CZ EN

Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí

Za účelem sjednocení postupu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „místní příspěvkové organizace“) vydává Ministerstvo financí stanovisko k problematice mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. ve vazbě na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb. Stanovisko je aplikovatelné s účinností od 1. 1. 2022, případný odlišný postup příspěvkových organizací v roce 2021 tímto není dotčen.

Podle § 2 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, přísluší zaměstnanci při splnění zákonných podmínek mimořádný příspěvek. Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč (§ 3 zákona). Příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období (§ 4 zákona).

Svým charakterem je uvedený příspěvek mimořádným specifickým plněním při nařízené karanténě, který není náhradou platu, jenom se s platem vyplácí. 

Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích 2 % ročního objemu zúčtovaných nákladů na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 

Vzhledem k tomu, že mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě není považován za náhradu platu, nezahrnuje se do ročního objemu nákladů na platy, z něhož je tvořen základní příděl do FKSP. Určení charakteru mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě bylo projednáno s Ministerstvem práce a sociálních věcí, který je gestorem zákona č. 121/2021/Sb. 

Dotaz k vykázání mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě v účetnictví a v rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí, Otázky - účetní metody a postupy | Otázky a odpovědi - účetnictví státu; konkrétně se jedná o otázku a odpověď č. 1/2021 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář