CZ EN

Dokládání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů v žádosti o poskytnutí dotace

Protože dokládání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 527/2020 Sb., může být zejména pro spolky náročné, vydalo Ministerstvo financí stanovisko, že za splnění této povinnosti spolky lze považovat i předložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů, který obsahuje v podstatě stejné údaje jako výpis úplný.

Pro doložení údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 téhož zákona, u právnických osob v právní formě:

  • nadace nebo nadačního fondu,
  • ústavu,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • spolku nebo pobočného spolku,
  • zájmového sdružení právnických osob,
  • mezinárodní nevládní organizace, a
  • školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

V případě uvedených právních forem právnických osob totiž úplný výpis neobsahuje žádné podstatné údaje navíc od částečného výpisu, který je veřejně dostupný. Zapsané údaje jsou u těchto subjektů zpravidla výsledkem tzv. automatického průpisu [§ 2 písm. m) zákona č. 37/2021 Sb.], tj. jsou v úplnosti převzaty z veřejného rejstříku. Úplný výpis nebude obsahovat zcela jiné či nové informace, které by byly relevantní pro posuzování transparentnosti právnické osoby či možného střetu zájmů. Z hlediska účelu dokládání informací o skutečném majiteli lze tak mít i částečný výpis za obecně dostačující.

Z praktického hlediska je třeba vnímat, že získání úplného výpisu právnickou osobou, která nemá datovou schránku (typicky se jedná o uvedené subjekty neziskového charakteru), není okamžitou záležitostí, protože k jeho získání je třeba součinnost soudu, který jediný může úplný výpis vydat. Pokud však subjekt datovou schránku zřízenu má, okamžité získání úplného výpisu by pro něj mělo být bezproblémové.

Pokud má poskytovatel dotace zřízen dálkový přístup do evidence skutečných majitelů, může úplný výpis žadatele v souladu s § 6 správního řádu opatřit i sám.

Toto stanovisko pouze shrnuje argumenty pro možný vstřícnější postup poskytovatele dotace, který by podle názoru ministerstva současně naplnil smysl zákonné úpravy. Rozhodnutí, zda bude poskytovatel dotace vyžadovat od subjektů, uvedených ve stanovisku, úplný nebo částečný výpis z evidence skutečných majitelů, náleží do samostatné působnosti příslušného územního samosprávného celku.

Závěrem upozorňujeme na novelu § 5 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, provedenou zákonem č. 261/2021 Sb. Podle tohoto novelizovaného ustanovení zřídí do 31. 3. 2023 datovou schránku právnické osobě zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a nemá zřízenu datovou schránku právnické osoby, Ministerstvo vnitra bezplatně bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do registru osob.

K otázce, zda je možné, aby si sám poskytovatel dotace ověřoval pravost výpisu, pokud žadatel o dotaci, právnická osoba, přiloží k žádosti prostou kopii výpisu ve formátu PDF, aniž by byl dokument konvertován do listinné podoby, uvádíme, že zákon č. 250/2000 Sb. ukládá povinnost žadateli, nikoliv poskytovateli dotace. Zákon ukládá tuto povinnost žadateli proto, že při větším množství žádostí by ověřování pravosti výpisu bylo pro poskytovatele značně zatěžující. Záleží tak na poskytovateli dotace, zda nad rámec svých povinností podle zákona č. 250/2000 Sb. výpis ověří.

K otázce, zda je možné upravit podmínky poskytování dotací tak, aby úplný výpis platných údajů opatřoval poskytovatel dotace, uvádíme, že taková možnost byla odmítnuta, protože přenesení povinnosti opatřovat výpis z evidence skutečných majitelů na poskytovatele dotace by při velkém počtu žadatelů představovalo pro poskytovatele dotací nepřiměřenou zátěž.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář