Novinky

2007

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2007.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Privatizace společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. - vítězem výběrového řízení je společnost ČEX, a.s.

Dne 10. 12. 2007 vyhodnotila komise ustavená ministrem financí na základě usnesení vlády č. 575 ze dne 30. 5. 2007 došlé nabídky v rámci výběrového řízení na prodej 100% majetkové účasti státu ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Komise doporučila vládě ČR k rozhodnutí, že nabyvatelem 100% majetkové účasti státu ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je společnost ČEX, a.s. za kupní cenu ve výši 210 016 800,- Kč.

Společnost ČEX, a.s. je ze 70% vlastněna společností ČKD Praha DIZ, a.s. a ze 30% společností ČKD Nové Energo, a.s. Ze 4 uchazečů, kteří postoupili do 2. kola výběrového řízení (ČEX, a.s., Flubio Consulting, a.s., Vítkovice, a.s. a Škoda Holding, a.s.), podala nabídku ještě společnost Škoda Holding, a.s. Jediným kritériem pro výběr vítěze výběrového řízení ve 2. kole byla nabízená výše kupní ceny.

Vydáno

Vláda schválila analýzu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vláda dnes projednala a přijala analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro.Na základě jejích závěrů a v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně (ze srpna 2007) vláda konstatovala, že dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny. Toto datum proto nebylo stanoveno a Česká republika tudíž nebude usilovat ani v roce 2008 o vstup do kurzového mechanismu ERM II. 

 

Vydáno

Tisková zpráva k libyjskému dluhu

Na uzavřeném jednání vlády byl projednán problém deblokace libyjského dluhu, vzniklého ještě v době Československa. Na posledním mezivládním jednání předložila libyjská strana dopis z roku 1997, který zpochybňuje existenci tohoto dluhu. Vzhledem k tomu, že zmíněný dopis nemá ani základní předepsané náležitosti, obsahuje chyby a překlepy, jedná se evidentně o snahu poškodit zájmy České a Slovenské republiky a uvést v omyl libyjskou vládu.

Ministerstvo financí podává na základě tohoto dokumentu podnět k šetření orgánům činným v trestním řízení. Libyjský dluh je navíc do současnosti plně evidován v národních bankách obou států a o jeho dořešení budou dále pokračovat jednání s Ministerstvem financí Libye.

Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí

Vydáno

Konzultační materiál - Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu

Materiál navazuje na jeden z  hlavních cílů stanovených Rámcovou politikou Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu,  kterým je zajištění a garantování určité úrovně znalostí a dovedností distributorů finančních produktů. „Cílem veřejné konzultace je jednak seznámit odbornou veřejnost s východisky a základním rámcem návrhu nového komplexního pojetí požadavků na odbornost distributorů finančních produktů a služeb a současně také získat potřebnou zpětnou vazbu,“ uvádí náměstek ministra financí pro finanční trhy Milan Šimáček.

Vydáno

Úvěr od Evropské investiční banky

Vláda dne 12. prosince 2007 schválila Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013.

Vydáno

Tiskové prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska

Dovoluji si zdvořile protestovat proti nepravdivé informaci, která dnes zazněla v médiích, že poslankyně Věra Jakubková nedokázala při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008 prosadit svůj pozměňovací návrh na 400 milionů korun pro ekologickou dopravu.

Skutečnost je taková, že paní poslankyně ani na opakovaný pokus nebyla schopna předložit pozměňovací návrh ve formě, o které by bylo možné hlasovat, aniž by tím byl porušen zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a logika struktury státního rozpočtu. Není tedy pravdou, že poslankyně Věra Jakubková nedokázala svůj návrh prosadit. Ona ho prosazovat nemohla, protože ho nedokázala předložit.

Miroslav Kalousek
ministr financí

Vydáno

Tisková zpráva k uplatňování snížené sazby DPH u bydlení

Česká republika přijala v letošním roce definitivní řešení ohledně uplatňování snížené sazby DPH u bydlení mimořádně výhodnou definicí tzv. sociálního bydlení, které umožňuje ponechat ve snížené sazbě DPH rodinné domy s plochou do 350m2 a byty s plochou do 120m2.

Je mnohem výhodnější ponechat v právním řádu toto definitivní řešení, které je výhodné pro více než 90% obyvatelstva, než využít prodloužení výjimky, urychleně měnit legislativu a za dva roky velmi obtížně hledat definitivní řešení.

Miroslav Kalousek
ministr financí

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2007

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 908,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 895,5 mld. Kč a vykázané saldo činilo 12,8 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 43,7 mld. Kč.

Vydáno

Veřejná konzultace k transpozici směrnice o platebních službách

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou zahájilo dne 13. listopadu 2007 veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu do českého právního řádu. Základem této konzultace je materiál dostupný na webových stránkách Ministerstva financí a České národní banky.

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 4. prosince 2007 v Bruselu

Dne 4. prosince 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek. Jednání začne pravidelnou informací z jednání ministrů financí a hospodářství zemí eurozóny, které se uskuteční v pondělí 3. prosince 2007.

Vydáno

Vláda ČR schválila aktualizovaný Konvergenční program

Vláda ČR na svém středečním zasedání  projednala a schválila pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu České republiky (listopad 2007). Konvergenční program je materiál každoročně předkládaný orgánům EU, který se zabývá střednědobou udržitelností veřejných financí. V případě členských zemí, které jsou v tzv. proceduře nadměrného schodku (tj. s deficitem nad 3 % HDP) se sleduje i plnění závazků spojených s termínem pro ukončení procedury. V případě ČR je termínem pro snížení schodku pod hranici 3% HDP rok 2008, což by mělo být díky zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů splněno.

 • Konvergenční program České republiky (listopad 2007) je zveřejněn na internetových stránkách MF v české i anglické verzi.

 

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2007

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2007 (dále jen „Pololetní zpráva“), která zachycuje nejdůležitější události za uplynulé první pololetí letošního roku a nastiňuje budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

 • Pololetní zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem pololetní zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

Vydáno

Česká republika vyhlašuje 3. Výzvu k předkládání žádostí o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Ministerstvo financí ČR/Centrum pro zahraniční pomoc – Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska dnes vyhlašuje 3. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro individuální projekty a programy z Finančních mechanismů EHP/Norska. Prioritními oblastmi této výzvy jsou uchování kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, udržitelný rozvoj, posilování justice a spolupráce v naplňování povinností vyplývající z přistoupení ČR do Schengenského prostoru.

 • Pro 3. Výzvu je určena částka 19,439 mil. EUR a zájemci o grant mohou své žádosti předkládat do 29. února 2008.
 • Podrobný text 3. Výzvy a veškeré související dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Finančních mechanismů EHP/Norska: https://www.eeagrants.cz/ (v sekci Aktuality).

Vydáno

Poradcem na posouzení možných alternativ privatizace Letiště Praha bude Credit Suisse

Ministerstvo financí České republiky oznamuje, že společnost CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED ze skupiny Credit Suisse byla, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky, vybrána k realizaci zakázky na provedení analýzy vhodnosti, rozsahu a způsobu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti Letiště Praha, a.s.

 • Jedná se o zakázku malého rozsahu v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1035 ze dne 12. září 2007  k návrhu postupu k zajištění transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha a dokončení stabilizace a privatizace společnosti České aerolinie a.s.

Vydáno

Poradcem na posouzení účinnosti programu stabilizace a provedení analýzy možností dokončení privatizace ČSA bude Deloitte Advisory

Ministerstvo financí České republiky oznamuje, že společnost Deloitte Advisory s.r.o. ze skupiny Deloitte Touche Tohmatsu byla, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky, vybrána k realizaci zakázky na posouzení účinnosti programu stabilizace a provedení analýzy možností dokončení privatizace společnosti České aerolinie a.s.

 • Jedná se o zakázku malého rozsahu v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1035 ze dne 12. září 2007  k návrhu postupu k zajištění transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha a dokončení stabilizace a privatizace společnosti České aerolinie a.s.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření a penzijního připojištění v České republice k 30. 9. 2007

V oblasti stavebního spoření  bylo za tři čtvrtletí roku 2007 uzavřeno cca 383 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky cca 109 mld. Kč.

 • Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice

V oblasti penzijního připojištění Ministerstvo financí eviduje k 30.9. letošního roku  3,85 mil. účastníků penzijního připojištění, což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 7,1 %.

 • Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice

 

Vydáno

Úspěšná aukce 50letého státního dluhopisu

Ministerstvo financí vydává 26. listopadu 2007 historicky první emisi dluhopisu s 50letou splatností. Dne 21.11.2007 byly k prodeji do aukce nabídnuty 50leté státní dluhopisy v objemu 8 mld. Kč. Poptávka po této fixně úročené emisi s ultra dlouhou splatností dosáhla v konkurenční části aukce 5,455 mld. Kč. MF prodalo dluhopisy v objemu 4,75 mld. Kč.

Vydáno

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a ministr financí Bosny a Hercegoviny Dragan Vrankić dnes v Praze podepsali Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi. Uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Vydáno

Tiskové prohlášení o výši dividend společnosti ČEZ

Dnes se v médiích objevila zpráva o možné výši dividendy vyplacené společností ČEZ jejím akcionářům. Tato zpráva odkazovala na včerejší rozhovor s 1. náměstkem ministra financí, Ivanem Fuksou, v rádiu Impuls. Pan náměstek však zde zdůraznil, že se jedná pouze o jeho osobní odhad k možným variantám dividendové politiky státu. Dokument o dividendové politice vlády nebyl zatím zpracován, probíhá jeho příprava. Proto je předčasné vyvozovat z výše zmíněného rozhovoru jakékoliv závěry.

Bez jakéhokoli zpochybnění platí, že dividendová politika společnosti ČEZ je postavena na vyplácení dividend mezi 40-50 % z čistého konsolidovaného zisku. ČEZ oznámil očekávaný zisk za rok 2007 ve výši 41,4 mld. Kč. Dividenda v objemu 20 mld. Kč by tedy představovala horní hranici tohoto pásma. Stát dnes vlastní více než dvě třetiny hodnoty akcií (na nakoupené vlastní akcie není dividenda vyplácena), takže by na něj připadly více než dvě třetiny objemu dividend. Nikoli ovšem celých 20 mld. Kč, v tom byl pan náměstek špatně pochopen.

Vydáno

Vydání státního dluhopisu s 50letou splatností

Ministerstvo financí vydá 26. listopadu 2007 emisi fixně úročeného státního dluhopisu s 50letou splatností  na tuzemském trhu. Emise  proběhne formou  aukce státních dluhopisů 21. listopadu 2007. Objem bude standardní při vydání 1. tranše státního dluhopisu, je stanoven ve výši 8 mld Kč. Ministerstvo stanoví kupon den před aukcí, 20.listopadu 2007.

Zároveň Ministerstvo financí odkoupí  státní dluhopisy v objemu 10 mld Kč do vlastního portfolia. Důvodem je doplnění portfolia Ministerstva financí  dlouhodobými státními dluhopisy, které  postupně nahrazují část  státních pokladničních poukázek.

 • Oznámení o aukci je publikováno  15.11.2007 ve 14,00 na webu Ministerstva financí v sekci Státní dluh.

Vydáno

Společné tiskové prohlášení Ministerstva financí ČR a skupiny ArcelorMittal

Na základě společné žádosti obou stran sporu ve věci arbitrážního řízení, zahájeného dne 24.10.2005 společnostmi Mittal Steel Company N.V. a Mittal Steel Holdings N.V.  (nyní skupina ArcelorMittal) proti České republice podle Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a Holandskem, rozhodl arbitrážní tribunál dne 8.11.2007 o přerušení tohoto arbitrážního řízení. Strany požádaly o přerušení řízení s ohledem na probíhající smírčí jednání obou stran.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Peter Chrenko nastoupí na pozici náměstka ministra financí pro daně a cla v pondělí 12.11.2007

Dnes končí na Ministerstvu financí náměstkyně Dana Trezziová. Svůj odchod avizovala s předstihem a zdůvodnila jej svým zájmem pracovat nyní v soukromém sektoru. Působit bude jako partner společnosti Procházka / Randl / Kubr zodpovědný za oblast daní. Ministr financí Miroslav Kalousek označil spolupráci s Danou Trezziovou za výbornou.

Na její místo v pondělí jmenuje Petera Chrenka (41 let). Jedná se o vynikajícího odborníka v oblasti daňové legislativy. Dosud Peter Chrenko působil jako vedoucí partner firmy Ernst & Young pro Slovenskou republiku v daňové oblasti. Jeho nejdůležitějším úkolem bude připravit nový zákon o dani z příjmu, který by měl výrazně zjednodušit daňový systém.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 13. listopadu 2007 v Bruselu

Dne 13. listopadu 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

Listopadovému zasedání Rady ECOFIN bude předcházet pravidelný každoroční ministerský dialog EU se zeměmi ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Ministři financí a hospodářství členských zemí EU a  ESVO (Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko a Island) by měli diskutovat ekonomické aspekty energetické politiky a změny klimatu.

Hlavními tématy zasedání Rady ECOFIN jsou:
  • zvolení Lisabonská strategie – nový tříletý cyklus
  • globalizace, konkrétně ekonomické aspekty migrace
  • problematika statistiky
  • daňové otázky
  • řešení finančních aspektů projektu globálního satelitního navigačního systému GALILEO
  • problematika finančního řízení

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2007

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu výše 835,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 808,2 mld. Kč a vykázané saldo činilo 27,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 39,9 mld. Kč.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled ČR

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizované druhé vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a nově i mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Makroekonomickou predikci ČR

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci. Ta obsahuje údaje, které byly využity při přípravě makroekonomických rámců návrhu Státního rozpočtu na rok 2008 a rozpočtového výhledu do roku 2010. Stane se rovněž základem makroekonomického scénáře Konvergenčního programu 2007. Predikce v sobě zahrnuje dopady souhrnu reformních opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů.

Vydáno

Pomoc EU při budování Státní pokladny

V rámci twinningového programu, řešeného Ministerstvem hospodářství, financí a průmyslu Francie a Ministerstvem financí ČR, směřujícího k vybudování systému Státní pokladny v České republice, byly vyčleněny prostředky z rozpočtu Transition facility 2004 k financování dvou projektů. Ty formou technické asistence doplňují vlastní program přípravy Integrovaného systému Státní pokladny (ISSP) a směřují do oblasti managementu a vzdělávání.

Vydáno

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Novým Zélandem

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook dnes v Praze podepsali Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi. Tato smlouva se stane důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi a zvýší právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Smlouva po nabytí účinnosti zajistí vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmů, konkrétně v případě českých daňových rezidentů všeobecně uznávanou metodou prostého zápočtu.

Vydáno

Informace k vydání publikace Státní pokladna v České republice

Ministerstvo financí uvolňuje k distribuci publikaci Státní pokladna v České republice. Dokument vznikl v rámci projektu Systém školení státní pokladny realizovaném konsorciem vedeným KPMG Česká republika za podpory Evropské unie. Autorský kolektiv tvoří  pracovníci Ministerstva financí, České národní banky a společnosti Per Partes Consulting. Dokument je vypracován s cílem vymezit problematiku státní pokladny a informovat odbornou veřejnost o strategickém záměru Ministerstva financí realizovat v České republice státní pokladnu pomocí Integrovaného systému státní pokladny (ISSP).

Vydáno

Memorandum o porozumění mezi ČR a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj

Prezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Jean Lemierre a ministr financí ČR Miroslav Kalousek podepsali dnes ráno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a EBRD. To odráží především skutečnost, že ČR přestává být příjemcem pomoci banky a naopak ji začne poskytovat (tzv. graduaci z operací EBRD).  Memorandum současně zakládá rámec pro rozvinutí spolupráce mezi ČR a EBRD v budoucích letech při hledání společných obchodních příležitostí na třetích trzích.

Vydáno

ČR se v Evropské bance pro obnovu a rozvoj stala dárcovskou zemí

Česká republika  graduovala  z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD). Rozhodlo o tom dnes v Londýně představenstvo EBRD. Stalo se tak na základě usnesení vlády ČR ze 17. května 2006. Ministerstvo financí České republiky poté v následných krocích proces graduace dokončilo. Prezident EBRD Jean Lemierre označil graduaci ČR za důkaz úspěšného završení procesu transformace v České republice. Graduace nabude účinnosti ke konci roku 2007.

Vydáno

Ministři financí Česka a Bahrajnu podepsali investiční dohodu

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek a jeho bahrajnský protějšek šajch Ahmad bin Muhammad Chalífa podepsali dnes v Praze Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o podpoře a ochraně investic.

 • „Jsem potěšen, že se tuto dohodu podařilo dojednat, neboť jde o dokument, který se stane důležitou součástí  smluvní základny mezi oběma zeměmi,“ uvedl v této souvislosti Miroslav Kalousek. Vyslovil přesvědčení, že dohoda vytvoří pevný právní rámec pro uskutečňování investic v obou zemích. „Nepochybně též přispěje k rozšíření aktivit českých i bahrajnských  investorů,“ zdůraznil český ministr.

Vydáno

Tisková zpráva náměstka ministra financí Tomáše Zídka (Strana zelených)

Ministerstvo financí připravilo a předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jejímž hlavním cílem je zavedení kvalitativně nového systému snižování sazeb daně pro vozidla šetrnější k životnímu prostředí. Dochází tak ke splnění jednoho z úkolů, které si vláda předsevzala v rámci Národního programu snižování emisí České republiky. Novelou zákona o dani silniční se mimo jiné přispěje k naplnění environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje České republiky a rovněž bude zabezpečena plná slučitelnost právní úpravy silniční daně s právem EU. Navrhovanou úpravou se také celkově zpřehlední systém snížení daně, sníží administrativní náročnost výběru daně jak na straně poplatníků, tak i správců daně a zjednoduší se vyplňování daňového přiznání. 

Vydáno

Tiskové prohlášení Miroslava Kalouska

Na některých internetových serverech byla zveřejněna nepravdivá informace, že „ministr financí České republiky Miroslav Kalousek včera zopakoval, že vláda prodá 7 % podíl v ČEZu do konce roku“.

Ostře se proti této lži ohrazuji a mohu pouze spekulovat o tom, proč taková dezinformace vznikla.

Jediným parametrem, který ministerstvo financí sleduje, je férová cena a maximální výnos pro stát. Termín ukončení transakce není a nikdy nebyl stanoven. Kvalita má přednost před kvantitou.

Miroslav Kalousek

Vydáno

Ministerstvo financí předkládá k veřejné diskusi: Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem, a to na základě usnesení vlády č. 879 ze dne 13. srpna 2007. Veřejnost se tak může vyjádřit k tomuto materiálu a vznést připomínky. Ministerstvo financí tyto připomínky vyhodnotí a využije je při přípravě návrhu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem. Tento zákon by měl usnadnit výkon dohledu České národní banky nad finančním trhem a odstranit duplicitní úpravu v jednotlivých zákonech, které v současné době regulují dohled nad finančním trhem. Předkládaný materiál si klade za cíl formulovat výchozí představu Ministerstva financí o základních principech budoucí právní úpravy. Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. října 2007.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2007

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 748,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 712,2 mld. Kč a vykázaný přebytek činil 36,3 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 34,8 mld. Kč.

Vydáno

Ministerstvo financí důrazně odmítá spekulace některých médií, že vládou schválený deficit veřejných rozpočtů k HDP na rok 2008 překračuje 3 % HDP.

Včera schválený návrh státního rozpočtu na rok 2008  zabezpečuje dosažení  deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2.95 % ( v metodice ESA 95). Deficit veřejných rozpočtů v národní metodice fiskálního cílení činí 2.5 % HDP.

Údaje z Evropské komise , které se objevily v médiích, nevycházejí z nejaktuálnějších údajů a nereflektují parametry včera schváleného návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová požádala dnes ministra financí Miroslava Kalouska o uvolnění z funkce.

Ministr financí Miroslav Kalousek vzal tuto žádost s politováním na vědomí, neboť v osobě Dany Trezziové ztratí Ministerstvo financí významného odborníka  mezinárodního formátu.

Její přání však respektuje, pouze ji požádal, aby vzhledem k naléhavým úkolům ve své funkci setrvala alespoň do konce letošního roku. Personální výměnu na této pozici lze proto v tomto období očekávat.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo své záměry v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu

Ministerstvo financí zveřejnilo svou rámcovou politiku v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, ve které blíže specifikuje svoji roli z pohledu rezortu, jemuž byla tato oblast svěřena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Rámcová politika však zasazuje ochranu spotřebitele do širšího rámce, včetně zohlednění rolí dalších subjektů. I z tohoto důvodu byla projednána ve Výboru pro finanční trh, který je poradním orgánem bankovní rady České národní banky, a dále v Expertní skupině pro finanční sektor, představující stálou platformu diskuse státu, spotřebitelů a finančního trhu o koncepčních otázkách zejména ochrany spotřebitele.
V oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu se ministerstvo financí zaměří především na otázky informovanosti, finanční gramotnosti a zajištění efektivní možnosti spotřebitelů prosazovat a chránit zájmy.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2007

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci srpna 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 656,7 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 634,4 mld. Kč a saldo dosáhlo hodnoty 22,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 28,7 mld. Kč.

Vydáno

Poprvé v historii od okamžiku, kdy byl příslušný zákon schválen, dodrží vláda střednědobé výdajové rámce

Ministr financí Miroslav Kalousek předložil dnes Vládě ČR  návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2008, včetně rozpočtové dokumentace. Deficit státního rozpočtu v roce 2008 dosáhne -70,8 mld. Kč.Návrh státního rozpočtu na rok 2008 zabezpečuje dosažení deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,95 % (v metodice ESA95). Deficit veřejných rozpočtů v národní metodice fiskálního cílení činí 2,5 % HDP.

Vydáno

Vláda projednala Aktualizovanou strategii přistoupení České republiky k eurozóně

Vláda ČR na svém středečním zasedání schválila aktualizaci dokumentu z r. 2003 „Strategie přistoupení České republiky k eurozóně“. Jde o společný dokument vlády ČR a ČNB. Vzhledem k tomu, že původní Strategie nebyla naplněna, vláda ve spolupráci s Českou národní bankou zpracovala dokument, který zohledňuje domácí i zahraniční vývoj od doby schválení původního textu (říjen 2003) a charakterizuje schopnost české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny. 

Vydáno

Česká republika, prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, vyhlásila výběrové řízení na nabyvatele 100% majetkové účasti státu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 575 ze dne 30. května 2007 Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 1181  tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení na přímý prodej 100% akciového podílu na základním kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.. Organizací výběrového řízení byla pověřena společnost Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo ukazatele vývoje ve stavebním spoření a penzijním připojištění v ČR

V oblasti stavebního spoření  bylo za  1. pololetí roku 2007 bylo uzavřeno cca 261 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky cca 59 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 217 tis. Kč. „Za 1. pololetí letošního roku  byla vyplacena státní podpora v celkové výši 14,2 mld. Kč a v  současné době lze  říci, že celková vyplacená státní podpora za rok 2007 nepřesáhne 15 mld. Kč“, říká náměstek ministra financí Milan Šimáček. 

Vydáno

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za první pololetí roku 2007

Za první pololetí letošního roku získala Česká republika 17,1 mld. Kč (tj. 605,4 mil. euro) z rozpočtu EU a odvedla do něj 14,9 mld. Kč (tj. 530,1 mil. euro). Z toho vyplývá, že jsme od začátku roku získali o 2,1 mld. Kč více (tj. o 75,3 mil. euro), než jsme odvedli. Situace v prvním pololetí letošního roku je srovnatelná se stejným obdobím loňského roku.

Vydáno

Čeští úředníci si výrazně prohloubí znalosti pro kontrolu čerpání peněz z EU

Ministerstvo financí připravilo projekt, v němž si odpovědní úředníci zdokonalí své znalosti, jak efektivně řídit a kontrolovat čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Na základě výběru ve veřejné soutěži jej bude realizovat společnost Ernst & Young. Projekt pokrývá všechny řídící orgány (vybraná ministerstva a regionální rady) a auditní a certifikační orgán (MF ČR) pro fondy EU, celkem se jedná o 15 subjektů.

 

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2007

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci července 2007 skončilo hospodaření státního rozpočtu přebytkem. Celkové příjmy dosáhly 581,2 mld. Kč, celkové výdaje 561,5 mld. Kč a kladné saldo představovalo 19,7 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku (schodek 0,4 mld. Kč) lepší výsledek o 20,1 mld. Kč. 

Vydáno

Tisková zpráva po zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 13. července 2007

Hlavním výsledkem jednání bylo schválení návrhu rozpočtu ES na rok 2008 v prvním čtení v Radě kvalifikovanou většinou hlasů. Návrh rozpočtu dosahuje výše 128,4 mld. EUR v závazcích a 119,4 mld. EUR v platbách, což představuje nárůst o 1,44 %, resp. 3,39 % oproti rozpočtu roku 2007. V porovnání s předběžným návrhem rozpočtu předloženým Komisí je návrh nižší o 717 mil. EUR, resp. 2,12 mld. EUR.

Vydáno

Zveřejněna nová makroekonomická predikce

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci, která v sobě zahrnuje dopady navrhovaných opatření ke stabilizaci veřejných financí. V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat. Reálný růst HDP by měl v roce 2007 dosáhnout úrovně 5,8 %. Růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity a spotřeby domácností, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší. V roce 2008 by, vzhledem ke zpomalení spotřeby domácností, k odeznění jednorázových efektů spojených s náběhem nových investic a v důsledku zpožděného vlivu současných vysokých cen ropy, mělo dojít ke zpomalení na 5,0 %, což odpovídá růstu potenciálního produktu. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Vydáno

Ministerstvo financí ČR zaslalo žalobní odpověď sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu v Paříži (ICC Rules)

Ministerstvo financí ČR dnes zaslalo žalobní odpověď sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu  v Paříži (ICC Rules), ve které odmítlo požadavek ČSOB na zaplacení 1,7 mld. Kč jako dalšího požadovaného plnění v souvislosti s IPB. Zároveň podalo proti ČSOB vlastní žalobu, kterou se domáhá zaplacení minimálně 26,7 mld. Kč jako kompenzace hodnoty očištěné IPB, kterou ČSOB získala 19. června 2000.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová zvolena na další funkční období do vedení Výboru pro fiskální záležitosti OECD

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová byla dne 10. července 2007 zvolena představiteli členských zemí OECD na další funkční období do vedení/byra Výboru pro fiskální záležitosti OECD (Bureau of OECD Committee on Fiscal Affairs). Výbor pro fiskální záležitosti OECD je globálním orgánem, který stanovuje mezinárodní daňové standardy a řídí práce na vydávání řady významných publikací v daňové oblasti.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2007

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci června 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 483,3 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 482,0 mld. Kč a saldo hospodaření ve výši 1,3 mld. Kč.

Vydáno

Daňové trendy v zemích EU

Eurostat vydal dne 26. června 2007 tiskovou zprávu, ve které byly shrnuty výsledky každoročně vydávané publikace „Taxation trends in the European Union: Data for the EU Member States and Norway“. Průměrná celková daňová kvóta v zemích EU27 v metodice Eurostatu se za rok 2005 zvýšila na 39,6 % HDP, tedy oproti roku 2004 o 0,4 procentního bodu. Celková daňová kvóta ČR mezi těmito roky klesla ze 36,8 % HDP na 36,3 % HDP a je tak 3,3 procentního bodu pod průměrem zemí EU27.

Vydáno

Národní koordinátor besedoval s hlavními ekonomy našich bank

Národní koordidnátor zavedení eura O. Dědek přijal pozvání na zasedání Pracovní skupiny pro ekonomické a měnové otázky působící v rámci České bankovní asociace. Ve svém úvodním vystoupení inicioval diskusi zaměřenou na hledání odpovědi na otázku Jak dál s eurostrategií?. Účastníci diskuse, kteří v převážné míře zastávají pozice hlavních ekonomů bank působících v ČR, se shodovali v názoru, že nezbytným předpokladem pro udržitelný rozvoj české ekonomiky a tím i pro zavedení eura je provádění zásadních hospodářských reforem.

Vydáno

Kalousek: ČR a EBRD zahajují kvalitativně novou fázi vzájemných vztahů

Praha 13. června 2007 – „Rozhodnutí české vlády o graduaci ČR z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) vychází z přesvědčení, že její ekonomika je natolik zralá, že již nemusí využívat služeb banky na našem území. Současně znamená novou kvalitu vzájemných vztahů.“ Uvedl to dnes ministr financí ČR Miroslav Kalousek na setkání s viceprezidentem EBRD Horstem Reichenbachem.

Vydáno

TOP 20 – ministerstvo financí ocenilo firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly do státního rozpočtu na daních z příjmů právnických osob

 • Ani v letošním roce Ministerstvo financí nepřerušilo tradice každoročního symbolického ocenění právnických osob, které se největší měrou podílejí na plnění daňových příjmů veřejných rozpočtů na dani z příjmů právnických osob.
 • V průběhu slavnostního večera, který se konal 14. června v prostorách Břevnovského kláštera, převzali zástupci 20 právnických osob z rukou Ing. Dany Trezziové, náměstkyně ministra financí a Ing. Jana Knížka, vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství, ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2006.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejní vybrané daňové subjekty

Dne 14. června 2007 se bude konat za účasti ministra financí Ing. Miroslava Kalouska od 17,30 v prostorách Břevnovského kláštera (Markétská 1/28, Praha 6) slavnostní večer, na kterém Ministerstvo financí zveřejní vybrané daňové subjekty, které se nejvýznamnější měrou podílely na naplňování veřejných rozpočtů v oblasti daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2006.

Vydáno

Placení daní pomocí daňové složenky v roce 2007

Možnost placení formou daňové složenky byla pro veřejnost zavedena v březnu minulého roku a proto není možné meziročně srovnávat období prvních pěti měsíců. Za srovnatelné období (březen až květen) lze konstatovat, že počet podaných daňových složenek se meziročně zvýšil o 69 227 kusů a současně došlo i k meziročnímu zvýšení objemu uhrazených daní prostřednictvím daňové složenky o 331 mil. Kč.

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila plán činnosti

Na základě Národního plánu zavedení eura v ČR, který schválila vláda usnesením č. 353  v dubnu 2007, stanovila Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice pro nadcházející období následující prioritní oblasti:

 • analýza nákladů plynoucí ze zaokrouhlování a zarovnávaní jednotlivých příjmových a výdajových částek (např. důchody, dávky, daně, poplatky,…)  pro státní správu;
 • zahájení prací na Obecném zákonu o zavedení eura, zpracování přehledu právních předpisů, ve kterých budou muset být v souvislosti se zavedením jednotné měny provedeny úpravy,
 • rozpracování nástrojů pro ochranu spotřebitelů před neodůvodněným zvyšováním cen při přechodu na placení eurem.

NKS bude také pokračovat ve vyhodnocování zkušeností ze zemí, které již euro zavedly. O činnosti Národní koordinační skupiny bude veřejnost průběžně informována.

Vydáno

Prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska

S veškerým důrazem se ohrazuji proti nepravdivým informacím, které dnes ve věci prodeje akcií společnosti ČEZ přináší Hospodářské noviny. Není pravda, že Ministerstvo financí změnilo plán prodeje. Nikdy nebylo uvažováno o „tajném prostředníkovi“ ani nikdy nebylo našim motivem mít pokud možno jednoho kupce.

Ministerstvo financí plní usnesení vlády s jedinou strategií – férový a transparentní prodej akcií na kapitálovém trhu s cílem maximálního výnosu z tohoto prodeje.

Jakkoliv pokládám Hospodářské noviny za seriózní a kompetentní deník, musím s politováním konstatovat, že v případě prodeje akcií společnosti ČEZ Hospodářské noviny  opakovaně dezinformují veřejnost.

Miroslav Kalousek
Ministr financí

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2006

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2006. Tato analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého roku a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Roční zpráva svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem pololetní zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

Vydáno

EBRD zaměří své aktivity na jižní a východní Evropu

Aktivity  Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) se v budoucnosti budou stále více orientovat na jižní a východní Evropu a dále na východ, což se potvrdilo i na výročním zasedání Rady guvernérů EBRD, které se konalo ve dnech 20. a 21. dubna v Kazani, hlavním městě Tatarstánu (Ruská federace). Českou delegaci na něm vedl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

 

Vydáno

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.3.2007

K 31. březnu 2007 dosáhl podle evidence Ministerstva financí celkový počet neukončených penzijních připojištění výše 3,7 mil., což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 2,4 %. V absolutním vyjádření se počet penzijních připojištění zvýšil oproti konci roku 2006 o 88 tis. připojištění a penzijní připojištění si tak i v 1. čtvrtletí udrželo svůj růstový trend. Penzijní připojištění má v současnosti uzavřeno již cca 35 % z celkového počtu obyvatel ČR.

Vydáno

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2007

Za 1. čtvrtletí 2007 bylo podle údajů stavebních spořitelen uzavřeno celkem 138 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 30 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 210 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 lze konstatovat, že množství nově uzavřených smluv nadále roste. V 1. čtvrtletí 2007  bylo uzavřeno o 24 tis. nových smluv více oproti počtu těchto smluv za 1. čtvrtletí roku 2006, kdy bylo uzavřeno celkem 114 tis. nových smluv.

Vydáno

Tisková zpráva k rozpočtovému určení daní

 • Ministerstvo financí dnes obdrželo návrh skupiny starostů na nový zákon o rozpočtovém určení daní. Ministerstvo financí je připraveno se tímto návrhem seriozně zabývat za předpokladu, že Svaz měst a obcí, se kterým Ministerstvo financí dlouhodobě na novele o rozpočtovém určení daní spolupracuje, si tento návrh osvojí a bude ho aktivně podporovat a prosazovat. S příslušným dotazem se ještě dnes ministr financí Miroslav Kalousek obrátil na předsedu Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka.

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Vydáno

Jednání se zástupci Asociace samostatných odborů

 • Ministr financí Miroslav Kalousek přijme 22. května 2007 v 10:30 hodin předsedu Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka a jeho místopředsedu Jaromíra Duška. Tématem jednání bude reforma veřejných rozpočtů.
 • Místo: Ministerstvo financí

 

Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Vydáno

Efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy

Dnes v dopoledních hodinách proběhlo na Ministerstvu financí ČR zásadní jednání mezi vedením Hospodářské komory ČR a Ministerstva financí na téma: Efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy.

Vydáno

Ministerstvo financí ve spolupráci s Hospodářskou komorou pořádá tiskovou konferenci na téma : Efektivita výběru daní

 • V pondělí dne 21. května 2007 v 11:30 se uskuteční společná tisková konference Ministerstva financí a Hospodářské komory ČR za účasti ministra financí Miroslava Kalouska a prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka.
 • Tématem společné tiskové konference bude Efektivita výběru daní.

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Ministerstvo financí varuje občany - aby neplatili žádnou „ekologickou daň“ za rok 2007

 • Ministerstvo financí varuje občany, aby neplatili žádnou „ekologickou daň“ za rok 2007. Faktury na platbu „ekologické daně“, které se v těchto dnech objevily, jsou neplatné a vše nasvědčuje tomu, že jde o podvodné jednání.
 • Ministerstvo financí v této věci podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Vláda dnes na vyhrazeném jednání projednávala proces privatizace 7% akcií ČEZ

Vláda dnes na vyhrazeném jednání projednávala proces privatizace 7% akcií ČEZ.
Na konkrétní dotaz médií ministr financí Miroslav Kalousek potvrdil, že jedním z komisionářů, se kterým byla v minulých dnech podepsána komisionářská smlouva, je Česká spořitelna.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Průběh zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006

Ministerstvo financí na základě aktuálního stavu zpracovávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006 eviduje k 28. dubnu 2007 zpracovaných 1,55 mil. daňových přiznání. Z tohoto  počtu  obsahuje 822 tis. daňových přiznání institut společného zdanění manželů. Oproti stejnému období loňského roku  tak byl  zaznamenán nárůst o zhruba 30%.

Vydáno

Ministerstvo financí předkládá první vydání nové publikace - Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou makroekonomickou publikaci s názvem Fiskální výhled České republiky. Dokument doplňuje tradiční makroekonomickou predikci České republiky tím, že je detailně zaměřen na hospodaření sektoru vládních institucí. Cílem publikace je posílit transparentnost fiskální politiky a srozumitelně zpřístupnit informace o vývoji veřejných financí.  Jednou z ambicí nové publikace je objasnit a analyzovat vazbu mezi rozpočtovými veličinami, hospodařením vládního sektoru a celkovým makroekonomickým vývojem. Snahou je dále posílit transparentnost a srozumitelnost vývoje veřejných financí a fiskální politiky. Ministerstvo financí tak rozšiřuje službu zejména pro odbornou veřejnost, a to domácí i zahraniční.  

Vydáno

Zveřejněna nová makroekonomická predikce

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci České republiky. Tato makroekonomická predikce v sobě zahrnuje kroky reformy veřejných financí 2007 až 2010, které schválila Vláda ČR dne 2. dubna 2007. V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem s nižší dynamikou.

Vydáno

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek bude jednat v Moskvě o česko-ruské finanční spolupráci

Na programu pobytu ministra financí ČR Miroslava Kalouska v Ruské federaci je podepsání protokolu ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, dále jednání s ruským ministrem financí Alexejem Kudrinem jakož i s představiteli Mezinárodní investiční banky (MIB) a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS).

Vydáno

Notifikace vládního deficitu a dluhu za roky 2006 a 2007 k 1. 4. 2007

Česká republika zastoupená Českým statistickým úřadem a Ministerstvem financí odeslala k 1. 4. 2007 Eurostatu a Evropské komisi data o vládním deficitu a dluhu ČR za roky 2003 – 2007. Tímto krokem byla splněna jedna z povinností vyplývajících z Paktu stability a růstu. ČSÚ zpravoval data za roky 2003 – 2006, Ministerstvo financí předložilo predikci pro rok 2007.

Vydáno

Hypotéky a daňová reforma

Ministerstvo financí nenavrhuje v rámci novel daňových zákonů žádné změny v možnosti uplatňování úroků ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru či úvěru poskytnutého stavební spořitelnou jako odčitatelné položky od daně z příjmů fyzických osob. Nenavrhuje se ani žádná změna ve výši úroků, které lze uplatnit jako částku odečitatelnou od daně. I nadále tedy trvá, že poplatník bude mít možnost uplatnit za zákonem stanovených podmínek tyto úroky až do výše 300 000 Kč ročně za domácnost.

Bohužel se v médiích objevují nepodložené informace, že daňová reforma znevýhodní hypotéky a obecně zredukuje možnost uplatnění výše uvedených úroků jako dečitatelné položky od základu daně. Ministerstvo financí sděluje, že v rámci navrhovaných zákonů by nemělo dojít ke změně u této daňové úlevy.

Vydáno

Ministr Kalousek představil starostům dopady reformy do rozpočtů měst a obcí

Dnes představil ministr financí Miroslav Kalousek na Kongresu starostů a primátorů obcí a měst v Brně dopady  reformy veřejných financí  do sféry rozpočtů měst a obcí. Z prezentace jednoznačně vyplývá , že dopad změn bude v roce 2008 pozitivní. Snižování  celkové daňové zátěže v letech 2009, 2010 bude obcím kompenzováno v plné výši zvýšením podílu na sdílených daních. Toto zvýšení bude navrženo v připravené novele zákona o rozpočtovém určení daní.

Vydáno

Tisková zpráva MF před jednáním Rady ECOFIN ve dnech 20. a 21. dubna 2007 v Berlíně

Ve dnech 20. a 21. dubna 2007 se uskuteční v Berlíně neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstkyně ministra financí Dana Trezziová, další účastníci jednání jsou guvernér ČNB Zdeněk Tůma a náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Vydáno

Národní plán zavedení eura v ČR zveřejněn na internetu

Ministerstvo financí a Česká národní banka dnes na svých internetových stránkách zveřejnily Národní plán zavedení eura, který ve středu 11. dubna 2007 schválila vláda.

Národní plán vychází ze zkušeností zemí eurozóny ze zavedení eura a to včetně nedávného úspěšného přijetí eura ve Slovinsku. Plán přestavuje souhrn postupů a návodů pro jednotlivé sektory i občany, jak se na přijetí jednotné měny eurozóny připravit. Nastavuje například základní pravidla pro duálního označování cen a duální oběh koruny a eura, úpravy informačních systémů a principy informování o zavedení eura. Klíčová je ochrana spotřebitele a minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor.

