CZ EN

Zpravodaj MF - 03/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Informace MF vydané k problematice operačních programů EU

Informace MF vydané k problematice operačních programů EU

Zdroj: MF - oddělení Komunikace; Tiskové zprávy MF:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční analytický útvar MF v roce 2012 odhalil více podvodů, zajistil miliardu korun

Finanční analytický útvar MF v roce 2012 odhalil více podvodů, zajistil miliardu korun

Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) v roce 2012 pokračoval v nastoleném trendu zvyšování efektivity při odhalování a šetření podvodů. A to nejen v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ale také v oblasti korupčního jednání.

„Výše zajištěných peněz podvodníků dosáhla historického rekordu a překonala hranici miliardy korun. Počet podaných trestních oznámení vzrostl o cca 70 % na 429. Stejně tak se zlepšila spolupráce s organizacemi v rámci resortu Ministerstva financí. Počet podnětů daňové a celní správě se zvýšil asi o třetinu na 979, což umožnilo exekučně odčerpat zhruba půl miliardy od podvodníků v oblasti DPH. Za toto vysoké nasazení chci poděkovat všem pracovníkům útvaru i jeho řediteli Milanu Cícerovi,“uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

V dnes zveřejněné výroční zprávě je uvedena řada anonymizovaných kauz, které se útvaru podařilo odhalit. „Každý se tak může přesvědčit, že podvody v České republice se skutečně odhalují a vyšetřují,“dodal ministr financí. Jedná se například o následující kauzy -(Tisková zpráva MF ze dne 25.2.2013)

Související informace:

 • Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru za rok 2012

Celý obsah článku

Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2012 (příprava vyhlášky k RUD - s účinností od 1. září 2013)

Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2012 (příprava vyhlášky k RUD - s účinností od 1. září 2013)

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí - stav ke dni 30. 9. 2012. V souvislosti s připravovanou legislativou se ministerstvo obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2012.

V počtech jsou zahrnuty děti v MŠ, v přípravných třídách ZŠ, přípravném stupni ZŠ speciální (dříve pomocné) a žáci základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií, včetně žáků, vzdělávajících se podle §§ 38, 41 a 42 školského zákona, které se na statických výkazech uvádějí pouze v oddílu XIII.

Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmův prováděcí vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2013.

Vpřípadě nesrovnalostí dat o počtech dětí a žáků kontaktujte prosím mailem

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování ;1201 - odd. Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů; aktualizováno:13.03.2013

Celý obsah článku

Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA - termín prodloužen do 5. dubna 2013

Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA - termín prodloužen do 5. dubna 2013

Ministerstvo financí  v souladu s bodem III usnesení vlády č. 919 ze dne 12. prosince 2012připravuje směrnici pro jednání o dohodě s USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění „Foreign Account Tax Compliance Act“ (dále jen „Dohoda“). Dohoda bude uzavřena podle tzv. modelu IA (viz dokument „IGA reciprocal“a „neoficiální překlad IGA“) Součástí vyjednávání bude rovněž obsah přílohy II Dohody.

Finanční instituce,které se domnívají, že vyhovují příslušným požadavkům legislativy FATCA (zejm. představují z hlediska USA nízké riziko daňových úniků) a měly by být uvedeny v příloze II Dohody v seznamu neoznamujících finančních institucí, resp. jejich určité finanční produkty by měly být zahrnuty mezi vyňaté produkty, a dosud v této věci oficiálně neoslovily Ministerstvo financí, mohou zasílat své řádně odůvodněné žádosti o zařazení do přílohy II Dohody do 5. dubna 2013.

Termín podání žádosti: prodloužen - do 5. dubna 2013
Písemné žádosti přijímá :

 • Ministerstvo financí
  Odbor 25 - Strategie daňové politiky a správy 
  Letenská 15
  118 10 Praha 1

Obsah/forma žádosti:

 • Odůvodnění žádosti musí být vyhotoveno v angličtině dle struktury přiloženého dokumentu„Template for Explanatory Document“ a mělo by odkazovat na příslušný bod návrhu přílohy II modelu IA(viz dokument „Draft Annex II“)
 • V žádosti doporučujeme pro pracovní účely uvést kontakt na osobu pověřenou danou problematikou.

Související informace

OBSAH - FATCA - dokumenty ke stažení (v anglické verzi)

Zdroj: MF - odbor 25 Strategie daňové politiky a správy; odd. 2502 - Strategické řízení správy daní a cel; publikováno 08.02.2013/aktualizováno:13.3.2013

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejnilo evidenční čísla prvních vyřazených pokutových bloků

Ministerstvo financí zveřejnilo evidenční čísla prvních vyřazených pokutových bloků

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách přehled prvních pokutových bloků, které byly v roce 2013 staženy z oběhu a dále již nemohou být úředními osobami používány. Každý, komu byla v blokovém řízení udělena pokuta za přestupek, si prostřednictvím webových stránek MF bude moci ověřit, zda pokutový blok, který obdržel, není na seznamu odcizených, ztracených a zničených, a nebyl tedy potenciálně zneužit.

Zájemce získává možnost podle zveřejňovaných počátečních a konečných čísel vyřazených svazků jednoduše zjistit, zda právě jeho pokutový blok neměl být vyřazen z oběhu. V případě, že se jedná o neplatný pokutový blok, může se obrátit na Ministerstvo financí (využít lze speciální adresu pokutovebloky@mfcr.cz), nebo přímo na Policii ČR. „Cílem je předcházet případům, kdy jsou například údajně zničené bloky úřední osobou zneužívány, včetně inkasa peněžních prostředků, jak se v minulosti několikrát stalo,“vysvětlil ministr financí Miroslav Kalousek.

Související informace:

Celý obsah článku

Opatření na podporu exportu přinesou tisíce pracovních míst

Opatření na podporu exportu přinesou tisíce pracovních míst

Vláda dnes schválila návrhy týkající se podpory exportu. V rámci novely zákona o státním rozpočtu na rok 2013 dojde k navýšení dotace státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) o 0,5 mld. Kč a zároveň se zvýší její pojistná kapacita o 10 mld. Kč na 280 mld. Kč. Návrh nebude znamenat navýšení celkových výdajů státního rozpočtu, ani zvýšení jeho deficitu.

„Tímto opatřením se nám podaří dále posílit podporu českému exportu, což znamená vytvoření tisíců pracovních míst. V malé otevřené ekonomice se jedná o jeden z mála smysluplných nástrojů, kterým může vláda podpořit růst bez zadlužení,“uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Celý obsah článku

Nabídka Korean Air Lines splňuje všechny podmínky

Nabídka Korean Air Lines splňuje všechny podmínky

Do půlnoci dne 1. března bylo možné podávat nabídky na vstup strategického investora do společnosti České aerolinie a. s. (ČSA). V tomto termínu podala jedinou závaznou nabídku společnost Korean Air Lines Co., Ltd.., která splňuje všechny podmínky, jež byly stanoveny v procesu výběru strategického investora.

Kupní cena nabízená ze strany Korean Air za 44% podíl akcií ČSA vychází ze znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce E & Y Valuations. Hodnota ČSA podle něj činí 148,5 mil. Kč. Z tohoto důvodu je tak kupní cena nabízená společností Korean Air proporcionální k poslední známé hodnotě akcií ČSA a činí 2,64 mil. EUR. 

Celý obsah článku

Informace MF k projektu Státní pokladna - březen 2013

Informace MF k projektu Státní pokladna - březen 2013

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika Státní pokladny, Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace. Dále jsou zveřejňovány informace pro oblasti Příprava rozpočtu (RISPRP) a Realizace rozpočtu (RISRE).

 • Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 26
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 27.03.2013
 • Postup odsouhlasení nároků z nespotřebovaných výdajů v RISRE
  Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet, publikováno 22.03.2013
 • Avízo: Odstávka systému IISSP - v rozmezí dnů: od 22.3.2013, od 19:00 hodin - do 31.3.2013, do 23:00 hodin
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 15.03.2013
 • Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP) 
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 08.03.2013
 • Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 19 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) 
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 04.03.2013
 • Informace Kompetenčního centra IISSP ke sběru a zpracování výkazu PAP za rok 2012 a termín uzamčení výkazů - stanoven na 11. 3. 2013 
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 27.02.2013
 • Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISPR - verze 008 
  Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 25.02.2013

Rychlé přehledy - TABULKY:

 • CSÚIS - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací) 
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) přehledové tabulky změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • RISPR - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací)
 • Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Rozpočtového informačního systému Příprava rozpočtu (RISPR) přehledové tabulky změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • RISRE - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací)
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Rozpočtový informační systém - Realizace rozpočtu (RISRE) přehledové tabulky změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • KC - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací) Odkaz na externí web
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) přehledové tabulky aktualit prezentovaných ze strany Kompetenčního centra IISSP. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Informace MF k důchodové reformě - březen 2013

Informace MF k důchodové reformě - březen 2013

Důchodová reforma

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Ministr financí podepsal se svým filipínským protějškem Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky

Ministr financí podepsal se svým filipínským protějškem Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky

Ministr financí Miroslav Kalousek dne 26. března 2013 podepsal se svým filipínským protějškem Cesarem V. Purisimou Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky. Podpisem memoranda vyjádřily obě strany zájem vytvořit formální rámec pro budoucí spolupráci.

Předmětem Memoranda je mimo jiné spolupráce formou technické asistence zaměřené na výměnu poznatků a zkušeností týkajících se integračních a reformních procesů. V této souvislosti je připravována první studijní návštěva zástupců Ministerstva financí Filipínské republiky, která bude věnována problematice řízení státního dluhu.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že Česká republika a Království Saúdské Arábie si již vzájemně diplomatickou cestou oznámily splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost SMLOUVY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012. V souladu s jejím článkem 28 vstoupí tato smlouva v platnost dne 1. května 2013.

Ustanovení Smlouvy se provádějí:

 • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na částky vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později;
 • pokud jde o ostatní daně, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo později.

Český a anglický text této mezinárodní smlouvy bude po všech nezbytných krocích publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění

Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes v Bruselu podepsal se svým lucemburským protějškem Smlouvu mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.

Nově sjednaná komplexní daňová smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a z majetku mezi oba státy, upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje tak standardní řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění, a rovněž tak výměnu informací ohledně daní všeho druhu, a to v souladu s uplatňovanými mezinárodními standardy, tedy včetně informací bankovních.

Celý obsah článku

Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013

Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 registrován ke dni 5. března 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Zdroj: MF - sekce 05 - Daně a Cla; odbor 39 - Správní činnosti - odd. 3901 - Správní činnosti v oblasti daní, publikováno 03/2013

Související informace:

Celý obsah článku

Aktualizovány vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Krajské a obecní úřady a Celní úřady (komplety ke stažení)

Aktualizovány vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Krajské a obecní úřady a Celní úřady (komplety ke stažení)

OSNOVA OBSAHU - ze dne 4.3.2013

 • I.  vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Celní úřady (Komplet ke stažení)
 • II. vzory pokutových bloků pro rok 2013 -pro Krajské a obecní úřady (Komplet ke stažení)

Zdroj: MF - sekce 05 - Daně a Cla; odbor 39 - Správní činnosti - odd. 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Celý obsah článku

Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně odůvodnění

Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně odůvodnění

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých vybraných účetních jednotek) je stanovena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost

Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost

Vydáním ve Sbírce zákonů dnes nabyla platnosti a účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru.

„Novela zákona reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování,uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Zdroj: MF - oddělení 1002 Komunikace ve spol. s  35 - odbor Finanční trhy II; 3503 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Tisková zpráva MF ze dne 25.2.2013

Celý obsah článku

Zákon č. 43/2013 Sb. - Novela zákona o spotřebitelském úvěru (zákona č. 145/2010 Sb.)

Zákon č. 43/2013 Sb. - Novela zákona o spotřebitelském úvěru (zákona č. 145/2010 Sb.)

Dnem 25.2.2013 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 43/2013 Sb. vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Zákon připravený Ministerstvem financí nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení; s účinností od 25. února 2013.

Zdroj: MF - 35 - odbor Finanční trhy II; 3503 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Související informace:

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 2/2013

Zprávy MF - číslo 2/2013

pro finanční orgány obcí a krajů - ze dne: 21. března 2013

 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Dotace ze státního rozpočtu obcím na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů
 • Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 3/2013

Finanční zpravodaj číslo 3/2013

 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 102/2012)
 • Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 • Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) podle stavu k 14. 1. 2013
 • Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013
 • Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb. – Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci fi nančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2012
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2013)

Celý obsah článku

Cenový věstník 4/2013

Cenový věstník 4/2013

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2013, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 3. dodatek

Celý obsah článku

Cenový věstník 3/2013

Cenový věstník 3/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012
 • Magistrát města Přerova – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Krajský úřad Pardubického kraje – Kontroly dodržování cenových předpisů
 • Krajský úřad Ústeckého kraje – Hlášení o provedených kontrolách za rok 2012
 • Městský úřad Bílina – Hlášení o provedených kontrolách za rok 2012
 • Městský úřad Lom – Přehled o provedených cenových kontrolách – rok 2012
 • Magistrát města Zlína – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Městský úřad Šumperk – Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012
 • Magistrát města Prostějova – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2012
 • Statutární město Mladá Boleslav – Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se vydává 14. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi

Celý obsah článku

Schodek za dva měsíce se meziročně zlepšil o více než 20 mld. Kč

Schodek za dva měsíce se meziročně zlepšil o více než 20 mld. Kč

Ke konci února 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 196,6 mld. Kč, celkové výdaje 191,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,6 mld. Kč. Za stejné období minulého roku byl naopak vykázán schodek ve výši 16,6 mld. Kč.

„I když se jedná o nejlepší výsledek od roku 2000, nelze na základě dvou měsíců vyvozovat žádné seriózní závěry ohledně celého roku,“upozornil ministr financí Miroslav Kalousek. „Máme zde spoustu mimořádných vlivů, např. platby na regionální školství byly odeslány dříve než minulý rok. Bez toho by se meziroční saldo zlepšilo ještě více,“dodal ministr financí. 

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2012)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2012)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu ve 4. čtvrtletí 2012 podle metodiky MMF. Přehledy umožňují analyzovat státní dluh podle těchto základních kritérií:

 • Státní dluh podle typu instrumentu
 • Státní dluh podle splatnosti
 • Státní dluh podle typu držitele

Ministerstvo financí dále poskytuje údaje o státních zárukách a časovou řadu vývoje státního dluhu:

 • Státní záruky
 • Vývoj státního dluhu

Data o stavu a vývoji státního dluhu jsou k dispozici rovněž v souhrnné tabulce:

 • Fiskální údaje za ČR - státní dluh

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno 15.3.2013 v 9:00

Související informace:

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2012

Strukturu údajů, které je Ministerstvo financí povinno vykazovat ve Výroční zprávě o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2012, stanoví § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MF - odbor10 Kabinet ministra odd.102 Komunikace - Informační kancelář MF

Celý obsah článku

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých na Ministerstvu financí za rok 2012

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých na Ministerstvu financí za rok 2012

V souladu s článkem 20 Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 56 – Interní audit a inspekce roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních, zpracovanou ke dni 15. 2. 2013. Celkový počet přijatých podání do odd. 562 s přiděleným číslem jednacím v roce 2012 činil 1 134, z toho 838 bylo zaevidováno v centrální elektronické databázi „Petice a stížnosti“, 296 podání převážně elektronických, doručených na e-podatelnu Ministerstva financí, bylo odloženo bez evidence z důvodu nevyužitelnosti.

Zdroj: MF - odbor 56 – Interní audit a inspekce

Celý obsah článku

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e - mailové adresy Ministerstva financí za rok 2012

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e - mailové adresy Ministerstva financí za rok 2012

v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009

 • Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
 • Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
 • Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28.2.2013

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Dne 28. února 2013 vláda ČR vzala na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti, která informuje o aktivitách Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR za rok 2012. Tato zpráva uvádí, že během minulého roku se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v ČR, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit.

Celý obsah článku

Privatizační projekty ke dni 31.12.2012

Privatizační projekty ke dni 31.12.2012

Zdroj: MF - odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, publikováno 03/2013

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Informace MF vydané k problematice operačních programů EU

Informace MF vydané k problematice operačních programů EU

Zdroj: MF - oddělení Komunikace; Tiskové zprávy MF:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce a formulář Závěrečné zprávy o projektu (PCR) - od 27.3.2013

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce a formulář Závěrečné zprávy o projektu (PCR) - od 27.3.2013

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 Národní koordinační jednotky - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce.
Pokyn č. 4 NKJ je platný od 27. března 2013

Související dokument

 • Formulář Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce (Pokyn č. 4 NKJ)

