CZ EN

Zpravodaj MF - 12/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2013

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2013

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 18. prosince 2013

Související informace:

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014

Plánovaná potřeba financování pro rok 2014 činí 398,5 mld. Kč a poklesla tak o 9,0 mld. Kč oproti roku 2013 a o 1,6 mld. Kč oproti roku 2012. V závislosti na míře zapojení rezervy peněžních prostředků v roce 2014 činí plánovaná hrubá výpůjční potřeba 350,1 až 400,1 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy - Účetní výkaznictví státu

Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy - Účetní výkaznictví státu

V návaznosti na usnesení vlády č. 798 ze dne 23. října 2013 k dalšímu zapojení výkonových ukazatelů do rozpočtového procesu Ministerstvo financí v sekci „Účetní výkaznictví státu“ zveřejňuje využití vybraných klíčových analytických ukazatelů v systému sledování a vyhodnocování efektivnosti účetních jednotek.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2013

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2013

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2013.

OBSAH

 1. Finanční vypořádání krajů s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2013
 2. Finanční vypořádání obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2013
 3. Finanční vypořádání hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2013
 4. Finanční vypořádání obcí, občanských sdružení, DSO s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2013, kterým byla poskytnuta dotace Ministerstvem financí přímo bez prostřednictví kraje
 5. Vzory tabulek - pro Finanční vypořádání krajů, obcí, občanských sdružení a dobrovolných svazků obcí za rok 2013

Celý obsah článku

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2012

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2012

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2012 do 30. června 2013.

Celý obsah článku

Metodická příručka k Fiskálnímu výhledu ČR

Metodická příručka k Fiskálnímu výhledu ČR

Metodická příručka k pravidelné pololetní publikaci Fiskální výhled České republiky přibližuje základní principy metodik používaných k zachycení hospodaření veřejných financí v České republice (ČR) a vysvětluje vybrané pojmy z oblasti veřejných financí běžně obsažené v publikacích Fiskální výhled ČR, Konvergenční program ČR či Makroekonomická predikce ČR. Hlavním záměrem příručky je snadná pochopitelnost výkladu. Předkládané informace jsou sestaveny s úmyslem vybrat pouze to podstatné pro pochopení daných pojmů, a to při zachování věcné správnosti. Vzhledem k tomu, že příručka shrnuje informace značného rozsahu, není možné se vyhnout jisté míře zjednodušení. Přesné a detailní informace lze dohledat v příslušných metodických manuálech a dalších souvisejících dokumentech, jejichž základní seznam je uveden na konci publikace.

Celý obsah článku

Metodická pomůcka k výpočtu výše opravné položky k pohledávce

Metodická pomůcka k výpočtu výše opravné položky k pohledávce

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou Metodickou pomůcku k výpočtu výše opravné položky k pohledávce ke dni 13. prosince 2013.

Celý obsah článku

Seminář - Úpravy ekonomických informačních systémů související s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR

Seminář - Úpravy ekonomických informačních systémů související s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR

Ministerstvo financí - Odbor Ekonomické informace publikuje materiály ze semináře ze dne 16. prosince 2013 k tématu - Úpravy ekonomických informačních systémů související s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2013 - 1. - 3. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2013 - 1. - 3. čtvrtletí

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2013 projednal na své 3.schůzi dne 11.prosince 2013 a přijal usnesení č.23.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2013 projednala dne 23.10.2013 a přijala usnesení č. 804.

Celý obsah článku

Statistika státního dluhu za 3. čtvrtletí 2013

Statistika státního dluhu za 3. čtvrtletí 2013

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2013).

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2013

Aktualizováno ke dni: 30. listopadu 2013
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Aktualizovány nejčastější otázky k pokutovým blokům

Aktualizovány nejčastější otázky k pokutovým blokům

Aktualizovány nejčastější otázky k pokutovým blokům - ke dni 12.12.2013.

Celý obsah článku

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 79 miliard

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 79 miliard

Ke konci listopadu dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 965,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 044,8 mld. Kč a schodek hospodaření 79,4 mld. Kč (v listopadu 2012 dosáhl schodek 77,9 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Legislativa MF

Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014

Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, a v souvislosti dosud nepřijaté novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Celý obsah článku

Odložení účinnosti vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Odložení účinnosti vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Odložení účinnosti vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 8/2013

Finanční zpravodaj číslo 8/2013

 • 25. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • 26. Rozhodnutí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 • 27. Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
 • 28. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014

Celý obsah článku

Cenový věstník 15/2013

Cenový věstník 15/2013

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Krajský úřad Kraje Vysočina – přehled o provedených cenových kontrolách

Celý obsah článku

Cenový věstník 14/2013

Cenový věstník 14/2013

 • Vyhláška č. 356/2013 Sb., ze dne 11. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Aktualizace - Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 12.12.2013

Celý obsah článku

Státní pokladna

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 29

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 29

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Celý obsah článku

Metodický pokyn - Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014 (RISRE)

Metodický pokyn - Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014 (RISRE)

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014“ týkající se subjektů ze skupin 5 - 15 (§ 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Prezentace z pracovního setkání na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“

Prezentace z pracovního setkání na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci z pracovního setkání se zástupci rozpočtových kapitol na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“, které se uskutečnilo na MF ve dnech 10. a 12. prosince 2013.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Přílohy č. 1 k Metodice křížových kontrol – PAP verze 1.4.1. ze dne 12. prosince 2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Přílohy č. 1 k Metodice křížových kontrol – PAP verze 1.4.1. ze dne 12. prosince 2013

KC IISSP publikuje aktualizaci dokumentu Příloha č. 1 k Metodice křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.4.1.

Celý obsah článku

Metodický pokyn - Zadávání pole Číslo veřejné zakázky v IISSP RISRE

Metodický pokyn - Zadávání pole Číslo veřejné zakázky v IISSP RISRE

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn pro uživatele IISSP RISRE zakládající rezervace rozpočtových prostředků v systému.

Celý obsah článku

Spuštění analytické části informačního portálu MONITOR

Spuštění analytické části informačního portálu MONITOR

Ministerstvo financí na začátku prosince spustilo analytickou část informačního portálu MONITOR. Jedná se o rozšíření, které umožňuje veřejnosti detailní analýzu finančních a účetních dat orgánů státní správy i samosprávy formou tvorby vlastních sestav pomocí uživatelských filtrů a rozpadů. Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-11-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-11-2013

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky Křížových kontrol – PAP verze 1.4

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky Křížových kontrol – PAP verze 1.4

KC IISSP uvolňuje aktualizaci dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.4 platnost ode dne 1. 12.2013.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Plán odstávek IISSP pro rok 2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Plán odstávek IISSP pro rok 2014

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2014. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. prosinci 2013

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. prosinci 2013

Dne 12. 12. 2013 proběhlo předčasné splacení jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001003768) vydaného dne 12. 12. 2012, prémiového spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001003776) vydaného dne 12. 12. 2012 a proti-inflačního spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001003586) vydaného dne 12. 6. 2012.

Celý obsah článku

Oznámení Ministerstva financí o vydání dalších tranší spořicích státních dluhopisů formou reinvestice výnosu

Oznámení Ministerstva financí o vydání dalších tranší spořicích státních dluhopisů formou reinvestice výnosu

Dne 12. 12. 2013 byla vydána 2. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2017 II (ISIN CZ0001003792), vydaného dne 12. 12. 2012 a 2. tranše Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2020 (ISIN CZ0001003990), vydaného dne 12. 6. 2013. Obě tranše byly vydány formou reinvestice výnosu.

Celý obsah článku

Statistika vánoční emise spořicích státních dluhopisů

Statistika vánoční emise spořicích státních dluhopisů

Dnes proběhlo formální vydání vánoční série čtyř emisí spořicích státních dluhopisů, které byly upisovány v období od 4. 11. do 7. 11. 2013, v celkové jmenovité hodnotě 21 276 305 568 Kč.

Celý obsah článku

Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2013

Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2013

Dne 12. 12. 2013 proběhlo řádné splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2013 (ISIN CZ0001003594), vydaného dne 12. 6. 2012 v celkové jmenovité hodnotě 7 508 935 476 Kč.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum zveřejnění: 16.12.2013
Příští emisní kalendář bude zveřejněn 20.01.2014

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum zveřejnění: 16.12.2013
Příští emisní kalendář bude zveřejněn 20.01.2014

Celý obsah článku

MF předložilo vládě České republiky návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády upravující investování investičních fondů a o techniky k jejich obhospodařování

MF předložilo vládě České republiky návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády upravující investování investičních fondů a o techniky k jejich obhospodařování

Důvodem této stručné novely nařízení č. 243/2013 Sb. je úprava normativního textu u některých parametrů pro investování fondů kvalifikovaných investorů. Návrhu předcházela široká diskuse s odbornou veřejností. Návrh nařízení vlády přichází zejména s těmito důležitými změnami...

Celý obsah článku

Daně a cla

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 - Daňový kalendář

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 - Daňový kalendář

Daňové povinnosti v roce 2014, které vyplývají z jednotlivých zákonů.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 20.12.2013

Celý obsah článku

Co se změní u daně z převodu nemovitostí po 1. 1. 2014? Změny budou i u daně dědické a darovací.

Co se změní u daně z převodu nemovitostí po 1. 1. 2014? Změny budou i u daně dědické a darovací.

Sazba daně z převodu nemovitostí – po 1.1.2014 nově "daně z nabytí nemovitých věcí" – se nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu daně. Změní se však způsob stanovení základu daně, který vychází z tzv. "nabývací hodnoty".

Celý obsah článku

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Celý obsah článku

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

Dnem 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění (dále jen "zákonné opatření"), kterým je nahrazena stávající daň z převodu nemovitostí upravená zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.357/1992 Sb."), daní z nabytí nemovitých věcí.

Celý obsah článku

Avízo GFŘ - Uzavření pokladen pro výběr daní v hotovosti od 19. prosince 2013 do 5. ledna 2014

Avízo GFŘ - Uzavření pokladen pro výběr daní v hotovosti od 19. prosince 2013 do 5. ledna 2014

V závěru letošního roku budou z provozních důvodů uzavřeny pokladny pro výběr daní v hotovosti na všech finančních úřadech a územních pracovištích. Daňová veřejnost hotově na pokladnách nezaplatí ve dnech od 19. prosince 2013 do 5. ledna 2014. V době uzavírky pokladen, lze daň i nadále uhradit bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím pošty.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 17. prosince 2013

Celý obsah článku

Uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 (Informace GFŘ)

Uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 (Informace GFŘ)

S účinností od 1. 1. 2014 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně daňových zákonů.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 9. prosince 2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro leden 2014

Daňový kalendář pro leden 2014

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014 - leden 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - prosinec 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - prosinec 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Mimořádné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne ve středu 18. prosince 2013 v Bruselu

Mimořádné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne ve středu 18. prosince 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Radek Urban.
Mimořádné zasedání Rady ECOFIN bude mít na programu pouze jediný bod věnovaný návrhu nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení problémů bank (Single Resolution Mechanism - SRM).

Celý obsah článku

10. prosince 2013 v Bruselu - Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3281. zasedání Rady EU)

10. prosince 2013 v Bruselu - Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3281. zasedání Rady EU)

Zdroj: Rada EU - ECOFIN: Tisková zpráva ze zasedání Rady ECOFIN (3281. zasedání Rady EU) v Bruselu, 10. prosince 2013, publikováno 12/2013, prozatimní anglická verze

Celý obsah článku

Slavnostní zahájení výstavy „Norská zima v Liberci“

Slavnostní zahájení výstavy „Norská zima v Liberci“

Dne 9. prosince 2013 norský velvyslanec v České republice Jens Eikaas slavnostně zahájil výstavu „Norská zima v Liberci“. Akce, která bude probíhat v Krajské knihovně v Liberci až do 9. ledna 2014, představí různé podoby norsko-české spolupráce, a to v oblasti vzdělávání, kultury i sportu. Významné pojítko spolupráce mezi oběma zeměmi představují EHP a Norské fondy, jejichž prostřednictvím bylo v období 2004 – 2009 podpořeno velké množství zajímavých projektů, a to v celkové výši €104,6 mil. V současném programovacím období 2009 – 2014 je celková alokace stanovena ve výši €131,8 mil.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 10. prosince 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 10. prosince 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer.