V situaci, kdy zatím Česká republika nemá stanoveno datum zavedení eura, je schválení národního plánu krokem, který dá jasný signál všem občanům o plánovaných krocích v praktických přípravách na vstup naší země do eurozóny.

Vydáno

Reakce na obavy starostů z daňové reformy

Obavy starostů ohledně dopadů reformy veřejných financí na rozpočty obcí jsou zbytečné a nepodložené. Dopad navrhované reformy na rozpočty měst a obcí v roce 2008 je pozitivní. Neprodleně poté, co bude schválena reforma veřejných financí, bude předložena novela zákona o rozpočtovém určení daní, která bude obcím beze zbytku kompenzovat daňové výpadky, které mohou vznikat od roku 2009.

 • Bližší podrobnosti bude prezentovat ministr financí Miroslav Kalousek ve čtvrtek 19.4.2007 na Kongresu starostů a primátorů České republiky v Brně.

Vydáno

Placení daní pomocí daňové složenky v roce 2006 a 2007

Od března 2006 byla ve spolupráci s Českou poštou zavedena daňová složenka pro placení vybraných druhů daní. Hlavním cílem vzniku daňové složenky bylo zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti.
Služba České pošty v podobě daňové složenky je i nadále v roce 2007 poskytována daňovým subjektům pro placení vybraných druhů daní v hotovosti na účet finančního či celního úřadu a to jako forma placení osvobozená od poštovních poplatků. I když daňová složenka je primárně určena pro hotovostní platby prostřednictvím České pošty, může být i nadále využívána i k bezhotovostnímu placení daní formou internetového bankovnictví nebo příkazem k úhradě.

Vydáno

Tisková informace k novele zákona o dani z nemovitostí, která bude předložena v rámci DAŇOVÉ REFORMY

Je navrhováno osvobodit od daně zemědělské pozemky členěné podle druhu na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty. Obec si dále v obecně závazné vyhlášce může stanovit, že tyto pozemky se neosvobozují, pokud se nacházejí v zastavěném  území obce nebo zastavitelných plochách obce.

Osvobození od daně z pozemků se nevztahuje na zahrady, které sice jsou v katastrech nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond, avšak jsou umístěny převážně v intravilánu obce a zejména ve městech (např. u rodinných domů), neslouží k podnikání. Ve vztahu k infrastruktuře mají spíše zatěžující charakter. 

V důsledku takto navrženého osvobození  by došlo  k výpadku  daňových příjmů obcí ve výši cca 1,4 mld Kč, pokud by současně nedošlo k další právní úpravě kompenzací, která by tento propad v příjmech zmírnila nebo úplně nahradila. Daň z nemovitostí je plně příjmem rozpočtu obcí a dosavadní sazby daně jsou platné od 1.1.1993, kdy nabyl účinnosti zákon o dani z nemovitostí. Ke zmírnění dopadů obce získají možnost kompenzace svých příjmů za osvobozené zemědělské pozemky formou zvýšení zdanění nemovitostí zatěžujících infrastrukturu obcí. Jedná se o úpravu  koeficientu u sazby daně malých obcí a zavedení fakultativního místního koeficientu.

Vydáno

Výplata státní podpory stavebního spoření

Stavební spořitelny dne 20. února 2007 formou žádosti uplatnily u Ministerstva financí nárok na vyplacení zálohy státní podpory za rok 2006. Výplata se uskuteční  v zákonné lhůtě dvou měsíců, tj. nejpozději 20. dubna 2007. 

Vydáno

Zástupci ministerstev financí a centrálních bank diskutovali záležitosti stability finančních trhů v EU

Dne 4. dubna 2007 se v Bruselu uskutečnilo jednání Hospodářského a finančního výboru (EFC) ve formátu zabývajícím se finanční stabilitou, tzv. Financial Stability Table (FST). Zástupci ministerstev financí a centrálních bank členských zemí tak diskutovali současnou situaci na evropských i světových finančních trzích nebo otázky související s regulací hedge fondů.

Vydáno

Koordinátorem příprav zavedení eura v ČR jmenován Oldřich Dědek

Vláda na svém dnešním zasedání jmenovala do funkce národního koordinátora zavedení eura doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., který působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nově také jako poradce ministra financí.
Jmenování Oldřicha Dědka, jakožto především ekonomického experta a bývalého viceguvernéra České národní banky, je zdůrazněním nové dynamiky procesu příprav na zavedení eura a tento krok napomůže návaznosti praktických příprav na vstup do eurozóny na vývoj v makroekonomické a zejména fiskální oblasti.

Vydáno

Ministerstvo financí pořádalo konferenci o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky

Dnes 27. 3. 2007 proběhla na Ministerstvu financí konference o zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) České republiky za účasti zahraničních expertů a představitelů Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Mezi účastníky byly jak zástupci zemí, které mají již řadu let zkušenosti s poskytováním pomoci (Rakousko, Belgie, Švédsko a Lucembursko), tak také zástupci zemí, které jsou označovány za nastupující donory (Slovinsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, a také Česká republika). Cílem konference bylo posílení vzájemné spolupráce mezi ministerstvy financí jednotlivých zúčastněných zemí v oblasti ZRS.

Na konferenci „Key Drivers for Development“ naváže dne 28. 3. 2007 seminář „Technical Assistance in the field of Development Aid“ pořádaný ve spolupráci s Evropskou komisí. Uvedeného semináře se zúčastní zástupci některých z nových členských zemí EU (konkrétně Polska, Maďarska, Slovenska a Slovinska), dále zástupci jednotlivých ministerstev ČR a zástupci MF. Seminář za Ministerstvo financí zahájí  náměstek ministra Ing. Tomáš Zídek.

Vydáno

Ministerstvo financí ke studii Světové banky hodnotící řízení a dohled v sektoru doplňkového penzijního připojištění – penzijních fondů

Světová banka zveřejnila na svých internetových stránkách studii k penzijním fondům v České republice. Tato hodnotící studie byla vypracována na žádost Ministerstva financí, které k pracím na materiálu přispělo pořádáním setkání odborníku ze Světové banky a odborníků věnujícím se této problematice v ČR, zástupců penzijních fondů a orgánu dohledu.

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 27. března 2007

Dne 27. března 2007 se uskuteční v Bruselu řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.V rámci pravidelného tématu Hospodářská situace se bude diskutovat o aktuálním ekonomickém vývoji v EU. Tentokrát se ministři zaměří na problematiku finančního trhu, konkrétně propad cen akcií na přelomu února a března a jeho dopad na jednotlivé ekonomiky.

Vydáno

Daňová složenka je k dispozici i v roce 2007

I v letošním roce bude pro placení vybraných druhů daní v hotovosti na účet finančního či celního úřadu k dispozici tzv.“daňová složenka“, jako forma placení daní osvobozená od poštovních poplatků. Tvar daňové složenky přitom bude stejný jako v roce 2006. Daňovou složenku si lze vyzvednout na pobočkách České pošty a na finančních úřadech.