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy: Pokyn č. 4 Národní koordinační jednotky, publikováno 03/2013, ke stažení ve formátu PDF 

Celý obsah článku

FOND PARTNERSTVÍ: Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu (Program švýcarsko-české spolupráce)

FOND PARTNERSTVÍ: Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu (Program švýcarsko-české spolupráce)

Vzhledem k tomu, že alokace určená na Fond Partnerství je již téměř vyčerpána, a také vzhledem k počtu předložených žádostí v aktuálním 11. kole, pozastavuje NKJ otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 26. 3. 2013.Další kolo (12. kolo) pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v listopadu 2013, po kalkulaci zbývajících prostředků v rámci Fondu Partnerství.

Žádosti, které byly předloženy k 25. 3. 2013, budou posouzeny a hodnoceny standardním způsobem ve stanoveném termínu.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 27.3.2013

Celý obsah článku

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Zahájení kampaně „Combating hate speech online“

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Zahájení kampaně „Combating hate speech online“

Dne 22. března 2013 zahájila ve Štrasburku Rada Evropy ve spolupráci s EHP a Norskými fondy kampaň na potírání projevů nenávisti. Kampaň, která reaguje na porušování základních lidských práv včetně fyzických a slovních útoků na menšinové skupiny potrvá až do konce roku 2014.

Česká republika patří mezi země(Bulharsko, Kypr, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Slovinsko), jejichž aktivity týkající se boje proti nenávisti jsou podporovány prostřednictvím programů neziskových organizací v rámci EHP fondů.

Cílem spolupráce EHP a Norských fondů a Rady Evropy je napomoci přijetí takových opatření, která napomohou zamezení přímým projevům nenávisti, a to tak, aby nebyla narušena svoboda projevu.

Více informací o kampani naleznete v příloze. 

Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

EHP 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů

EHP 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů

S platností od 14. března 2013 byla aktualizována Pravidla a postupy pro implementaci(Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014) včetně příloh(Annex 4- Information and Publicity Requirements; Annex 12- Rules for the establishment and implementation of Donor partnership programmes falling under the Programme Area “Research within Priority sectors” and “Bilateral Research Cooperation”)

Související informace:

 • Pravidla a postupy pro implementaci FM EHP 2009-2014 včetně příloh - kompletní ke stažení- aktualizováno 03/2013
  (Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 including Attachments)

Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

NORSKÉ FONDY 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů

NORSKÉ FONDY 2009 - 2014: Aktualizovaná Pravidla pro implementaci finančních mechanismů

S platností od 14. března 2013 byla aktualizována Pravidla a postupy pro implementaci(Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014) včetně příloh(Annex 4- Information and Publicity Requirements; Annex 12- Rules for the establishment and implementation of Donor partnership programmes falling under the Programme Area “Research within Priority sectors” and “Bilateral Research Cooperation”)

Související informace:

 • Pravidla a postupy pro implementaci FM Norska 2009-2014 včetně příloh -kompletní ke stažení- aktualizováno 03/2013
  (Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 including Attachments)

Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

 NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: „Schválení Programu CZ09 - Fond pro podporu výzkumu“ – Program bude představen na informativní akci dne 5. dubna 2013 (Pozvánka)

NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: „Schválení Programu CZ09 - Fond pro podporu výzkumu“ – Program bude představen na informativní akci dne 5. dubna 2013 (Pozvánka)

Dne 25.1.2013 byl Ministerstvem zahraničních věcí Norska schválen Program CZ09 „Fond pro podporu výzkumu“,jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program bude představen na informativní akci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pátek 5. dubna 2013 v budově C v ulici Karmelitská 7, Praha 1.

Více informací o programu a harmonogram akcenaleznete v přílohách:.

 • Pozvánka
 • Program (anglická verze)
 • Základní informace o programu CZ09 - Fond na podporu výzkumu

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy - 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12. března 2013

Celý obsah článku

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů: Side event na téma „Zkušenosti při implementaci akčních plánů prevence domácího a genderově podmíněného násilí“

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů: Side event na téma „Zkušenosti při implementaci akčních plánů prevence domácího a genderově podmíněného násilí“

Dne 7. března 2013 se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí zúčastnili semináře v New Yorku zaměřeném na boj proti násilí na ženách a především výměnu zkušeností v oblasti prevence. Zkušenosti v oblasti programů pro oběti domácího násilí a jeho pachatelů představila i norská organizace Alternative til Vold.

