CZ EN

Rozpočet školské příspěvkové organizace ÚSC

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je příspěvková organizace povinna sestavit střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet. Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok. Podrobnosti k sestavení rozpočtu ani pro jeho úpravy během rozpočtového roku tento zákon nestanoví.

Financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky poskytované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle § 161 a násl. školského zákona musí příspěvková organizace po skončení rozpočtového roku finančně vypořádat podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, a nespotřebované prostředky vrátit do státního rozpočtu. Upozorňujeme na to, že tyto prostředky se nemohou stát součástí zlepšeného hospodářského výsledku.

Dotace určené příspěvkovým organizacím zřízeným obcí, krajem nebo hlavním městem Praha (případně jeho městskými částmi), poskytuje MŠMT do rozpočtu kraje, resp. hl. m. Prahy s tím, že je kraj, resp. hl. m. Praha poskytne v souladu s rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace kraji, resp. hl. m. Praze, a v souladu se školským zákonem, instrukcemi a příslušnou směrnicí MŠMT, přímo příslušným příspěvkovým organizacím (školám a školským zařízením).

V době sestavování a schvalování rozpočtu příspěvkové organizace na následující rozpočtový rok není většinou výše dotace MŠMT na následující rozpočtový rok známa. Při sestavování rozpočtu má však příspěvková organizace možnost výši dotace podle školského zákona, kterou obdrží z rozpočtu kraje nebo hl. m. Prahy, odhadnout na základě skutečnosti daného rozpočtového roku a zahrnout ji do sestavovaného rozpočtu do výnosů hlavní činnosti. Možnost odhadnout výši prostředků vyplývá i ze znění § 161c zákona č. 561/2004 Sb., podle něhož vychází MŠMT při stanovení normativů z údajů poskytnutých územními samosprávnými celky. Do odhadu lze samozřejmě zahrnout i případné změny týkající se odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků, které již vláda ČR schválila.

Prostředky poskytnuté MŠMT do rozpočtu kraje, resp. hl. m. Prahy, které jsou příspěvkovým organizacím dále poskytovány krajským úřadem, resp. Magistrátem hl. m. Prahy, jsou součástí rozpočtu příspěvkové organizace, a to předpokládaných výnosů, jak je uvedeno výše. V průběhu rozpočtového roku, např. po obdržení prostředků původem od MŠMT, může příspěvková organizace svůj schválený rozpočet upravit podle schválené výše dotace ze státního rozpočtu.

Připomínáme, že zákon žádnou formu rozpočtu příspěvkové organizace nestanoví. Rovněž připomínáme, že zákon nestanoví, na rozdíl od rozpočtu územního samosprávného celku, že rozpočet příspěvkové organizace vyjadřuje závazné ukazatele a nestanoví ani pravidla pro úpravu rozpočtu v průběhu rozpočtového roku. Záleží tedy na dohodě zřizovatele s příspěvkovou organizací, v jaké struktuře má být rozpočet sestaven.

Platné znění zákona č. 250/2000 Sb. rovněž nestanoví příspěvkové organizaci povinnost provádět v průběhu roku změny rozpočtu ani způsob úpravy rozpočtu, stanoví pouze povinnost sestavit rozpočet, který schvaluje její zřizovatel. Proto je zcela na příspěvkové organizaci, resp. na jejím zřizovateli (radě), který může stanovit pravidla, jak bude při změnách rozpočtu v průběhu rozpočtového roku postupovat.

Závěrem upozorňujeme na to, že pokud by příspěvková organizace při použití prostředků z MŠMT obdržených z rozpočtu kraje, resp. hl. m. Prahy, porušila rozpočtovou kázeň, byl by k řešení porušení rozpočtové kázně příslušný poskytovatel dotace, tj. krajský úřad, resp. Magistrát hl. m. Prahy, a to jak ve vztahu k jím zřízeným příspěvkovým organizacím, tak k příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, resp. městskými částmi hl. m. Prahy. Odvod by byl ukládán podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., což vyplývá z ustanovení § 28 odst. 13 uvedeného zákona.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář