CZ EN

Veřejné sbírky pořádané obcí nebo krajem

Podle § 23 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, se pro každou sbírku zřizuje zvláštní bankovní účet, na který se převádí hrubý výtěžek sbírky. O nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek je právnická osoba povinna účtovat tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.

Podle § 23 odst. 2 uvedeného zákona může právnická osoba použít část hrubého výtěžku sbírky, maximálně však 5 % z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána, na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky.

Z ustanovení zákona o veřejných sbírkách podle našeho právního názoru nevyplývá, že by byly příjmy a výdaje sbírky součástí rozpočtu pořadatele veřejné sbírky. Součástí rozpočtu se může stát pouze část hrubého výtěžku sbírky uvedená v § 23 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách, kterou použije pořadatel veřejné sbírky na úhradu svých nezbytných výdajů spojených s pořádáním veřejné sbírky.

Pokud vložil pořadatel veřejné sbírky (obec, kraj) do vyhlášené sbírky i vlastní rozpočtové prostředky, použije § 6221 a položku 5229. Výtěžek sbírky a z něj uskutečněné výdaje nejsou součástí rozpočtu pořadatele veřejné sbírky, ale uskutečňují se prostřednictvím zvláštního mimorozpočtového bankovního účtu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář