CZ EN

Zpravodaj MF - 05/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Fiskální výhled ČR - květen 2013

Fiskální výhled ČR - květen 2013

Fiskální výhled je zpracováván s pololetní periodicitou (zpravidla v květnu a v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. Další podrobné údaje o makroekonomickém vývoji je možné nalézt v publikaci Makroekonomická predikce ČR, která je zveřejňována se čtvrtletní periodicitou, zpravidla ve druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí. 

Související informace:

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 - aktualizován ke dni 29. května 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Veřejná diskuze - č. I/2013 - téma JIM: zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob

Veřejná diskuze - č. I/2013 - téma JIM: zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob

 • 28. května - 17. června 2013  

Celý obsah článku

Regulace cen v působnosti krajů a obcí

Regulace cen v působnosti krajů a obcí

Pro potřeby krajů a obcí, které podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, mohou stanovit maximální ceny a které se rozhodly, že této možnosti v souladu s položkou č. 2 části I. oddílu B výměru MF č. 01/2013 využijí pro oblast integrovaných veřejných služeb, je uveden doporučující vzor tohoto nařízení. 

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu mise MMF v ČR (květen 2013)

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu mise MMF v ČR (květen 2013)

Ministerstvo financí zveřejnilo závěrečnou zprávu mise Mezinárodního měnového fondu, která se uskutečnila v České republice v květnu 2013. 

Související informace:

Celý obsah článku

Dozor nad loteriemi

Dozor nad loteriemi

V rámci rozšiřující se elektronizace státní správy přechází Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ode dne 13. května 2013 na nový způsob doručování dokumentů, kdy bude doručována většina dokumentůdo datových schránek. Dokumenty do datových schránek budou doručovány:

 • a) právnickým osobám, 
 • b) podnikajícím fyzickým osobám (advokátům, daňovým správcům a insolvenčním správcům),
 • c) fyzickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku a uvedou ID datové schránky na žádosti

Celý obsah článku

Ministerstvo financí informuje o jmenování členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem ke dni 15. května 2013

Ministerstvo financí informuje o jmenování členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem ke dni 15. května 2013

Na základě § 39 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, byli ministrem financí po dohodě s Českou národní bankou do funkce člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem na šestileté funkční období počínající dnem 16. května 2013 a končící dnem 15. května 2019 opětovně jmenováni paní prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. a pan Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA. 

Související informace:

Celý obsah článku

Informace o stavu ekologických smluv

Informace o stavu ekologických smluv

Tabulka - společnosti s platnou ekologickou smlouvou na odstranění ekologických zátěží - stav ke dni 30.04.2013. 

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2013

Aktualizováno ke dni: 30. dubna 2013 

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2013

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2013

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v reakci na meziroční několikanásobný nárůst počtu žádostí o informace vztahující se k počtům a umístění jednotlivých technických herních zařízení, připravil informativní přehled technických herních zařízení (IVT, LLS, VHP v kasinech, EMR atd.), včetně sázkových her v kasinu za celou Českou republiku k uveřejnění na webových stránkách Ministerstva financí. 

Celý obsah článku

Srovnávací analýza technických řešení sázkových her

Srovnávací analýza technických řešení sázkových her

Ministerstvo financí nechalo na začátku roku 2013 zpracovat ,,Srovnávací analýzu vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi“. 

Celý obsah článku

Meziroční zlepšení salda SR o 28 mld. Kč - nejlepší výsledek od roku 2000

Meziroční zlepšení salda SR o 28 mld. Kč - nejlepší výsledek od roku 2000

Celkové příjmy státního rozpočtu 373,2 mld. Kč, celkové výdaje 389,8 mld. Kč a schodek hospodaření 16,5 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2000.  

Související informace:

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 6/2013

Cenový věstník 6/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek 

Celý obsah článku

Cenový věstník 5/2013

Cenový věstník 5/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 3. 2013]
 • Statutární město Zlín – Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 11

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 5/2013

Finanční zpravodaj číslo 5/2013

 • Pokyn č. MF - 3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů – pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012
 • Rozhodnutí o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události 

Celý obsah článku

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb. a vyhlášky č. 10/2013 Sb.; s účinností od 16. ledna 2013 

 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. ze dne 17. května 2013 Nové

Celý obsah článku

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech byl schválen sněmovnou

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech byl schválen sněmovnou

Ministerstvo financí sděluje, že dne 15. května 2013 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896) a návrh doprovodného změnového zákona (ST 897). Návrhy zákonů ve znění schváleném sněmovnou lze nalézt na jejích internetových stránkách.

