CZ EN

Základní informace

Výbor pro rozpočtové prognózy byl zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Náplní činnosti Výboru je posuzování objektivity prognóz, které jsou používány v rozpočtovém procesu veřejných institucí.

Sestavováním makroekonomických a fiskálních prognóz pro účely příprav návrhů státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů je dle platného znění zákona č. 2/1969 Sb. pověřeno Ministerstvo financí. Výbor pro rozpočtové prognózy pak tyto prognózy hodnotí z hlediska pravděpodobnosti jejich naplnění – tedy, zda je prognóza optimistická, realistická či spíše obezřetnostní. Neobjektivní a nereálné prognózy by totiž mohly výrazným způsobem zkreslit fiskální plánování, omezit účinnost fiskálních pravidel, a tím narušit rozpočtovou kázeň. 

Významnost objektivity a nezkresleného odhadu budoucího vývoje pro rozpočtové plánování se promítá i v požadavcích na kvalifikaci členů Výboru pro rozpočtové prognózy. Kromě obvyklých kritérií (blíže Statut Výboru (.PDF, 143 kB) ) může funkci vykonávat jen taková fyzická osoba, která, vzdělaná v relevantním vysokoškolském studijním programu, je zástupcem nezávislé instituce, kde dlouhodobě a pravidelně zpracovává veřejně publikované makroekonomické anebo fiskální prognózy. Členy navrhuje Národní rozpočtová rada a schvaluje vláda České republiky. Požadavky zajišťují, že členy Výboru jsou erudovaní odborníci s praktickými zkušenostmi v oblasti prognóz a s dostatečným institucionálním zázemím. Periodické zveřejňování prognóz pak zvyšuje kredibilitu a nestrannost stanoviska Výboru.

V současné době jsou na dobu tří let s účinností od 1. května 2021 členy Výboru (usnesení vlády ČR ze dne 26. dubna 2021 č. 405 (.PDF, 198 kB):

