CZ EN

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 344/2013 Sb. a zák. č. 105/2016 Sb. je základní normou upravující mezinárodní spolupráci v oblasti daní. Novela č. 105/2016 Sb. zavedla nový druh automatické výměny informací oznamovaných finančními institucemi včetně rozsáhlého definičního aparátu a pravidel oznamování a náležité péče pro informování o finančních účtech. S cílem zajistit větší přehlednost právní úpravy v oblasti výměny informací byl novelou zrušen zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (tzv. Lex FATCA) a celá problematika výměny informací s USA byla subsumována do zákona č. 164/2013 Sb. Tímto klientským přístupem bylo zajištěno, že celá právní úprava problematiky výměny informací se nachází pouze v jedné právní normě. Podle zákona Ministerstvo financí zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam smluvních států podle 13b odst. 1 písm. b) a c) zákona a seznam rozhodných dnů podle § 13 g odst. 4 zákona. Okruh jurisdikcí Ministerstvo financí s odstupem cca 6 měsíců doplňuje s ohledem na nově uzavřené smlouvy umožňující automatickou výměnu informací, popř. s ohledem na nové signatáře MCAA (viz níže). Jurisdikce, které přestanou poskytovat např. dostatečné záruky ohledně nakládání s osobními údaji (viz MCAA a CRS), mohou být ze seznamu rovněž vyjmuty.

Oznamování o finančních účtech podle Dohody FATCA je zachováno a uskutečňuje se paralelně k oznamování podle CRS – tj. oznamující česká finanční instituce podává oznámení dvě (podle CRS a podle FATCA).

Zákon provádí vyhláška č. 74/2014 Sb. o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní a vyhláška č. 26/2019 Sb. stanovící účty vyňaté z oznamování.

Vedle této právní úpravy je nutno vzít v potaz, že pro oblast nepřímých daní se pro spolupráci ve vztahu k členským státům EU použije přímo aplikovatelný předpis EU, příslušné nařízení (viz Nařízení Rady EU pro správní spolupráci pro oblast DPH).

 

Lex GATCA (zákon č. 105/2016 Sb. - Novela DAC 2)

Po schválení návrhu novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní v obou komorách Parlamentu České republiky byl zákon podepsán prezidentem dne 22. března 2016. Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 105 v částce 41 dne 6. dubna 2016 (účinnost dnem vyhlášení). Zákon zavádí automatickou výměnu informací o finančních účtech. Na jeho základě budou finanční instituce (v širokém slova smyslu) včetně některých svěřenských fondů povinny sbírat informace o svých klientech (resp. zakladatelích nebo správcích a obmyšlených u svěřenských fondů), rezidentech ve smluvních státech. Tyto informace budou pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. Oznamováno bude také zrušení účtu v průběhu kalendářního roku a budou oznamovány také nezdokumentované účty.

Upozorňujeme na povinnost součinnosti klienta, který musí informaci o svém daňovém rezidentství (příp. své ovládající osoby) podat v souvislosti s otevřením účtu. Stávající klient bude kontaktován finanční institucí k doplnění požadovaných údajů. Finanční instituce bude své klienty (resp. jejich ovládající osoby) v případě následného předávání informací do zahraničí o této skutečnosti informovat. Povinnost odráží právo fyzických osob na ochranu osobních údajů.

Některé účty budou z oznamování vyňaty. Ty stanoví vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 26 v částce 11 z 1. února 2019 s účinností od 1. dubna 2019 - vyhláška č. 26/2019 Sb..

  • Zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní 

Dokumenty ke stažení

 

Zákon č. 92/2017 Sb. - Novela DAC 3

Novela zákona č. 164/2013 Sb., vyhlášená pod č. 92/2017 Sb. („novela DAC3“) zavádí nový druh automatické výměny – výměnu informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem. Účinnosti nabyla 1. dubna 2017.

Předmětem novely DAC 3 je transpozice směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015. V rámci automatické výměny informací podle novely DAC3 si členské státy Evropské unie vyměňují předběžná daňová rozhodnutí a předběžná posouzení převodních cen.

Předběžná daňová rozhodnutí, tzv. tax rulings, v českém právním řádu odpovídají zejména rozhodnutím o závazném posouzení vydávaným podle daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb.) a zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.). Předběžná posouzení převodních cen, tzv. advance price arrangements, resp. advance price agreements (APA), v českém právním řádu odpovídají závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami podle zákona o daních z příjmů.

Vyměňují se pouze taková předběžná daňová rozhodnutí nebo předběžná posouzení převodních cen, která souvisí s přeshraničními transakcemi. Výměna probíhá dvakrát ročně. Jednorázově došlo také k výměně informací o všech předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen, která byla vydána po 31. prosinci 2011. Cílem této výměny informací je zvýšení transparentnosti a tím řešení problémů spojených s agresivním daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky, zejména v návaznosti na tzv. kauzu Lux leaks, která vyšla najevo v listopadu 2014.

Zákon č. 92/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.

 

Zákon č. 305/2017 Sb. - Novela DAC 4

Novela zákona č. 164/2013 Sb. vyhlášená pod č. 305/2017 Sb. („novela DAC4“), zavádí nový druh automatické výměny – výměnu informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků. Účinnosti nabyla dnem vyhlášení 19. září 2017.

Předmětem novely DAC4 je implementace části opatření č. 13 projektu OECD - předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS) - a směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016. Do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se doplňuje nový oddíl, kterým se zavádí automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků s konsolidovaným ročním výnosem nad 750 milionů EUR. Pro účely oznamování ovládajících osob podle CRS byl novelou zaveden do lex GATCA nový termín „Zúčastněný stát uplatňující společný standard pro oznamování“, který reflektuje ustanovení oddílu VIII pododdílu D bodu 4 Přílohy I směrnice 2011/16/EU ve znění směrnice 2014/107/EU. Jde o pojem významný pro správné uplatnění „look through“ principu (významné pro určení ovládajících osob pasivní nefinanční entity podle čl. A bodu 4 písm. b) přílohy č. 1 ZMSSD).

Zpráva podle zemí je tvořena z informací relevantních pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a sestavována podle standardizovaného formuláře, jehož vzor stanoví vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění. Zpráva podle zemí obsahuje agregátní finanční údaje za nadnárodní skupinu podniků jako celek, rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí, a dále údaje o tom, ve kterých státech nebo jurisdikcích vyvíjí činnost jednotlivé členské entity skupiny a o charakteru jejich činnosti.

Povinnost podávání zpráv podle jednotlivých zemí se vztahuje jak na skupiny, jejichž nejvyšší entita se nachází v Evropské unii, tak na skupiny, které jsou řízeny ze třetích států. Zprávy se za podmínek novely DAC4 automaticky vyměňují mezi státy a jurisdikcemi, ve kterých skupina působí.

První splnění povinností ohlášení a oznámení podle tohoto zákona ve většině případů proběhne do 31. prosince 2017. K první mezinárodní výměně těchto zpráv dojde v roce 2018. Aktuální seznam států vyměňujících zprávy podle zemí vyhlašuje podle zákona Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji.

Zákon č. 305/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

 

Zákon č. 343/2020 Sb. - Novela DAC 6

Novela zákona č. 164/2013 Sb., vyhlášená pod č. 343/2020 Sb. („novela DAC6“), zavádí nový druh automatické výměny – tzv. výměnu informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání. Účinnosti nabyla 29. srpna 2020.

Cílem novely DAC6 je zpřístupnění informací o používaných přeshraničních daňově-optimalizačních uspořádáních (schémata vykazující rizikové prvky z hlediska obcházení daňových povinností) finančním správám členských států EU.

Novela DAC 6 byla zpracována jako čistá transpozice Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat („směrnice DAC 6“).

Základním identifikačním pojmem nového předmětu oznamovací povinnosti je tzv. „daňové uspořádání“. Při interpretaci směrnice DAC 6 má být podle její preambule použita jako interpretační vodítko Modelová legislativa OECD týkající se uspořádání zahrnujících i) neprůhledné transakce v tzv. off-shore jurisdikcích a ii) uspořádání zaměřených na obcházení Společného standardu OECD pro oznamování informací o finančních účtech (tzv. Common Reporting Standard) . Podle Modelové legislativy OECD pojem uspořádání zahrnuje: „uspořádání, schéma, plán nebo porozumění, bez ohledu na to, zda jsou právně vymahatelné, zahrnující všechny kroky a transakce, které jej činí účinným“. Samotná směrnice DAC6 pojem „uspořádání“ nedefinuje. Ministerstvo financí proto při přípravě novely DAC6 vyšlo z volného pojetí dle Modelové legislativy OECD. Pojem „uspořádání“ tak podle novely DAC6 zahrnuje jakoukoli smlouvu, dohodu, domluvený postup, transakci nebo řadu transakcí.

V praktické rovině je existence daňového uspořádání definována existujícím záměrem aktivními kroky ovlivnit výši daňové povinnosti daňového subjektu, a to v souběhu s naplněním některého z objektivních charakteristických znaků daňového uspořádání. Tyto charakteristické znaky jsou pak normovány v nové Příloze 3 zákona č. 164/2013 Sb.

Plnění oznamovací povinnosti dle novely DAC6 mělo být původně spuštěno k 1. červenci 2020. Opatření přijatá ke zmírnění zdravotních rizik (vyplývajících ze šíření nákazy COVID 19) však vedly k odložení termínů pro první plnění oznamovací povinnosti. Viz Posunutí lhůt pro plnění oznamovacích povinností dle směrnice DAC 6 na základě směrnice COVID-DAC.

Podrobnější informace týkající se samotné oznamovací povinnosti je možné nalézt na stránkách Finanční správy ČR.

 

Zákon č. 373/2022 Sb. - Novela DAC 7

Dne 1. 1. 2023 nabyla účinnosti další novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZMSSD“). Tato novela byla přijata z důvodu transpozice směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC7). Novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 7. 12. 2022 jako zákon č. 373/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela DAC7).

Novela DAC7 doplňuje existující rámec automatické výměny informací o nový okruh zaměřený na výměnu informací oznámených provozovateli digitálních platforem. Provozovatelé platforem budou mít jednou ročně, vždy do 31. ledna, povinnost správci daně oznámit informace týkající se příjmů dosažených uživateli těchto platforem, které zákon označuje jako prodejce. Oznamovací povinnost se bude vztahovat na ty platformy, které usnadňují provádění vybraných činností za úplatu. Jedná se o čtyři okruhy aktivit (oznamovaných činností):

  • poskytnutí nemovité věci (může se jednat o obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části), 
  • poskytnutí dopravního prostředku (jedná se o možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou),
  • osobní služba (jedná se o práci fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostřední),
  • prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata).

První oznámení a výměna informací proběhnou v roce 2024 ve vztahu k údajům za kalendářní rok 2023.

Oznamující provozovatel platformy, který je usazen v ČR, má podle nových pravidel také povinnost podat správci daně ohlášení, ve kterém uvede členský stát Evropské unie, ve kterém plní oznamovací povinnost. Oznamující provozovatel platformy, který není usazen v žádném členském státě EU, má místo ohlašovací povinnosti povinnost registrační.

Další informace týkající se aplikace zákona č. 373/2022 Sb. (novela DAC7) lze najíst na stránkách Finanční správa ČR, která také připravila odpovědi na často kladené otázky: DAC 7.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář