CZ EN

6. prosince 2005 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 6. prosince 2005 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Mgr.Bohuslavem Sobotkou.

Jednání Rady ECOFIN dne 6. prosince 2005 mělo následující program:

 1. Body schválené bez rozpravy
 2. Hospodářská reforma
  - Zpráva EPC o reakcích na výzvy globalizace
  - Zpráva EPC o Národních lisabonských programech reforem
 3. Regulační reforma
 4. Daně
  - Snížené sazby DPH
  - Etický kodex
 5. Finanční služby: Post-FSAP
 6. Akční plán v boji proti terorismu
  - Nařízení o informaci o plátci doprovázející finanční převody
  - Aktualizace akčního plánu
 7. Problematika trhu s ropou a související otázky v oblasti energií 

K jednotlivým bodům:

Ad 1. Body schválené bez rozpravy

Předložený seznam A bodů byl bez diskuse schválen.

Seznam tzv. položek „A“ odsouhlasených bez rozpravy je přiložen.

Ad 2. Hospodářská reforma

 • Zpráva EPC o reakcích na výzvy globalizace
 • Zpráva EPC o Národních lisabonských programech reforem

Obě Zprávy Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) byly již podrobně projednány a schváleny na jednání Hospodářského a finančního výboru (EFC). Prezentována byla zpráva o reakcích na výzvy globalizace s konstatováním, že vychází z neformálního jednání Rady ECOFIN v Manchesteru v září 2005. Na zasedání zaznělo, že existuje málo důkazů o negativních důsledcích globalizace na zaměstnanost a mzdu v EU. To však není důvodem k pasivitě a je nutné podniknout řadu kroků jednak v oblasti pracovních trhů (např. vytvářet pracovní pobídky), dále v oblasti mezinárodního obchodu (tj. potřeba odstraňovat vnější obchodní bariéry; viz dohoda zDoha) a v  komunikaci s občany tak, aby bylo jasné, o co EU usiluje a jaké jsou její cíle. Výbor EPC uvedl, že je připraven pokračovat v analýze a hlouběji se zabývat otázkami globalizace. Dále zaznělo, že Národní programy reforem (dále jen NPR) byly hodnoceny poprvé a je třeba zajistit kontinuitu hodnocení. EK informovala, že připravuje zprávu o důsledcích globalizace. EK upozornila, že je třeba se více soustředit na oblasti, kde má EU konkurenční výhody, a na konsolidaci úrovně středně vyspělých technologií, a navrhla, aby se EPC věnoval v budoucnu 3 otázkám: a) roli a významu fungování mezinárodních finančních institucí, b) mobilitě a migraci pracovní síly, c) otázce, jak může EU a EK posílit celý tento proces (globalizační fond). Nicméně považuje počet předložených priorit za možná až příliš vysoký a také v některých případech postrádá více konkrétních nápadů. V této oblasti EK avizovala na 25. ledna 2006 schválení Zprávy o pokroku, kde ovšem EK neplánuje doporučovat členským státům jakákoli opatření.

Rada ECOFIN schválila návrh Závěrů ke globalizaci beze změn tak, jak byly na jednání ministrů předloženy. Závěry Rady k NPR byly ministry financí schváleny po 2 drobných úpravách na str.3 v odst. The Council agreed… , které navrhly Francie a EK.

Ad 3. Regulační reforma

Jednalo se zvláště o nastínění budoucí spolupráce v rámci následujících dvou předsednictví. Za nejdůležitější body jsou považovány: alternativy právním nástrojům, identifikace administrativně zatížených sektorů, zohledňování nákladů při provádění legislativy (tj. k jakým nákladům vede implementace dané legislativy), ulehčení ve směru efektivního využívání prostředků EU v rámci unijních programů. Byla zmíněna potřeba úzké spolupráce vzhledem k rozdílným modelům ČS. EK připomněla, že se začala věnovat následujícím iniciativám: zjednodušení stávající legislativy, screening ještě neschválené legislativy a metodologie měření administrativní zátěže. EK také vyjádřila názor, že by tato problematika měla být projednávána v jiných formacích Rady, a že by se ČS měly nyní soustředit na výsledky a implementaci toho, co již bylo prozkoumáno a schváleno, a ne se věnovat novým nápadům a impulsům.

