CZ EN

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2024

Na platformě Evropské komise „Financování a nabídky“ (portál účastníků) byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (UAFP). 

Výzvy k předkládání návrhů v rámci UAFP 2024 naleznete zde, žádosti je možné podávat od čtvrtka, 29. února 2024. 

Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být finanční příspěvek zvýšen tak, aby pokryl maximálně 90 % způsobilých nákladů. V dokumentu k výzvě jsou uvedena kritéria, která se použijí pro určení těchto výjimečných a řádně odůvodněných případů.

Uzávěrka pro předkládání návrhů je úterý, 7. května 2024, 17:00 hodin středoevropského času.

1. Výzva k předkládání návrhů „Technická pomoc“

Účelem této výzvy je vyzvat vnitrostátní, regionální nebo místní orgány veřejné moci a/nebo donucovací orgány, jejichž úkoly zahrnují ochranu finančních zájmů EU, k předložení žádostí o akce v rámci jednoho z následujících čtyř témat (*):

  • EUAF-2024-TA-01 – vyšetřovací a sledovací zařízení a metody (téma 1);
  • EUAF-2024-TA-02 – digitální forenzní hardware (téma 2);
  • EUAF-2024-TA-03 – technologie pro analýzu dat a nákup dat (téma 3);
  • EUAF-2024-TA-04 – odhalování nezákonného obchodu (téma 4).

Součástí akce u všech žádostí o technickou pomoc musí být specializované školení, které umožní pracovníkům získat potřebné znalosti a dovednosti pro používání a obsluhu zakoupeného zařízení nebo nástrojů.

Orientační dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 10 400 000 EUR.

Minimální hranice pro rozpočet každého projektu (celkové odhadované náklady projektu): 100 000 EUR nebo více (až 15 % dostupného rozpočtu výzvy). 

2. Výzva k předkládání návrhů „Školení, konference, výměny zaměstnanců a studie“

Účelem této výzvy je vyzvat způsobilé žadatele, aby předložili žádosti na akce v rámci jednoho z následujících čtyř témat:

  • EUAF-2024-TRAI-01 – specializovaná školení (téma 1);
  • EUAF-2024-TRAI-02 – konference, workshopy a semináře (téma 2);
  • EUAF-2024-TRAI-03 – výměny zaměstnanců (téma 3);
  • EUAF-2024-TRAI-04 – srovnávací právní studie a periodické publikace (téma 4).

Orientační rozpočet, který je pro tuto výzvu k dispozici, činí 1 000 000 EUR. 

Žadatelé se vyzývají, aby prozkoumali orientační prioritní oblasti uvedené v dokumentu výzvy. 

Minimální hranice: Rozpočet projektu (celkové odhadované náklady projektu) by neměl být nižší než 40 000 EUR (s výjimkou výměn zaměstnanců, kde mohou být celkové odhadované náklady nižší než 40 000 EUR).


(*) Aby se zamezilo zdvojování podpory Unie, zaměřuje se UAFP na pořízení vybavení: a) které nespadá do oblasti působnosti nástroje pro vybavení pro celní kontroly (CCEI); nebo b) v případě, že vybavení spadá do oblasti působnosti CCEI, kdy příjemci jsou jiné orgány než ty, na které se zaměřuje CCEI. 

Komise zváží případné překrývání UAFP a jiných forem podpory Unie a zároveň posoudí soulad s cíli Programu a přidanou hodnotu návrhu s ohledem na ochranu finančních zájmů Unie. 

Doplňkovost s jinými programy EU a/nebo interoperabilita s jiným vybavením/nástroji pořízenými v rámci UAFP nebo jiných programů EU bude hodnocena v kontextu kritérií pro udělení „Soulad s cíli UAFP“ a „Přidaná hodnota pro ochranu finančních zájmů EU“.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.