CZ EN

Zpravodaj MF - 10/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2013

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2013

Vláda tento materiál projednala dne 16. října 2013 a přijala usnesení č. 762/2013.

Celý obsah článku

Stanoviska Finančního analytického útvaru

Stanoviska Finančního analytického útvaru

Pro potřeby odborné a laické veřejnosti poskytuje MF Finanční analytický útvar tato zobecněná výkladová stanoviska.

Související informace:

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 - aktualizován ke dni 15. října 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2013

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2013

Mezičtvrtletní pokles hrubého státního dluhu ke konci třetího čtvrtletí 2013 činí 24,6 mld. Kč, pokles oproti konci předešlého roku činí 14,2 mld. Kč. Hlavní faktory poklesu hrubého státního dluhu ve třetím čtvrtletí byla splátka 59. emise státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 37,6 mld. Kč a čistá emise instrumentů peněžního trhu v oběhu v celkové jmenovité hodnotě -24,1 mld. Kč. Pokles hrubého státního dluhu je konzistentní se snížením plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády v roce 2013 uveřejněné v revizi Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Celý obsah článku

Stanovisko k postupu obcí v důsledku nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13

Stanovisko k postupu obcí v důsledku nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13

Na základě četných dotazů ze strany veřejnosti a územně samosprávných celků sděluje Ministerstvo financí k vedení správních řízení o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her zahájených na základě nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13 následující.

Celý obsah článku

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.10.2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.10.2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.10.2013

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2013

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2013

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.9.2013 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 60650 kusů.

Celý obsah článku

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.09.2013

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.09.2013

 • Zdroj: MF - 26 - odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování

Celý obsah článku

Schodek státního rozpočtu stále o více než 30 mld. Kč meziročně nižší

Schodek státního rozpočtu stále o více než 30 mld. Kč meziročně nižší

Ke konci září dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 806,4 mld. Kč, celkové výdaje 844,7 mld. Kč a schodek hospodaření 38,2 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Fiscal Data for the Czech Republic

Fiscal Data for the Czech Republic

Aktualizováno 25. října 2013 9:00 - Fiskální data - Česká republika - aktualizace tabulky CENTRAL GOVERNMENT OPERATIONS (doplněna data v tabulkách za měsic září 2013).

Celý obsah článku

Statistika ústřední vlády

Statistika ústřední vlády

Aktualizováno 25. října 2013 9:00 (aktualizace dat za září 2013).

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2013

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Legislativa MF

Informace MF k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (schváleno Senátem)

Informace MF k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (schváleno Senátem)

Ministerstvo financí předkládá informace k nové právní úpravě o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla schválena zákonným opatřením Senátu dne 9. října 2013 na 14. schůzi Senátu Parlamentu ČR.

Celý obsah článku

Informace MF ke změnám v zákoně o dani z nemovitých věcí schválené v zákonném opatření Senátu

Informace MF ke změnám v zákoně o dani z nemovitých věcí schválené v zákonném opatření Senátu

Na 14. schůzi Senátu Parlamentu ČR bylo dne 9. října 2013 schváleno zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. V části třetí tohoto zákonného opatření Senátu je uvedena změna zákona o dani z nemovitostí (nově z nemovitých věcí).

Celý obsah článku

Informace MF ke změnám v zákoně o dani silniční schválené v zákonném opatření Senátu

Informace MF ke změnám v zákoně o dani silniční schválené v zákonném opatření Senátu

Na 14. schůzi Senátu Parlamentu ČR bylo dne 9. října 2013 schváleno zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. V části čtvrté tohoto zákonného opatření je uvedena změna zákona o dani silniční.

Celý obsah článku

Cenový věstník 11/2013

Cenový věstník 11/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 9. 2013]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 08/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny
  Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy

Celý obsah článku

Zákon č. 151/1997 Sb.

Zákon č. 151/1997 Sb.

Úplné znění zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

 • poslední aktualizace: zákonem 303/2013 Sb. - s účinností od 1. 1. 2014

Celý obsah článku

Informace o vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Panamou

Informace o vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Panamou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, a to na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR, že dne 25. února 2013 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A PANAMSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána, včetně PROTOKOLU k ní, v Panamě dne 4. července 2012.

Ustanovení Smlouvy se budou provádět následovně:

a.pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později;
b.pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo později.

Text Smlouvy, jejíž nedílnou součást tedy tvoří i Protokol k ní, bude v České republice standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Celý obsah článku

Informace k podpisu protokolu k existující daňové smlouvě s Ukrajinou

Informace k podpisu protokolu k existující daňové smlouvě s Ukrajinou

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 21. října 2013 byl v Kyjevě podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Kyjevě dne 30. června 1997). V obou zemích bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost protokolu k existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem

Informace ke vstupu v platnost protokolu k existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 11. října 2013 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÝCARSKOU SPOLKOVOU RADOU, KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÝCARSKOU SPOLKOVOU RADOU O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A PROTOKOL K NÍ, PODEPSANÉ V PRAZE DNE 4. PROSINCE 1995. Tento nový protokol, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012, se bude provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text protokolu bude standardně v ČR publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Celý obsah článku

Změna termínu předání výkazu vybraných účetních jednotek pro účetní výkaznictví státu

Změna termínu předání výkazu vybraných účetních jednotek pro účetní výkaznictví státu

S ohledem na skutečnost, že návrh konsolidační vyhlášky státu je v současné době projednáván v pracovních komisích Legislativní rady vlády České republiky, nedošlo k předpokládanému termínu nabytí účinnosti konsolidační vyhlášky státu k 15. říjnu 2013. V návaznosti na tuto skutečnost dochází i k posunutí termínu pro první předání výkazu seznam spravujícími jednotkami, sestaveného k 30. září 2013. Dle současného znění přechodného ustanovení návrhu novely technické vyhlášky o účetních záznamech, spravující jednotky provedou první předání výkazu seznam v termínu do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky (současně s nabytím účinnosti konsolidační vyhlášky státu).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Avízo: Odstávka systému IISSP - v rozmezí dnů: 25.10.2013, od 19:00 hodin – 3.11.2013, do 23:00 hodin

Avízo: Odstávka systému IISSP - v rozmezí dnů: 25.10.2013, od 19:00 hodin – 3.11.2013, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení systému v následujících termínech:

 • od 25. 10. 2013, od 19 hodin - do 28. 10. 2013, do 23 hodin
 • od 28. 10. 2013, od 23 hodin - do 1. 11. 2013, do 19 hodin
 • od 29. 10. 2013, od 19 hodin - do 30. 10. 2013, do 6.30 hodin
 • od 1. 11. 2013, od 19 hodin - do 3. 11. 2013, do 23 hodin

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISPR - verze 009

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISPR - verze 009

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Technického manuálu RISPR – verze 0.9. Tento dokument navazuje na předchozí verzi. V dokumentu byla změněna jmenná konvence názvů generovaných souborů s kmenovými daty. TM RISPR verze 0.9 obsahuje následující změny.

Celý obsah článku

Aktualizace metodického materiálu Identifikace koruny – verze 10.0 (RIS)

Aktualizace metodického materiálu Identifikace koruny – verze 10.0 (RIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný metodický materiál Identifikace koruny – verze 10.0.

Dokument podrobněji upravuje rozpočtové klasifikace stanovené vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, které jsou používány v Rozpočtovém informačním systému (RIS), konvence značení a základní metodická pravidla jejich stanovení a použití v systému IISSP RIS.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.10.2013

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.10.2013

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 10. 2013 na základě aktuálních údajů z RIS. Číselník druhového třídění obsahuje dvě nové položky platné od 1. 9. 2013: položka: 2391 Dočasné zatřídění příjmů, položka 5991 Dočasné zatřídění výdajů. Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-09-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-09-2013

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP.

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Upozornění pro bývalé klienty AXA Bank Europe na nutnost změny čísla platebního účtu

Upozornění pro bývalé klienty AXA Bank Europe na nutnost změny čísla platebního účtu

Ministerstvo financí vyzývá bývalé klienty AXA Bank Europe, organizační složka, kteří jsou vlastníky spořicích státních dluhopisů a kteří uvedli číslo platebního účtu pro výplatu výnosu a splacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů vedeného u AXA Bank Europe, aby se dostavili na pobočku kteréhokoli distributora spořicích státních dluhopisů a nahlásili změnu čísla platebního účtu.

Celý obsah článku

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. září 2013

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 30. září 2013

V období od 31. 5. 2013 do 29. 8. 2013, které je stanovno emisními podmínkami, projevilo zájem o předčasné splacení k datu 30. 9. 2013 celkem 65 vlastníků dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 15 000 362 Kč.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2013

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2013

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013 a z její revize k datu 30.6.2013.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2013

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2013

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013 a z její revize k datu 30.6.2013.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2013

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2013

Mezičtvrtletní pokles hrubého státního dluhu ke konci třetího čtvrtletí 2013 činí 24,6 mld. Kč, pokles oproti konci předešlého roku činí 14,2 mld. Kč. Hlavní faktory poklesu hrubého státního dluhu ve třetím čtvrtletí byla splátka 59. emise státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 37,6 mld. Kč a čistá emise instrumentů peněžního trhu v oběhu v celkové jmenovité hodnotě -24,1 mld. Kč. Pokles hrubého státního dluhu je konzistentní se snížením plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády v roce 2013 uveřejněné v revizi Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Celý obsah článku

Úvěry EIB v ČR

Úvěry EIB v ČR

Aktualizace čerpání úvěrů ČR alokovaných v EIB - ke dni 30.09.2013

Celý obsah článku

Úvěry CEB v ČR

Úvěry CEB v ČR

Aktualizace obsahu - Úvěrová politika státu - CEB v ČR - ke dni 30.9.2013.

Celý obsah článku

Dluhová statistika - Státní dluhopisy podle doby splatnosti, typu držitele a typu instrumentu

Dluhová statistika - Státní dluhopisy podle doby splatnosti, typu držitele a typu instrumentu

stav k 31.8.2013

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Daně a cla

Informace GFŘ - Vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti

Informace GFŘ - Vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti

Generální finanční ředitelství upozorňuje všechny daňové subjekty, že není v jeho kompetenci vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení apod. Všechna tato podání je nutno podat v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, nejlépe jeho územnímu pracovišti, na kterém je umístěn spis daňového subjektu (viz Pokyn č. GFŘ D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části).

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 1.10.2013

Celý obsah článku

Informace GŘC o záložním postupu při zahájení a ukončení dopravy - v případě nedostupnosti EMCS (systém k přepravě zboží podléhajícího spotřební dani v EU)

Informace GŘC o záložním postupu při zahájení a ukončení dopravy - v případě nedostupnosti EMCS (systém k přepravě zboží podléhajícího spotřební dani v EU)

Informace Generálního ředitelství cel k přepravě zboží podléhajícího spotřební dani v EU: Záložní postup při zahájení a ukončení dopravy - v případě nedostupnosti systému EMCS.

Zdroj: Generální ředitelství cel

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro listopad 2013

Daňový kalendář pro listopad 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - listopad 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - říjen 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - říjen 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

15. října 2013 v Bruselu - Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3264. zasedání Rady EU)

15. října 2013 v Bruselu - Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3264. zasedání Rady EU)

Zdroj: Rada EU - ECOFIN: Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3264. zasedání Rady EU) v Bruselu, 15. října 2013, publikováno 10/2013, prozatimní anglická verze

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 15. října 2013 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 15. října 2013 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 15. října 2013 v Lucemburku

Celý obsah článku

Dotace

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.10.2013)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.10.2013)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.10.2013)

Celý obsah článku

122 milionů korun pro českou justici z Norských fondů

122 milionů korun pro českou justici z Norských fondů

Dne 7.10.2013 se uskutečnila Zahajovací konference Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014. Program je realizován Ministerstvem financí ve spolupráci s partnery - Ministerstvem spravedlnosti a Radou Evropy.

Celý obsah článku

Evropská komise schválila žádost o prostředky na odstraňování povodňových škod

Evropská komise schválila žádost o prostředky na odstraňování povodňových škod

Dne 3. října byla Evropskou komisí v plné výši schválena žádost České republiky pro čerpání prostředků z Fondu Solidarity EU na odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi v červnu 2013 v sedmi postižených regionech. ČR tak může získat finanční prostředky ve výši 15 928 275 EUR (cca 411, 841 mil. Kč).

Celý obsah článku

Termín vyhlášení výzvy pro CZ09 - Česko-norský výzkumný program se posouvá

Termín vyhlášení výzvy pro CZ09 - Česko-norský výzkumný program se posouvá

Zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oznamuje, že termín vyhlášení výzvy se posouvá. Příprava výzvy v Česko-norském výzkumném programu nadále pokračuje, a proto doporučujeme průběžně sledovat webové stránky www.msmt.cz a www.norwaygrants.cz.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2013)

Aktuální témata: daňové kontroly a další.

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (říjen 2013)

Multimédia MF (říjen 2013)

Aktuální témata: Program CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘.

Související informace:

Celý obsah článku

Konference na téma „Industriální kulturní dědictví“ v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (Pozvánka)

Konference na téma „Industriální kulturní dědictví“ v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (Pozvánka)

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009 – 2014 si Vás dovoluje pozvat na Konferenci na téma „Industriální kulturní dědictví“ v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni, která se uskuteční dne 5. listopadu 2013 v Ostravě (Dolní oblast Vítkovice). Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu konference. Zájemci se mohou registrovat do 28. října 2013 na emailu conferenceVitkovice@mfcr.cz.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.