Novinky

Zjednodušená evidence dotací

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • Programové financování
 • IS EDS/SMVS
Aktualizováno 15. 3. 2023
 • Soubor Rozpočtový informační systém Zjednodušená evidence dotací Technický manuál verze 1.00
 • Publikace nové verze souboru - Technický manuál RIS ZED verze 2.00
 • Publikace Informace ke Zjednodušené evidenci dotací
 • Metodické informace – publikace informace pro Garanty RIS ZED, Pověřené osoby RIS ZED a Garanty RIS ZED IT.
 • Metodické informace – aktualizace šablon
 • Technické informace - nová verze příloh technického manuálu RIS ZED - verze 2.1
 • Publikace nové verze souboru - Technický manuál RIS ZED verze 3.00
 • Technické informace - Konfigurační předpis a Číselník právních forem
 • Technické informace - Provedení změn v nastavení testovacího prostředí pro ověření webových služeb RIS ZED
 • Metodické informace – Prezentace ze seminářů RIS ZED květen - červen 2022
 • Metodické informace – Prezentace ze školení „Základní funkcionality a práce v systému RIS ZED.“
 • Metodické informace – aktualizace Šablony pro založení uživatele RIS ZED
 • Metodické informace – Prezentace ze školení „Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu
 • Technické informace - nová verze Číselníku právních forem RIS ZED
 • Technické informace - Technický manuál RIS ZED verze 4.0; Úprava struktury stránky k ZED
 • Technické informace - Technický manuál RIS ZED verze 4.1
 • Technické informace - Technický manuál RIS ZED verze 4.2
 • Aktualizace úvodního textu a v části Metodické informace - Příručka uživatele RIS ZED

Metodické a technické informace k evidenční úrovni programového financování (RIS ZED). Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací.

Cílem zavedení zjednodušené evidence dotací (ZED) je rozšíření rozpočtového systému Ministerstva financí o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Se zavedením ZED přichází i nový modul rozpočtového systému pro sledování neinvestičních a dalších dotací (např. z Evropské unie, finančních mechanismů, výzkumu, vývoje a inovací atd.) – tzv. RIS ZED.

Atributy evidované v RIS ZED jsou uvedeny v § 14 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), dále RIS ZED eviduje příslušný stejnopis rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo dohody o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo smlouvy o poskytnutí podpory popřípadě rozhodnutí o poskytnutí podpory v případě výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu PDF.

Záměrem je v ZED evidovat zejména atributy, které jsou podle rozpočtových pravidel povinnou součástí každého 

Správce RIS ZED: Ministerstvo financí, odbor 21 – Státní rozpočet.

Legislativní ukotvení RIS ZED: § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech).

Informace pro poskytovatele dotací

RIS ZED zajišťuje tyto úkoly:

 1. správa programů a správa akcí,
 2. rozhraní na externí informační systémy (MS2014+, MS2021+, IS VaVaI atd.) včetně rozhraní na Integrovaný informační systém státní pokladny,
 3. volitelně příprava konceptu rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změn.

Data o akcích jsou do RIS ZED vkládána prostřednictvím:

 1. Jednotného dotačního portálu,
 2. obecného rozhraní,
 3. ručního zadání do klienta RIS ZED.

RIS ZED zajišťuje předávání dat do centrální evidence dotací – IS ReD ve čtvrtletním intervalu, obdobně jako IS EDS. Poskytovatelé dotací již nemusejí informace o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu do IS ReD předávat. 

V souvislosti se zavedením RIS ZED došlo rovněž k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí publikuje data o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu na portálu IS Monitor.

Podpora provozu RIS ZED – Service Desk (hlášení chyb nebo problémů, žádosti o podporu, žádosti o vytvoření uživatele, žádosti o registraci Pověřené osoby atd.): Podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Kontakt pro informace k RIS ZED mimo oblast provozní podpory: kc.zed@mfcr.cz

Technické informace k RIS ZED: Technické informace - ZED
 

datum dokument popis
Metodické informace
11.11.2021 Novela rozpočtových pravidel v části programové financování (.PDF, 678 kB) Základní informace k zákonu č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v části programové financování.
17.12.2021 Šablona pro založení programu RIS ZED (.XLSX, 12 kB) Šablona pro založení a změnu programu v RIS ZED. 
7.7.2022 Šablona pro založení uživatele RIS ZED (.XLSX, 12 kB) Šablona pro založení a změnu údajů uživatele RIS ZED. Byly doplněny role pro rozpis závazných parametrů SR v Rozpočtovém informačním systému programového financování.
7.12.2021 Informace ke ZED (.PDF, 448 kB)  Informace ke Zjednodušené evidenci dotací.
15.12.2021 Informace k ZED pro Garanty RIS ZED a Pověřené osoby RIS ZED (.PDF, 481 kB)  Instrukce Garantům RIS ZED a Pověřeným osobám RIS ZED pro zakládání uživatelů, programů a agregačních akcí ZED.
15.12.2021 Informace k ZED pro Garanty IT RIS ZED (.PDF, 234 kB)  Informace o RIS ZED pro Garanty RIS ZED IT.
10.6.2022 Prezentace ze seminářů RIS-ZED květen - červen 2022 (.PDF, 2224 kB) Prezentace ze seminářů „Zjednodušená evidence dotací RIS ZED“, které se konaly na přelomu května a června 2022. Materiál obsahuje informace o legislativních východiscích RIS ZED, jeho funkcích, organizačních a komunikačních podmínkách, konvenci akcí a programů RIS ZED, postupech instalace, možnostech přístupu přes automatizované rozhraní a testování v IS. Další části tvoří informace související s provozem RIS  ZED v tomto roce a s přípravou rozpočtu na rok 2023.
1.7.2022 Prezentace ze školení „Základní funkcionality a práce v systému RIS ZED“ (.PDF, 2247 kB) Prezentace ze školení Zjednodušená evidence dotací RIS ZED červen 2022. Materiál obsahuje pokyny pro instalaci RIS ZED, návody pro přihlášení do systému a práci v něm, včetně vkládání stejnopisů rozhodnutí o poskytnutí dotace a detailních informací o číselnících RIS ZED. Dále jsou v něm uvedeny praktické ukázky používání a ovládání aplikace.
14.7.2022 Prezentace ze školení „Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu" (.PDF, 4676 kB) Prezentace ze školení „Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu“ konaných v červenci 2022. Materiál obsahuje návody a postupy pro přípravu rozpočtu a střednědobého výhledu v RIS ZED. Jeho součástí je návod pro přihlášení do aplikace, postup založení agregační akce, ovládání záložek RIS ZED při přípravě rozpočtu a pokyny pro export rozpisu rozpočtu.
15.3.2023 Příručka uživatele RIS ZED (.PDF, 8133 kB) Rozpočtový informační systém zjednodušené evidence dotací - Uživatelská dokumentace

 

datum dokument popis
Technické informace
9.11.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.2 (.ZIP, 2693 kB) 

Technický manuál pro RIS ZED

Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.2, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.2.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny následující změny:

- Rozšíření povolených znaků v textových polích,
- Odpovídající aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd,
- Aktualizace popisu vybraných polí. 

MF dále informuje, že nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.2 jsou publikovány na produkčním prostředí RIS ZED.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz 

16.9.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.1 (.ZIP, 2652 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.1, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.1.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny změny související s opravou drobných chyb zjištěných ve verzi 4.0:

- Opravu popisu elementu Oduvodneni,
- Aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd kvůli chybě v definici typu pro element UzemiKod,
- Aktualizace požadavků a odpovědí u příkladů 9 a 10 kvůli chybě ve struktuře odpovědi.

MF dále informuje, že publikace nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.1 bude provedena na produkčním prostředí RIS ZED v termínu 22. 9. 2022 ve večerních hodinách v rámci mimořádné odstávky IISSP.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz 

25.7.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.0 (.ZIP, 3201 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Aktualizovaný soubor Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.0, obsahuje novou formu textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve variantě s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi, a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

MF dále informuje, že publikaci nové verze webových služeb předpokládá v následujících termínech:

- 8. – 11. 8. 2022 pro Testování třetích stran RIS ZED,
- 29. 8. – 4. 9. 2022 na produkčním prostředí RIS ZED.

Konkrétní datum publikace bude potvrzeno v další komunikaci a zveřejněním na webových stránkách Zjednodušené evidence dotací.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz   

1.2.2022 Konfigurační předpis RIS ZED (.PDF, 654 kB) Konfigurační předpis
22.7.2022 Číselník právních forem RIS ZED (.XLSX, 14 kB) Číselník právních forem

 

Doporučované

Nejčtenější