CZ EN

Pomoc Ukrajině – rozpočtové zachycení (platnost do 30. června 2022)

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Postup je vydán v rámci metodické pomoci účetním jednotkám a kontrolním orgánům se zdůrazněním nezbytnosti dodržení odvětvového třídění výdajů. Metodický postup obsahuje nejčastější způsoby poskytnutí pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, tudíž se nejedná o taxativní výčet možností rozpočtového zachycení předmětných transakcí. Účetní jednotka, pokud níže není uvedeno jinak, postupuje v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě a Pokynem k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 31. 3. 2022).

Aby výdaje územních rozpočtů týkající se poskytnuté pomoci Ukrajině a zejména jejímu obyvatelstvu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině byly jednoznačně identifikovatelné a vyčíslitelné za územní rozpočty celkem, bude v rámci odvětvového třídění výdajů ve všech případech souvisejících s pomocí Ukrajině, pokud jsou tyto výdaje přímo přiřaditelné, použit paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá. Tento paragraf bude použit v případě výdajů na nákupy (např. pořízení věcí a služeb), transfery nebo půjčené peněžní prostředky realizovaných primárně za účelem pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, přičemž posouzení a vyhodnocení účelu je na účetní jednotce (např. posouzení využitelnosti pořizované věci pro pomoc Ukrajině a její obyvatele, včetně návaznosti na její budoucí využití). Jedná se zejména o následující výdaje:

 • finanční (např. peněžní dary) a věcná pomoc uprchlíkům (např. strava, oblečení, hygienické potřeby),
 • nákup materiálu,
 • zajištění stravy dobrovolníkům a zaměstnancům ostatních organizací,
 • zajištění ubytování (např. platba hotelům nebo ubytovnám, nájemné),
 • vybudování nových ubytovacích prostor nebo úprava stávajících,
 • zajištění služeb tlumočníků,
 • poskytnutí účelového příspěvku na provoz v souvislosti s poskytováním výrobků nebo služeb prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací,
 • navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s navýšením výdajů v oblasti školství v návaznosti na rozšíření kapacit škol a školek (např. věcné vybavení),
 • výdaje na platy a obdobné a související výdaje v případě zaměstnanců, kteří byli přijati za účelem pomoci uprchlíkům, a případně zaměstnanců dlouhodobě vyčleněných na aktivity související s pomocí uprchlíkům.

Obsahová náplň paragrafu 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá: 

„Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonání důsledků živelních katastrof, válek, nemocí, hladomoru apod. jednotlivým zemím. Zahrnuje i humanitární pomoc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku (12 měsíců) pobytu včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.“.

Paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá je upřednostněn před ostatními paragrafy a jejich obsahovou náplní. Nebude tedy použit paragraf 3900 – Ostatní činnost související se službami pro fyzické osoby, paragraf 6229 – Ostatní zahraniční pomoc, oddíly 31 a 32 nebo paragraf 5213 – Krizová opatření. Pokud by následně bylo uprchlíky požádáno v České republice o azyl a jednalo by se tedy o sociální péči nebo pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, byl by použit paragraf 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům. 

Věcná a finanční pomoc uprchlíkům

V případě druhového třídění výdajů se v rámci věcné pomoci uprchlíkům (např. nákup stravy a občerstvení, nikoliv formou platby za službu, oblečení, hygienických potřeb, léků apod.), včetně pořízení dlouhodobého majetku za účelem bezúplatného předání, použije položka 5194 – Výdaje na věcné dary, případně položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (společenská úsluha). Zatřídění výdaje na věcnou pomoc: položka 5194, případně položka 5139, paragraf 6221. V případě, že dochází k nákupu materiálu nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, který není určen za účelem bezúplatného předání uprchlíkům (např. nákup karimatek, matrací, rychlovarných konvic, žehliček, praček nebo postelí) se použije podseskupení položek 513 – Výdaje na nákup materiálu.  

V případě finanční pomoci se v rámci druhového třídění výdajů bude jednat o poskytnutí transferu a jeho zatřídění bude provedeno v souladu s odstavcem 11 Obecných zásad vztahujících se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 31. 3. 2022).

