % více než v roce 2004.Z převzatých pohledávek ČSOB bylo do státního rozpočtu inkasováno 2,2 mld. Kč, ze splátek vládních úvěrů 2,1 mld. Kč a z kreditních úroků 2,0 mld. Kč (z titulu prémií střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů). Na nedaňových příjmech se významně podílely též odvody pojišťoven Kooperativa a Česká pojišťovna, které do státního rozpočtu převedly přebytek 1,4 mld. Kč vzniklý z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2004. Kapitola Český telekomunikační úřad inkasovala 1,1 mld. Kč (144,4 % rozpočtu) především za přidělené kmitočty a čísla a kapitola Operace státních finančních aktiv vykázala nedaňové příjmy v částce 3,1 mld. Kč (jde hlavně o inkaso alikvotních úroků z emisí státních dluhopisů a o odvody od původců radioaktivních odpadů)

3. Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje schválené zákonem č. 675/2005 Sb., o státním rozpočtu na rok 2005, představují částku 908,4 mld. Kč a jsou proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 45,5 mld. Kč, tj. o 5,3 % (z toho 41,5 mld. Kč připadá na běžné výdaje, tj. 91,0 %, kapitálové výdaje jsou navýšeny o 4,0 mld. Kč, tj. o téměř 9,0 %). Ve výdajích státního rozpočtu roku 2005 není zahrnuta úhrada ztráty České konsolidační agentury, která je realizována mimo státní rozpočet (v roce 2004 byla rozpočtována ve výši 19,0 mld. Kč).

Při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2005 a zákona č. 1/2005 Sb. (novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) došlo k časovému nesouladu, a tak byl státní rozpočet sestaven podle platného rozpočtového určení daní pro rok 2004. Bylo proto nezbytné provést rozpočtová opatření, která by sladila státní rozpočet 2005 s platnou legislativou. Vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní se příjmy státního rozpočtu snižují o 19,9 mld. Kč; výdaje jsou ve stejné výši ve státním rozpočtu vázány podle § 23 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Jedná se o následující ukazatele:

- finanční vztahy k rozpočtům krajů
(příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu)
14 230 mil. Kč
- další prostředky pro územně samosprávné celky
(dotace na úhradu ztráty vzniklé dopravcům spojené s poskytováním žákovského jízdného)
715 mil. Kč
- ostatní výdaje
(prostředky kapitol odpovídající daňovým výnosům krajů)
4 107 mil. Kč
- ostatní výdaje (snížení vládní rozpočtové rezervy) 849 mil. Kč

Vzhledem k rozdílnému rozpočtovému určení daní v roce 2004 a v roce 2005 neuvádíme meziroční srovnání těch výdajů, kterých se výše uvedená novela zákona o rozpočtovém určení daní dotkla, neboť u nich nelze v potřebné struktuře korigovat skutečnost roku 2004 na podmínky roku 2005. Čerpání výdajů u vybraných položek je hodnoceno ve vztahu k tzv. korigovanému rozpočtu, tj. k rozpočtu zohledňujícímu rozpočtová opatření vč. vlivu novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Celkové výdaje státního rozpočtu ke konci září hodnoceného roku dosáhly 608,3 mld. Kč, tj. 68,5 % korigovaného rozpočtu a byly tak o 58,1 mld. Kč pod úrovní 3/4 rozpočtu.

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu
v mld. Kč
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 2004 2005 Index***)
skutečnost
2005/2004
Skutečnost
leden-září
% plnění
SR za
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách*)
Korigovaný
rozpočet po
změnách**)
Skutečnost
leden-září
% plnění SR za
leden-září
1 2 3 4 5 6 6:5 6:1
VÝDAJE celkem 599,83 69,0 908,42 908,42 888,52 608,32 68,5 101,4
běžné výdaje 571,67 71,2 837,69 836,43 821,53 572,85 69,7 100,2
v tom:
- platy a ostatní platby za provedenou práci a pojistné 50,64 62,0 89,20 89,42 89,42 55,24 61,8 109,1
- neinv. dotace podnikatelským subjektům 27,71 45,1 22,29 23,32 23,32 21,48 92,1 77,5
- neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojištění 27,89 83,5 33,98 33,98 33,98 26,76 78,8 95,9
- neinvestiční transfery státním fondům 7,80 96,5 25,16 25,06 25,06 8,62 34,4 110,5
z toho: SZIF 5,00 94,7 25,16 25,06 25,06 8,62 34,4 172,4
- neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 81,81 74,9 80,27 110,37 100,43 76,58 76,3 93,6
- neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 26,61 72,8 38,84 39,81 39,81 28,62 71,9 107,6
- sociální dávky 237,77 75,9 325,21 325,07 325,07 249,13 76,6 104,8
z toho:
důchody 173,68 74,8 245,58 245,58 245,58 189,61 77,2 109,2
pasivní politika zaměstnanosti 5,47 69,2 7,50 7,50 7,50 5,38 71,7 98,4
ostatní dávky****) 29,95 71,3 37,10 37,05 37,05 29,13 78,6 97,3
dávky státní sociální podpory*****) 28,67 92,1 35,02 34,97 34,97 25,01 71,5 87,2
- aktivní politika zaměstnanosti 2,30 55,7 5,83 5,83 5,83 2,75 47,2 119,6
- prostředky na insolventnost 0,10 31,3 0,25 0,25 0,25 0,12 48,0 120,0
- kapitola Státní dluh 19,48 72,1 33,68 33,68 33,68 18,25 54,2 93,7
kapitálové výdaje 28,16 42,0 70,72 71,99 66,98 35,47 53,0 126,0
v tom:
- investiční nákupy a související výdaje 10,11 44,9 20,28 19,95 19,95 8,30 41,6 82,1
- investiční transfery veř.rozp. územní úrovně 5,41 32,5 14,20 14,48 9,44 1,04 11,0 19,2
- investiční dotace podnikatelským subjektům 1,25 22,6 5,59 6,25 6,25 1,25 20,0 100,0
- investiční dotace příspěvkovým organizacím 3,65 18,4 27,40 26,42 26,42 6,05 22,9 165,8
*) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření
**) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření a o vliv zákona č. 1/2005 Sb. (rozpočtové určení daní)
***) u korigovaných položek je vypovídací schopnost omezena rozdílnou metodikou financování krajů (rozpočtové určení daní) v roce 2004 a v roce 2005
****) ve sloupci skutečnost leden-září 2004 včetně jednorázového příspěvku důchodci v celkové výši 2,72 mld. Kč podle zákona č. 237/2004 Sb.
*****) ve sloupci skutečnost leden-září 2004 včetně jednorázového příspěvku dítěti v celkové výši 3,87 mld Kč podle zákona č. 237/2004 Sb.

 

Podobně jako v minulých letech bylo vykázáno vyšší čerpání běžných výdajů, a to 572,9 mld. Kč, tj. 69,7 % korigovaného rozpočtu, což bylo ovlivněno zejména nižšími výdaji na dluhovou službu a převody do SZIF ze strany MZe. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 35,5 mld. Kč, tj. pouze na 53,0 % korigovaného rozpočtu; plnění se zde již tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku vzhledem k uvolňování prostředků až po výběrových řízeních a delší době trvání dodávek.

Strukturu výdajů státního rozpočtu ke konci září 2005 ukazuje následující graf:

Objemově nejvýznamnější část prostředků, tj. 41,0 % celkových výdajů, resp. 43,5 % běžných výdajů byla za 1.- 3. čtvrtletí čerpána v sociální oblasti. Sociální dávky dosáhly 249,1 mld. Kč, tj. 76,6 % upraveného rozpočtu při meziročním růstu o téměř 11,4 mld. Kč, tj. o 4,8 %.

V uvedených výdajích převažovaly výdaje na důchody, které dosáhly 189,6 mld. Kč, tj. 77,2 % rozpočtu, a byly proti stejnému období minulého roku vyšší o 15,9 mld. Kč, tj. o 9,2 %, což představovalo o 0,6 procentního bodu vyšší plnění rozpočtu a o 2,4 procentní body vyšší růst než za stejné období předchozího roku. Zvýšení výdajů na důchody bylo ovlivněno nejen jejich valorizací, realizovanou k 1. lednu 2005 nařízením vlády č. 565/2004 Sb. (u důchodů přiznaných před 1. lednem 2005 se základní výměra důchodů zvýšila o 90,- Kč a procentní výměra důchodu o 5,4 %), ale i možností souběhu pobírání mzdy u zaměstnaných důchodců a důchodu bez omezení. Ke konci roku 2005 lze proto předpokládat překročení rozpočtovaných výdajů na důchody o 4,5 - 5,0 mld. Kč.

