CZ EN

Ústřední databáze pro vyloučení (CED)

Ústřední databáze pro vyloučení/ THE CENTRAL EXCLUSION DATABASE (CED)

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 (.PDF, 263 kB)ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení bylo stanoveno, že Komise, která odpovídá za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie a za hospodaření s veškerými dalšími finančními prostředky spravovanými Společenstvími, má v souladu s pravidly Společenství o ochraně osobních údajů povinnost zřídit a provozovat ústřední databázi. Cílem je zajistit účinné fungování mechanismu pro vyloučení, jehož úprava vyplývá z Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství („Finanční nařízení“) a chránit finanční zájmy Unie.

Předmětná databáze má z účasti na zadávacím řízení nebo řízení o poskytnutí dotace vyloučit osoby, které se nacházejí v některé z nežádoucích situací např. jsou ve střetu zájmů, přičemž jednou z takovýchto situací je i spáchání některého z vymezených trestných činů poškozujících finanční zájmy Evropských společenství.

Podle čl. 7.2 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 o ústřední databázi pro vyloučení má každý členský stát povinnost vytvořit styčné místo, které bude mít za úkol průběžně zasílat všechny informace související s databází pro vyloučení účetnímu Komise, a to ve formě předepsaného formuláře. Účetní Komise má zajišťovat správu databáze a na podkladě obdržených informací má právo opravit, aktualizovat nebo vymazat údaje obsažené v databázi. Dále Komise stanoví standardní postupy a technické normy pro provoz této databáze.

Členské státy jsou povinny přijmout vhodná opatření tak, aby Komisi pomohly s efektivním řízením databáze podle směrnice 95/46/ES.

V důsledku centralizace údajů musí všechny instituce a úřady Unie vkládat do databáze své případy týkající se všech druhů vyloučení upravených v rámci Finančního nařízení (např. úpadek, závažné profesní pochybení, poskytování zkreslených informací, prodleva s placením sociálního zabezpečení/daní, střet zájmů, pravomocná odsouzení za trestné činy ohrožující finanční zájmy ES atd.). Úřady členských států se procesu účastní v menší míře, neboť oznamují pouze pravomocná odsouzení za trestné činy ohrožující finanční zájmy ES (čl. 93(1)(e) FN) (.PDF, 45 kB) .

Právní základ Ústřední databáze pro vyloučení

Účel a uživatelé Ústřední databáze pro vyloučení

Obecným cílem systému vyloučení stanoveným v rámci Finančního nařízení je chránit finanční zájmy Unie: subjekty, které představují zjevné riziko pro rozpočet EU, budou vyloučeny z účasti na jakémkoliv řízení ve věci alokace unijních prostředků . Tento informační systém vychází ze čtyř stavebních prvků:

  • definice situací zakládajících vyloučení, která určuje subjekty představující zjevné riziko pro finanční zájmy Unie a na jejímž základě jsou přijímána rozhodnutí o vyloučení ze strany úřadů či orgánů implementujících prostředky Unie
  • jednotná ústřední databáze pro vyloučení, ve které jsou registrována vyloučení ze strany všech výkonných úřadů či orgánů implementujících prostředky Unie;
  • aktualizační postup, který zahrnuje všechny výkonné orgány/subjekty a jehož cílem je zajistit, aby byly informace o vyloučených subjektech co nejspolehlivější;
  • postup pro sdílení informací ( EK - přístup do databáze - Prohlášení oprávněných uživatelů (anglická verze) (.PDF, 23 kB)) o vyloučených subjektech, který by oprávněným úřadům/orgánům poskytujícím dotace nebo zadávajícím veřejné zakázky umožnil podílet se na implementaci prostředků Unie při zajištění adekvátní ochrany finančních zájmů Unie.

Tento systém vyloučení rovněž funguje při řádném respektování ochrany osobních údajů, sladěné s ochranou finančních zájmů Unie (EK - Předmětné články - Articles of the Financial Regulation (anglická verze) (.PDF, 45 kB)).

Oprávněné orgány a subjekty členských států a třetích zemí mají přístup k informacím uloženým v databázi a mohou je náležitým způsobem a na svou zodpovědnost zohlednit při zadávání zakázek a poskytování dotací souvisejících s plněním rozpočtu Evropské unie.

Každý subjekt, jehož údaje jsou zapsány v databázi, má na základě žádosti adresované účetnímu Komise právo být informován o uchovávaných údajích, které se jej týkají.

Nastavení fungování v České republice

Styčným místem bylo v České republice určeno Ministerstvo financí, a to usnesením vlády č. 941 ze dne 20. července 2009. Ministerstvo financí – odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí již plní na základě usnesení vlády č. 1010 ze dne 5. září 2007 funkci Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS (Anti-Fraud Co-ordination Structure) a úkoly v oblasti centrální evidence nesrovnalostí vyplývající Ministerstvu financí z Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství na základě usnesení vlády č. 535 ze dne 14. května 2008.

Aby mohlo Ministerstvo financí plnit úlohu styčného místa pro databázi pro vyloučení, působí Ministerstvo spravedlnosti  jako spolugestor a má povinnost zajistit předávání pravomocných rozsudků za trestné činy poškozující finanční zájmy EU jednotlivými soudy přímo Ministerstvu financí. Dále má Rejstřík trestů  povinnost předávat Ministerstvu financí další související informace o těchto trestných činech, tj. zejména informaci o zahlazení odsouzení za takový trestný čin, která je podkladem pro výmaz záznamu z ústřední databáze pro vyloučení.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kontakty

Ústřední databáze pro vyloučení/ THE CENTRAL EXCLUSION DATABASE (CED)

Ministerstvo financí
Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

E-mail: podatelna@mfcr.cz
Telefon: +420 257 041 111

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.