Novinky

Programové období 2021-2027

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Strukturální fondy
  • Zahraničí EU
  • Fond soudržnosti EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční alokace

Česká republika získá z kohezní politiky na období 2021–2027 19,8 mld. EUR v běžných cenách, což v přepočtu na počet obyvatel odpovídá alokaci podobně vyspělých států jako ČR (např. Slovinsko).

ČR se podařilo prosadit takové podmínky, které zásadním způsobem usnadní přístup k finančním prostředkům z fondů EU. Jedná se především o zachování míry spolufinancování projektů pro méně rozvinuté regiony a členské státy ve výši 85 % či prosazení tzv. pravidla čerpání prostředků „n+3“, které umožňuje čerpat prostředky těchto fondů ještě v průběhu následujících tří let.

V oblasti Společné zemědělské politiky ČR obdrží 6 mld. EUR na přímé platby a 2 mld. EUR na rozvoj venkova. Celkově tak příjmy ČR z rozpočtu EU na SZP dosáhnou 8 mld. EUR.

Kromě prostředků z kohezní politiky a Společné zemědělské politiky obdrží ČR také dodatečné zdroje z nově zřízených nástrojů, které jsou z velké části financovány v rámci plánu na oživení Evropy - tzv. EU Příští generace (Next Generation EU, NGEU). Hlavním instrumentem NGEU je Facilita (nástroj) na podporu oživení a odolnosti (RRF), který bude členským státům poskytovat granty a případně i půjčky na provádění strukturálních reforem a investic a měl by být implementován prostřednictvím národních plánů obnovy. Odhadovaná celková alokace ČR na granty v rámci RRF pro roky 2020-2026 činí 7,1 mld. EUR. ČR obdrží též 1,6 mld. EUR z Fondu pro spravedlivou transformaci, který poskytne podporu regionům nejvíce zasaženým přechodem ke klimatické neutralitě. Dodatečné prostředky za účelem snížení dopadů pandemie ČR získá rovněž prostřednictvím programu REACT-EU, který posílí kohezní politiku. Využití alokace, která byla v případě ČR tímto způsobem zatím navýšena o 835 mil. EUR pro rok 2021 (celková částka se bude odvíjet od skutečných hospodářských dopadů pandemie – odhadem bude činit cca 1 mld. EUR), se bude řídit pravidly pro kohezní programy období 2014-2020 a bude rozdělena prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Alokaci ČR na kohezní politiku, zemědělství a ostatní nástroje znázorňují následující tabulky.

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 - 2027
Alokace pro ČR na kohezní politiku pro období 2021 - 2027 (EUR, běžné ceny)
Kohezní fond (bez CEF) 856 208 366 873 332 533 890 799 184 908 615 167 926 787 471 945 323 220 964 229 684 6 365 295 625
Méně rozvinuté regiony 924 930 918 943 461 192 962 359 328 981 662 862 1 001 313 852 1 021 344 057 1 041 710 725 6 876 782 934
Přechodové regiony 829 722 189 846 341 516 863 293 245 880 588 224 898 229 045 916 222 673 934 576 331 6 168 973 223
Rozvinutější regiony 10 971 738 11 191 503 11 415 661 11 644 360 11 877 632 12 115 568 12 358 266 81 574 728
Evropská územní spolupráce 41 170 728 41 994 143 42 834 026 43 690 706 44 564 520 45 455 811 46 364 927 306 074 861
z toho přeshraniční spolupráce 35 918 705 36 637 079 37 369 821 38 117 217 38 879 561 39 657 153 40 450 296 267 029 832
z toho nadnárodní spolupráce 5 252 023 5 357 064 5 464 205 5 573 489 5 684 959 5 798 658 5 914 631 39 045 029
Alokace celkem 2 663 003 939 2 716 320 887 2 770 701 444 2 826 201 319 2 882 772 520 2 940 461 329 2 999 239 933 19 798 701 371
                 
Dodatečné prostředky REACT-EU1 834 776 027              

1 Alokace na rok 2022 bude stanovena na základě aktuálních statistických dat na podzim 2021

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021 - 2027
Alokace pro ČR na zemědělství pro období 2021 - 2027 (EUR, běžné ceny)
Přímé platby 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297 5 984 631 076
Rozvoj venkova 371 412 190 389 802 013 259 187 708 259 187 708 259 187 708 259 187 708 259 187 708 2 057 152 743
Alokace celkem 1 226 359 487 1 244 749 309 1 114 135 004 1 114 135 004 1 114 135 004 1 114 135 004 1 114 135 004 8 041 783 819

 

  2021- 2027
Alokace prostředků z dalších nástrojů plně či částečně financovaných z NGEU (EUR, běžné ceny)
Facilita na podporu oživení a odolnosti 7 071 676 000
Fond pro spravedlivou transformaci2 1 641 492 008

2 Fond pro spravedlivou transformaci řadí EK ke kohezní politice

Doporučované

Nejčtenější