CZ EN

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Základní informace

Rozvojová banka Rady Evropy (Council of Europe Development Bank, dále „CEB“), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956. Je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením se sídlem v Paříži. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních prostředcích. V současné době má CEB 43 členů, jako poslední se zatím členem CEB dne 15. června 2023 stala Ukrajina.

CEB přispívá na rozvoj sociálních investičních programů podle svých kritérií a poskytuje tak půjčky svým členským zemím nebo finančním institucím schváleným vládami těchto zemí.

Prioritním cílem CEB je napomáhat řešit sociální problémy v členských zemích, především v oblasti pomoci uprchlíkům, přistěhovalcům a obětem přírodních nebo ekologických katastrof. CEB poskytuje úvěry zejména na projekty na vytváření a ochranu pracovních míst v malých a středních podnicích, na výstavbu sociálních bytů, na sociální infrastrukturu, na projekty na ochranu životního prostředí, na podporu vzdělávání a zdraví, modernizaci zemědělství, zlepšení kvality životního prostředí ve znevýhodněných městských oblastech a ochranu kulturního dědictví (včetně restaurování historických památek).

Česká republika je členem CEB od 12. února 1999 (usnesení vlády ze dne 18. listopadu 1998 č. 757).

Dne 29. února 2024 nabylo účinnosti sedmé navýšení upsaného kapitálu CEB. Podíl ČR na upsaném kapitálu CEB činí ke dni 29. února 2024 0,896 % (76 432 000 EUR) z celkové současné hodnoty upsaného kapitálu CEB (8 531 403 000 EUR). Upisovací období pro navýšení kapitálu končí 30. června 2024. Do té doby se může celková hodnota upsaného kapitálu CEB měnit v návaznosti na úpis kapitálu dalšími členskými státy. 

Struktura Rozvojové banky Rady Evropy

Organizace, správa a dohled nad bankou jsou rozděleny mezi Řídící radu, Správní radu, guvernéra a Výbor pro audit.

Řídící rada (Governing Board) se skládá z předsedy a z jednoho zástupce za každý členský stát. Řídící rada rozhoduje o orientaci aktivit CEB, stanovuje podmínky členství v CEB pro ostatní státy, rozhoduje o navýšení kapitálu, schvaluje výroční zprávy, účty a celkovou rozvahu CEB. Řídící rada si sama volí svého předsedu a předsedu Správní rady CEB, dále jmenuje guvernéra CEB a členy Výboru pro audit.

Zástupcem ČR je velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy JUDr. Petr Válek, LL.M., Ph.D.

Správní rada (Administrative Council) se skládá z předsedy a jednoho zástupce za každý členský stát. Správní rada CEB vykonává pravomoci, které na ní byly delegovány Řídící radou, zakládá a dohlíží na provádění politik CEB, schvaluje investiční projekty předkládané vládami členských států a hlasuje o provozním rozpočtu CEB. Předseda Správní rady CEB je volen Řídící radou CEB.

Zástupcem ČR je ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku na Ministerstvu financí Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Guvernér  (Governor) je právním zástupcem CEB. Provádí finanční politiku CEB v souladu se směrnicemi Správní rady CEB, zastupuje CEB ve všech jejích transakcích. Přezkoumává technické a finanční aspekty požadavků na financování předložených CEB a informuje o nich Správní radu CEB. Guvernér je jmenován na období pěti let, které lze jednou obnovit. V současnosti post guvernéra zastává pan Carlo Monticelli.

Guvernér může jmenovat jednoho nebo více viceguvernérů, jejichž funkční období je pětileté. Guvernér dále jmenuje z viceguvernérů jednoho svého zástupce, který jej nahradí v nepřítomnosti nebo neschopnosti. V současné chvíli jsou ustanoveny pozice tří viceguvernérů, jedná se o viceguvernéra pro cílové země, viceguvernéra pro finanční strategii a viceguvernéra pro strategii sociálního rozvoje.

Viceguvernérem pro cílové země byl dne 29. března 2019 zvolen český zástupce Mgr. Tomáš Boček. Jednalo se o historicky prvního zástupce České republiky v takto významné řídící funkci CEB. První zkrácený mandát mu skončil dne 15. srpna 2021. Pan Boček však znovu kandidoval a do funkce byl zvolen dne 16. dubna 2021 na plné funkční období od 16. srpna 2021 do 15. srpna 2026. Na postu viceguvernéra pro finanční strategii působí paní Sandrine Gaudin a na postu viceguvernéra pro strategii sociálního rozvoje pan Johannes M.Böhmer.