 • RNDr. Pavel Sobíšek
  předseda Výboru,
  hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
  Vystudoval obor Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal titul RNDr. Ekonomické vzdělání si doplňoval postgraduálními kurzy v Curychu, Ženevě a Londýně. Ekonomicky zaměřenou profesní kariéru zahájil v roce 1991 v Živnostenské bance, od roku 1995 působil tamtéž na pozici hlavního analytika. Od roku 1998 pracuje jako hlavní ekonom postupně v bankách Bank Austria Creditanstalt, HVB Bank a UniCredit Bank s odpovědností za analýzy ekonomiky a finančních trhů v České republice a na Slovensku. Kromě uvedených rolí byl v letech 1993–2002 činný v orgánech Burzy cenných papírů Praha. Je také členem Prognostického panelu České bankovní asociace. V roce 2018 byl jmenován vládou ČR předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé.
  PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
  místopředseda Výboru,
  hlavní ekonom České bankovní asociace
  Studium ekonomie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy ukončil v roce 2008, kde také posléze získal titul Ph.D. V roce 2008 nastoupil do České národní banky a působil zde na různých odborných pozicích v odboru finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. V roce 2014 se stal hlavním ekonomem ING Bank pro ČR, kde se zabýval makroekonomickými analýzami a prognózami pro českou ekonomiku, vývojem na finančních trzích a výhledy na měnovou a fiskální politiku. V roce 2018 byl jmenován vládou ČR členem Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé. Ve Výboru zastává od roku 2018 pozici místopředsedy. V roce 2021 se stal hlavním ekonomem České bankovní asociace, zastřešuje odborné ekonomické analýzy a tvorbu pravidelné makroekonomické predikce.
  Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
  člen Výboru,
  ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR
  Vystudoval ekonomii a hospodářskou politiku na Vysoké školy ekonomické v Praze, kde následně absolvoval i postgraduál se zaměřením na praxi finančního řízení. Na České zemědělské univerzitě v Praze vystudoval makroekonomii, kde se odborně zaměřil na oblast měnové politiky. Do Svazu průmyslu a dopravy ČR nastoupil v roce 2011 jako hlavní analytik, ekonom a expert v oblasti financí, daní či investic do Sekce hospodářské politiky, kterou od ledna roku 2016 vede jako ředitel. Na Svazu se věnuje i otázkám ekonomických výhledů či vhodnosti nastavení státního rozpočtu z pohledu podnikatelského sektoru. Je členem řady expertních týmů a zastupuje zaměstnavatele v řadě výborů u nás či například v rámci Business Europe. Působil v oblasti ekonomie, financí a investic jako pedagog či konzultant. Dříve pracoval například jako specialista ve strategii nebo hlavní finanční analytik ve společnosti České dráhy. V roce 2021 byl jmenován vládou ČR členem Výboru pro rozpočtové prognózy.
  Ing. Petr Král
  člen Výboru,
  ředitel sekce měnové, Česká národní banka
  V 90. letech absolvoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké školy ekonomické v Praze. V České národní bance pracuje od roku 1999, od roku 2007 do listopadu 2018 řídil odbor měnové politiky a fiskálních analýz. Od 1. dubna 2015 byl paralelně též náměstkem ředitele sekce měnové. Od prosince 2018 je ředitelem sekce měnové. V letech 2007–2014 byl alternátem viceguvernéra České národní banky v Hospodářském a finančním výboru fungujícím pod Radou ECOFIN v Bruselu. V roce 2018 byl jmenován vládou ČR členem Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé. Od ledna 2019 se Petr Král účastní zasedání Výboru pro měnovou politiku ve Frankfurtu nad Mohanem. Ve své výzkumné, publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje zejména na praktické otázky měnové politiky (strategie, nástroje, komunikace, přijetí eura) a na analytické aspekty politiky fiskální.
  Ing. Martin Kupka, CSc.
  člen Výboru,
  ředitel ekonomického výzkumu a hlavní ekonom ČSOB
  Vystudoval obor ekonomicko-matematické výpočty na Vysoké škole ekonomické v Praze. Postgraduální studium ekonomie absolvoval na Prognostickém ústavu Československá akademie věd v Praze a Graduate Institute of International Studies v Ženevě. Profesní kariéru zahájil v Prognostickém ústavu Československé akademie věd, odkud po roce 1989 odešel přednášet makroekonomii na obnovenou Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. V první polovině 90. let se stal poradcem ministra na Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj, v letech 1994–1995 působil jako makroekonomický analytik pro středoevropský region v Nomura Research Institute ve Vídni. Od roku 1995 do začátku roku 2002 pracoval Martin Kupka jako vedoucí ekonomického výzkumu ve skupině Patria Finance, s výjimkou období 1999–2001, kdy řídil strategii a výzkum v pražské Raiffeisenbank. Svoji funkci v ČSOB zastává od roku 2002. V roce 2018 byl jmenován vládou ČR členem Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé.
  doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
  člen Výboru,
  vedoucí katedry manažerské ekonomie, Vysoké školy ekonomické v Praze a odborný ekonomický poradce ČMKOS
  Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor podnikání. Poté absolvoval doktorské studium ekonomické teorie na Národohospodářské fakultě, Vysoké školy ekonomické v Praze. Docenturu získal v ekonomii na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v současnosti působí na pozici vedoucího katedry manažerské ekonomie (dříve katedry mikroekonomie). Dlouhodobě spolupracuje s Českomoravskou konfederací odborových svazů jako odborný poradce, kde se věnuje makroekonomickému vývoji, zejména se zaměřením na vývoj inflace a minimální mzdu. V minulosti působil jako ekonomický poradce předsedy vlády. Zároveň je od roku 2016 členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, kde má na starosti zejména studijní programy spadající do oblasti vzdělávání Ekonomické obory. V roce 2018 byl jmenován vládou ČR členem Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé.
  Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA
  člen Výboru,
  hlavní ekonom Komerční banky
  Je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku). V roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA). Od prosince 2010 je hlavním ekonomem Komerční banky. Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky, kde má na starosti tým ekonomických analytiků zaměřujících se na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a analýzu jednotlivých segmentů finančního trhu (devizový trh, peněžní trh, trh úrokových sazeb a dluhopisů, akciový trh). Problematikou makroekonomické analýzy a finančními trhy se v Komerční bance zabývá od svého nástupu v roce 1998. Od roku 2013 rovněž působí jako odborný asistent na Katedře měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na makroekonomickou analýzu a devizové trhy. V roce 2018 byl jmenován vládou ČR členem Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé.
  Ing. Radomír Jáč
  člen Výboru,
  hlavní ekonom ve společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
  Je absolventem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní specializace: Hospodářská a sociální politika, vedlejší specializace: Peněžní ekonomie a bankovnictví). Odbornou kvalifikaci si dále rozšiřoval na studijním pobytu v Dánsku a v kurzech zaměřených na dluhopisové trhy. Více než 25 let působí na pozici makroekonomického analytika (hlavního ekonoma) v předních investičních bankách a asset management společnostech operujících ve středoevropském regionu (mj. Commerzbank Capital Markets Eastern Europe či PPF Asset Management). Zabývá se analýzami a prognózami vývoje ekonomiky, hospodářské politiky a vybraných segmentů finančních trhů zejména v České republice, Maďarsku a Polsku. Od roku 2016 zastává pozici hlavního ekonoma ve společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Do funkce člena výboru byl jmenován vládou dne 8.2.2023 usnesením č. 108/23 s účinností od 1.4.2023 na dobu tří let.
  Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.
  člen Výboru,
  ekonom České spořitelny
  Ekonom se zaměřením na českou ekonomiku, měnovou a fiskální politiku a bankovní sektor. V současnosti je členem analytického týmu České spořitelny. Působí také ve vedení České společnosti ekonomické. Je autorem popularizační knížky „Ekonomické jednohubky“, ZŠ učebnice finanční gramotnosti a VŠ učebnice behaviorální ekonomie. V letech 2000-2016 pracoval v České národní bance, převážně jako poradce bankovní rady. Přednášel na půdě IMF, OECD a dalších zahraničních institucí. Realizoval také přes 50 seminářů finanční a ekonomické gramotnosti pro učitele po celé ČR. Své názory týkající se především aktuální české hospodářské politiky publikuje často v médiích. Doktorát z ekonomické teorie získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Do funkce člena výboru byl jmenován vládou dne 8.2.2023 usnesením č. 108/23 s účinností od 1.4.2023 na dobu tří let.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.