CZ EN

Zpravodaj MF 04/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Konvergenční program České republiky (duben 2013)

Konvergenční program České republiky (duben 2013)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Od roku 2011 je publikován vždy koncem dubna. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. 

Zdroj: MF - 37 - odbor Finanční politika, publikováno 26.4.2013

Celý obsah článku

35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2013–2016)

35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2013–2016)

35. Kolokvium proběhlo v dubnu 2013. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 16 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE-EI, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, Komerční banka, Liberální institut, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (European Economic Forecast z února 2013) a MMF (World Economic Outlook z dubna 2013).

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Zdroj: MF - 37 - odbor Finanční politika, publikováno 18.4.2013

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce České republiky - duben 2013

Makroekonomická predikce České republiky - duben 2013

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována čtyřikrát ročně, vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí v českém i anglickém jazyce.  

Zdroj: MF - 37 - odbor Finanční politika - 3704 - odd. Makroekonomické predikce, publikováno 12.4.2013 ve 14:00

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2013

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2013

Ministerstvo financí (dále „Ministerstvo“) předkládá v pořadí třicátou třetí Čtvrtletní informaci o řízení dluhového portfolia, která přináší základní údaje o parametrech portfolia státních závazků a o parametrech portfolia státních finančních aktiv. Kvantitativní hodnoty základních sledovaných strategických cílů platných pro rok 2013 byly konkretizovány v řídícím dokumentu Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013, který byl schválen ministrem financí a prezentován veřejnosti dne 12. prosince 2012, a který vymezuje operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím emisní činnosti, finančního investování a aktivních operací Ministerstva na sekundárním trhu.

Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia, publikováno 10.4.2013 ve 14:00

Související informace:

Celý obsah článku

Ministerstvo finací je připraveno zahájit až 6000 řízení o zrušení povolení na herní zařízení

Ministerstvo finací je připraveno zahájit až 6000 řízení o zrušení povolení na herní zařízení

Ministerstvo financí neprodleně koná po zveřejnění nálezu Ústavního soudu týkajícího se herních zařízení. Podle dosud zpracovaných analýz bude možné z moci úřední zahájit 4500 – 6000 řízení o zrušení povolení na provozování herních zařízení. A to k datu nabytí účinnosti nálezu Ústavního soudu. Bude se jednat o ta povolení, která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí, které regulují provozování loterií a jiných her na svém území. 

Celý obsah článku

Informace MF vydané k problematice operačních programů EU

Informace MF vydané k problematice operačních programů EU

Zdroj: MF - oddělení Komunikace; Tiskové zprávy MF

Celý obsah článku

V aplikaci ÚFIS jsou zveřejněny roční údaje finančních a účetních informací státu za účetní období roku 2012

V aplikaci ÚFIS jsou zveřejněny roční údaje finančních a účetních informací státu za účetní období roku 2012

Zdroj: MF, 38 - odbor Rozvoj ICT MF - 3801 - odd. Projektové řízení kompetenčních IS, publikováno 15.4.2013

Celý obsah článku

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2013

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2013

Zdroj: MF - 26 - odbor Majetkové daně, daň silniční a oceňování; Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2013, publikováno 04/2013

Celý obsah článku

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí sníží administrativní zátěž

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí sníží administrativní zátěž

Vláda dnes schválila návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který předložil ministr financí Miroslav Kalousek. Jeho cílem je především snížení administrativní zátěže poplatníků i státu.

Navrhuje se zrušit dosavadní zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při zachování zdanění úplatných převodů nemovitostí v podobě zdanění nabývání nemovitých věcí. Oproti současné právní úpravě daně z převodu nemovitostí je navrženo sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele, jak je tomu v drtivé většině členských zemí EU. Na základě této úpravy dojde ke zrušení institutu ručitele pro účely této daně.

Návrh umožní omezit počet případů povinného předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. S tím je spojena nová konstrukce základu daně u běžně převáděných nemovitých věcí, k nimž patří zejména převody nemovitých věcí určených k bydlení či rekreaci a některé pozemky.

Zdroj: MF - odd. Komunikace, Tisková zpráva MF ze dne 17.4.2013

Celý obsah článku

Saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí se meziročně zlepšilo o více než 36 mld. Kč

Saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí se meziročně zlepšilo o více než 36 mld. Kč

Ke konci března dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 292,9 mld. Kč, celkové výdaje 278,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 14,0 mld. Kč. Saldo se tak meziročně zlepšilo o 36,7 mld. Kč.

„Ačkoli vidíme podstatné zlepšení, je potřeba varovat před přílišným optimismem. Relevantní odhady pro celý rok je možno vytvářet až v průběhu léta,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Je však zřejmé, že vedle úpravy DPH se na výběru této daně pozitivně projevuje transformace daňové správy a vyšší efektivita její práce,“ dodal ministr financí.

Zdroj: Odd. Komunikace ve spol. s odborem Státní rozpočet, publikováno 2.4.2013

Celý obsah článku

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012

I. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2012

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Regionální rady regionů soudržnosti

Zdroj: MF - odbor 12 Financování územních rozpočtů a programové financování

Celý obsah článku

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012

předložena vládě pro informaci dne 20. března 2013. Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006. 

Zdroj: MF - 07 - sekce MEZINÁRODNÍ VZTAHY A FINANČNÍ POLITIKA; 9006 - sam. odd. Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky, publikováno 04/2013

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2013

 • Tabulka - Majetkové účasti MF - ke dni 28.3.2013.

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu, publikováno 04/2013

Celý obsah článku

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2012

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2012

 • Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
 • Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území

Zdroj: MF - 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu, publikováno 04/2013

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 4/2013

Finanční zpravodaj číslo 4/2013

 • Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo později
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 – aktualizace

Celý obsah článku

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování po technických úpravách

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování po technických úpravách

Ministerstvo financí vypracovalo návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařován provádějící návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896). Návrh nařízení byl poskytnut odborné veřejnosti ode dne 8. června 2012 s termínem dodání připomínek do 13. července 2012. K zaslaným připomínkám bylo přihlédnuto.

V návaznosti na úpravy doporučené Legislativní radou vlády k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896), byl návrh nařízení upraven. Provedené změny jsou převážně technického charakteru, návrh nařízení nedoznává zásadního věcného posunu. Současně byla jako součást odůvodnění návrhu nařízení doplněna závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.

Odborné veřejnosti se předkládá návrh nařízení vlády po těchto technických korekcích. Z věcného hlediska nařízení upravuje především způsob investování jednotlivých investičních fondů, jako jejich investiční strategii, maximální expozici vůči jednotlivým emitentům a řízení rizika a likvidity.

Celý obsah článku

Novela nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu postoupena vládě

Novela nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu postoupena vládě

Ministerstvo financí předložilo po proběhlém vnějším připomínkovém řízení vládě České republiky návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování.
Návrh nařízení vlády byl vypracován v souvislosti s potřebou, kterou si vynutila praxe a nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který nyní projednává Poslanecká  sněmovna (ST 896). Sdělení klíčových informací speciálního fonduje dokument, který obsahuje stručné charakteristiky speciálního fondu nezbytné pro pochopení povahy a rizik investice, která jsou investorům nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.
Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály v předloženém znění.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva a realizace I. fáze jednoho inkasního místa)

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva a realizace I. fáze jednoho inkasního místa)

Ministerstvo financí předložilo dne 28. března 2013 vládě návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Hlavními oblastmi změn právní úpravy daňových zákonů jsou přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva a realizace I. fáze jednoho inkasního místa.

 • Návrh změnového zákona
 • Důvodová zpráva k návrhu změnového zákona
 • Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
 • Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
 • Platné znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
 • Platné znění částí č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Zdroj: MF - odbor 32 - Daňová legislativa; odd. 3202 - Legislativa nepřímých daní; publikováno 3. dubna 2013

Celý obsah článku

Státní pokladna

Informace MF k projektu Státní pokladna - duben 2013

Informace MF k projektu Státní pokladna - duben 2013

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika Státní pokladny, Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace. Dále jsou zveřejňovány informace pro oblasti Příprava rozpočtu (RISPRP) a Realizace rozpočtu (RISRE). 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - duben 2013

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - duben 2013

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční trh

Úřední věstník EU - publikována nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a sociálního podnikání

Úřední věstník EU - publikována nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a sociálního podnikání

Dne 25. dubna 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (tzv. „nařízení EuVECA“) a
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (tzv. „nařízení EuSEF“).

Podle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jehož návrh v současné době projednává Poslanecká sněmovna, jsou evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání považovány za fondy kvalifikovaných investorů, ustanovení navrhovaného zákona se však na tyto fondy použijí jen v rozsahu, v jakém to připouští nařízení EuVECA a nařízení EuSEF.

Obě nařízení zakotvují společný rámec pravidel pro investiční fondy, které materiálně naplní pojmové znaky „EuVECA  nebo „EuSEF“; pouze takové fondy mohou používat příslušná označení. Současně nařízení stanoví pravidla pro  skladbu majetku, investiční strategii, techniky k obhospodařování a povahu jejich investorů. Ambicí nařízení EuVECA je pomoci malým a středním podnikům ke snadnějšímu přístupu k finančním prostředkům. Cílem nařízení EuSEF je potom podpořit činnost právnických osob, které svou činností sledují společensky prospěšný zájem a reinvestují většinu svého zisku na jeho podporu.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Celý obsah článku

Emisní kalendáře - květen 2013

Emisní kalendáře - květen 2013

Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno 15.4.2013

Celý obsah článku

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování po technických úpravách

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování po technických úpravách

Ministerstvo financí vypracovalo návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařován provádějící návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896). Návrh nařízení byl poskytnut odborné veřejnosti ode dne 8. června 2012 s termínem dodání připomínek do 13. července 2012. K zaslaným připomínkám bylo přihlédnuto.

V návaznosti na úpravy doporučené Legislativní radou vlády k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896), byl návrh nařízení upraven. Provedené změny jsou převážně technického charakteru, návrh nařízení nedoznává zásadního věcného posunu. Současně byla jako součást odůvodnění návrhu nařízení doplněna závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.

Odborné veřejnosti se předkládá návrh nařízení vlády po těchto technických korekcích. Z věcného hlediska nařízení upravuje především způsob investování jednotlivých investičních fondů, jako jejich investiční strategii, maximální expozici vůči jednotlivým emitentům a řízení rizika a likvidity.

Celý obsah článku

Novela nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu postoupena vládě

Novela nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu postoupena vládě

Ministerstvo financí předložilo po proběhlém vnějším připomínkovém řízení vládě České republiky návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování.
Návrh nařízení vlády byl vypracován v souvislosti s potřebou, kterou si vynutila praxe a nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který nyní projednává Poslanecká  sněmovna (ST 896). Sdělení klíčových informací speciálního fonduje dokument, který obsahuje stručné charakteristiky speciálního fondu nezbytné pro pochopení povahy a rizik investice, která jsou investorům nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.
Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály v předloženém znění.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2013

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2013

Ministerstvo financí předkládá v pořadí třicátou třetí Čtvrtletní informaci o řízení dluhového portfolia, která přináší základní údaje o parametrech portfolia státních závazků a o parametrech portfolia státních finančních aktiv. Kvantitativní hodnoty základních sledovaných strategických cílů platných pro rok 2013 byly konkretizovány v řídícím dokumentu Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013, který byl schválen ministrem financí a prezentován veřejnosti dne 12. prosince 2012, a který vymezuje operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím emisní činnosti, finančního investování a aktivních operací Ministerstva na sekundárním trhu.

Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia, publikováno 10.4.2013 ve 14:00

Celý obsah článku

Principy nezávislosti ve finančním vzdělávání

Principy nezávislosti ve finančním vzdělávání

Dne 25. března 2013 se uskutečnilo 13. jednání Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, na němž byly odsouhlaseny principy nezávislosti v oblasti finančního vzdělávání. Ty vymezují pojem finanční vzdělávání a rozpracovávají princip obecnosti definovaný již v Národní strategii finančního vzdělávání. Ministerstvo se k využívání principů přidává a nadále bude udělovat záštitu jen těm projektům finančního vzdělávání, které budou v souladu s připojenými principy nezávislosti.

Zdroj: MF, 02 - sekce Finanční trh, 35 - odbor Finanční trhy II, 3503 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Celý obsah článku

Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení AIFMD

Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení AIFMD

Dne 22. března 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Nařízení, které provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správních alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD) zejména upřesňuje některé podmínky nebo pravidla v oblastech:

 • povolovacího procesu obhospodařovatele speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, včetně požadavků na kapitál,
 • jednání obhospodařovatele nebo administrátora, včetně pravidel pro odměňování, zamezení střetů zájmů aj.,
 • pověření jiného výkonem určité činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu,
 • činnosti depozitáře,
 • oznamovacích povinností a výpočtu pákového efektu, a
 • spolupráce v rámci dohledu.

Související dokumenty

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Celý obsah článku

Daně a cla

Souhrnná informace GFŘ - placení daně z nemovitostí v roce 2013

Souhrnná informace GFŘ - placení daně z nemovitostí v roce 2013

S posledním květnovým dnem končí i  lhůta  pro placení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně.

Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí v pátek 31. května 2013.Nepřesáhne-li  výše daně z nemovitostí částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky  na bankovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. Složenky s potřebnými informacemi jsou Finanční správou ČR  expedovány tak, aby byly  občanům doručeny postupně v průběhu dubna a  května, nejpozději však  týden před koncem lhůty pro placení daně.

Finanční správa ČR upozorňuje, že proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především ke změně čísel bankovních účtů pro placení daně, proto je vhodné všem  informacím  na složence i její alonži věnovat patřičnou pozornost.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 25.4.2013

Celý obsah článku

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013 (Informační leták GFŘ)

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013 (Informační leták GFŘ)

V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finančním úřadem pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 15.4.2013

Související informace:

Celý obsah článku

Elektronické podání přihlášky k registraci (Tisková zpráva GFŘ)

Elektronické podání přihlášky k registraci (Tisková zpráva GFŘ)

S účinností od 9. dubna 2013 jsou opět k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení, dostupná na Daňovém portále http://www.daneelektronicky.cz/, současně s tímto oznámením je také obnoveno přijímání podání k registračnímu řízení distribuovaných z výstupů SW třetích stran.

Zprovozněním nového elektronického formuláře oznámení o změně registračních údajů/žádosti o zrušení registrace, včetně obnovených formulářů přihlášek k registraci pro právnické osoby, pro fyzické osoby, pro plátcovy pokladny a přihlášky k registraci k DPH na internetových stránkách finanční správy, jsou odvolána opatření, které Finanční správa ČR přijala k 1. lednu 2013.

Celý obsah článku

Stanovisko GFŘ k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her

Stanovisko GFŘ k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her

Stanovisko Generálního finančního ředitelství k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 8.4.2013

Celý obsah článku

Kontrolní noční akce „JUNO“ (Tisková zpráva GFŘ)

Kontrolní noční akce „JUNO“ (Tisková zpráva GFŘ)

Během včerejší speciální noční akce „JUNO“ zajistili pracovníci Finanční správy ČR 12 cisteren motorové nafty kvůli vysokým daňovým nedoplatkům nabyvatele dovážených pohonných hmot (PHM). Jedná se o krátce existující právnickou osobu, která v souvislosti s PHM dluží státu na daních 8,4 milionu korun. >> celý text 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 3.4.2013

Celý obsah článku

Akce „MARKET II“ (Tisková zpráva GFŘ a GŘC)

Akce „MARKET II“ (Tisková zpráva GFŘ a GŘC)

Během včerejší kontrolně vyhledávací akce „MARKET II“ zkontrolovali pracovníci finanční a celní správy na příhraničních tržnicích desítky stánkových prodejců. Ve 35 případech nebyli prodejci schopni předložit povinné evidence nebo doklady, další řádově desítka prodejců prodávala padělky, nezdaněný alkohol a cigarety. >> Akce „MARKET II“ (Tisková zpráva GFŘ a GŘC ) - celý text 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 2.4.2013

Celý obsah článku

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

S ohledem na skutečnost, že s účinností od 1. ledna 2013 vstoupila v planost novela zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), jejíž součástí je implementace směrnice Rady 2010/45/EU,kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (dále jen „směrnice“) a dále s ohledem na znění důvodové zprávy k této novele (§ 34 zákona o DPH) vydává Generální finanční ředitelství k problematice daňových dokladů tuto Informaci.Jejím hlavním cílem je podrobnější seznámení s novou úpravou přijatou na úrovni EU a národní legislativy v oblasti fakturace u DPH. Informace se konkrétně zabývá problematikou daňových dokladů po novele zákona o DPH a to zejména z pohledu zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu, jeho čitelnosti a dalších operací s doklady, tj. jejich uchováním a případnou konverzí. Tyto vlastnosti jsou také základním předpokladem pro uznatelnost daňového dokladu jako takového.
>> celý text - včetně Nejčastějších dotazů k pravidlům fakturace 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 28.3.2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro květen 2013