Celý obsah článku

Pokyn č. MF 3 - pro Pokutové bloky - od 1. 1. 2013

Pokyn č. MF 3 - pro Pokutové bloky - od 1. 1. 2013

POKYN č. MF - 3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012 - pro Celní úřady, Krajské a obecní úřady. Bude publikován ve Finančním zpravodaji 2013. 

Celý obsah článku

Ministerstvo financí předložilo do PSP ČR návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva - JIM)

Ministerstvo financí předložilo do PSP ČR návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva - JIM)

Ministerstvo financí předložilo dne 24. dubna 2013 Poslanecké sněmovně ČR návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, který byl téhož dne rozeslán poslancům jako sněmovní tisk č. 1004. Hlavními oblastmi změn právní úpravy daňových zákonů jsou přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva a realizace I. fáze jednoho inkasního místa. 

Zdroj: MF - odbor 32 - Daňová legislativa; odd. 3202 - Legislativa nepřímých daní; publikováno 3. května 2013

Celý obsah článku

Úřední věstník EU - publikována další prováděcí nařízení Evropské unie ke směrnici 2011/61/EU

Ministerstvo financí sděluje, že dne 15. května 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována:

 • prováděcí nařízení Komise č. 447/2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice 2011/61/EU, a
 • prováděcí nařízení Komise č. 448/2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice 2011/61/EU.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace. 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace plánu odstávek IISSP pro rok 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o aktualizaci plánu odstávek IISSP v roce 2013.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP - 04-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku

Spuštění specializovaného informačního portálu MONITOR

Ministerstvo financí dne 30. dubna 2013 spustilo základní verzi specializovaného informačního portálu MONITOR. Portál slouží pro zveřejňování dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro odbornou i laickou veřejnost.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

 • "Cílem projektu Spořicí státní dluhopisy je nabídnout českým domácnostem stejně výhodnou investiční příležitost, jaké se dostává velkým bankám," Miroslav Kalousek, ministr financí.

Celý obsah článku

Oznámení o výnosu PROTI-INFLAČNÍHO dluhopisu za období 12. 12. 2012 – 12. 6. 2013

Dne 12. 6. 2013 proběhne reinvestice výnosu PROTI-INFLAČNÍHO dluhopisu, 2012 – 2019 (ISIN CZ0001003586) za výnosové období 12.12.2012 - 12.6.2013. Výnos dluhopisu činí 1,40148 % p. s.

Celý obsah článku

Objednávky spořicích dluhopisů skončily předčasně 17. května

MF k 16.5.2013 (12:00) evidovalo objednávky dluhopisů v hodnotě 15,9 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že stanovený cíl emise byl splněn, upisovací období bude předčasně ukončeno.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Spořicí dluhopisy v médiích

 

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční trh

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012

Tým odd. Analýzy finančního trhu zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012, která zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. 

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Úřední věstník EU - publikována další prováděcí nařízení Evropské unie ke směrnici 2011/61/EU

Ministerstvo financí sděluje, že dne 15. května 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována:

 • prováděcí nařízení Komise č. 447/2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice 2011/61/EU, a
 • prováděcí nařízení Komise č. 448/2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice 2011/61/EU.

Celý obsah článku

Emisní kalendáře

Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční arbitr zveřejnil zprávu o své činnosti za rok 2012

Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán určený k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníky a finančními institucemi v oblasti platebního styku včetně elektronických peněz, kolektivního investování a spotřebitelských úvěrů. Ve zprávě o činnosti finančního arbitra se dozvíte nejen mnoho odborných a statistických informací, ale najdete tu i popis vybraných případů, které finanční arbitr v uplynulém období řešil.  

Související informace:

Celý obsah článku

Daně a cla

Informace k placení daně z nemovitostí - úrok z prodlení (GFŘ)

Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Daň z nemovitostí na rok 2013 (nebo první splátku, je-li daň vyšší než 5000 Kč) lze tedy uhradit finančnímu úřadu bez povinnosti hradit úrok z prodlení až do čtvrtka 6. června 2013 včetně. Za den platby se považuje u platby prováděné prostřednictvím banky nebo pošty, den, kdy byla připsána na účet správce daně, u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala. 

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 30.05.2013

Celý obsah článku

Souhrnná informace GFŘ - placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

Vzhledem k častým dotazům a také chybám plátců (zaměstnavatelů) pojistného na důchodové spoření při placení pojistného a podávání souvisejících povinných tiskopisů sděluje GFŘ následující informaci.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 29.05.2013

Celý obsah článku

Společná akce finanční a celní správy „ERIPIO“ zaměřená proti daňovým únikům

Ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května 2013 proběhla další společná akce finanční a celní správy „ERIPIO“ zaměřená proti daňovým únikům, které vznikají při dovozu pohonných látek (PHL) ze zahraničí do tuzemska. V rámci této akce pracovníci finanční správy zajistili pohonné látky v hodnotě 3,5 milionů korun bez DPH. Prodejem zabavených PHL by došlo k daňovému úniku na DPH v hodnotě 1,2 milionů korun. 

Zdroj: Genrální finanční ředitelství; publikováno 17.05.2013

Celý obsah článku

Ministr financí ocenil 20 nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmů právnických osob (Tisková zpráva GFŘ a MF)

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím dnes již po jedenácté zveřejnilo a ocenilo nejvýznamnější poplatníky daně z příjmů právnických osob za rok 2012. Zástupci ministerstva financí a Finanční správy ČR se s představiteli společností tradičně setkali v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera. 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Celý obsah článku

Finanční správa ČR zveřejní prvního nespolehlivého plátce v Registru plátců DPH

Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně dle ustanovení § 106a odst. 6 zákona o DPH zveřejňuje od 1. ledna 2013 na Daňovém portálu v aplikaci „Registr plátců DPH“ u každého plátce údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. 

Celý obsah článku

Odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí na rok 2013 (GFŘ)

Aktuální dotazy a odpovědi k placení daně z nemovitostí na rok 2013 (připravilo Generální finanční ředitelství - GFŘ)

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 21.05.2013 

Celý obsah článku

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Od 1. 1. 2013 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 502/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), i ke změnám v ustanovení § 55 tohoto zákona - „Pojišťovací činnosti“ (nové znění).

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 16.05.2013

Celý obsah článku

Ministerstvo financí předložilo do PSP ČR návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva - JIM)

Ministerstvo financí předložilo do PSP ČR návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva - JIM)

Ministerstvo financí předložilo dne 24. dubna 2013 Poslanecké sněmovně ČR návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, který byl téhož dne rozeslán poslancům jako sněmovní tisk č. 1004. Hlavními oblastmi změn právní úpravy daňových zákonů jsou přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva a realizace I. fáze jednoho inkasního místa. 

Zdroj: MF - odbor 32 - Daňová legislativa; odd. 3202 - Legislativa nepřímých daní; publikováno 3. května 2013

Celý obsah článku

UPOZORNĚNÍ Finanční správy ČR - poštovní složenka k placení daně z nemovitostí na rok 2013

UPOZORNĚNÍ Finanční správy ČR - poštovní složenka k placení daně z nemovitostí na rok 2013

Někteří majitelé nemovitostí již obdrželi poštovní složenku k placení daně z nemovitostí na rok 2013. Na všech poštovních složenkách, doručených v měsíci dubnu, je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro platbu daně.

Složenky, které budou majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května, již obsahují správné číslo bankovního účtu pro placení daně místně příslušnému finančnímu úřadu. 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 30.4.2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro červen 2013

Daňový kalendář pro červen 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - červen 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - květen 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - květen 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) 

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Co se skrývá za zkratkou CCI?

Co se skrývá za zkratkou CCI?

Závažné hospodářské problémy, které postihly některé země eurozóny, vyvolaly na evropské úrovni řadu iniciativ. Jedním z návrhů je i tzv. nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost (Convergence and Competitiveness Instrument), uváděný často pod zkratkou CCI.  

Zdroj: MF - portál Zavedení eura; 28.05.2013

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. května 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. května 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Irské předsednictví (IE PRES) připravilo pro nadcházející setkání ministrů velmi obsáhlou agendu. Neformální snídaně se mimořádně zúčastní předseda Evropské rady Herman van Rompuy, který bude s ministry debatovat o agendě květnové Evropské Rady, především o tématech spojených s daňovými podvody a úniky. 

Celý obsah článku

Dotace

Pokyn č. 5 NKJ a Příručka pro implementaci (Švýcarsko - česká spolupráce)

Pokyn č. 5 NKJ a Příručka pro implementaci (Švýcarsko - česká spolupráce)

Národní koordinační jednotka publikuje další metodické materiály pro Program Švýcarsko - české spolupráce.

