CZ EN

Roční zpráva Ministerstva financí o jeho činnosti, zejména o jeho hospodaření v roce 2005

ROČNÍ ZPRÁVA MINISTERSTVA FINANCÍ O JEHO ČINNOSTI, ZEJMÉNA O JEHO HOSPODAŘENÍ

Ministerstvo financí zpracovalo podle § 21 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a § 1 vyhlášky 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy, Roční zprávu za rok 2005.

Struktura zprávy je přizpůsobena dvěma úrovním zodpovědnosti ministerstva za státní rozpočet.

 • Z kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb.ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo zodpovědné za státní rozpočet jako celek.
 • Ze zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo stejně jako jiná ministerstva přímo zodpovědné jako správce
  • za kapitolu 312 - Ministerstvo financí státního rozpočtu,
  • zároveň je správcem :
   • kapitoly 396 - Státní dluh,
   • kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv
   • kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a prostředků soustředěných v Národním fondu.

Cílem zpracovatelů bylo v rozsahu stanoveném vyhláškou poskytnout informace o hospodaření jedné z nejvýznamnějších organizačních složek státu, která svou činností ovlivňuje všechny oblasti veřejného i soukromého života. Výsledky činností ministerstva jsou určeny nejširšímu okruhu příjemců a využívají je mezinárodní orgány a organizace, obě komory Parlamentu České republiky, orgány státní správy (včetně zahraničních), územní samosprávné celky, místní samosprávy, zahraniční, nadnárodní i tuzemské společnosti, jiné právnické a fyzické osoby.

Rok 2005 je prvním rokem, za který ministerstvo Roční zprávu podle § 21 zákona č.218/2000 Sb. zpracovává. Obsah Roční zprávy vychází z § 1 vyhlášky č. 323/2005 Sb.

Roční zpráva Ministerstva financí 

ČÁST I. - O MINISTERSTVU FINANCÍ, ORGANIZAČNÍ SLOŽCE STÁTU V KAPITOLE 312 STÁTNÍHO ROZPOČTU

 1. Hlavní činnosti ministerstva, zaměstnanci a majetek
  • 1.1 Hlavní činnosti ministerstva
  • 1.2 Základní personální údaje
  • 1.3 Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích ministerstva
 2. Hospodaření ministerstva
  • 2.1 Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů
  • 2.2 Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku
  • 2.3 Příjmy ministerstva
  • 2.4 Výdaje ministerstva
   • 2.4.1 Kapitálové výdaje
   • 2.4.2 Běžné výdaje
   • 2.4.3 Čerpání mzdových prostředků
   • 2.4.4 Výdaje na financování programů reprodukce majetku
   • 2.4.5 Výdaje na zahraniční spolupráci
   • 2.4.6 Čerpání a tvorba prostředků rezervního fondu
  • 2.5 Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření v kapitole ministerstva
 3. Kontaktní údaje organizačních složek státu kapitoly 312 – Ministerstvo financí

ČÁST II. - O STÁTNÍM ROZPOČTU, KAPITOLÁCH, KTERÉ JSOU V PŘÍMÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVA FINANCÍ, A O HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO FONDU

 1. Výsledky celkového hospodaření státního rozpočtu v roce 2005
 2. Kapitola 396 - Státní dluh
 3. Kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (OSFA)
 4. Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa
 5. Hospodaření Národního fondu

ČÁST III. - přílohy Roční zprávy Ministerstva financí

Příloha č. 1 - Organizační struktura MF
platná ke dni 31.12.2005, Zdroj: Ministerstvo financí.

Příloha č. 2 - Finanční výkazy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a Závěrka
Aktualizováno ke dni: 31.12.2005. Zdroj: Ministerstvo financí.

 • Tabulky - Rozvaha OSS Ministerstva financí České republiky.
 • Tabulky - Výkaz zisku a ztráty OSS Ministerstva financí České republiky.
 • Tabulky - Příloha OSS Ministerstva financí České republiky.
 • Přílohy Finančních výkazů - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL A JIMI ZŘÍZENÝCH OSS :
  • Přílohy I. - Rozpočtové příjmy.
  • Příloha II. - Rozpočtové výdaje.
  • Příloha III. - Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace.
  • Příloha IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech.
  • Příloha V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu.
  • Příloha č.VI - Vybrané záznamové jednotky.
  • Příloha č. VII - Vybrané specifické ukazatele SR.
  • Příloha č.VIII - Výdaje na financování program.

Příloha č. 3 - Ukazatele nákladovosti a efektivnosti OSS a Kapitoly 312 - MF
Aktualizováno: ke dni 31.12.2005. Zdroj: Ministerstvo financí.

 • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí.
  • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti územních finančních orgánů.
  • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel.
  • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.