Vydáno

V ČR má penzijní připojištění téměř 3,6 miliónu občanů

K 31.12.2006 dle evidence Ministerstva financí dosáhl celkový počet penzijně připojištěných občanů rekordní výše 3 593 645, což znamená, že každý třetí občan je penzijně připojištěn. Proti stavu ke konci roku 2005 to představuje nárůst o 314 tisíc připojištění. Meziroční nárůst připojištění je dlouhodobě vysoký a dosavadní vývoj svědčí o stále rostoucí oblibě penzijního připojištění. Plynule také roste objem příspěvků účastníků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který v roce 2006 dosáhl historicky největší hodnoty 17, 607 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 14,8 %. Průměrný měsíční příspěvek účastníka vzrostl meziročně o 5,6 % na 431 Kč.

 • Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v ČR

Vydáno

Seminář o zahraniční rozvojové spolupráci ČR

Za účasti představitelů Světové banky se na Ministerstvu financí dne 22. února 2007 uskutečnil seminář o zahraniční rozvojové spolupráci ČR. Cílem semináře bylo seznámení zástupců jednotlivých ministerstev s předběžnými výsledky studie Světové banky, zaměřené na monitoring a evaluaci celkového systému rozvojové pomoci v ČR. Takto zaměřenou studii provedla Světová banka vůbec poprvé, a to na žádost české strany. Seminář za Ministerstvo financí zahájil náměstek ministra Tomáš Zídek.

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila Národní plán zavedení eura

Národní plán zavedení eura byl dnes schválen na úrovni resortů zapojených do činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR. Koordinační skupina – v gesci Ministerstva financí ČR a spolugesci České národní banky – na plánu pracovala od února 2006. Vláda by se národním plánem měla zabývat koncem března, poté bude dokument k dispozici veřejnosti.

Vydáno

V roce 2006 bylo uzavřeno 516 tisíc nových smluv o stavebním spoření

Podle údajů stavebních spořitelen bylo v průběhu loňského roku uzavřeno celkem 516 tisíc nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 125 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 236 tisíc Kč. Ve srovnání s rokem 2005 bylo uzavřeno o 86 tisíc nových smluv více, což představuje nové maximum v počtu nově uzavřených smluv od novely zákona o stavebním spoření, která s účinností od 1.1.2004 snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření ze 4 500 na 3 000 Kč. Počet nově uzavřených smluv tak roste již třetím rokem za sebou. Naproti tomu meziročně poklesl počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, a to o 52 tisíc.

Vydáno

Vláda schválila definici sociálního bydlení

Vláda na svém pondělním zasedání schválila definici bydlení dle sociální politiky státu. U vymezení objektů podle této definice použila kritérium maximální podlahové plochy navržené Ministerstvem financí. U  bytů jej stanovila na 120 metrů čtverečních a u rodinných domů na 350 metrů čtverečních.

Vydáno

Zahájen nový twinningový projekt v oblasti reformy veřejných financí

Dne 30. ledna 2007 byl na Ministerstvu financí České republiky oficiálně zahájen „twinningový“ projekt „Budování státní pokladny – 2. fáze“ (CZ05/IB/FI/03) realizovaný ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství, financí a průmyslu Francouzské republiky a financovaný z prostředků Evropské unie. Cílem projektu je podpora reformy řízení a kontroly veřejných financí prostřednictvím řádně fungujícího systému Státní pokladny, zvýšení účinnosti a průkaznosti tvorby a realizace rozpočtu, efektivní řízení toků hotovosti a státního dluhu  a zajištění ochrany údajů v systému Státní pokladny.

Vydáno

Jmenován první náměstek ministra financí

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes jmenoval do funkce prvního náměstka ministra Ing. Ivana Fuksu. Ivan Fuksa bude na Ministerstvu financí řídit sekci 03 - Hospodaření s majetkem státu.

Vydáno

Zástupci ministerstev financí EU jednali o finančních službách

Dne 16. ledna 2007 se v Bruselu uskutečnilo jednání Výboru EU pro finanční služby (Financial Services Committee - FSC). Zástupci ministerstev financí členských zemí se zabývali novým evropským systémem vypořádání obchodů s cennými papíry, sektorem kolektivního investování a systémy pojištění vkladů.

Vydáno

Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům

Daňová přiznání bude možno v letošním roce podávat až do pondělí 2. dubna. Poslední den v měsíci březnu totiž připadá na sobotu a proto byl termín podání prodloužen do následujícího pracovního dne. V pondělí 2. dubna budou na všech finančních úřadech provozní hodiny až do 18.00 hodin. V sídlech bývalých okresních úřadů budou finanční úřady navíc otevřeny i v sobotu  31. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin.

Vydáno

Program Phare v ČR úspěšně ukončen

Projekty Národních programů Phare realizované v letech 1998 - 2006 pomohly České republice při přípravě na plnění podmínek souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie. Podporováno bylo nejen přejímání příslušného acquis českou státní správou ale především schopnost českých institucí evropskou legislativu efektivně implementovat. Projekty byly zaměřeny do několika prioritních oblastí: finance, vnitro, zemědělství, životní prostředí, spravedlnost nebo rozvoj občanské společnosti. Pilotní investiční projekty v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti pomohly vytvořit a testovat struktury, jejichž funkčnost byla předpokladem pro úspěšné zahájení čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti po vstupu ČR do EU. 

Vydáno

ČR nebude muset vracet EU žádné peníze z evropských fondů

Česká republika nebude muset vrátit Evropské unii žádné peníze z evropských fondů, které musely být využity do konce roku 2006. Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi dne 28. prosince 2006 poslední žádost o zaslání prostředků strukturálních fondů, čímž byl překročen objem prostředků, které bylo nutné v roce 2006 vyčerpat. Tímto Česká republika u všech programů splnila tzv. pravidlo N+2, což znamená, že vyčerpala všechny prostředky, které jí byly přiděleny pro rok 2004 a nedojde, navzdory skeptickým  předpovědím z počátku roku 2006, k žádnému snížení objemu alokovaných prostředků pro Českou republiku.

Vydáno

Novým generálním ředitelem celní správy jmenován Milan Šiška

 • Novým generálním ředitelem celní správy byl k 1. lednu 2007 jmenován JUDr. Milan Šiška.
 • Milan Šiška je absolventem Akademie Policejního sboru v Bratislavě. Od října 2006 pracoval v celní správě na pozici zástupce ředitele sekce pátrání a dohledu GŘC. Zároveň působil v pracovní skupině, která má na starosti modernizaci celní správy. Předtím byl zaměstnán u Policie ČR. Šestačtyřicetiletý Milan Šiška se narodil v Příbrami, je ženatý a má 3 děti.
 • Milan Šiška ve funkci generálního ředitele celní správy nahradil Zdeňka Richtra, který byl z funkce odvolán 22. prosince 2006.