Daňový kalendář pro květen 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - květen 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - duben 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - duben 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

Na základě průběhu implementace Fondu aktualizuje Zprostředkovatel Programu CZ 01 text výzvy o doplňující informace k hodnocení kvality předložených žádostí. V souladu s tímto je zároveň aktualizována příloha č. 3 výzvy – formální náležitosti žádosti a hodnocení kvality.
Aktualizované znění 1. výzvy a přílohy č. 3 je platné od 15. 2. 2013 a přílohy č. 2 je platné od 23. 4. 2013.

Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 14.02.2013 / aktualizováno 20.02.2013/23.04.2013

Celý obsah článku

Norské fondy 2009 – 2014: Poslední opakování informační akce k programu CZ09 „Fond na podporu výzkumu“ (Pozvánka)

Norské fondy 2009 – 2014: Poslední opakování informační akce k programu CZ09 „Fond na podporu výzkumu“ (Pozvánka)

Ve čtvrtek 2. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti Norské vědecké rady, Norského velvyslanectví a Ministerstva financí informační akci k Programu Fond na podporu výzkumu poslední opakování informačního dne.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 22. dubna 2013

Celý obsah článku

12. a 13. dubna 2013 v Dublinu - Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN)

12. a 13. dubna 2013 v Dublinu - Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN)

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek, za Českou národní banku se zúčastní členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová. V rámci neformálního setkání ministrů financí v irském Dublinu, plánuje irské předsednictví (IE PRES) uspořádat celkem tři jednací bloky.

Celý obsah článku

Kyperská cesta k dluhové krizi

Kyperská cesta k dluhové krizi

Kypr se stal pátou zemí eurozóny (po Řecku, Irsku, Portugalsku a Španělsku) a osmou zemí EU (spolu s Maďarskem, Lotyšskem a Rumunskem), která musela vyhledat finanční pomoc u evropských institucí a MMF. 

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 3.04.2013

Celý obsah článku

Dotace - Podpora EHP- Norsko

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé z MF v médiích (duben 2013)

Ministr financí a lidé z MF v médiích (duben 2013)

Aktuální témata:  návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, čerpání evropských dotací, trh práce, ekonomická situace v ČR a další témata.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 3/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 3/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulůodborných časopisů podchycena např. témata vývoj sazeb DPH v EU v období ekonomické krize, osobní bankroty v ČR od r. 2008 do r. 2012, dopad krize na změny vnímání systémového rizika, pracovní právo v roce 2013 (přehled změn), retroaktivita daňových zákonů v judikatuře, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi pohledem práva EU, legislativa ČR v roce 2011  (kvantitativní přehled), směnka a spotřebitelský úvěr, federalizace eurozóny,  vliv uplatnění daňových úlev a slev na dani na zdanění práce a celkovou daňovou povinnost zaměstnance v ČR, studie porovnávající jednotlivé komponenty hospodářského růstu za použití koncepce růstového účetnictví a návrh na vytvoření bankovní unie v EU a problémy její realizovatelnosti.
 • Ze zahraničních zdrojů je upozorňováno  např. na články   z německy psaného tisku, a to na téma  dědická daň v Německu, nová koncepce indikátorů blahobytu a nárůst daňového břemene domácností v Německu v roce 2013.
 • Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na centrální banky, americký daňový systém, empirickou analýzu krátkodobých makroekonomických dopadů fiskálního vyrovnávání na základě panelu dat dvaceti zemí OECD za období 1970-2008, novou německou dluhovou brzdu, obchodní ceny a celosvětové zhroucení mezinárodního obchodu v letech 2008-2009 a zvláštní zprávu o severských zemích.
 • Články o systémech měnových kurzů v zemích střední Evropy a otevřených otázkách jednotného mechanismu dohledu v EU jsou vybrány ze slovenského tisku.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.