CZ EN

12. července 2005 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 12. července 2005 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena 1.místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou.

Jednání Rady ECOFIN dne 12. července 2005 mělo následující program:

 • Body schválené bez rozpravy
 • Pracovní program britského předsednictví
 • Financování rozvojové pomoci
 • Hospodářská obnova Západního břehu Jordánu a pásma Gazy – možná podpora EU
 • Rozpočet ES : Integrovaný rámec vnitřní kontroly
 • Pakt stability a růstu
  • Portugalsko – Stanovisko Rady k aktualizaci Stabilizačního programu
  • Itálie – procedura při nadměrném deficitu - Rozhodnutí Rady podle čl. 104(6) a Doporučení Rady podle čl. 104(7) Smlouvy

Po skončení jednání Rady ECOFIN následoval Dialog ministrů s přistupujícími a kandidátskými zeměmi.

K jednotlivým bodům:

Ad 1. Body schválené bez rozpravy
 
V rámci zasedání Rady ECOFIN dne 12.7.2005 byly mj. formálně schváleny Integrované směry pro růst a zaměstnanost pro období 2005 – 2008 v obou svých částech, tj BEPGs a EGs, Rozhodnutí o druhém příspěvku do Evropského rozvojového fondu za rok 2005, Nařízení o kontrole hotovostí na hranicích EU (při vstupu/výstupu) a Rozhodnutí o posílení ochrany eura proti padělání.

Úplný seznam tzv. položek „A“ odsouhlasených bez rozpravy je přiložen.

Ad 2. Pracovní program britského předsednictví

Velká Británie (dále jen VB) převzala od Lucemburska od 1.července 2005 na období 2.poloviny t.r. předsednictví EU. V rámci předsednictví v Radě ECOFIN VB definovala hlavní ekonomické priority, na které se chce během svého předsednictví zaměřit, a tyto priority prezentovala na zasedání Rady ECOFIN dne 12.července 2005 v Bruselu.

VB zde při představování programu svého předsednictví položila důraz na nutnost čelit výzvám globalizace. Proto do svého programu – do části týkající se Rady ECOFIN – mezi cíle zahrnula důslednou implementaci Akčního plánu pro finanční služby, výrazný pokrok v regulatorní reformě a vstřícný přístup ke zbytku světa. Všechny tyto otázky budou tématem zářijového neformálního zasedání Rady ECOFIN.  Další součástí britské vize je moderní sociální dimenze. Strategické otázky by měly být osloveny v Národních lisabonských programech. VB se rovněž hodlá výrazně věnovat dosud nevyřešené agendě, tj. Finanční perspektivě 2007-2013 a systému DPH. Novým, nicméně klíčovým tématem britského předsednictví je terorismus, konkrétně důsledná implementace loňského Akčního plánu, zejména pak pokrok v boji proti financování terorismu.

Následně v rámci tohoto bodu jednání všechny vystupující členské státy podpořily program předsednictví, jmenovitě pak boj proti terorismu. V tomto směru Itálie upozornila na nutnost věnovat pozornost nejen finančním, ale i nefinančním aktivům teroristů (jejich financování dnes údajně nejčastěji probíhá přes malé obchody, kavárny apod.) Řada zemí (Nizozemí, Maďarsko, Řecko, Polsko, ČR, Slovensko, Rakousko) označila za prioritu Finanční perspektivu 2007-2013. Belgie a ČR požadovaly dotažení jednání o DPH.

Ad 3. Financování rozvojové pomoci

Otázka financování rozvojové pomoci je projednávána na úrovni Komise, Hospodářského a finančního výboru (EFC) a Rady ECOFIN v souvislosti s přípravou EU na Summit OSN v září 2005, na kterém bude hodnocen pokrok v dosahování Miléniových rozvojových cílů (MDGs) a potenciál vyspělých dárců splnit cíl OSN na dosažení úrovně 0,7% ODA/GNI do roku 2015. Cílem diskuse je připravit do zářijového Summitu OSN širší strategii EU pro financování rozvojové pomoci.

V rámci EFC a Rady ECOFIN je v současnosti diskuse o financování rozvojové pomoci vedena ve 2 směrech: zpoplatnění letenek a multilaterální odpouštění dluhů. Na jednání EFC ve dnech 30.6.-1.7.2005 bylo v otázce příspěvku k letenkám dosaženo dohody ve smyslu zúžení další diskuse na jedinou variantu „dobrovolně na úrovní států a povinně na úrovni cestujícího“, tj.pokud by se státy dobrovolně rozhodly zavést příspěvek k letenkám, jednalo by se o zdanění (nikoliv dobrovolné zpoplatnění) letenek. Nicméně proti takové interpretaci závěrů EFC se na zasedáníCoreperu dne 6.7.2005 postavilo Španělsko, následně podpořené Řeckem, Portugalskem, Maltou a Irskem.

V oblasti odpouštění dluhů přišla Skupina G-8 s návrhem na 100% odpuštění multilaterálních dluhů zemí HIPCs1  vůči mezinárodním finančním institucím (Mezinárodní měnový fond – dále jen MMF, Světová banka - dále jen SB,..).

Na červencovém zasedání Rady ECOFIN byli ministři informováni o dosavadním vývoji jednání a o stavu prací v oblasti financování rozvojové pomoci. Předsednictví uvedlo, že jednání o této problematice pokračují. V současné době se ve Washingtonu v řídících orgánech MMF a SB projednávají podmínky a rozsah odpouštění multilaterálních dluhů. Dále by Evropská komise měla pokračovat v analytických pracích týkajících se otázek spojených se zpoplatněním letenek a v neposlední řadě  Eurostat stále zkoumá zatřídění mezinárodního finančního nástroje IFF.

Stav jednání v oblasti financování rozvojové pomoci dále podrobněji popsal předseda EFC C. Koch-Weser. K problematice mnohostranných dluhů předseda EFC uvedl, že na stole je stále řada otázek: např. které země do procesu oddlužení zahrnout, jak to ovlivní finanční situaci MMF a také nebezpečí morálního hazardu. V oblasti zdanění letenek pak skupina členských států pokračuje v přípravách v rámci obecně přijatelného schématu „dobrovolné zapojení pro státy + povinné pro občany/cestující“. Nicméně potenciálně stále zůstává otevřená i varianta „dobrovolné zapojení pro státy + dobrovolné pro občany/cestující“. Předseda EFC rovněž konstatoval, že pro jakýkoliv pokrok v rámci této možnosti je nadále nezbytná hlubší analýza Komise, věnovaná dosud otevřeným otázkám (příjmy vs. náklady, započitatelnost příjmů do ODA). Pokud se týká nástroje IFF, předseda EFC uvedl, že byla zahájena procedura v rámci výboru CMFB2  a Eurostat by měl vydat své rozhodnutí o zatřídění dne 2.srpna 2005.

Předsedající diskusi k tomuto bodu omezil s odkazem na to, že meritorně by se tématu mělo věnovat zářijové neformální zasedání Rady ECOFIN v Manchesteru a zadal EFC přípravu shrnujícího podkladového materiálu.

Ad 4. Hospodářská obnova Západního břehu a pásma Gazy – možná podpora EU

Britský ministr financí Gordon Brown zaslal dne 4.7.2005 dopis prezidentovi Evropské investiční banky (EIB) P. Maystadtovi týkající se evropského působení v regionu Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. G.Brown v tomto dopise vyzval EIB k předložení návrhů na možnou podporu tohoto území, resp. k předložení možností svého zapojení v tomto regionu na červencovém zasedání Rady ECOFIN.

EIB na jednání ministrů dne 12.7.2005 v reakci na dopis G.Browna vyjádřila svou připravenost podílet se šířeji na projektech v dané oblasti (v současné době se spolupodílí na financování 9 projektů částkou 47 mil. Euro). Za klíčové oblasti považuje EIB malé a střední podniky (půjčky i garance), infrastrukturu (přístav, rozvod plynu, elektřiny, voda a odpadní vody) a dále posílení administrativní kapacity v bankovním sektoru. Komise vyjádřila ochotu podílet se na spolufinancování a otevřít diskusi o případném rozšíření svého mandátu (dosud se v oblasti Středozemního moře může angažovat jen v projektech týkajících se životního prostředí). Tuto iniciativu výslovně podpořila Malta, Nizozemí a Německo, které však zároveň upozornilo na jistá rizika.

Ad 5. Rozpočet ES : Integrovaný rámec vnitřní kontroly

Již 10 let trvá situace, kdy Účetní dvůr (Court of Auditors) není v souvislosti se závěrečným účtem rozpočtu Unie schopen vydat pozitivní Prohlášení o spolehlivosti (DAS). Není tedy ve skutečnosti schopen potvrdit, že operace až po úroveň konečného příjemce (tedy platby členského státu konečnému příjemci) jsou plně v souladu s pravidly. Parlament a Rada vyzvaly Komisi, aby přijala opatření k vyřešení situace.

Evropská komise vypracovala plán integrovaného rámce vnitřní kontroly se záměrem zahájit proces, který by mohl být v listopadu 2005 završen dosažením společného porozumění mezi Komisí, Parlamentem a Radou ohledně zlepšení současného rámce vnitřní kontroly tak, aby Komise mohla poskytnout Účetnímu dvoru přiměřenou záruku legality a řádnosti operací. K tomu účelu Komise hodlá navrhnout plán konkrétních akcí, projednat ho v příslušných výborech a předložit v říjnu 2005 zprávu, která může sloužit jako východisko pro dohodu s členskými státy ohledně integrovaného systému kontroly. Dále má Komise v úmyslu  v této souvislosti prověřit regulatorní rámec pro příští Finanční perspektivu a případně navrhnout jeho úpravy. Souběžně by předsednictví mohlo iniciovat meziinstitucionální trialog tak, aby mohlo být dosaženo příslušné dohody mezi institucemi.

Na zasedání Rady ECOFIN dne 12.7.2005 proběhla podle záměru předsednictví pouze diskuse k proceduře týkající se projednávání záměru Komise připravit kroky k vytvoření integrovaného rámce vnitřní kontroly. Teprve na listopadovém jednání by měla Rada ECOFIN přijmout závěry týkající se již konkrétních opatření. Pro náležité projednání záměrů Komise iniciovalo předsednictví vytvoření panelu expertů ze všech členských států. V nejbližší době rozešle předsednictví výzvu všem členským státům k nominaci členů tohoto panelu, přičemž skupina expertů by se měla poprvé sejít 21./22. září 2005.

Ministři schválili proceduru projednávání záměru Komise, nicméně Španělsko a Nizozemí vyslovily určité pochybnosti ohledně dostatečnosti časového prostoru pro projednání, zejména s ohledem na decentralizované státy, kde procedura nutně musí zahrnovat i regionální orgány.

Ad 6. Pakt stability a růstu

 • Ad 6a. Portugalsko – Stanovisko Rady k aktualizaci Stabilizačního programu

Portugalská vláda předložila svůj Stabilizační program včas na konci r.2004, nicméně vzhledem ke konání parlamentních voleb v 2/2005 Portugalsko požádalo o hodnocení až programu upraveného novou vládou. Stabilizační program schválený novou portugalskou vládou byl předán Komisi ke zhodnocení v červnu 2005.

Stabilizační program Portugalska vychází po nástupu nové vlády z výrazně jiných předpokladů o fiskální politice než jeho programy předchozí: nová vláda ukončila dosud hojně využívaná jednorázová opatření a nehodlá je dále používat. Toto rozhodnutí nové vlády je hlavní příčinou toho, že letošní deficit je očekáván ve výši –6,2% HDP (oproti původně předpokládané výši - 2,2% pro r.2005 a oproti výši reálně dosahované v minulých třech letech - těsně pod referenční hodnotou 3%). Portugalsko zdůvodnilo svůj postup tím, že hodlá problémy řešit a ne je nadále odsouvat. Program počítá s nápravou nadměrného schodku (tj. poklesem pod 3% referenční hranici) až v r.2008.

Na zasedání Rady ECOFIN dne 12.7.2005 byl ministrům předložen ke schválení návrh Názoru Rady k aktualizaci portugalského Stabilizačního programu. Ministři tento návrh projednaný Hospodářským a finančním výborem (EFC) schválili. Přijatý Názor Rady vyzývá Portugalsko k ukončení situace nadměrného schodku tak rychle, jak to jen bude možné. Ke konkrétnímu termínu se vysloví Rada ECOFIN až na svém zasedání v září t.r. v rámci procedury při nadměrném deficitu – Doporučení podle čl. 104(7) Smlouvy.
Zatím k portugalskému nadměrnému schodku proběhla v souladu s článkem 104(4) Smlouvy diskuse na EFC, o které Radu ECOFIN informoval předseda EFC. Z jeho shrnutí vyplynulo, že členské státy chápou velmi obtížnou finanční i hospodářskou situaci Portugalska, nicméně reakcí musí být jak fiskální opatření, tak strukturální reformy. Velký skok v deficitu v důsledku změny fiskální politiky však vyvolává otázky, zda nejde o nátlak ze strany Portugalska na prodloužení doby pro nápravu nadměrného schodku. Zůstávají i určité pochybnosti o zvolené strategii, kdy opatření pro r.2005 jsou zaměřena především na příjmovou stránku rozpočtu a kdy minulá zkušenost svědčí o velkých problémech Portugalska s udržováním výdajů pod kontrolou. Navíc doposud nebyly zcela dojasněny otevřené body, které se týkají statistiky a souvisejí již s letošními březnovými notifikacemi.

 • Ad 6b. Itálie – procedura při nadměrném deficitu - Rozhodnutí Rady podle čl. 104(6) a Doporučení Rady podle čl. 104(7) Smlouvy

Na základě nejnovějších údajů o deficitu veřejných financí Itálie v roce 2004 (předběžně nejméně na úrovni 3,2% HDP, taktéž i v roce 2003) vydala Komise 7.6.2005 Zprávu dle článku 104(3) Smlouvy a zahájila tak vůči Itálii Proceduru při nadměrném deficitu. 17.6.2005 přijal EFC dle článku 104(4) Smlouvy své Stanovisko k této Zprávě Komise.
V rámci EFC byly poté projednány Návrh Komise na Rozhodnutí Rady podle článku 104(6) Smlouvy o existenci nadměrného schodku a Návrh Komise na Doporučení Rady dle článku 104(7) Smlouvy s cílem odstranění nadměrného schodku a následně předloženy Radě ECOFIN ke schválení.

V rámci červencového zasedání Rady ECOFIN však byla ohledně Rozhodnutí a Doporučení přijata pouze politická dohoda s ohledem na to, že nové znění Paktu stability a růstu, z něhož fakticky zejména Doporučení vychází, bude platit až od 27.července 2005. Formálně budou Rozhodnutí a Doporučení přijata na základě písemné procedury, v jejímž rámci se ministři musí vyjádřit ne dříve než 27.7.2005, ale s termínem do poledne 29.7.2005. Z nového Paktu stability vyplynula 6timěsíční lhůta pro podniknutí účinných kroků k nápravě nadměrného schodku (předchozí Pakt stability počítal s 4měsíční lhůtou). Dále nový Pakt stability ovlivnil i poskytnutí maximálně možné dvouleté lhůty pro dosažení cíle, tj. nápravu nadměrného schodku, a to s ohledem na posouzení všech ostatních relevantních faktorů (zejména současné recese s předpokládaným růstem pro letošní rok maximálně 0%, a dále rozsah nutné fiskální adaptace, která musí zároveň nahrazovat i postupně odbourávaná jednorázová opatření).

Itálie poděkovala za kooperativní přístup a za porozumění ostatních členských států pro svoji obtížnou situaci v době, kdy se Itálie rok před volbami nachází uprostřed recese. Nizozemí pochválilo Itálii za její zvládání problému.

Dialog ministrů s přistupujícími a kandidátskými zeměmi

Dne 12. července 2005 se rovněž konalo 7.setkání ministrů financí a hospodářství EU s přistupujícími (Bulharsko, Rumunsko) a kandidátskými (Chorvatsko, Turecko) zeměmi. V rámci pravidelného každoročního Dialogu proběhla krátká diskuse k Předvstupním hospodářským programům těchto 4 zemí. Byl konstatován významný pokrok, kterého uvedené země dosáhly. Dále byly specifikovány hlavní výzvy, před kterými dosud přistupující a kandidátské země stojí a byly přijaty formální Závěry.

V rámci tohoto setkání německý ministr financí poznamenal, že je potřeba zdůraznit, že EU myslí vážně nejen podmínky vstupu a nezbytnost jejich plnění , ale i slib přijetí dané země do EU po splnění veškerých předepsaných podmínek. Polsko a Slovensko poukázaly na své zkušenosti s fiskálními náklady, se kterými je vstup do EU spojen jak v přípravné fázi, tak v první roce po vstupu (přímé náklady spojené se vstupem odhaduje Slovensko pro rok vstupu na –1% HDP).

 


1 HIPC – Highly Indebted Poor Countries (vysoce zadlužené chudé země)
2 CMFB – Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments statistics

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.