CZ EN

8. listopadu 2005 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

 

Dne 8. listopadu 2005 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Prouzou.

Jednání Rady ECOFIN dne 8. listopadu 2005 mělo následující program:

 1. Body schválené bez rozpravy
 2. Rozpočet ES: Cesta k integrovanému rámci vnitřní kontroly – návrh závěrů Rady
 3. Better Regulation: Měření  administrativního zatížení - návrh závěrů Rady
 4. Statistika: pokračování jednání v návaznosti na Závěry Rady ECOFIN ze 7. června 2005
 5. Implementace Paktu stability a růstu
  Maďarsko: Rozhodnutí Rady dle článku 104 (8) Smlouvy
 6. a) DPH: „One stop system“ – zpráva o pokroku
  b) Snížené sazby DPH – politická dohoda
 7. Finanční služby: Přeshraniční konsolidace ve finančním sektoru EU   
 8. Finanční důsledky reformy cukerného pořádku

K jednotlivým bodům:

Ad 1. Body schválené bez rozpravy

Body byly schváleny bez diskuse. Úplný seznam tzv. položek „A“ je přiložen v příloze.

Ad 2. Rozpočet ES: Cesta k integrovanému rámci vnitřní kontroly – návrh závěrů Rady

Účetní dvůr nebyl v souvislosti s výdaji z rozpočtu EU za rok 2003 už po desáté v řadě schopen vydat pozitivní Prohlášení o spolehlivosti (DAS) ohledně správnosti plateb z rozpočtu EU. Jako reakci na tuto skutečnost předložila Evropská komise v červnu t.r. Sdělení o plánu integrovaného rámce vnitřní kontroly. Coreper poté předložil na listopadovém ECOFINu ke schválení návrh závěrů k této problematice.

Ministři financí na tomto zasedání Rady ECOFIN schválili předložené závěry Rady s úpravou čl.12 1, který představoval kompromisní návrh.

Ad 3. Better Regulation: Měření  administrativního zatížení - návrh závěrů Rady

V říjnu 2005 uzavřela Komise pilotní fázi testování metodologie měření administrativní zátěže a předložila obecný popis (formou sdělení Komise) a podrobnější rozpracování („staff working paper“) této metodologie. Společná metodologie tvoří základ, který mohou jednotlivé země následně na základě vlastního uvážení rozvinout. Rada ECOFIN se bude měřením zátěže znovu zabývat v prosinci 2005 a stanoví priority pro rok 2006
Evropská komise na listopadovém zasedání ECOFIN ministry informovala o dosavadní práci a o průběhu pilotní fáze. Podle Komise pilotní projekt ukázal, že myšlenka společné metodologie je realizovatelná a může přinést mnohé výhody. Zbývá vyřešit některé technické otázky. Komise dále zdůraznila nutnost, aby se členské státy zavázaly k používání společné metodologie, spolupracovaly s Komisí a poskytovaly jí potřebná data. Závazek přijatý v říjnu se podle Komise ukázal jako nedostatečný, členské státy nedodaly minimální požadované údaje.

Některé členské státy upozornily na náklady regulace, které jsou vyčísleny na 3,5% HDP, přičemž polovinu z této částky tvoří náklady na evropskou administrativu. Dále některé ČS zdůraznily nutnost snížit administrativní překážky pro malé a střední podniky či upozornily, že se v této otázce jedná o sdílenou odpovědnost, protože se netýká jen celkově boje proti nadměrné byrokracii v EU, ale také zátěže na národní úrovni. Zaznělo také, že po snížení zátěže bude EU přitažlivější pro investory i občany. V rámci diskuse bylo rovněž zmíněno, že by se měl klást důraz na jednoduchost metodiky a jejího používání, aby sama o sobě nepředstavovala další zátěž. Metodika by neměla být samoúčelná, ale sloužit jako nástroj pro identifikaci konkrétních problémů.

Na listopadovém zasedání Rady ECOFIN ministři přijali Závěry Rady k metodologii měření administrativní zátěže. Předsednictví dále poděkovalo Komisi za vypracování materiálu a vyjádřilo předpoklad, že rakouské a finské předsednictví bude v iniciativě pokračovat. Evropská Komise začne měřit administrativní zátěž od ledna 2006. V závěru vydala Komise k dané problematice do zápisu prohlášení.

Ad 4. Statistika: pokračování jednání v návaznosti na Závěry Rady ECOFIN ze 7. června 2005

Na konci roku 2004 Komise navrhla strategii směřující k posílení rozpočtových statistik, v březnu tohoto roku bylo schváleno nařízení. Závěry Rady ke stavu informačních požadavků v Hospodářské a měnové unii a některým novým prvkům řízení statistiky v EU byly od června 2005 diskutovány v Hospodářském a finančním výboru (EFC) a jeho Podvýboru pro statistiku. Hlavním přínosem novelizace má být zvýšení transparentnosti a kvality statistiky používané v kontextu Postupu při nadměrném schodku a kodifikace některých již v praxi používaných postupů. Nejcitlivějším prvkem novely je patrně zavedení hloubkových metodologických kontrol, které bude moci provádět EUROSTAT přímo v členských státech v případě vážných pochybností o kvalitě vládní statistiky.

Předsednictví na listopadovém jednání Rady ECOFIN představilo návrh závěrů revidovaný po jednání Eurogroup a zdůraznilo nutnost dosáhnout politické dohody. Bylo uvedeno, že jediným otevřeným bodem závěrů je rozsah působnosti nového poradního orgánu.

Komise přivítala upravený návrh závěrů Rady. Požaduje, aby se nový poradní orgán zabýval dozorem nejen nad Eurostatem, ale také nad národními statistickými úřady, neboť některé národní úřady vyžadují více pozornosti než Eurostat.

EFC informovalo o rozlišném stanovisku členských států a Komise ve věci nového poradního orgánu, přičemž deklarovalo nutnost sledovat nezávislost, integritu a zodpovědnost Eurostatu. V poradním výboru by měly být vedeny diskuse o tom, jak co nejvíce posílit nezávislost Eurostatu. Některé členské státy zdůraznily nutnost dohody o celém statistickém balíčku. Připomněly dále nutnost posílení spolupráce mezi Eurostatem a národními orgány a požadovaly upravit text podle znění schváleném EFC. Ze strany členských států byl vznesen dotaz na postavení zprávy každoročně zpracované poradním orgánem.

Diskuse k tomuto bodu byla předsednictvím přerušena s tím, že daní experti z členských států a Evropské komise uplatňující nějaké výhrady se mají sejít a předložit kompromisní návrh.

V rámci tohoto jednání byl následně předložen upravený text problematického bodu 2 závěrů k poradnímu orgánu. V závěru jednání k této problematice byl schválen upravený návrh závěrů.

Ad 5. Implementace Paktu stability a růstu

Maďarsko: Rozhodnutí Rady dle článku 104 (8) Smlouvy
Procedura při nadměrném deficitu (excessive deficit procedure – EDP) vůči Maďarsku byla zahájena 5.7.2004 a dlouhodobě se vyvíjí pro Maďarsko nepříznivě, neboť v očích Komise i Rady není Maďarsko opakovaně schopno dostát závazkům v rámci EDP uloženým: v lednu 2005 Rada rozhodla, že Maďarsko nepřijalo účinná opatření, v březnu 2005 mu udělila nové Doporučení.

Na zasedání Rady ECOFIN dne 8.11.2005 Komise zopakovala známé skutečnosti související s vývojem situace v Maďarsku (zvýšení deficitu z 3,6 % na 6,1 % HDP, nepřijetí dostatečných nápravných opatření).  Maďarsko v září poopravilo i svůj odhad deficitu pro rok 2006, a to z 2,9 % na 4,7 %. Navíc je plánováno snížení daní, což může dle Komise v důsledku znamenat zvýšení deficitu o jeden procentní bod.

Komise vyzvala Radu ECOFIN, aby přijala rozhodnutí podle čl. 104 odst. 8 Smlouvy, že v Maďarsku nebyla přijata dostatečná nápravná opatření. Toto rozhodnutí bylo přijato ministry jednomyslně bez diskuse.

Maďarsko uvedlo, že přijímá dané rozhodnutí, nicméně se snažilo demonstrovat, že některá nápravná opatření byla v červnu tohoto roku přijata a že situace není zcela tak dramatická, jak se zdá z popisu Komise.  Podle Maďarska je hospodářský růst zachován a směnný kurz je také stabilní, a to i v delším časovém horizontu. Dále maďarský představitel popsal opatření, zejména na výdajové straně (škrty), která by měla přispět k dosažení revidovaného deficitu v roce 2006.

Ad 6a. DPH: „One stop system“ – zpráva o pokroku

Soubor návrhů a opatření týkají se pravidel pro osoby povinné k dani, na které se vztahují některé daňové povinnosti v členském státě, ve kterém nejsou usazeny, byly intenzivně projednávány již za nizozemského předsednictví a dále pak v průběhu britského předsednictví. Britské předsednictví se rozhodlo pro další projednávání navrhovaná opatření rozdělit do několika oblastí a projednávat je zvlášť. První oblast obsahuje samotné změny v pravidlech pro vracení daně, tj. nahrazení stávající Osmé směrnice Rady. Změny v Šesté směrnici britské předsednictví rozdělilo na dvě samostatné části, přičemž jedna část se soustředí na samotný systém jednoho správního místa - One Stop System. Druhá část navrhovaných změn v Šesté směrnici se soustředí na zbývající aspekty, jakými jsou např. změny v pravidlech u zasílání zboží či v limitech pro povinnou registraci.

Na listopadovém zasedání Rady ECOFIN předsednictví zdůraznilo důležitost One stop system pro podniky s nadnárodní činností, pro které tento systém přinese zjednodušení přeshraničních činností a zlepšení konkurenceschopnosti. Předsednictví dále oznámilo, že se bude této otázce nadále intenzivně věnovat. Rakousko potvrdilo, že tato otázka bude prioritou i za jeho předsednictví v 1. polovině roku 2006. Komise vyzvala členské státy, aby plně podporovaly projednávání této otázky, která přispěje k naplnění Lisabonských cílů.

Ad 6b. Snížené sazby DPH – politická dohoda

Naposledy byla tato problematika na programu jednání ECOFIN dne 7.6.2005, kdy se členské státy o žádném z návrhů v balíčku lucemburského předsednictví nedohodly. Britské předsednictví vypracovalo pro další jednání v otázce snížených sazeb DPH nový kompromisní návrh, který jednak rozšiřuje seznam zboží a služeb, u nichž členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu, a to především o služby místního charakteru, a také ruší původně navrhovaný flexibilní mechanismus. Prostřednictvím tohoto flexibilního mechanismu by členské státy byly oprávněny v termínu do 1.1.2006 požádat Komisi o udělení povolení uplatňovat sníženou sazbu na vybrané služby místního charakteru. Nově se navrhuje položky z tohoto mechanismu začlenit přímo do přílohy H. Kompromisní návrh britského předsednictví dále prodlužuje novým členským státům výjimky umožňující uplatňovat sníženou sazbu na základě přístupových smluv, a to do konce roku 2015.

Na jednání Rady ECOFIN dne 8.11.2005 předsednictví vyjádřilo názor, že diskuse v otázce snížených sazeb DPH se ubírá správným směrem, a uvedlo, že tato otázka bude detailněji řešena na prosincovém zasedání Rady ECOFIN. Všechny členské státy byly předsednictvím vyzvány k co největší míře otevřenosti k nalezení potřebného kompromisu, aby v prosinci 2005 mohlo být dosaženo dohody.

Komise podpořila návrh britského předsednictví a zdůraznila, že je nutné přijmout rozhodnutí Rady zajišťující stabilitu a právní jistotu v oblasti sazeb po delší dobu. Co se týče flexibilního mechanismu, Komise podporuje jeho zavedení, nicméně pokud s tímto členské státy nesouhlasí, nepodporuje navrhované rozšíření přílohy H. Komise dále zdůrazňuje nutnost stejného zacházení se všemi ČS. Co se týče místních služeb, není Komise proti návrhu předsednictví, ale dle jejího názoru není dobré aplikovat sníženou sazbu jen na místní služby. Pouze stavební práce a restaurační služby mají ze všech diskutovaných služeb významný dopad na rozpočet. Proto není Komise proti omezení aplikace snížené sazby daně pouze na stavební práce pro stavby určitého stáří. Komise již několikrát deklarovala, že pochybuje o tom, že snížené sazby mají vliv na zaměstnanost, ale v oblasti stavebních prací je přesvědčena o opaku, proto by se zde měl zachovat stávající stav. Nesouhlasí dále s prodloužením projektu aplikace snížených sazeb daně na služby s vysokým podílem práce. Naopak podpořila prodloužení přechodných období pro  nové členské státy do konce roku 2015.

Některé členské státy zdůraznily nutnost nalézt řešení do konce roku 2005, považují za možné řešení pro zachování právní jistoty opakované prodloužení experimentu s přílohou K. Některé vyslovily nesouhlas s rozšířením přílohy H a uvedly, že široká příloha H bude znamenat silný politický tlak na všechny členské státy. Nesouhlasí se stavem, kdy některé členské státy mohou aplikovat přechodná období bez časové omezenosti a některé mají stanovené přesné datum ukončení přechodných období. Je třeba přijmout takové rozhodnutí, které by zajistilo rovné zacházení pro všechny. Některé z nich vidí v prodloužení experimentu s přílohou K zachování právní jistoty, pokud nebude do konce roku dosaženo jiné dohody.

Coreper by měl připravit podklady pro dosažení dohody na prosincovém zasedání Rady ECOFIN. Předsednictví pevně věří, že politické dohody bude dosaženo.

Ad 7. Finanční služby: Přeshraniční konsolidace ve finančním sektoru EU 

K analýze překážek přeshraniční konsolidace ve finančním sektoru vyzvala Rada Komisi na svém neformálním zasedání v září 2004 ve Scheveningenu. Komise vypracovala v roce 2004 analýzu o přeshraniční konsolidaci ve finančním sektoru EU. Podle této analýzy a navazujících fragmentace finančního trhu brání jakékoliv konsolidaci. Neexistuje žádná společnost, která by byla globálního rozměru. Existují tři překážky, které brání využít integrovaný trh (dovoz, organizace podniku, fragmentace bankovního sektoru).

Výbor pro finanční služby by měl stanovit opatření k dalšímu postupu. Tato otázka by se měla znovu diskutovat za rakouského předsednictví.
Některé členské státy vyslovily nesouhlas se závěry Rady. Dle nich je nutné lépe koordinovat práci. Nejdříve by se měly rozhodnout systematické změny a poté by měla být řešena jednotlivá ustanovení. Měla by být zachována rovnováha mezi členskými státy, podle nich není Šestá bankovní směrnice  překážkou pro konsolidaci bankovního sektoru. Trvají  na tom, že v hostitelském státě je sice možné snížit dozor, ale ne ho zcela odstranit. ČS také uvedly, že je nutné zajistit transparentnost a objektivitu dozorčích aktivit. Nelze zpochybňovat právní formu subjektů, každý subjekt by měl mít možnost účastnit se hospodářské soutěže. Dále je nutné vyjasnit schvalovací proces nabývání podniků přes hranice. Dozor nad bankovními institucemi by neměl vést ke zvýhodňování národních podniků a dále by členské státy měly zvážit přístup podniků ze třetích států na EU bankovní trhy a případné reciproční opatření, pokud tento přístup nebude povolen.

Předsednictví navrhlo vzhledem k trvající výhradě Polska, že se dokument schválí jen jako závěry Předsednictví a nikoliv Rady a že během měsíce bude daná otázka projednána s novým polským ministrem financí tak, aby na prosincové Radě ECOFIN byly závěry Rady schváleny již jednomyslně.

Ad 8. Finanční důsledky reformy cukerného pořádku

Z iniciativy Německa se ministři financí na pracovním obědě v rámci říjnového zasedání Rady ECOFIN věnovali otázce reformy cukru a dohodli se zde, že problematika reformy cukru bude zařazena na listopadové jednání ECOFIN.

V rámci zasedání Rady ECOFIN dne 8.11.2005 Německo prezentovalo přesvědčení, že ECOFIN by měl projednávanému návrhu reformy věnovat větší pozornost a poukázalo na dva, pro něj klíčové, aspekty financování reformy cukru - rozpočtovou neutralitu návrhu a financování Akčního plánu pro země ACP (země Afriky, Karibiku a Tichomoří). Německo usiluje o dlouhodobé řešení, které bude rozpočtově neutrální vůči celkovému rozpočtu EU a bude zodpovědně řešit financování nákladů na rozvojovou pomoc zemím ACP. V souvislosti s Akčním plánem pro země ACP je Německo přesvědčeno, že může jít o další finanční prostředky k tíži rozpočtu EU a prosazuje, aby se zemědělský rozpočet alespoň částečně podílel na financování nákladů na rozvojovou pomoc.

Komise potvrdila svůj odhad potřebné výše příspěvku EU na restrukturalizaci odvětví u zemí cukerného protokolu (jako kompenzaci ztrát vzniklých v důsledku reformy) ve výši 40 mil. € v roce 2006. Na rok 2007 počítá s instrumentem v rámci kapitoly 4 a předpokládanou výší 63,5 mil. €.
Na závěr předsednictví uvedlo, že Rada ECOFIN nedisponuje mandátem k přijetí stanoviska k dané problematice. Nicméně předseda Rady ECOFIN bude kontaktovat předsedy Rady pro zemědělství a rozpočet  a sdělí jim obavy některých členských států k tomuto bodu.

Článek 12: „Taking into account the need not to put into question the existing balance between the Commission and the Member States or to compromise responsibility and accountability at the operational level, the Council believes existing operational-level declarations can provide an important means of assurance for the Commission nad ultimately the Court of Auditors and should be useful and cost effective and be taken into account by the Commission and ultimately the Court of Auditors to attain a positive DAS.“

 

 


 

1 Článek 12: „Taking into account the need not to put into question the existing balance between the Commission and the Member States or to compromise responsibility and accountability at the operational level, the Council believes existing operational-level declarations can provide an important means of assurance for the Commission nad ultimately the Court of Auditors and should be useful and cost effective and be taken into account by the Commission and ultimately the Court of Auditors to attain a positive DAS.“

2 „The Council confirms its view that the core issue remains to ensure adequate practices, resources, capabilities to produce high quality statistics at the national and European level with a view to ensuring the independence, integrity and accountability of both national statistical offices and Eurostat. The Council is of the view that a new high-level advisory body would enhance the independence, integrity and accountability of Eurostat and, in the context of the peer review assessment of implementing the European Statistics Code of Practice, of the ESS. The new body should be a small group of persons appointed on the basis of the independence and competence of these persons. It should be chaired by an influential and well regarded person selected by the Council. The new body should draw up an annual report for the Council and the European Parliament on the implementation of the European Statistics Code of Practice as it relates to Eurostat. This report will complement the implementation report on the ESS by the Commission. The Council further notes that the Commission intends to set up a reporting system to monitor adherence to the Code of Practice in the ESS in line with the proportionality principle. The reformed CEIES should be given the task to voice the interests of non-government users and respondents of European Statistics. With regard to its composition it must be in a position to give representation to all stakeholders of European Statistics.“

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.