Celý obsah článku

Dotace

Výdaje spojené s přípravou projektů v rámci programu CZ09 je možné hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Výdaje spojené s přípravou projektů v rámci programu CZ09 je možné hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

S ohledem na rostoucí počet žádostí v rámci výzvy z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni z oblasti vědy a výzkumu upozorňuje Národní kontaktní místo na fakt, že výzva Česko-norského výzkumného programu – programu CZ09 již byla vyhlášena a je tedy možné výdaje spojené s vyhledáváním partnerů a přípravou projektů v rámci programu CZ09 hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.

Celý obsah článku

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.12.2013)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.12.2013)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.12.2013)

Celý obsah článku

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Více informací k jednotlivým programům, jejich schválení či plánovaným výzvám naleznete v přiložené tabulce.

Celý obsah článku

Informace pro potenciální žadatele o GRANTY v rámci otevřených výzev EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 (Informační systém CEDR-MF- leden 2014)

Informace pro potenciální žadatele o GRANTY v rámci otevřených výzev EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 (Informační systém CEDR-MF- leden 2014)

V programech, kde roli Zprostředkovatele programu vykonává Ministerstvo financí, bude nutné předkládat veškeré žádosti o granty pro individuální projekty v rámci otevřených výzev pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR-MF - EHP a Norské fondy.

Celý obsah článku

Výzva MŠMT k předkládání návrhů projektů 2013 v rámci Programu CZ09 (Česko-norský výzkumný program)

Výzva MŠMT k předkládání návrhů projektů 2013 v rámci Programu CZ09 (Česko-norský výzkumný program)

Dne 29. listopadu 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou vědeckou radou vyhlásilo Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM 2).

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2013)

Aktuální témata: státní rozpočet a další.

Související informace:

Celý obsah článku

Dokumentační bulletin 11/2013

Dokumentační bulletin 11/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata leniency program v evropském a českém soutěžním právu, veřejné podniky ve střetu zájmů, míra a rizikovost zadluženosti obcí v ČR v roce 2012, mezinárodní pohled na vývoj státní podpory exportu, srovnání zdanění daní z příjmů fyzických osob v ČR a Německu, obecné a koncepční trendy personalistiky ve státní správě, rozpočtové škrty a šetření ve vybraných evropských zemích, příjmy plynoucí z provozu fotovoltaické elektrárny a výdaje spojené s jejím pořízením, ručení příjemce zdanitelného plnění při úhradě na nezveřejněný účet, věcný aplikační rámec unijního práva v členských státech EU a návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma statistika stíhání trestných daňových činů a daňových přestupků v Německu, daňový pohled na elektronické platební prostředky na příkladu tzv. bitcoinových obchodů, rizika podniků činných ve VB z titulu britského antikorupčního zákona a důvody inflační neurózy Němců.
  Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se švédského bankovnictví, finančního poradenství, reakce EU na americký zákon FATCA, umožňující daňové službě IRS sbírat informace o účtech amerických daňových poplatníků v zahraničních bankách, příjmové nerovnosti v USA, politicko-úvěrového cyklu na příkladu eurozóny, udržitelnosti německých veřejných financí, analýzy velkých programů fiskálního vyrovnávání z minulých dnech, ideálního daňového systému, faktorů ovlivňujících úvěrové pohledávky ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a faktorů ovlivňujících úspory domácností ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.
  Dva zajímavé slovenské články se vztahují k použití finančních derivátů při řízení veřejného dluhu a důsledků implementace SEPA (úhrada a inkaso) v SR od 1.1.2014.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Jednotný bankovní dohled aneb Počátky bankovní unie.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.