Ad 4. Daně

 • Snížené sazby DPH

Členské země připomněly své priority v jednotlivých oblastech. Stále zůstává aktuálním kompromisní návrh. Většina států požádala EK, aby i po 1. lednu 2006 respektovala zachování statusu quo. EK uvedla, že až podle rozhodnutí kolegia je schopna dát stanovisko, jaký postoj zaujme po 1.1.2006, pokud nebude dosaženo dohody do konce roku. Na základě německého návrhu EK uvedla, že body o snížení daní budou projednány v Evropské radě. Německo uvedlo, že nadále hodlá prosazovat zjednodušení a harmonizaci sazeb v EU a nesouhlasí s prodloužením experimentu s přílohou K, protože pak by bylo vystaveno silnějšímu politickému tlaku, než kterému v současné době čelí v souvislosti se zvýšením základní sazby DPH z 16% na 19% v roce 2007 (nutný krok pro plnění Maastrichtských kritérií). Rakousko uvedlo, že je ochotno zařadit problematiku snížených sazeb na lednový ECOFIN.

 • Etický kodex: Zpráva Skupiny pro Code of Conduct

Byla představena zpráva ke Code of Conduct, která vyvolala řadu nespokojení a nesouhlasu s jejím obsahem. Zaznělo nedodržování principu rovného zacházení. Na závěr bylo shrnuto, že Skupina by měla zprávu znovu projednat a měla by být zahájena jednání o  budoucnosti skupiny.

Ad 5. Finanční služby

EK informovala, že zveřejnila Bílou knihu o budoucnosti v oblasti finančních služeb. Dále zdůraznila, že integrace v oblasti finančních služeb je důležitá a že povede ke snížení kapitálových nákladů pro firmy a tím k růstu zaměstnanosti. Dle názoru EK by měla být EU silněji zastoupena v mezinárodních orgánech, měly by být posíleny dozorčí mechanismy a propojeny mezi ČS, měla by se prohloubit spolupráce s USA a měla by být umožněna přeshraniční konsolidace. Cílem EK je vznik evropské kultury v oblasti dozoru a také spolupráce se spotřebiteli, regulátory, ČS, EP a dozorovými orgány. EK vyjádřila představu dokončení celého procesu do roku 2008.

Ad 6. Akční plán v boji proti terorismu

 • Nařízení o informaci o plátci doprovázející finanční převody

Nařízení bylo bez diskuse schváleno.

 • Aktualizace akčního plánu

Na zasedání byly zmíněny příslušné podkladové dokumenty. Členské státy vítají dosažený pokrok a předávají tuto otázku Evropské radě.

Ad 7. Problematika trhu s ropou a související otázky v oblasti energií

Na zasedání proběhla informace o návštěvě Saudské Arábie, jejíž cílem bylo zlepšit fungování trhu s ropou. EK uvedla, že důvodem pro zvýšení ceny ropy byl prudký nárůst poptávky. EK by uvítala, kdyby se naplnilo očekávání a cena ropy by se stabilizovala na 40 USD za barel, i když je možné, že tato cena bude činit i 60 USD za barel. Podle EK je potřeba zvýšit transparentnost mezinárodních trhů s ropou (v této souvislosti probíhají jednání s OPECem) a zvýšit efektivitu využívání energie (EK připravila Zelenou knihu o energetické účinnosti, příští rok by měl vzniknout akční plán a dokončuje se směrnice o energetických službách). Dále je třeba investovat více peněz do technologického rozvoje pro vytvoření alternativních zdrojů. V oblasti investic do nových technologií EU stále zaostává za USA. EK rovněž informovala, že se bude zabývat výsledky jednání z Hampton Court 27. října 2005, konkrétně otázkou tvorby společné energetické politiky.

Byly připomenuty Závěry z neformálního ECOFINu v Manchesteru v září 2005, které jsou stále aktuální: potřeba vyvinout činnost týkající se dodávek (mělo by se investovat do zemí severní Afriky a Blízkého Východu), vyvinout činnost týkající se poptávky (mělo by se zefektivnit využití energií a zvýšit používání alternativních zdrojů; určitá zlepšení v efektivitě existují, nicméně je zapotřebí dalšího pokroku), zvýšit transparentnost trhu s ropou a vytvořit konkrétní harmonogram pro zlepšení evropských údajů ohledně ropných rezerv.

Na závěr bylo vyjádřeno očekávání, že se tímto tématem bude dále zabývat rakouské předsednictví. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.