Znění odstavce 11:

Transfery a půjčené peněžní prostředky tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze seskupení 55 a z podseskupení 567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým osobám jsou poskytovány a případně podle právního titulu poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území. Na položky ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii.“. 

V případě neinvestičních transferů se bude jednat zejména o: 

 • podseskupení 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (např. nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy), 
 • položku 5492 – Dary fyzickým osobám (fyzické osoby - obyvatelé Ukrajiny na území ČR), 
 • položku 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (např. kompenzace výdajů vynaložených přímo uprchlíky z titulu ubytování, stravování nebo nákupu potravin apod.)
 • položku 5520 – Neinvestiční transfery cizím státům (např. zastupitelské úřady – Velvyslanectví Ukrajiny nebo přímo stát Ukrajina),
 • položku 5531 – Peněžní dary do zahraničí (např. fyzické osoby – obyvatelé Ukrajiny v zahraničí, ale i jiné peněžní dary osobám do zahraničí, pokud se nejedná o mezinárodní vládní organizace, nadnárodní orgány a cizí státy – partnerské nebo jiné obce, města nebo regiony; ukrajinské neziskové subjekty či podnikatelské subjekty na Ukrajině).

Pokud by se jednalo o investiční transfer, který je vymezen v odst. 17 Vymezení některých pojmů v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 31. 3. 2022), zatřídí se výdaj na příslušnou položku seskupení 63 – Investiční transfery.

V případě, že organizátorem veřejné sbírky je územní samosprávný celek, použije se položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a nikoliv příslušná položka podseskupení 532 – Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům. Důvodem je, že veřejná sbírka související s pomocí Ukrajině je vedena mimo rozpočet územního samosprávného celku, kdy položky 5321, 5323 a 5329 jsou předmětem konsolidace. 

Nejčastější možnosti zachycení finanční pomoci Ukrajině:

 • Peněžní dary fyzickým osobám 
  • položka 5492, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny na území ČR)
  • položka 5531, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny v zahraničí)
 • Konkrétní územní samosprávný celek na Ukrajině (např. partnerské město) 
  • položka 5531, paragraf 6221
 • Velvyslanectví Ukrajiny v Praze (zastupitelský úřad cizího státu) 
  • položka 5520, paragraf 6221
 • Církevní právnická osoba (např. Charita Česká republika – Charita pro Ukrajinu) 
  • položka 5223, paragraf 6221
 • Ústav (např. Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, organizuje sbírka Paměť národa organizace Post Bellum)
  • položka 5221, paragraf 6221
 • Obecně prospěšná společnost (např. Člověk v tísni – SOS UKRAJINA; SOS ADRA – Pomoc Ukrajině) 
  • položka 5221, paragraf 6221
 • Spolek (např. Český červený kříž - Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině; UNICEF – sbírka na pomoc Ukrajině)  
  • položka 5222, paragraf 6221
 • Územní samosprávný celek pořádající veřejnou sbírku nebo jednající za skupinu obcí
  • položka 5229, paragraf 6221

Další výdaje související s pomocí Ukrajině

V případě dalších výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině, vedle finanční a věcné pomoci uprchlíkům, postupuje účetní jednotka zejména v souladu s odstavci 2 až 5 Obecných zásad vztahujících se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 31. 3. 2022), kdy výdaje na nákupy (seskupení položek 50, 51, 59, 61, 62 a 69) se zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, a transfery a půjčené peněžní prostředky (seskupení položek 52 až 58 a 63 až 67) podle toho, jaký druh podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem

V případě platby za pořízení potravin, mimo věcné pomoci uprchlíkům, se použije položka 5131 - Potraviny, jedná se například o následující případy:

 • nákup stravy za účelem distribuce dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací.

V případě platby za službu se použije položka 5169 - Nákup ostatních služeb1, jedná se například o následující případy:

 • zajištění dopravy uprchlíků do ubytovacích zařízení prostřednictvím dopravce,
 • zajištění stravy uprchlíkům, dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací prostřednictvím stravovacího zařízení v rámci platby za službu (např. na základě přijatých faktur),
 • zajištění ubytování uprchlíkům v ubytovacích zařízeních,
 • zajištění ubytovací kapacity podle smlouvy (dohody) o zajištění ubytovací kapacity podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřené s vlastníkem ubytovacího zařízení,
 • platby za služby tlumočníků.