Výbor pro audit (Auditing Board) je složen ze tří zástupců členských států CEB dle platného rotačního schématu. Funkční období řádného člena je 3 roky. Členský stát CEB navrhne tři kandidáty s požadovanými zkušenostmi v oblasti auditu, účetnictví, kontroly a řízení rizik. Navržené kandidáty nejprve schvaluje Správní rada CEB z hlediska souladu jejich kvalifikace se stanovenými požadavky a následně učiní Řídící radě CEB oficiální návrh na jmenování řádného člena, jeho náhradníka a druhého náhradníka. Řídící rada CEB na základě návrhu Správní rady CEB z kandidátů oficiálně jmenuje řádného člena, jeho náhradníka a druhého náhradníka.

Od roku 2022 je řádným členem za ČR ve Výboru pro audit ředitelka odboru Centrální harmonizační jednotka na Ministerstvu financí Ing. Barbora Janíčková. Její funkční období skončí dnem, kdy Řídící rada schválí výroční zprávu a účetní závěrku banky za rok 2024 (očekává se na jaře 2025). Její zástupkyní je vedoucí oddělení Správa a vypořádání finančních operací na Ministerstvu financí Ing. Jana Mrázová a druhým zástupcem je zástupce vedoucího oddělení Strategie řízení portfolií a dluhová statistika na Ministerstvu financí Ing. Michal Švadleňák.

Úvěry Rozvojové banky Rady Evropy v České republice

Od zahájení členství ČR v CEB v roce 1999 do současnosti schválila CEB částku cca 2,18 mld. EUR, tj. cca 55 mld. CZK (při kurzu 23,350 CZK/EUR), ke kofinancování projektů v ČR. Činnost CEB je na území ČR realizována především prostřednictvím úvěrových linek přes banky a leasingové společnosti (např. Národní rozvojová banka, a.s. (dříve ČMZRB, a.s.), Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká spořitelna, a.s. atd.). Úvěry jsou zaměřeny zejména na podporu malých a středních podniků a projektů municipalit v oblasti rozvoje a obnovy měst a venkova a v oblasti životního prostředí.

Úvěry na plnění funkcí státu

Doposud byly uzavřeny 2 přímé smlouvy o úvěru pro stát. Úvěry na plnění funkcí státu byly celkem uzavřeny ve výši 500 mil. EUR. V současné době dosahuje celková výše přijatých peněžních prostředků 300 mil. EUR. Smlouvy o úvěru za ČR podepisuje ministr financí.

Projekt Základní informace
COVID-19 Public Sector Financing Facility datum podpisu smlouvy o úvěru: 19. června 2020
(Registr smluv) výše úvěru: 300 mil. EUR 
  přijato: 300 mil. EUR
  splaceno: 0 EUR
  celkové odhadované náklady projektu: 350 mil. EUR
  cíl projektu: pomoc ČR v jejím úsilí zmírnit šíření a následky způsobené COVID-19 a zajištění potřebného zdravotnického materiálu a vybavení
Aid to displaced persons fleeing the conflict in Ukraine datum podpisu smlouvy o úvěru: 1. prosince 2022
(Registr smluv) výše úvěru: 200 mil. EUR 
  přijato: 0 EUR
  splaceno: 0 EUR
  celkové odhadované náklady projektu: 250 mil. EUR
  cíl projektu: pomoc ČR v jejím úsilí poskytnout efektivní humanitární pomoc ukrajinskému obyvatelstvu; úvěrové prostředky mohou být využity ke spolufinancování výdajů státního rozpočtu vynaložených na humanitární dávky, solidární příspěvky pro české domácnosti a finanční příspěvky pro územně samosprávné celky na zajištění ubytování pro uprchlíky.  

Aktualizováno ke dni: 29. 2. 2024

Úvěry krajům a municipalitám

CEB jedná přímo s jednotlivými kraji a municipalitami. Doposud na této úrovni nebyl přijat žádný úvěr.

Úvěry soukromému sektoru

CEB schválila projekty subjektům soukromého sektoru ve výši 1 679 mil. EUR, tj. cca 42 mld. CZK (při kurzu 23,350 CZK/EUR).

Detailní informace ke všem operacím CEB v ČR:

Hlavní dokumenty

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2001 Sb.m.s.
ze dne 6. března 1959 byl ve Štrasburku přijat Třetí protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy

Postupy pro poskytování úvěrů financování projektů
(Policy for loan and project financing)

Základní právní texty 
(Basic Legal Texts)

Výroční zprávy CEB a další publikace
(Reports of the Governor and other publications)

 

Případné dotazy týkající se CEB prosím směrujte na e-mailovou adresu CEB@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.