CZ EN

9.-10. září 2005 Manchester - Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Ve dnech  9. – 10.září 2005 proběhlo v Manchesteru neformální jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Mgr.Bohuslavem Sobotkou.

Program neformálního jednání Rady ECOFIN ve dnech 9.-10. září 2005:

1. Evropská odpověď na výzvy globalizace
2. Financování rozvojové pomoci
3. Procedury při nadměrném deficitu: 
         a. Portugalsko
         b. Maďarsko
4. Současná ekonomická situace a finanční stabilita
5. Hospodářská obnova Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
6. Boj proti financování terorismu
7. Různé

K jednotlivým bodům:

Vzhledem k neformálnímu charakteru jednání Rady ECOFIN nebyly tentokrát přijímány žádné body bez rozpravy.

Ad 1. Evropská odpověď na výzvy globalizace

K diskusi ministrů hospodářství a financí a zástupců EU byli přizváni ředitelé evropských firem Arun Sarin (Vodafone), Patrick Cescau (Unilever), Bart Becht (Reckitt Benckiser) a profesor Univerzity Brusel André Sapir. Cílem diskuse bylo zhodnotit postavení EU v globalizujícím se světě. Přítomní se shodli, že se zásadně mění rychlost a povaha globalizace, zejména razantním nástupem Číny a Indie. Centrální otázkou se pak stává rychlost přizpůsobení novým podmínkám a velikost ekonomik a trhů. Přítomní se dále shodli, že protekcionismus není správnou cestou jak čelit negativním důsledkům vyplývajícím z globalizace trhů.

Odpověď na otázku globalizace je v zásadě zakotvena v Lisabonském procesu. Evropská unie musí dokončit integraci vnitřního trhu včetně trhu služeb. Uvažované reformy by měly podpořit ekonomický růst. Některé země upozornily na přeregulovanost v některých oblastech a z ní plynoucí neefektivnosti.

Někteří přítomní zdůraznili, že globalizace není hrozbou, ale příležitostí. Veřejné mínění však globalizaci spojuje s velkými obavami, zejména v souvislosti s nutností vyšší mobility a flexibility trhu práce. Severské státy (Dánsko, Švédsko) poukázaly na své zkušenosti se systémy sociální ochrany, které svým rozsahem a podmínkami obyvatelstvo do značné míry tohoto strachu dokáží zbavit a výrazně tak ulehčují dosahování potřebné flexibility. Tezi důležitosti sociálních systémů podpořil i profesor André Sapir, který rozdělil evropské sociální systémy podle kritérií spravedlnosti (jako spravedlivé označuje severské a středoevropské systémy) a efektivnosti (jako efektivní hodnotí severské a anglosaské systémy). Spravedlnost je podle něj záležitostí politické volby, na efektivnosti systému záleží jeho udržitelnost. Profesor Sapir vyjádřil voji skepsi ohledně evropské strategie zaměstnanosti.

Zaměstnanost je výhradně na národní odpovědnosti jednotlivých států. Vztah globalizace a evropského sociálního modelu bude předmětem říjnového summitu EU.

Předsednictví hodlá před prosincovým jednáním WTO zorganizovat debatu o mezinárodním obchodě.

Všichni vystupující se shodli na nutnosti jasné komunikace – lidé budou muset čelit změnám vyvolaným globálními procesy, protože před postupujícím vývojem se nelze uzavírat. 

Ad 2. Financování rozvojové pomoci

Otázka financování rozvojové pomoci byla diskutována v souvislosti s přípravou EU na Summit OSN 14. – 16.září 2005 v New Yorku. Na něm bude hodnocen pokrok v dosahování Miléniových rozvojových cílů a potenciál vyspělých dárců splnit cíl OSN na dosažení úrovně rozvojové pomoci 0,7% ODA/GNI do roku 2015.´

Ministři hospodářství a financí schválili na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Manchesteru návrh projevu předsednictví EU na zářijový Summit OSN.

Projev předsednictví EU pro Summit OSN

EU podporuje partnerství RZ s vyspělými zeměmi (tzv. Monterrey Consensus). EU bude nadále podporovat národní rozvoj těchto zemí pomocí kroků v následujících oblastech: objem pomoci, zlepšení efektivnosti pomoci, odpuštění dluhu, mechanismy inovativního financování, obchod a mezinárodní struktura organizací.

 • Obchod: EU považuje za významné úspěšné uzavření Rozvojové agendy z Doha s cílem dosáhnout Miléniových rozvojových cílů.
 • Objem pomoci: EU potvrzuje nový kolektivní cíl 0,56% ODA/GNI do roku 2010 a 0,7% do roku 2015.
 • Efektivnost pomoci: EU potvrzuje potřebu zlepšit kvalitu a efektivitu poskytované pomoci.
 • Inovativní financování: EU vítá a podporuje návrh G8 na 100% odpuštění dluhu nejchudších zadlužených zemí (HIPC) u MMF, IDA a ADF a na poskytnutí dodatečných zdrojů tak, aby nebyla snížena finanční kapacita těchto institucí. Skupina států EU se bude podílet na IFF (International Finance Facility). Skupina zemí spustí v rámci IFF projekt IFFIM (IFF for Immunisation). Některé členské země EU se zapojí do projektu financování rozvojové pomoci (především v sektoru zdravotnictví) ve formě příspěvků k cenám letenek.
 • Mezinárodní struktura organizací: EU bude nadále podporovat efektivní zapojení rozvojových zemí a tranzitivních ekonomik a zvýšení jejich reprezentace v mezinárodní finančních institucích.
   
  Česká republika po dobu přípravy materiálu preferovala formu bilaterálního poskytování rozvojové pomoci. Schválená pozice EU Českou republiku nezavazuje k účasti na některé z konkrétních forem poskytování rozvojové pomoci. 

Ad 3. Procedury při nadměrném deficitu: Portugalsko, Maďarsko

Portugalsko

Ministři hospodářství a financí se shodli na znění textu Rozhodnutí Rady o existenci nadměrného deficitu dle článku 104(6) Smlouvy a na Doporučení Rady Portugalsku k ukončení situace nadměrného deficitu dle článku 104(7) Smlouvy. Procedura při nadměrném deficitu je proti Portugalsku vedena na základě předloženého a schváleného stabilizačního programu. V něm nová vláda výrazným způsobem navýšila deficit rozhodnutím nadále nepoužívat jednorázová a dočasná opatření k dosahování nominálního cíle deficitu 3%. Aktuální odhad výše deficitu pro rok 2005 činí 6,2% HDP. Deficit má poklesnout pod referenční úroveň 3% v roce 2008. Tento termín je nejpozdější možný v souladu s revidovanými pravidly Paktu stability a růstu.

V doporučení se mj. uvádí:

 1. ukončit rozpočtovou situaci nadměrného deficitu tak rychle, jak je to možné (v souladu s článkem 3(4) Nařízení Rady č. 1467/97 po změně – v následujícím roce po roce, ve kterém je zjištěn nadměrný schodek, pokud nejsou zvláštní okolnosti)
 2. snížit deficit pod 3% HDP věrohodným a udržitelným způsobem nejpozději do konce roku 2008 (tzn. v roce 2008 nižší než 3%), vyhnout se zhoršení rozpočtové pozice v roce 2005, implementovat nezbytná opatření k zajištění trvalé a významné korekce cyklicky očištěného deficitu bez jednorázových a dočasných opatření, mezi roky 2005 a 2006 jej snížit o 1,5% a v následujících letech o nejméně 0,75% HDP, urychleně implementovat reformy na snížení výdajů v příštích letech, využít každou příležitost ke  snižování deficitu, být připraven přijmout další nezbytná opatření nutná k dosažení nápravy deficitu v roce 2008.
 3. zajistit dostatečně rychlé snižování celkového vládního dluhu tak, aby odrážel pokrok ve snižování deficitu a vyhnout se operacím (včetně investičních projektů a PPP), které by dluh zvyšovaly.
 4. dále zlepšovat sběr a zpracování dat o veřejných rozpočtech.
 5. Rada stanovuje termín 19. března 2006, do kterého mají být podniknuta zveřejněná opatření k dosažení rozpočtového cíle v roce 2006.

Rada vyzývá portugalskou vládu k další rozpočtové konsolidaci směrem k vyrovnané rozpočtové pozici po napravení nadměrného deficitu udržitelným snižováním cyklicky očištěného deficitu bez jednorázových a dočasných opatření ve výši nejméně 0,5% HDP ročně.

Formálně budou oba dokumenty přijaty jako bod bez rozpravy na jednání Rady pro zemědělství 19. září 2005.

Maďarsko

Bod o Maďarsku byl stažen z diskuse, zejména s ohledem na nevyjasněnost otázek spojených s maďarskou statistikou. Diskuse o Maďarsku bude předmětem jednání Rady ECOFIN v říjnu 2005.

Ad 4. Současná ekonomická situace a finanční stabilita

Ministři hospodářství a financí diskutovali o současné ekonomické situaci a finanční stabilitě, především o současných rekordních cenách ropy a dopadech na jednotlivé národní ekonomiky.  Ministři se vyslovili pro podporu společného prohlášení v reakci na rostoucí ceny ropy. V prohlášení zdůraznili pokračující vzájemnou účinnou koordinaci v reakci na rostoucí ceny ropy a vyjádřili souhlas s tím, že je třeba vyhnout se pokřivujícím intervencím ve fiskální politice a dalších politikách, které jsou na překážku nutnému přizpůsobení. Odmítli tím především intervence v oblasti spotřebních daní. Polsko jako jediná členská země ohlásilo dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot. Tento postup vyvolal u ostatních zemí velmi silnou odmítavou reakci. Ministři v prohlášení dále apelují na odpovědnost zemí OPEC a produkčních a rafinérských společností za vysoké ceny ropy.

