CZ EN

15. července 2005 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN)

Dne 15. července 2005 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Česká delegace byla vedena ředitelem odboru Státního rozpočtu Ing. Bohdanem Hejdukem.

Jednání Rady ECOFIN dne 15. července 2005 mělo následující program:

  1. Přijetí prozatímní agendy
  2. Schválení „A“ položek (bodů bez rozpravy)
  3. Příprava dohodovacího řízení Rady a Evropského parlamentu
  4. Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3/2005 (PDAB)
  5. Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 5/2005
  6. Revize finanční perspektivy 2006 týkající se modulace (převodu)
  7. První čtení rozpočtu EU 2006 – sestavení návrhu rozpočtu
  8. Různé

Pozn.: V průběhu jednání Rady ECOFIN proběhlo dohodovací řízení se zástupci Evropského parlamentu.

K jednotlivým bodům:

Ad. 2. Schválení „A“ položek

Byl schválen návrh rozhodnutí týkající se úpravy mezinárodní konvence v souvislosti s přes-hraniční  kontrolou zboží; dále návrh Rady  upravující  nařízení EK týkající  se tarifních kvót  na zemědělské a průmyslové výrobky ES.

Ad. 3. Příprava dohodovacího řízení Rady a Evropského parlamentu

V souladu s Meziinstitucionální dohodou z roku 1999 probíhá před prvním čtením rozpočtu v Radě dohodovací řízení Rady a Evropského parlamentu. Smyslem tohoto kroku je dosažení dohody mezi oběma rozpočtovými autoritami umožňující hladší průběh rozpočtové procedury.

Britské předsednictví zastupoval a celé jednání řídil ekonomický tajemník Ivan Lewis, který pro jednání v rámci dohodovacího řízení s Evropským parlamentem  otevřel k diskusi body 4,  5 (týkající se předběžných návrhů opravného rozpočtu č. 3/05 a č. 5/05), bod 6 (týkající se revize finanční perspektivy 2006) a bod 7 (týkající se návrhu rozpočtu 2006).  V rámci přípravy bodů pro dohodovací řízení  týkajících se návrhů opravných rozpočtů č. 3 a č. 5 pro souhrnný rozpočet na rok 2005 a k revizi finančních výhledů na rok 2006 týkající se modulace nebyly vznášeny připomínky. K bodu 7 týkajícího se návrhu rozpočtu na rok 2006 však byly kritické připomínky ze strany některých členských zemí (viz dále).

Následně se uskutečnilo dohodovací řízení zástupců Rady, Evropské komise (dále EK) a Evropského parlamentu (dále EP). Během dohodovacího řízení si zástupci Rady, EK a EP vyměnili názory na dosud sporné body související se schvalováním předběžných návrhů opravného rozpočtu č. 3/2005, č. 5/2005 a rozpočtu EU na rok 2006 (viz níže).

Ad. 4. Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3/2005 (PDAB 3/05)

Týká se návrhu Komise vyčlenit celkovou sumu 350 mil. € na financování obnovy zemí poškozených Tsunami (Indonésie, Srí Lanka a Maledivy). Celková částka má být rozdělena na 170 mil € financovaných prostřednictvím opravného rozpočtu v roce 2005 a na 180 mil € navrhovaných v rámci Předběžného návrhu rozpočtu 2006.

V  PDAB č. 3/05 počítal návrh Komise s uvolněním 98 mil. € za použití nástroje flexibility. K tomuto návrhu se Rada postavila zamítavě, což vychází z jejího odmítavého postoje k použití nástroje flexibility nad rámec 15 mil. €. Existovaly také úvahy o různé výši použití rezerv.1

Závěr z jednání Rady a dohodovacího řízení: Představitelé EK, EP a Rady se shodli, že nepřekročí hranici pro použití nástroje flexibility navrhovanou Radou a odsouhlasili tak jeho použití v celkové výši 15 mil. €. Zároveň se přistoupilo na návrh EP a došlo k navýšení financování z pohotovostní rezervy z 50 mil. € na 70 mil. €. Na podzim tak zbývá k dořešení 13 mil. € z celkové sumy 170 mil. €.

Ad. 5. Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 5/2005 (PDAB 5/05)

Tento návrh opravného rozpočtu se vedle revize odhadu tradičních vlastních zdrojů, DPH, HNP, financování britského rabatu a přebytku Garančního fondu týká také mobilizace Fondu solidarity EU v souvislosti se škodami způsobenými vichřicí na Slovensku ve výši 5,7 mil. €.

Evropský parlament své konečné schválení PDAB č. 5/05 svázal s dosažením shody v rámci PDAB č. 3/05.

Závěr z jednání Rady a dohodovacího řízení: Všechny tři instituce dospěly k jednoznačné shodě. Navrhovaná suma bude pro Slovensko uvolněna z Fondu solidarity v rámci opravného rozpočtu č. 5/2005.

Ad. 6. Revize finanční perspektivy 2006 týkající se modulace (převodu)

Cílem revize finanční perspektivy pro rok 2006 je umožnit přesun (modulaci)  655 mil € v rámci kapitoly 1 (Zemědělství). Z podkapitoly 1a (Zemědělské výdaje kromě výdajů na rozvoj venkova) má dojít k přesunu do podkapitoly 1b (Rozvoj venkova) s cílem přispět k rozvoji venkova.

Závěr z jednání Rady a dohodovacího řízení: V rámci tohoto bodu panovala shoda již před jednáním ECOFINu. Po dohodovacím řízení se tato shoda všech tří institucí (EK, Rada, EP) jednoznačně potvrdila.

Ad. 7. První čtení rozpočtu EU 2006 – sestavení návrhu rozpočtu

Předběžný návrh rozpočtu 2006 sestavený Komisí počítal s částkou 112,6 mld. € v platbách, která  representuje nárůst o 6 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2005 a odpovídá 1,02 % souhrnu hrubých národních důchodů členských států EU. Navrhovaná částka v závazcích ve výši 121,3 mld. € představuje ve srovnání s rokem 2005 nárůst o 4 % a zároveň ekvivalent 1,09 % hrubého národního důchodu EU.

Předsednictví představilo návrh rozpočtu pro 1. čtení rozpočtu v Radě a jeho následné předložení pro jednání v Evropském parlamentu. V tomto směru došlo ke snížení celkových částek výdajů a to jak závazků tak i  plateb. V případě závazků je snížení oproti upravenému souhrnnému rozpočtu ES na rok 2006 cca 478,43 mil. €, v případě plateb  je snížení o cca 1,2 mld. €. Nicméně i tak se jedná o nárůst výdajů oproti rozpočtu na rok 2005 cca o 3,65 % v závazcích a o 4,82 % v platbách.

Důvodem krácení v návrhu rozpočtu 2006 byly zejména – na základě zkušeností z minulých let – předimenzované částky jednotlivých kapitol.  Dalším aspektem krácení pak bylo dostatečné zabezpečení „pohotovostní rezervy pro neočekávané události“ v jednotlivých hlavách oproti pevně stanoveným limitům finanční perspektivy a zajištění dostatečné kontroly nad růstem plateb.

Pokud se jedná o strukturu úspor (v platbách), tak se koncentruje především v kapitole zemědělství(150 mil. €), v kapitole strukturální operace (150 mil.€), v kapitole vnitřní politiky (516 mil.€), v kapitole administrativy (119,9 mil.€) a v kapitole předvstupní strategie  (cca 127,3 mil. €). V případě závazků se krácení týkalo kapitol zemědělství, vnějších akcí a administrativy.

Diskuse v rámci tohoto bodu byla značně obsáhlá – kriticky se především vyjádřily k úsporám v návrhu rozpočtu Německo, Rakousko a Nizozemí, které považují úspory za nedostatečné (především v kapitole zemědělství a strukturálních operací). Rovněž EK (komisařka pro rozpočet pí.Grybauskaite) měla výhrady, ale  opačného charakteru – nesouhlasila s krácením, a to především v kapitole administrativa, kde poukazovala na to, že nebudou dostatečné prostředky na obsazování nových míst v roce 2006.

V rámci dohodovacího řízení s rozpočtovým výborem Evropského parlamentu zástupci parlamentu  vznášeli kritické připomínky k návrhu rozpočtu Rady, kde britské předsednictví bylo atakováno, že nepokrývá politická prohlášení, které presentovalo na Evropské radě (podpora vědy a výzkumu, podpora lidského kapitálu, cíle millenia  apod.).

Z diskuse také vyplynulo, že zřejmě existují odlišné údaje týkající se obsazování míst v institucích EU a  v této souvislosti i potřebné výdaje na zajištění těchto míst.

Závěr z jednání Rady a dohodovacího řízení:  Návrh rozpočtu ES na rok 2006, zpracovaný Radou, byl odsouhlasen většinou členských zemí, včetně ČR – hlasování se zdrželo Německo, Rakousko a Nizozemí, které považují úspory za nedostatečné. Tento návrh bude postoupen do 1. čtení Evropskému parlamentu. Současně bylo též rozhodnuto, že EK připraví do září 2005 technický podklad k rozporům v číselných údajích vázajících se ke kapitole administrativa.

Návrh rozpočtu bude následně postoupen ke 2. čtení v Radě a EP v listopadu-prosinci 2005. Při tomto 2. čtení se předpokládá mnohem obsáhlejší diskuse k jednotlivým kapitolám.

 


1 Parlament navrhoval zvýšit financování z pohotovostní rezervy z 50 mil € na 70 mil €. V rámci konaného trialogu dne 11. 7. již došlo ke shodě o získání 72 mil. €, které budou realokovány.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.