V případě platby nájemného podle nájemních smluv s výjimkou smlouvy o ubytování se použije položka 5164 – Nájemné.

V případě platby za výrobky (např. pořízení obědů za účelem distribuce) nebo služby (např. ubytovací nebo stravovací služby) poskytované prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace, které realizovala v rámci své hlavní činnosti vymezené ve zřizovací listině, se jedná o poskytnutí účelového příspěvku na provoz, který bude zachycen prostřednictvím položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Příspěvková organizace nemůže svému zřizovateli fakturovat práce a služby, které provedla ve své hlavní činnosti. 

V případě platby za výrobky nebo služby poskytované prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti se na straně zřizovatele jedná o výdaje na nákupy, např. na základě vystavených faktur, a nejedná se o příspěvek na provoz. Položka rozpočtové skladby pak bude zvolena podle příslušného druhu výdaje na nákupy (např. pořízení materiálu – podseskupení položek 513 – Výdaje na nákup materiálu nebo pořízení služby – položka 5169 – Nákup ostatních služeb).

V případě poskytnutí peněžních prostředků krajem obcím s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje v souvislosti se zajištěním ubytovacích kapacit pro osoby přicházející z území Ukrajiny podle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích se bude jednat o poskytnutí transferu, který bude poskytnut např. na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů, případně smlouvy uzavřené v souladu s jiným právním předpisem. Kraj příslušný výdaj zatřídí na položku 5321 – Neinvestiční transfery obcím. Obce s rozšířenou působností zatřídí příjem na položku 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů. V případě přijetí souvisejícího kompenzačního příspěvku krajem se bude jednat o dotaci poskytnutou „ex post“ z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši výdajů realizovaných z vlastních zdrojů příjemce dotace, kterou kraj zatřídí na položku 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu pod účelovým znakem 98045 Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny. Pod tímto účelovým znakem budou sledovány a vykazovány i související výdaje, které budou „ex post“ financovány z přijatého transferu.

Nejčastější možnosti zachycení dalších výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině:

 • nákup stravy za účelem distribuce dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací
  • položka 5131, paragraf 6221
 • zajištění dopravy uprchlíků do ubytovacích zařízení prostřednictvím objednaného dopravního prostředku
  • položka 5169, paragraf 6221
 • zajištění stravy uprchlíkům, dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací prostřednictvím stravovacího zařízení v rámci platby za službu (např. na základě přijatých faktur)
  • položka 5169, paragraf 6221
 • zajištění ubytování uprchlíkům v ubytovacích zařízeních
  • položka 5169, paragraf 6221
 • výdaje spojené s fungováním nepřetržité telefonní linky pro uprchlíky 
  • položka 5162, paragraf 6221 (provoz samotné telefonní linky)
  • položka 5169, paragraf 6221 (poskytování poradenství v různých jazycích formou platby za službu)
 • nájemné nově vzniklého centra pro evidenci, ubytování
  • položka 5164, paragraf 6221
 • zajištění stravy nebo ubytování uprchlíkům, dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace v rámci její hlavní činnosti
  • položka 5331, paragraf 6221
 • navýšení příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizaci (škole) na navýšené výdaje v oblasti školství, kdy příkladem může být navýšení kapacity školy či školky, jejich věcné vybavení (učební pomůcky) nebo personální kapacity (překladatelé)
  • položka 5331, paragraf 6221
 • poskytnutí peněžních prostředků krajem obcím s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje v souvislosti se zajištěním ubytovacích kapacit pro osoby přicházející z území Ukrajiny na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování
  • položka 5321, paragraf 6221

 


 

1 Přestože ve většině případů nebude příjemcem služby samotná účetní jednotka, ale třetí osoba, což by mohlo naplnit znaky transferu, tak v rámci současného přístupu k druhovému třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a do okamžiku zahájení širší diskuse ohledně vlivu ekonomické podstaty transakce na třídění příjmů a výdajů, bude použita položka podle toho, jaká služba se pořizuje.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.