Na ostatní sociální dávky1) bylo vynaloženo téměř 29,1 mld. Kč, tj. 78,6 % rozpočtu po změnách a o 0,8 mld. Kč (o 2,7 %) méně než ve stejném období minulého roku (kdy vzrostly meziročně o 3,1 mld. Kč, tj. o 11,4 %). Meziroční pokles je ovlivněn vyplacením jednorázového příspěvku důchodci v roce 2004 ve výši 1 000,- Kč jako sociální opatření ve vztahu ke změně zákona o DPH v celkové částce 2,7 mld. Kč (po jeho odečtení došlo k meziročnímu růstu téměř o 1,9 mld. Kč, tj. o 7,0 %). Celoročně lze předpokládat zvýšení výdajů především na dávky nemocenského pojištění o 2,0 mld. Kč.

Čerpání dávek státní sociální podpory2) dosáhlo 25,0 mld. Kč, tj. 71,5 % upraveného rozpočtu a meziroční pokles o 3,7 mld. Kč, tj.o 12,8 %. Vyšší základ v roce 2004 ovlivnil jednorázově vyplacený příspěvek dítěti (2 000,- Kč) v celkové částce téměř 3,9 mld. Kč jako sociální kompenzace ke změně zákona o DPH (po jeho odečtení vzrostly tyto výdaje o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,8 %). I když od května 2004 došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku z 2 552,- Kč na 3 573,- Kč a ke zvýšení životního minima od 1. ledna 2005, předpokládá se úspora výdajů na dávky státní sociální podpory ke konci roku ve výši 5,6 mld. Kč (vliv růstu nominálních příjmů rodiny, vč. růstu minimální mzdy).

Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti) dosáhly 5,4 mld. Kč, tj. 71,7 % rozpočtu, a meziročně klesly o 0,1 mld. Kč, tj. o 1,6 %, tj. o 91 mil. Kč, zatímco rozpočet je nad skutečností 2004 o 6,7 %. Ke konci roku 2005 lze předpokládat, že výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti zůstanou mírně pod rozpočtem.

Podíl jednotlivých druhů sociálních dávek na celkových sociálních dávkách je následující:

Náklady státu na aktivní politiku zaměstnanosti3) dosáhly téměř 2,8 mld. Kč (47,2 % rozpočtu) a byly tak proti stejnému období minulého roku vyšší o 455 mil. Kč, tj. o 19,6 %, zatímco rozpočtem předpokládaný růst ke skutečnosti minulého roku představuje 48,1 %.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné byly ke konci září 2005 čerpány ve výši 55,2 mld. Kč, tj. na 61,8 % upraveného rozpočtu, při meziročním růstu o 4,6 mld. Kč, tj. o 9,1 % (schválený rozpočet ke skutečnosti roku 2004 předpokládá růst o 10,9 %). Nízké plnění celoročního rozpočtu souvisí s posunem zúčtování platů (lednové platy jsou zúčtovány v únoru atd., k vyrovnání dochází až v prosinci), meziroční nárůst pak s posunutím účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kdy rozpočtovaná částka zůstala dotčeným kapitolám k dispozici pro platovou preferenci příslušníků bezpečnostních sborů již v roce 2005.

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům ve výši 21,5 mld. Kč byly čerpány již na 92,1 % upraveného rozpočtu. Meziroční pokles o 22,5 % ovlivnila skutečnost, že úhrada ztráty ČKA je na rozdíl od roku 2004 v roce 2005 hrazena mimo státní rozpočet. Po odečtení této úhrady od skutečnosti leden-září 2004 v částce 7,4 mld. Kč došlo k meziročnímu zvýšení neinvestičních výdajů podnikatelským subjektům téměř o 1,2 mld. Kč, tj. o 5,8 %.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím byly uvolněny ve výši 28,6 mld. Kč, což představuje 71,9 % rozpočtu po změnách a meziroční růst o 2,0 mld. Kč, tj. o 7,6 % (schválený rozpočet počítá s navýšením proti skutečnosti roku 2004 o 7,4 %).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně byly čerpány ve výši 35,4 mld. Kč, tj. na 59,3 % rozpočtu. Z toho rozhodující objem připadl na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za nevýdělečně činné skupiny obyvatelstva. Na tento účel bylo vynaloženo 26,8 mld. Kč, což je 78,8 % rozpočtu. Čerpání rozpočtu a meziroční srovnání je ovlivněno předsunutou platbou státu Všeobecné zdravotní pojišťovně ve výši 2,8 mld. Kč (z toho 1,4 mld. Kč bylo vyrovnáno v červenci a 1,4 mld. Kč bude vyrovnáno v prosinci 2005), v roce 2004 byla poskytnuta předsunutá platba ve stejné výši, ale byla vyrovnána po 1,4 mld. Kč až v listopadu a prosinci téhož roku. Po očištění výdajů o tyto platby došlo k mírnému meziročnímu růstu výdajů, a to o 272 mil. Kč, tj. o 1,1 % (vliv zvýšení měsíční platby státu za jednoho pojištěnce od 1.1.2005 z 476 Kč na 481 Kč). Neinvestiční transfery státním fondům byly poskytnuty prostřednictvím kapitoly Ministerstvo zemědělství Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (po vstupu ČR do EU byly tomuto fondu stanoveny kompetence k realizaci a financování Společné zemědělské politiky), a to ve výši 8,6 mld. Kč, tj. 34,4 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k rozšířené činnosti SZIF nelze výdaje meziročně srovnávat. Nízké čerpání upraveného rozpočtu souvisí s předpokladem vyššího čerpání ve 4. čtvrtletí roku.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně jsou v roce 2005 ovlivněny přijetím novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterým byly krajům navýšeny daňové příjmy v souvislosti s rozšířením oblastí rozhodování v samostatné působnosti. Vzhledem k současnému projednávání zákona o státním rozpočtu a zákona č. 1/2005 Sb., o rozpočtovém určení daní, byl státní rozpočet 2005 sestaven podle metodiky financování krajů platné v roce 2004. Proto byla následně provedena rozpočtová opatření, která sladila stav státního rozpočtu s legislativou platnou od ledna 2005. Konkrétně bylo provedeno:

 • vázání části finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů ve výši 9 221 mil. Kč (příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu);
 • vázání finančních prostředků na úhradu ztráty dopravců s poskytováním žákovského jízdného ve výši 715 mil. Kč ve státním rozpočtu;
 • snížení rozpočtovaných prostředků ve výši 29 759 mil. Kč u kapitoly Všeobecná pokladní správa (ukazatel Ostatní výdaje) ve prospěch kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Výdaje regionálního školství), z toho 28 027 mil. Kč představovaly prostředky odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení zákona č. 1/2005 Sb.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši 76,6 mld. Kč (76,3 % korigovaného rozpočtu). Nejvyšší objem prostředků 50,9 mld. Kč byl poskytnut kapitolou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji a na soukromé školství, což je o 2,6 mld. Kč (o 5,4 %) více než v předchozím roce.

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídilo Ministerstvo financí k 1.1.2005 fond státních záruk (FSZ), prostřednictvím kterého hradí výdaje na realizaci státních záruk tak, že částku, kterou má zaplatit, převede z FSZ do příjmů státního rozpočtu a překročí o ni rozpočet příjmů i výdajů. V období leden-září tak do FSZ bylo převedeno5,8 mld. Kč z rozpočtovaných 22,2 mld. Kč, tj. 26,3 %. Z toho bylo na realizaci státních záruk použito celkem 5,2 mld. Kč.

Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie dosáhly 18,4 mld. Kč, tj. 58,7 % z celkového rozpočtu na rok 2005. Z toho odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU podle daně z přidané hodnoty představuje 4,6 mld. Kč a odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU podle hrubého národního produktu 13,8 mld. Kč. Meziroční vývoj nelze hodnotit, protože tyto odvody jsou realizovány až po vstupu ČR do EU v květnu 2004.

Státní podpora stavebního spoření poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, byla v období leden-září vyplacena ve výši 15,7 mld. Kč, tj. již na 99,6 % rozpočtu (platby za předchozí rok jsou prováděny převážně v průběhu 2. čtvrtletí sledovaného roku). Meziroční zvýšení dosáhlo 3,6 %, tj. cca o 550 mil. Kč, s tím, že stoupl počet platných smluv na stavební spoření (zvláště koncem roku 2003, tj. před novelou uvedeného zákona).

Státní příspěvek na důchodové připojištění poskytnutý v prvních 3 čtvrtletích 2005 činil 2,6 mld. Kč, tj. 80,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 320 mil. Kč (o 13,9 %).

Kapitálové výdaje byly v hodnoceném období čerpány ve výši 35,5 mld. Kč, tj. pouze na 53,0 % korigovaného rozpočtu. Proti 3/4 tohoto rozpočtu bylo čerpání nižší téměř o 14,8 mld. Kč. K zohlednění vlivu zákona č. 1/2005 Sb., o rozpočtovém určení daní došlo u položky investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, a to o 5 008 mil. Kč, ostatních položek se nedotkl.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo v uvedeném období čerpáno 5,4 mld. Kč kapitálových výdajů. V rámci financování programů byly prostředky použity zejména na realizaci státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury (3,3 mld. Kč prostřednictvím fondu státních záruk - program 398080), na podporu rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (300 mil. Kč - program 298110), na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (600 mil. Kč - program 298210). Kromě toho byla poskytnuta dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,1 mld. Kč. Údaje o čerpání investičních výdajů ostatních kapitol státního rozpočtu budou známy až po zpracování a předložení finančních výkazů za 1. až 3. čtvrtletí 2005.

Z celkového objemu prostředků získaných z úvěrů od EIB na financování sedmi projektů rozpočtovaných ve výši 11,8 mld. Kč bylo ke konci září 2005 čerpáno celkem více než 6,8 mld. Kč (68,8 % rozpočtu). Z toho bylo poskytnuto 0,4 mld. Kč (5,3 % z celku) na rozvoj MTZ Masarykovy univerzity v Brně, přes 0,3 mld. Kč (4,5 %) na dálniční obchvat Plzně, 1,0 mld. Kč (14,6 %) na odstraňování povodňových škod z roku 2002, přes 0,3 mld. Kč (5,0 %) na prevenci před povodněmi, více než 1,6 mld. Kč (24 %) na české dálnice B - část úseků D8 a B11 a přes 3,2 mld. Kč (46,7 %) na výstavbu dálnice B8.


1) dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), zvýšení důchodů pro bezmocnost, výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru a další.
2) přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné
3) výdaje na rekvalifikaci, na veřejně prospěšné práce, na společensky účelná pracovní místa, na podporu zaměstnávání zdravotně postižených občanů, na odbornou praxi absolventů, na investiční pobídky

B. Vývoj státního dluhu

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005

B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU

1. Vývoj státního dluhu

V 1.-3. čtvrtletí 2005 došlo ke zvýšení státního dluhu o 69,7 mld. Kč ze 592,9 mld. Kč na 662,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2005 se dluh zvýšil o 11,8%.

Tržní hodnota státního dluhu na konci 3. čtvrtletí roku 2005 činí 724,8 mld. Kč.

Při zvýšení státního dluhu ze 592,9 mld. Kč na 662,6 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 32,0 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 37,7 mld. Kč.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1.-3. čtvrtletí 2005 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Stav
1.1.2005
Výpůjčky
(a)
Splátky
(b)
Kurzové rozdíly
(c)
Změna
(a-b+c)
Stav
30.9.2005
STÁTNÍ DLUH celkem 592 900 313 463 243 747 8 69 724 662 624
Vnitřní dluh 522 557 275 685 243 648 32 037 554 594
Státní pokladniční poukázky 125 545 194 137 221 648 -27 511 98 034
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 397 012 81 548 22 000 59 548 456 560
Vnější dluh 70 344 37 778 99 8 37 687 108 030
Eurobondy 48 824 30 058 -2 30 056 78 880
Půjčky od EIB 20 655 7 677 7 677 28 332
Směnky pro úhradu účasti u IBRD a EBRD 864 43 99 10 -46 818

Zvýšení státního dluhu (o 69,7 mld. Kč) při současném přebytku státního rozpočtu (+27,5 mld. Kč) souvisí jednak s úhradou části ztráty České konsolidační agentury ve výši 25,0 mld. Kč mimo výdaje státního rozpočtu (zákon č. 5/2005 Sb.), jednak s druhou březnovou emisí eurobondů v objemu 30,1 mld. Kč (1 mld. EUR) a dále s čerpáním dalších tranší úvěrů od EIB ve výši 7,7 mld. Kč a se změnou časové struktury vnitřního státního dluhu (výměna krátkodobých státních pokladničních poukázek za střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy) v souladu s emisní politikou Ministerstva financí usilující o zvýšení průměrné splatnosti státního dluhu. Přebytečné zdroje jsou reinvestoványzejména do poukázek ČNB a budou použity na úhradu celoročního schodku letošního roku.

Státní výpůjčky v 1.-3. čtvrtletí 2005 spočívaly převážně v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 26 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem výpůjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 194 137 mil. Kč.

V 1.-3. čtvrtletí 2005 pokračovalo MF ve vydávání kapitálových dluhopisů podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 11.4. 2005 byla vydána 1. tranše 44. emise 10letých státních dluhopisů v objemu 12 168 mil. Kč. Dne 18.7. 2005 byla vydána 1. tranše 45. emise 5letých státních dluhopisů v objemu 4 722 mil. Kč. Dne 12.9. 2005 byla vydána 1. tranše 46. emise 15letých státních dluhopisů v objemu 8 370 mil. Kč. Dne 26.9. 2005 byla vydána 1. tranše 47. emise 3letých státních dluhopisů v objemu 7 705 mil. Kč. Dále se uskutečnilo znovuotevření 40. emise 10letých státních dluhopisů v objemu 4 897 mil. Kč, znovuotevření 41. emise 15letých státních dluhopisů v objemu 2 983 mil. Kč, tři znovuotevření 42. emise 5letých státních dluhopisů v celkovém objemu 21 022 mil. Kč, znovuotevření 43. emise 3letých státních dluhopisů v celkovém objemu 4 983 mil. Kč a dvě znovuotevření 44. emise 10letých státních dluhopisů v objemu 14 699 mil. Kč. Celkově tak emise domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2005 výše 81 548 mil. Kč:

Číslo emise a tranše Datum tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem tranše
(mil. Kč)
Částka získaná
primární aukcí
(mil. Kč)
Roční
kupón
(%)
Výnos do
splatnosti
(% pa)
40, 9. tranše 24.1.2005 16.6.2013 4 896,79 4 856,34 3,70 3,815
43, 4. tranše 7. 2 2005 2.8.2007 4 982,74 5 142,27 3,95 2,599
41, 8. tranše 21.2.2005 18.8.2018 2 982,81 3 203,60 4,60 3,883
42, 7. tranše 21.3.2005 22.3.2009 3 400,00 3 523,06 3,80 2,831
44, 1. tranše 11.4.2005 11.4.2015 12 168,23 12 072,87 3,80 3,896
42, 8. tranše 16.5.2005 22.3.2009 9 668,25 10 121,89 3,80 2,505
44, 2. tranše 13.6.2005 11.4.2015 7 707,20 8 011,71 3,80 3,321
42, 9. tranše 20.6.2005 22.3.2009 7 953,50 8 357,28 3,80 2,368
45, 1. tranše 18.7.2005 18.10.2010 4 722,01 4 690,61 2,55 2,684
44, 3. tranše 29.8.2005 11.4.2015 6 991,90 7 237,28 3,80 3,365
46, 1. tranše 12.9.2005 12.9.2020 8 369,64 8 451,98 3,75 3,664
47, 1. tranše 26.9.2005 26.9.2008 7 705,01 7 707,06 2,30 2,290

Dne 18. března 2005 vydala Česká republika 2. emisi eurobondů v objemu 1 mld. EUR, s dobou splatnosti 15 let a s kupónovou sazbou 4,125% pa. Úrokové rozpětí bylo stanoveno 10 basických bodů nad úroveň příslušné mid-swapové sazby. Čistý výnos emise činil 987,95 mil. EUR a byl v plné míře zajištěn swapy v korunové výši 29,7 mld. Kč proti devizovému riziku. Celkový výnos emise po započtení všech nákladů včetně zajištění je 4,225% pa.

Finanční prostředky získané prodejem jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistin dlouhodobého státního dluhu, ke krytí schodků státního rozpočtu a k úhradě ztráty České konsolidační agentury. Ministerstvo financí emitovalo v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2005 státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy a státní pokladniční poukázky podle zákona č.5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003. Tato úhrada činila za 1.-3. čtvrtletí 2005 celkem 25 mld. Kč, přičemž z této částky bylo 11 568 mil. Kč financováno z výnosu prodeje 1. tranše 44. emise státních dlouhodobých dluhopisů, 1 432 mil. Kč z výnosu prodeje 2. tranše 44. emise státních dlouhodobých dluhopisů, 4 722 mil. Kč z výnosu prodeje 1. tranše 45. emise státních střednědobých dluhopisů a 7 mld. Kč pak z výnosu prodeje 1. tranše 46. emise státních dlouhodobých dluhopisů. Zbylých 278 mil. Kč bylo financováno z výnosu prodeje SPP.

Prémie emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2005 výše 1 995 mil. Kč. Suma diskontů střednědobých a dlouhodobých dluhopisů ve stejném období přitom činila - 167 mil. Kč. Tato příznivá skutečnost byla způsobena zejména pokračováním trendu poklesu úrokových sazeb na kapitálovém trhu z předchozího roku. Pro srovnání, v 1.-3. čtvrtletí 2004 dosáhly prémie výše 87 mil. Kč.

Prémie emisí státních dluhopisů byly příjmem státního rozpočtu, a sice kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2005 o 62 093 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 571 381 mil. Kč na 633 474 mil. Kč. Tento objem vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2005 na 110,9% v porovnání se začátkem roku.

Kromě výpůjček emisemi státních dluhopisů se v 1.-3. čtvrtletí 2005 čerpaly půjčky od Evropské investiční banky (EIB) v celkové výši 7 677 mil. Kč:

 • 25. dubna 2005 druhá tranše půjčky na výstavbu dálnice D8 ve výši 2 000 mil. Kč,
 • 25. dubna 2005 sedmá tranše půjčky na obchvat Plzně ve výši 239 mil. Kč,
 • 25. dubna 2005 čtvrtá tranše půjčky na prevenci povodní ve výši 300 mil. Kč,
 • 2. května 2005 sedmá tranše půjčky na odstraňování povodňových škod ve výši 1 056 mil. Kč,
 • 15. června 2005 první tranše půjčky na výstavbu dálnice B ve výši 1 913 mil. Kč,
 • 15. července 2005 třetí tranše půjčky na výstavbu dálnice D8 ve výši 1 400 mil. Kč,
 • 8. srpna 2005 čtvrtá tranše půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 181 mil. Kč a
 • 15. září 2005 druhá tranše půjčky na výstavbu dálnice B ve výši 587 mil. Kč.

 

Stav půjček od EIB se tak v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2005 zvýšil z 20 655 mil. Kč. na 28 332 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Zatímco v průběhu prvních dvou čtvrtletí roku 2005 měly výnosy v aukcích SPP jednoznačně klesající trend, a to především na delším konci příslušné výnosové křivky, tak ve 3. čtvrtletí roku 2005 dochází k mírnému nárůstu těchto výnosů. Zatímco koncem ledna činil průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 52 týdnů 2,70% pa, tak počátkem června poklesl na 1,68% pa; počátkem září však došlo k nárůstu na 1,83% pa. Průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 13 týdnů činil počátkem ledna 2,45% pa, v první polovině června poklesl na 1,67 % pa, avšak v první polovině září došlo k nepatrnému nárůstu na 1,69% pa.

Výnosy do splatnosti střednědobých a dlouhodobých dluhopisů v primárních aukcích měly v 1. pololetí jednoznačně klesající trend, zatímco ve 3. čtvrtletí se objevují tendence k růstu výnosů.

Výnos zářijové 1. tranše 47. emise 3letých dluhopisů (2,26% pa) byl o 31 bazických bodů nižší než výnos únorové 4. tranše 43. emise 3letých dluhopisů a o 93 bazických bodů nižší než výnos 3. tranše 43. emise z listopadu 2004. U pětiletých dluhopisů v rámci 42. emise poklesl výnos do splatnosti mezi 6. tranší vydanou v říjnu 2004 (výnos 4,01% pa) a březnovou 7. tranší (výnos 2,83% pa) o 118 bazických bodů, červnová 9. tranše se vyznačovala poklesem o dalších 46 bazických bodů vzhledem k březnu (výnos 2,37% pa). V červencové 1. tranši 45. emise státních dluhopisů pak dochází oproti červnu k nárůstu výnosu o 32 bazických bodů na 2,68% pa.

U 10letých dluhopisů v rámci 40. emise činil pokles výnosu do splatnosti 92 bazických bodů (výnos 8. tranše z listopadu 2004 činil 4,73 % pa, v následující tranši v lednu 2005 3,82% pa). V rámci následující 44. emise státních dluhopisů činil dubnový výnos 1. tranše 3,90 % pa, v červnové aukci 2. tranše poklesl o 58 bazických bodů na 3,32% pa, avšak výnos v srpnové aukci 3. tranše se zvýšil na 3,37 % pa (růst o 4 bazické body). U 15letých dluhopisů v rámci 41. emise poklesl výnos do splatnosti mezi 7. a 8. tranší o 69 bazických bodů (výnos v prosinci 2004 činil 4,57 % pa, v následující únorové aukci pak byl 3,88% pa). Výnos 1. tranše nové 46. emise 15letých dluhopisů činil v zářijové aukci 3,66% pa a byl tedy o 22 bazických bodů nižší než výnos poslední, 8. tranše 41. emise.

2. Výdaje kapitoly Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Příjmy kapitoly Státní dluh (dále kapitola) byly rozpočtovány v nulové výši, přičemž skutečné příjmy kapitoly byly rovněž nulové.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1.-3. čtvrtletí 2005 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Ukazatel Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2004
Rozpočet 2005 Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2005
%
Plnění
Index
2005/2004
(%)
Schválený vč. všech
změn
1 2 3 4 5 5:4 5:2
Výdaje kapitoly celkem 19 484 33 680 33 680 18 249 54,2 93,7
1. Úrokové výdaje celkem 19 436 33 380 33 380 18 203 54,5 93,7
Na vnitřní dluh 19 229 30 260 30 260 16 219 53,6 94,7
Z toho:
na státní pokladniční poukázky 2 953 5 198 5 198 1 687 32,5 57,1
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 16 276 25 061 25 061 14 532 58,0 89,3
Na vnější dluh 207 3 120 3 120 1 984 63,6 960,4
Z toho:
na eurobondy 0 2 320 2 320 1 635 70,5 -
na půjčky od EIB 207 800 800 348 43,6 168,7
2. Poplatky 48 300 300 46 15,4 95,2

Tyto výsledky kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2005 znamenají, že přes zvýšení státního dluhu o 11,8% z 592,9 mld. Kč (konec roku 2004) na 662,6 mld. Kč na konci 3. čtvrtletí 2005 bylo dosaženo snížení jak celkových tak úrokových výdajů v 1.-3.čtvrtletí 2005 oproti stejnému období roku 2004. Výdaje kapitoly za 1.-3. čtvrtletí 2005 se snížily meziročně ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2004 o 6,3 %, což činilo 1 235 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem, který se shoduje s rozpočtem po změnách, o 20,8 procentních bodů pod alikvotou pro 1.-3. čtvrtletí 2005.

Celkové výdaje kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2005 dosáhly výše 18 249 mil. Kč, což představuje 54,2% výdajů rozpočtovaných pro rok 2005. Úrokové výdaje činily 18 203 mil. Kč, poplatky 46 mil. Kč.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (16 219 mil. Kč). Avšak v souvislosti se snižováním podílu vnitřního dluhu na státním dluhu se v porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2004 snížil také podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh o téměř 10 procentních bodů z 98,9% na 89,1%.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2005 výše 1 687 mil. Kč oproti 2 953 mil. Kč ve stejném období roku 2004. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky jsou také výdaje z titulu příslušných úrokových swapů.4 V 1.-3. čtvrtletí 2005 činily tyto výdaje 90 mil. Kč oproti 93 mil. Kč ve stejném období roku 2004. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2005 výše 14 532 mil. Kč oproti 16 276 mil. Kč ve stejném období roku 2004.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 1 984 mil. Kč oproti 207 mil. Kč v 1.-3. čtvrtletí 2004 tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 348 mil. Kč a úroky dvou emisí eurobondů České republiky ve výši 1 635 mil. Kč. Tato částka zahrnuje také dopad úrokových swapů pro zajištění této emise proti devizovému riziku.

Na úrokové výdaje působily dva zásadní a protisměrné faktory: za prvé, dlouhodobý růst státního dluhu, a za druhé, pokles úrokových sazeb v 1.-3. čtvrtletí 2005 na historická minima. Ve výsledku byl pokles úrokových sazeb silnější než růst dluhu.

Na peněžním trhu byla úroková sazba 6měsíční emise SPP 2,10% pa v únoru. Poté sazby na peněžním trhu klesaly, přičemž v květnu dosáhla tato sazba 1,67% pa. Ve 3. čtvrtletí však již začal vzestup úrokových sazeb emisí SPP. Vývoj úrokových sazeb na kapitálovém trhu byl obdobný jako na peněžním trhu. V důsledku celkově nižších úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s minulostí byly střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy prodávány obvykle s prémiemi. Tyto prémie dosáhly výše 1 995 mil. Kč, zatímco diskonty z prodeje střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činily -167 mil. Kč.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s předchozím obdobím zvýšily 1,7 krát zejména v důsledku výrazného navyšování těchto půjček.

V 1.-3. čtvrtletí 2005 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 46 mil. Kč, což je 15,4% rozpočtované částky. Ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2004 dosáhly poplatky výše 95,2%.


4 Důvodem pro zahrnutí výdajů z titulu úrokových swapů do úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky je skutečnost, že provedené swapové operace zajišťují úrokové riziko části objemu státních pokladničních poukázek.

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí dne 6. prosince 2004 zveřejnilo svou Strategii financování a řízení státního dluhu pro rok 2005, která konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje strategické cíle, které se bude ministerstvo usilovat dosáhnout svým aktivním přístupem k řízení dluhového portfolia a operacemi na sekundárním trhu.

Vývoj v oblasti průběžného hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a v plnění ročního programu financování ke konci třetího čtvrtletí 2005 shrnuje následující přehled.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2005 Stav k 30. 9. 2005
Zahraniční financování Max. 40% hrubých ročních
požadavků vlády na financování
22%
28,6 až 54,6 mld. Kč 30,1 mld. Kč
Hrubá emise SDD 94,0 až 120,0 mld. Kč 81,5 mld. Kč
Čistá emise SPP -24,0 až - 50,0 mld. Kč - 27,5 mld. Kč
Půjčky od EIB 11,78 mld. Kč + 7,7 mld. Kč
Krátkodobý dluh 24% a méně Státní dluh 19,44%
vč. Státních záruk 20,44%
Průměrná doba do splatnosti 5,5 až 6,5 let Státní dluh 5,85 let
vč. Státních záruk 5,60 let
Modifikovaná durace 3,8 ± 0,4 let Státní dluh 3,86 let
vč. Státních záruk 3,67 let
Poznámky: SDD - domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy; SPP - státní pokladniční poukázky.
Zdroj: MF ČR, Bloomberg.

V oblasti zahraničního financování došlo v průběhu třetího čtvrtletí roku k dalšímu čerpání vládních půjček od Evropské investiční banky v objemu 2,2 mld. Kč, takže celkový načerpaný objem od počátku roku dosáhl 7,7 mld. Kč, což činí cca 65,4% plánovaného ročního objemu. Co se týče působení na zahraničním dluhopisovém trhu, do konce roku 2005 lze předpokládat, že ministr financí nerozhodne o dalších operacích navazujících na úspěšnou březnovou emisi eurobondu v objemu 1 mld. euro.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo ve třetím čtvrtletí k čisté emisi SDD o hodnotě 27,8 mld. Kč. Celková hodnota hrubé emise SDD za první tři čtvrtletí 2005 tak dosáhla 81,5 mld. Kč, tj. 60% maximální vyhlášené cílové hodnoty. Objem SPP v oběhu poklesl oproti prvnímu čtvrtletí o 11 mld. Kč. Celková dis-emise SPP od počátku roku činí 27,5 mld. Kč, čímž byl splněn minimální plánovaný pokles SPP v oběhu o 24 mld. Kč dle zveřejněného finančního programu. Do konce roku lze očekávat další snižování podílu tohoto instrumentu na financování státního dluhu a přiblížení úrovně ukazatele čisté emise SPP směrem k hranici - 50 mld. Kč mimo jiné také jako důsledek příznivého hospodaření státního rozpočtu.

Refinanční riziko

Stabilizace refinančního rizika zůstává i nadále v centru pozornosti při koncipování emisní strategie ministerstva. Klíčovým ukazatelem, který v této souvislosti ministerstvo cíluje počínaje rokem 2004 je krátkodobý státní dluh (tj. dluh splatný do jednoho roku). Ministerstvo v prvním pololetí roku 2004 vyhlásilo v souvislosti s rozhodnutím ministra financí zahájit pravidelnou emisní činnost na zahraničním trhu pozvolnou tříletou trajektorii poklesu tohoto ukazatele v této podobě: 2004 - 25,0 až 30,0 %, 2005 - 22,5 až 27,5 %, 2006 - 20,0 až 25,0 %. Ke konci roku 2004 byla dosažena hodnota přesně na úrovni dolní hranice vyhlášeného koridoru 25,0%, mimo jiné též jako důsledek úspěšného zavedení zahraničního financování v červnu 2004, což umožnilo redefinovat strategii směrem k dalšímu urychlení tohoto redukčního programu. Pro rok 2005 byl vyhlášen cíl 24% a méně a počínaje koncem roku 2006 cíl 20% a méně. Ke konci třetího čtvrtletí poklesl krátkodobý dluh na úroveň 19,4%, čímž byl dosažen konečný limitní cíl 20% a méně platný pro konec roku 2006. Do konce roku tento ukazatel pravděpodobně překročí opět hranici 20% vzhledem ke splátce 37. emise státního dluhopisu v objemu 28 mld. Kč v říjnu 2006.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu. Ta zůstala stabilizována také ve třetím čtvrtletí na úrovni 5,8 roku, tj. blízko ke středové hodnotě vyhlášeného cílového koridoru 5,5 - 6,5 let. Do konce roku 2005 neočekáváme výraznější růst této hodnoty a vyhlášený cíl bude dle plánu splněn.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Stav tohoto profilu ke konci třetího čtvrtletí roku 2005 zachycuje graf.

Úrokové riziko

Úrokové riziko zůstává nejdůležitějším tržním rizikem řízení státního dluhu. V souvislosti se zahájením řízení úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů zahájilo ministerstvo v roce 2002 roční cílování modifikované durace státního dluhu. Nově definovaný cíl modifikované durace státního dluhu včetně efektu finančních derivátů má pro rok 2005 podobu 3,8 ± 0,4 let. Oproti roku 2004 (cíl 3,3 až 4,3 let) došlo tedy k zachování středové cílové hodnoty durace při současném celkovém zúžení pásma o 0,2 roku. Ministerstvo také ve střednědobém výhledu již neplánuje další výraznější zvyšování modifikované durace, ale stejně jako v roce 2005 bude usilovat o její stabilizaci v užším pásmu. Tento nový cíl pro duraci je konzistentní s doposud provedenými kvantitativními analýzami a simulacemi v desetiletém horizontu, ze kterých mimo jiné plyne předběžný závěr, že zvyšování úrokové expozice dluhového portfolia do 1 roku přináší v průměru rychlejší pokles očekávaných úrokových nákladů než je růst jejich variability.

Současná expozice změně úrokových sazeb do 1 roku generovaná strukturou státního dluhu z hlediska úročení dluhových nástrojů (po zahrnutí derivátových operací), tzv. úrokový refixing do 1 roku, se přitom od konce třetího čtvrtletí 2004 stabilizovala pod hranicí 30 %.

Státní dluh z hlediska úročení (stav na konci období)
Podíl (%)
2001 2002 2003 2004 III.2005
Bezúročný dluh 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1
Fixně úročený dlouhodobý dluh 44,8 57,1 64,7 75,2 80,8
z toho: splatný do 1 roku 4,6 7,2 7,9 3,7 4,5
Státní pokladniční poukázky 54,1 41,4 32,6 21,2 14,8
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 0,7 1,1 2,4 3,5 4,3
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku 59,7 50,5 43,2 28,5 28,3
Po zahrnutí efektu úrokových swapů 59,7 47,4 36,8 27 27,9

Modifikovaná durace státního dluhu k 30.9. 2005 poklesla na 3,9 roku, čímž došlo oproti konci minulého čtvrtletí k návratu do cílového pásma pro rok 2005. Pokles o cca 0,4 roku byl dán jednak poklesem durace portfolia střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a dalším čerpáním půjček od EIB a jednak vlivem restrukturalizace části derivátového portfolia. Tento pokles je v souladu s oznámeným záměrem stabilizovat duraci v užším pásmu, nikoliv pokračovat v jejím zvyšování Durace státního dluhu k témuž datu bez úrokových swapů by byla o cca 180 dní nižší.

Obchodovatelný státní dluh měl duraci včetně úrokových swapů 4,0 roku. Durace obchodovatelného státního dluhu k témuž datu bez úrokových swapů by byla o cca 185 dní nižší.

Při řízení úrokové citlivosti nákladů dluhové služby je vedle agregátního ukazatele modifikované durace nutné monitorovat také časový profil rozložení refixování kupónů instrumentů nominálního dluhového portfolia.

Determinace optimální hodnoty krátkodobé úrokové expozice státního dluhu pokračovala během roku 2005 a počínaje rokem 2006 je plánováno zveřejňovat cílovou hodnotu také pro tento parametr dluhové struktury. Důležité je, že plánované mírné zvyšování úrokové expozice za účelem konečného snížení průměrných úrokových nákladů státního dluhu neohrožuje výše definované cíle v oblasti stabilizace a snižování refinančního rizika. K flexibilnímu řízení úrokové expozice bude totiž ministerstvo i nadále aktivně využívat příslušné derivátové operace.

Úroková citlivost dluhového portfolia včetně derivátových operací vyjádřená pomocí modifikované durace je očekávána ke konci roku 2005 v rozmezí 3,9 až 4,0 roku a pohybuje se tak ve vyhlášeném cílovém pásmu. Z výše státního dluhu a jeho struktury z hlediska úročení lze odvodit, že zvýšení úrokových sazeb o jeden procentní bod by při zohlednění efektu derivátových operací v horizontu jednoho roku zvýšilo úrokové platby o cca 1,8 mld. Kč (0,1% HDP).

Integrované portfolio státního dluhu a rizikových státních záruk k 30.9. 2005

Řízení státního dluhu pokračovalo i ve třetím čtvrtletí 2005 v integrovaném přístupu k pohledu na portfolio vládních závazků.

Parametry integrovaného portfolia státního dluhu a rizikových státních záruk
Nominální
objem
(mld. Kč)
Tržní
hodnota
(mld. Kč)
Cizoměnové
závazky
(%)
Podíl
variabilně
úročených
závazků
(%)
Závazky
splatné do
1 roku
(%)
Úrokový
refixing
do 1 roku
(%)
Průměrná
splatnost
(roky)
Modifikovaná
durace
(roky)
Státní dluh 662,6 724,8 0,1 4,3 19,4 27,9 5,9 3,9
Analyzované státní záruky 95,6 96,7 27,9 23,1 27,4 30,3 3,9 2,3
Celkem portfolio 758,2 821,5 3,6 6,7 20,4 28,5 5,6 3,7
Poznámka: Uvedené parametry jsou včetně vlivu derivátových operací MF a ČMZRB a bez portfolia ČKA.
Zdroj: MF ČR, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Bloomberg.

Stejně jako ke konci prvního pololetí přetrvává nejistota ohledně záměrů vlády, Ministerstva financí a centrální banky v oblasti předsplacení záruky ve prospěch ČNB ve výši 22 mld. Kč. Při řízení rizik prozatím stále předpokládáme, že cca 2/3 hodnoty bude předsplaceno do konce roku 2005 a 1/3 v první polovině roku 2006.

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly do konce 3. čtvrtletí 2005 provedeny krátkodobé investice do poukázek ČNB v objemu 1 413 623 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 3. čtvrtletí 1 315 297 mil. Kč. K 30.9. 2005 tak byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 98 326 mil. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 494,58 mil. Kč. Současně byly do konce 3. čtvrtletí 2005 provedeny krátkodobé výpůjčky do SPP v objemu 45 103 mil. Kč a odkupy přitom dosáhly objemu 45 103 mil. Kč. Úrokové náklady na SPP pro řízení likvidity činily 8,4 mil. Kč.

Následující tabulka porovnává výnosy a náklady dosažené při řízení likvidity ve 3. čtvrtletí 2005 se stejným obdobím předchozího roku:

mil. Kč
3. čtvrtletí
2004
3. čtvrtletí
2005
2005/2004
(%)
Výnosy z operací při řízení likvidity s PČNB 751,58 494,58 65,80
Úrokové náklady na SPP pro řízení likvidity 0,00 -8,40 -
Celkem 751,58 486,18 64,69

Z tabulky je zřejmé, že zatímco v 1.-3. čtvrtletí 2005 úspory převýšily náklady celkem o 486,18 mil. Kč, ve stejném období roku 2004 úspory převýšily náklady o 751,58 mil. Kč. Operacemi na krytí schodku státní pokladny včetně operací s přebytkem finančních zdrojů bylo dosaženo v 1.-3. čtvrtletí letošního roku o 265,40 mil. Kč nižšího výnosu než v 1.-3. čtvrtletí minulého roku.

Vývoj salda státního rozpočtu v 1.-3. čtvrtletí 2005 a 2004 znázorňuje následující graf:

Vývoj salda státní pokladny v 1.-3. čtvrtletí 2005 a 2004 znázorňuje následující graf:

Nižší výnos z investování prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1.-3.čtvrtletí 2005 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, a to i přes skutečnost, že saldo státního rozpočtu se vyvíjelo daleko příznivěji, byl způsoben především nižšími úrokovými sazbami než před rokem. Emisní plány státních pokladničních poukázek a kapitálových státních dluhopisů byly vyrovnanější a pružněji reagovaly na potřeby dluhové služby. Investice do poukázek ČNB byly v 1.-3. čtvrtletí letošního roku nižší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku a byl jimi neutralizován dopad nadměrného stavu státních pokladničních poukázek na saldo státního rozpočtu.

C. Situační zpráva státní pokladny

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005

C. SITUAČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍ POKLADNY

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně sledovány na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na souhrnných zůstatcích na účtech finančních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, na účtech státních právnických osob, státních fondů a dalších subjektů, pokud tak stanoví zákon.

Ke správě peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny, na kterém jsou kromě všech příjmů a výdajů státního rozpočtu vedeny též výnosy z prodeje státních dluhopisů, jiné peněžní prostředky státu a příjmy územních samosprávných celků a Evropské unie, spravované finančními nebo celními úřady. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Souhrnná pozice státní pokladny:
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2004
(1)
30.9.2005
(2)
Rozdíl
(2-1)
Index v %
(2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -40 516 25 748 66 264 -63,6
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 8 805 10 247 1 442 116,4
3. Sdílené clo EU a SR - saldo 566 682 116 120,5
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 929 750 -179 80,7
5. Prostředky na účtech SFA (netermínované) 102 897 53 049 -49 848 51,6
- toho: prostředky na umořovacím účtu 97 106 46 479 -50 627 47,9
A. Souhrnný účet státní pokladny (ř. 1 až 5) 72 681 90 476 17 679 124,5
B. Financování státní pokladny (řízení likvidity) -72 609 -90 430 -17 821 124,5
C. Celková pozice souhrnného účtu SP (A+B) 72 46 -26 63,9

V 1. až 3. čtvrtletí 2005, obdobně jako v minulém roce, byly na netermínovaných účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně, obchvat Plzně apod.), ale také prostředky získané dřívějšími emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP je ale méně výrazné - proti stavu k 30. září loňského roku je letos nižší o více než 50 mld. Kč.

Ke konci září 2005 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 90,5 mld. Kč (podrobněji viz tabulku č. 5 v příloze). Tento byl součtem:

 • přebytku státního rozpočtu ve výši 25,7 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 634,1 mld. Kč a výdaji ve výši 608,3 mld. Kč,

 • zůstatku sdílených daní určených do územních rozpočtů ve výši 10,2 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 114,4 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 104,2 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - obce a kraje - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),

 • zůstatku sdílených daní (cla) Evropské unie (ES) a státního rozpočtu ve výši 0,7 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovým vybraným clem ve výši 4,6 mld. Kč a jeho převody do rozpočtu EU (3,0 mld. Kč) a do státního rozpočtu (0,9 mld. Kč),

 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,7 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (4,8 mld. Kč) a převodem (4,1 mld. Kč),

 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 53,0 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na netermínovaných účtech u ČNB (např. na umořovacím účtu 46,5 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,4 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu prostředků určených pro důchodovou reformu 0,6 mld. Kč, na účtech prostředků z úvěrů EIB na dálniční obchvat Plzně ve výši 0,4 mld. Kč a na odstraňování škod z povodní roku 2002 v částce 0,2 mld. Kč, dále na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní /mimo prostředků z úvěru EIB/ 0,3 mld. Kč a dalších).

Zůstatek na souhrnném účtu státní pokladny umožnil dočasné reinvestování prostředků formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp.úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až září 2005, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti loňskému 1. až 3. čtvrtletí nepatrně zhoršilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 236 mil. Kč proti 221 mil. Kč v loňském roce. Průměrný denní stav souhrnného účtu SP byl v meziročním srovnání nižší (34,2 mld. Kč proti loňským 45,2 mld. Kč) a tím byl nižší i průměrný denní objem reinvestovaných prostředků (34,0 mld. Kč proti 45,0 mld. Kč). Souvisí to především s poklesem stavu netermínovaných vkladů SFA, zatímco saldo státního rozpočtu se v průběhu čtvrtletí vyvíjelo výrazně příznivěji. Průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí letošního roku bylo schodkové ve výši -7,2 mld. Kč, zatímco v loňském 1. až 3. čtvrtletí byla tato hodnota podstatně vyšší -29,9 mld. Kč. Meziroční pokles průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv byl vykázán ve výši 35,5 mld. Kč, a byl ovlivněn poklesem prostředků na umořovacím účtu získaných emisemi státních dluhopisů o 50,6 mld. Kč, zatímco zůstatky na účtech účelových prostředků ve svém souhrnu mírně vzrostly - o 779 mil. Kč (poslední dva údaje jsou koncové stavy, nikoli průměrné denní):

v mil. Kč
Saldo běž.
hospod. SR
Zůstatky účtů pro
převod daní FÚ, SF a EU
Netermínované
vklady SFA
Souhrnný
účet SP
Financování
SP
Celková
pozice SP
1 2 3 4=1+2+3 5 6=4+5
průměrné denní stavy
(počítáno na pracovní dny)
leden - září 2005 -7 200 7 104 34 332 34 236 -34 000 236
2004 -29 866 5 220 69 843 45 197 -44 976 221
rozdíl 22 666 1 884 -35 511 -10 961 10 976 15

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až září letošního roku představoval 34,2 mld. Kč a proti loňskému 1. až 3. čtvrtletí se snížil o 11,0 mld. Kč. Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (-7,2 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech sdílených daní finančních úřadů, státních fondů a EU (+7,1 mld. Kč) a průměrný denní zůstatek na účtech netermínovaných vkladů státních finančních aktiv (+34,3 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 34,0 mld. Kč (ve stejném období minulého roku to bylo 45,0 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu tak činil0,2 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku zůstal téměř nezměněn.

Výnosy z operací při řízení likvidity s poukázkami ČNB (účet operace na finančním trhu) od počátku roku do konce září představovaly 495 mil. Kč (ve stejném období roku 2004 činily 752 mil. Kč), náklady na státní pokladniční poukázky dosáhly 8 mil. Kč.

Tabulková část

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2005 - Příjmy
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2005
Skutečnost
k 30.9.2005
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 824 831 634 070 76,9
z toho:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 776 054 568 594 73,3
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 191 700 147 176 76,8
1.1. Daň z příjmů právnických osob 88 300 77 933 88,3
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 103 400 69 243 67,0
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 83 000 54 670 65,9
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 5 900 3 385 57,4
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 14 500 11 188 77,2
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 254 500 183 577 72,1
2.1. Daň z přidané hodnoty 167 000 101 406 60,7
2.2. Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku (spotřební daně) 87 500 82 171 93,9
3. Daně a poplatky z vybraných činností 4 100 2 727 66,5
3.1. Správní poplatky 4 100 2 727 66,5
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 700 868 124,0
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 700 868 124,0
5. Majetkové daně 8 600 5 980 69,5
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 8 600 5 980 69,5
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 314 754 227 725 72,4
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 260 869 187 538 71,9
7. Ostatní daňové příjmy 1 700 541 31,8
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A
B. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 48 777 65 476 134,2
z toho:
8. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku *) 4 208 3 246 77,1
9. Soudní poplatky 600 640 106,7
10. Přijaté sankční platby 1 204 885 73,5
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 5 069 n.a. x
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 2 486 4 286 172,4
12. Kapitálové příjmy celkem 149 359 240,9
13. Přijaté dotace 30 556 22 282 72,9
Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitolu VPS a OSFA
Pozn.: n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2005 - Výdaje
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2005
Skutečnost
k 30. 9. 2005
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM (A+B) 908 416 608 322 67,0
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 837 694 572 852 68,4
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 95 888 38 357 40,0
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 247 2 000 809,7
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 89 195 55 239 61,9
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 22 295 12 376 55,5
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 59 273 35 377 59,7
z toho: neinvestič.transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 33 984 26 760 78,7
neinvestič. převody MZe (SZIF) 25 163 8 617 34,2
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 80 269 76 577 95,4
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím 38 841 28 617 73,7
Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 132 1 520 71,3
Sociální dávky 325 205 249 126 76,6
- důchody 245 583 189 607 77,2
- státní politika zaměstnanosti - pasivní 7 500 5 381 71,7
- ostatní dávky 37 103 29 128 78,5
- dávky státní sociální podpory 35 020 25 010 71,4
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 5 833 2 752 47,2
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 250 122 48,8
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27 329 18 394 67,3
Neinvestiční půjčené prostředky 2 672 21 0,8
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 2 0 0,0
podnikatelským subjektům 2 633 0 0,0
Kapitola Státní dluh 33 680 18 249 54,2
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE *) 70 722 35 470 50,2
z toho:
Investiční dotace podnikatelským subjektům **) 5 589 1 253 22,4
Investiční transfery veř.rozpočt.územní úrovně **) 14 197 1 041 7,3
Investiční dotace příspěvkovým organizacím **) 27 396 6 053 22,1
Investiční nákupy a související výdaje 20 282 8 302 40,9
PŘEBYTEK/SCHODEK -83 585 25 748 x
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -90 430 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -83 585 -64 682 x
Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČKA, ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČKA, ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2005
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2004
Schválený
rozpočet 2005
Stav ČNB
30.9.2005
% plnění k
schválenému
rozpočtu
Index
2005/2004
301 Kancelář prezidenta 4 958 60 53 172 88620,00 1072,45
302 Posl.sněmovna Parlamentu 11 869 19 000 12 301 64,74 103,64
303 Senát Parlamentu 26 545 2 700 54 942 2034,89 206,98
304 Úřad vlády 9 589 6 150 25 613 416,47 267,11
305 Bezpeč. informační služba 88 349 115 000 114 321 99,41 129,40
306 Min. zahraničních věcí 99 461 100 000 193 729 193,73 194,78
307 Min. obrany 3 504 000 2 779 884 7 573 888 272,45 216,15
308 Národní bezpečnostní úřad 560 0 697 x 124,46
309 Kancelář veř.ochránce práv 821 0 704 x 85,75
312 Min. financí 1 333 203 961 622 1 598 628 166,24 119,91
313 Min. práce a soc.věcí 209 056 608 306 585 022 222 344 246 72,52 106,36
314 Min. vnitra 5 127 710 7 744 555 6 314 781 81,54 123,15
315 Min. životního prostředí 77 388 155 447 248 846 160,08 321,56
317 Min. pro místní rozvoj 262 990 139 382 726 767 521,42 276,35
321 Grantová agentura 2 725 240 14 997 6248,75 550,35
322 Min. průmyslu a obchodu 590 328 2 408 748 887 509 36,85 150,34
327 Min. dopravy 321 679 90 826 3 265 164 3594,97 1015,04
328 Český telekomunikační úřad 5 893 478 740 400 1 069 187 144,41 18,14
329 Min. zemědělství 542 485 16 652 242 14 883 402 89,38 2743,56
333 Min. školství, mládeže a těl. 7 732 284 789 520 782 182,87 6735,41
334 Min. kultury 271 687 303 579 390 156 128,52 143,60
335 Min. zdravotnictví 37 406 14 000 810 493 5789,24 2166,75
336 Min. spravedlnosti 1 559 206 1 112 280 2 171 630 195,24 139,28
338 Min. informatiky 38 020 300 33 484 11161,33 88,07
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 3 168 0 1 155 x 36,46
344 Úřad prům. vlastnictví 68 999 77 490 90 768 117,14 131,55
345 Český statistický úřad 25 404 5 500 50 103 910,96 197,22
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 119 389 100 000 145 994 145,99 122,28
347 Komise pro cenné papíry 463 0 4 930 x 1064,79
348 Český báňský úřad 4 808 3 500 5 450 155,71 113,35
349 Energetický regulační úřad 607 0 225 x 37,07
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 234 0 1 315 x 561,97
358 Ústavní soud 1 591 20 5 665 28325,00 356,07
361 Akademie věd 2 152 5 000 68 931 1378,62 3203,11
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 501 0 10 x x
374 Správa st. hmotných rezerv 146 837 405 750 154 963 38,19 105,53
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 1 611 1 000 2 397 239,70 148,79
381 Nejvyšší kontrolní úřad 2 698 1 113 40 210 3612,76 1490,36
Celkem 229 247 259 340 815 599 263 881 555 77,43 115,11

 

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2005
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2004
Schválený
rozpočet 2005
Stav ČNB
30.9.2005
% plnění k
schválenému
rozpočtu
Index
2005/2004
301 Kancelář prezidenta 201 371 396 795 209 302 52,75 103,94
302 Posl.sněmovna Parlamentu 604 064 1 026 153 684 383 66,69 113,30
303 Senát Parlamentu 351 677 561 200 383 735 68,38 109,12
304 Úřad vlády 422 528 515 996 441 148 85,49 104,41
305 Bezpeč. informační služba 597 977 1 177 143 685 021 58,19 114,56
306 Min. zahraničních věcí 3 797 902 4 809 784 3 647 909 75,84 96,05
307 Min. obrany 29 259 499 52 953 193 31 106 285 58,74 106,31
308 Národní bezpečnostní úřad 134 693 243 170 147 534 60,67 109,53
309 Kancelář veř.ochránce práv 38 710 92 055 40 278 43,75 104,05
312 Min. financí 9 206 413 15 324 854 9 440 157 61,60 102,54
313 Min. práce a soc.věcí 231 760 542 333 805 505 252 737 214 75,71 109,05
314 Min. vnitra 29 403 866 51 872 067 31 420 427 60,57 106,86
315 Min. životního prostředí 2 478 926 4 117 506 2 667 347 64,78 107,60
317 Min. pro místní rozvoj 3 133 117 4 733 419 2 568 366 54,26 81,97
321 Grantová agentura 1 230 428 1 325 610 1 323 740 99,86 107,58
322 Min. průmyslu a obchodu 8 115 779 13 241 530 8 570 614 64,73 105,60
327 Min. dopravy 8 924 635 16 024 357 14 929 362 93,17 167,28
328 Český telekomunikační úřad 182 685 464 245 237 495 51,16 130,00
329 Min. zemědělství 13 103 940 37 116 864 17 107 022 46,09 130,55
333 Min. školství, mládeže a těl. 70 841 826 71 490 266 75 898 890 106,17 107,14
334 Min. kultury 4 346 228 5 757 145 4 346 789 75,50 100,01
335 Min. zdravotnictví 5 201 173 8 226 162 4 951 847 60,20 95,21
336 Min. spravedlnosti 10 714 963 18 327 660 12 033 156 65,66 112,30
338 Min. informatiky 314 189 664 123 458 611 69,06 145,97
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 141 855 92 391 41 669 45,10 29,37
344 Úřad prům. vlastnictví 106 787 155 712 96 757 62,14 90,61
345 Český statistický úřad 1 031 915 1 080 273 690 304 63,90 66,90
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 1 382 929 2 378 942 1 501 975 63,14 108,61
347 Komise pro cenné papíry 69 665 123 269 78 559 63,73 112,77
348 Český báňský úřad 92 320 158 405 90 863 57,36 98,42
349 Energetický regulační úřad 55 643 118 396 56 294 47,55 101,17
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 39 367 143 801 42 068 29,25 106,86
358 Ústavní soud 68 235 110 556 66 484 60,14 97,43
361 Akademie věd 2 926 897 4 439 780 3 308 546 74,52 113,04
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 25 338 33 959 26 598 78,32 104,97
374 Správa st. hmotných rezerv 1 118 456 1 919 467 1 251 818 65,22 111,92
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 241 503 370 869 212 310 57,25 87,91
381 Nejvyšší kontrolní úřad 235 605 460 894 308 444 66,92 130,92
Celkem 441 903 646 655 853 516 483 809 321 73,77 109,48

 

Tabulka č. 5

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2004 30.9.2005 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -40 516 25 748 66 264 -63,6
v tom - příjmy 559 309 634 071 74 762 113,4
- výdaje 599 825 608 323 8 498 101,4
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 8 805 10 247 1 442 116,4
v tom - příjmy 81 746 114 414 32 668 140,0
- výdaje 72 941 104 167 31 226 142,8
3. Sdílené daně (clo) EU a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 566 682 116 120,5
v tom - příjem celkem 1 937 4 635 2 698 239,3
- převod cla EU 902 3 028 2 126 335,7
- převod podílu na cle do SR 469 925 456 197,2
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 121 4 -117 3,3
v tom - příjmy 3 661 3 301 -360 90,2
- výdaje 3 540 3 297 -243 93,1
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 808 746 -62 92,3
v tom - příjmy 1 405 1 538 133 109,5
- výdaje 597 792 195 132,7
6. Prostředky na účtech SFA (netermínované)
- zůstatek salda příjmů a výdajů 102 897 53 049 -49 848 51,6
- toho: prostředky na umořovacím účtu 97 106 46 479 -50 627 47,9
A. Souhrnný účet státní pokladny
(součet sald 1. až 6.)
72 681 90 476 17 795 124,5
B. Financování státní pokladny
(účet řízení likvidity)
-72 609 -90 430 -17 821 124,5
C. Celková pozice souhrnného účtu
státní pokladny u ČNB
(A+B)
72 46 -26 63,9

Tabulka č. 6

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
v mld. Kč
Celkem r. 2003 Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek
skutečnost
meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.***)
%
plnění
2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
Daňové příjmy 507,73 374,13 73,7 553,38 403,26 72,9 608,30 465,87 76,6 29,1 62,6 107,8 115,5
- DPH 158,80 113,49 71,5 174,80 123,96 70,9 218,90 143,93 65,8 10,5 20,0 109,2 116,1
- spotřební daň 78,20 60,88 77,9 97,00 69,21 71,4 101,10 87,19 86,2 8,3 18,0 113,7 126,0
- clo 9,60 7,31 76,1 4,40 4,58 104,1 0,70 0,87 124,3 -2,7 -3,7 62,7 19,0
- daně z příjmů PO 107,20 85,22 79,5 110,80 88,66 80,0 115,70 110,13 95,2 3,4 21,5 104,0 124,2
- daně z příjmů FO 127,20 89,69 70,5 133,70 97,30 72,8 144,60 105,34 72,8 7,6 8,0 108,5 108,3
vybíraná srážkou 5,90 4,63 78,5 5,90 5,11 86,6 7,70 4,76 61,8 0,5 -0,4 110,4 93,2
závislá činnost 97,40 67,53 69,3 102,20 73,10 71,5 110,90 79,22 71,4 5,6 6,1 108,2 108,4
z přiznání 23,90 17,54 73,4 25,60 19,09 74,6 26,00 21,36 82,2 1,6 2,3 108,8 111,9
- silniční daň 5,80 3,67 63,3 5,90 3,55 60,2 5,90 3,30 55,9 -0,1 -0,3 96,7 93,0
- daň z nemovitosti 4,50 3,45 76,7 4,70 3,54 75,3 4,80 3,68 76,7 0,1 0,1 102,6 104,0
- majetkové daně 8,90 6,34 71,2 14,30 7,69 53,8 8,60 5,98 69,5 1,4 -1,7 121,3 77,8
- dálniční poplatek 1,70 1,49 87,6 1,80 2,05 113,9 2,20 2,18 99,1 0,6 0,1 137,6 106,3
- ostatní daně a poplatky 5,83 2,59 44,4 5,98 3,22 53,8 5,80 3,27 56,4 0,6 0,0 124,3 101,6
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Kompletní informace za 1. - 3. čtvrtletí 2005 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny informaci o 1. - 3. čtvrtletí 2005 projednal na 51. schůzi dne 02. 11. 2005 (vizpsp.cz, bod č. 6) a přijal usnesení č. 662 (viz psp.cz).
 • Vláda informaci o 1. - 3. čtvrtletí 2005 projednala dne 19. října 2005 (viz bod č. 9) a přijala usnesení č. 1346.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.