Celý obsah článku

Brožury a informační letáky EHP a Norské fondy

Brožury a informační letáky EHP a Norské fondy

Ministerstvem financí zveřeňuje informační letáky k obecným informacím a konkrétním projektům financovaných z Finančních mechanismů EHP Norsko 2009 - 2014 v České republice.  

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce: Návštěva projektů Charity Ostrava

Program švýcarsko-české spolupráce: Návštěva projektů Charity Ostrava

Dne 12. 4. 2013 navštívili zástupci Velvyslanectví Švýcarské konfederace, zástupci Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci, a to společně se zástupci Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky dva realizované projekty Charity Ostrava. 

Celý obsah článku

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013

K 2. květnu 2013 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celkypodle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě téměř 54 miliard Kč. 

Celý obsah článku

Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů - 2013

Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů - 2013

Cílem Průvodce je poskytnout uživatelům základní představu o činnostech a procesech, ke kterým dochází v rámci realizace PPP projektu.  

Celý obsah článku

Aktualizovaný Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů - 2013

Aktualizovaný Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů - 2013

Na konci roku 2012 Ministerstvo financí aktualizovalo vydaný metodické materiál - Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů. Smyslem této aktualizace byla zejména snaha o zohlednění změn v legislativním prostředí a implementaci zkušeností z PPP projektů v České republice.  

Celý obsah článku

Aktualizovaná Metodika vypracování studie proveditelnosti - PPP - 2013

Aktualizovaná Metodika vypracování studie proveditelnosti - PPP - 2013

Na konci roku 2012 Ministerstvo financí aktualizovalo metodický materiál - Metodiku vypracování studie proveditelnosti. Smyslem této aktualizace byla zejména snaha o zohlednění změn v legislativním prostředí a implementaci zkušeností z PPP projektů v České republice. 

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministerstvo financí spustilo nový portál

Ministerstvo financí spustilo nový portál

Po spuštění modernizovaných portálů Spořicích státních dluhopisů a Státní pokladny představuje Ministerstvo financí v nové podobě i oficiální webový portál. Původní web fungoval bez výrazných změn od roku 2005. Nová podoba je výsledkem dlouhodobého vyhodnocování využití jednotlivých sekcí původního portálu, s cílem usnadnit koncovým uživatelům orientaci ve stále se zvyšujícím množství publikovaného obsahu. 

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2013)

Aktuální témata: česká ekonomika, spořicí státní dluhopisy, finanční ústava, kontola hazardu a další témata.  

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (květen 2013)

Multimédia MF (květen 2013)

Aktuální témata: emise spořicích státních dluhopisů, mise MMF

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

 Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 4/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 4/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata pravidla úpadkového řízení v EU, mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU, zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v cizí měně z hlediska daně z příjmů, novela zákona o pojišťovnictví v souvislostí s implementací směrnice Solventnost II, financování služeb sociální péče v ČR, důchodová reforma (shrnutí dosavadního legislativního vývoje), obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňových systémů zemí EU, mezinárodní spolupráce v oblasti výměny informací pro daňové účely z pozice ČR, Rubikovy smlouvy (nový nástroj pro výběr daně z depozit daňových poplatníků ve Švýcarsku při zachování jejich anonymity) a obchodní korporace v podmínkách NOZ. V angličtině je článek věnovaný přelévání finančního napětí a finanční vazby mezi eurozónou a Českem.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku, a to na téma plánované zrušení škodlivých daňových optimalizací, právo daně dědické v Německu, bezúplatné plnění povinností zaměstnavatele vůči finanční správě a zatížení rakouských domácností náklady na bydlení (výsledky aktuálního šetření).
 • Z anglicky psaného tiskujsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na optimální zdanění příjmu a trh práce, makroekonomickou výkonnost v období vzestupu a propadu cen komodit, odhady fiskální udržitelnosti Finska, vliv centrálních bank, dopad fiskální úsporné politiky a bonusy bankéřů. Ze slovenského tisku byly zařazeny články věnující se důchodovým systémům v Rakousku a zemích Skandinávie, systémům měnových kurzů v zemích Střední Evropy a nakládání slovenské katolické církve s nemovitým majetkem. 

Celý obsah článku

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do programu MPA - školní rok 2013/2014

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do programu MPA - školní rok 2013/2014

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii. Toto postgraduální vzdělání je navrženo přímo pro potřeby stávajících a budoucích vedoucích pracovníků ve veřejné správě. Studium představuje ekvivalent standardu MBA pro oblast veřejné správy a Masarykova univerzita jej nabízí jako jediná univerzita v České republice. 

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.