Co se týká ekonomické situace, pokračuje silný růst světové ekonomiky, kde hlavními tahouny jsou hlavně USA a Čína. S tím dochází k růstu objemu světového obchodu. Celkové měnové a finanční podmínky zůstávají pro světový růst příznivé. Hlavní událostí na měnovém trhu bylo uvolnění fixního kurzu čínského yuanu. V druhém čtvrtletí 2005 ekonomické oživení EU zpomaluje, spotřeba stále stagnuje – výjimkou je automobilový průmysl. Pozitivní vliv na export EU, který je hlavním tahounem hospodářského růstu, má silný vzestup světového obchodu. V roce 2004 byla inflace v rámci EU nestálá, v průměru činila 2,1% v eurozóně a 2,2% v EU-25. V průběhu roku 2005 je inflace stabilní kolem 2%. Nejvyšších hodnot v červenci 2005 dosáhla inflace u energií (11,8%), dopravě (4,9%), alkoholu a tabáku (4,3% oproti 7,5% v roce 2004) a bydlení (2,5% oproti 5,1% v roce 2004).

Hlavním zdrojem nejistoty pro světovou ekonomiku je rostoucí cena ropy. Dalším zdrojem rizika zůstává dvojí deficit USA. V případě náhlé korekce nerovnováh by došlo ke značnému zhoršení podmínek na mezinárodních finančních trzích.

Ministři schválili vystoupení G.Browna v rámci projevu předsednictví na zasedání MMF v září 2005. Projev bude zaměřen na pozici zemí EU k následujícím tématům: světová ekonomika, strategické směřování MMF, dohled a nástroje MMF, role MMF v zemích s nízkým příjmem, oddlužování a financování rozvojové pomoci, řízení MMF, boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu.

Ad 5. Hospodářská obnova západního břehu Jordánu a pásma Gazy

Britský ministr financí Gordon Brown zaslal dne 4.7.2005 dopis prezidentovi Evropské investiční banky (EIB) P. Maystadtovi týkající se evropského působení v regionu Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. Ve svém dopise vyjádřil G. Brown přesvědčení, že Evropa by měla hrát významnou roli v mírovém procesu na Středním východě, a to obzvláště nyní při stahování Izraele ze Západního břehu a pásma Gazy. Z tohoto pohledu vyzval EIB k předložení návrhu na možnou podporu tohoto území.

Na zasedání Rady ECOFIN dne 12. července 2005 vyjádřila EIB svou připravenost podílet se šířeji na projektech v dané oblasti (v současné době se tam spolupodílí na financování 9 projektů částkou 47 mil. €). Jako klíčové oblasti uvedla malé a střední podniky (půjčky i garance) a infrastrukturu (přístav, rozvod plynu, elektřiny, voda a odpadní vody) a dále posílení administrativní kapacity v bankovním sektoru. Komise rovněž vyjádřila ochotu podílet se na spolufinancování a otevřít diskusi o případném rozšíření svého mandátu (dosud se v oblasti Středozemního moře může angažovat jen v projektech týkajících se životního prostředí).

Na neformálním jednání Rady ECOFIN informovaly Komise a EIB o stavu přípravy společného finančního balíčku, jehož návrh představí na ECOFINu v říjnu 2005. Německo navrhlo jako alternativu ke zřízení nového záručního fondu využití již existujícího fondu v rámci jejich Kreditanstalt fuer Wiederaufbau.

Ad 6. Boj proti financování terorismu

Mezi prioritami britského předsednictví představenými 12. července 2005 na jednání Rady ECOFIN v Bruselu vyzdvihla předsedající země (UK) boj proti financování terorismu (v návaznosti na bombové útoky v Londýně). Dne 13. července 2005 deklarovala Rada pro spravedlnost a vnitro, že bude pokračovat práce na úrovni EU proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nastínila harmonogram prací v krátkodobém horizontu (přijetí 3. směrnice proti praní špinavých peněz a financování terorismu v září 2005, schválení Nařízení o identifikaci příkazce, schválení „Code of Conduct“ na prevenci proti zneužívání charit teroristy, zhodnocení všeobecné akceschopnosti EU – vše do konce prosince 2005) a vyzvala státy k zajištění komplexního finančního prošetřování jako klíčové části všech vyšetřování spojených s terorismem. Nutné je také vyvinout mechanismy na masivní zmrazování aktiv spojených s terorismem (na jednání Rady ECOFIN dne 12. července 2005 bylo také zmíněno, že se nejedná pouze o finanční aktiva).

Ministrům hospodářství a financí byl předložen dokument, který se zaměřil zejména na dvě oblasti v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a to technickou pomoc třetím zemím a zmrazování aktiv spojených s financováním terorismu. Tyto problémy jsou také uvedeny v projevu předsedy Rady ECOFIN na zářijové setkání MMF a Světové banky. Ministři na neformálním ECOFINu přijali společné prohlášení, které podporuje závěry podkladového dokumentu (lépe cílit a koordinovat programy technické podpory, výzva Komisi k dalšímu zlepšení efektivnosti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu v rámci EU). K diskusi o boji proti financování terorismu se ministři hospodářství a financí vrátí na jednání Rady ECOFIN v prosinci 2005.

Ad 7. Různé

Maďarsko informovalo ostatní členské státy o jednání zemí Visegrádské čtyřky k finanční perspektivě a o přijetí společného prohlášení ministrů financí těchto zemí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.