Účast české strany byla podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014. Projekt financovaný z Norských fondů, jehož cílem je potírání domácího násilí, zahájí MPSV během letošního roku.

Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/14816

Celý obsah článku

Rozpočet EU na rok 2013

Rozpočet EU na rok 2013

Dne 12. prosince 2012 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2013. Celkové výdaje jsou stanoveny na 150,898 mld. EUR v závazcích a 132,837 mld. EUR v platbách.

Zdroj: MF, odbor 55 - Národní fond, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Výroční zprávy o projektu (Annual Project report) a Pokynu NKJ č.3 pro vyplnění APR (Program švýcarsko-české spolupráce) - od 1.1.2013

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Výroční zprávy o projektu (Annual Project report) a Pokynu NKJ č.3 pro vyplnění APR (Program švýcarsko-české spolupráce) - od 1.1.2013

Aktualizovaný Pokyn č. 3 Národní koordinační jednotky - Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report – APR) Programu švýcarsko-české spolupráce.
Aktualizovaný Pokyn č. 3 NKJ je platný od 1. ledna 2013

Související dokument

 • Formulář Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report – APR) Programu švýcarsko-české spolupráce (Pokyn č. 3 NKJ)

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy: Pokyn č. 3 Národní koordinační jednotky, publikováno 03/2013, ke stažení ve formátu PDF 

Celý obsah článku

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Průběžné zprávy o projektu (Interim report) a Pokynu NKJ č.2 pro vyplnění IR (Program švýcarsko-české spolupráce) - od 1.1.2013

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovanou verzi formuláře Průběžné zprávy o projektu (Interim report) a Pokynu NKJ č.2 pro vyplnění IR (Program švýcarsko-české spolupráce) - od 1.1.2013

Aktualizovaný Pokyn č. 2 Národní koordinační jedotky - Pokyn pro vyplnění Průběžné zprávy o projektu (Interim Report - IR) Programu švýcarsko-české spolupráce. Průběžné zprávy o projektu (IR) jsou základem monitorovacího systému Programu švýcarsko-české spolupráce.
Aktualizovaný Pokyn č. 2 NKJ je platný od 1. ledna 2013

Související dokument:

 • Formulář Průběžné zprávy o projektu (Interim Report - IR) Programu švýcarsko-české spolupráce (Pokyn č. 2 NKJ)

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy: Pokyn č. 2 Národní koordinační jednotky, publikováno 03/2013, ke stažení ve formátu PDF 

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Dne 28. února 2013 vláda ČR vzala na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti, která informuje o aktivitách Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR za rok 2012. Tato zpráva uvádí, že během minulého roku se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v ČR, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit.

Celý obsah článku

Ministr financí podepsal se svým filipínským protějškem Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky

Ministr financí podepsal se svým filipínským protějškem Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky

Ministr financí Miroslav Kalousek dne 26. března 2013 podepsal se svým filipínským protějškem Cesarem V. Purisimou Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Filipínské republiky. Podpisem memoranda vyjádřily obě strany zájem vytvořit formální rámec pro budoucí spolupráci.

Předmětem Memoranda je mimo jiné spolupráce formou technické asistence zaměřené na výměnu poznatků a zkušeností týkajících se integračních a reformních procesů. V této souvislosti je připravována první studijní návštěva zástupců Ministerstva financí Filipínské republiky, která bude věnována problematice řízení státního dluhu.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že Česká republika a Království Saúdské Arábie si již vzájemně diplomatickou cestou oznámily splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost SMLOUVY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012. V souladu s jejím článkem 28 vstoupí tato smlouva v platnost dne 1. května 2013.

Ustanovení Smlouvy se provádějí:

 • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na částky vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později;
 • pokud jde o ostatní daně, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo později.

Český a anglický text této mezinárodní smlouvy bude po všech nezbytných krocích publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění

Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes v Bruselu podepsal se svým lucemburským protějškem Smlouvu mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.

Nově sjednaná komplexní daňová smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a z majetku mezi oba státy, upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje tak standardní řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění, a rovněž tak výměnu informací ohledně daní všeho druhu, a to v souladu s uplatňovanými mezinárodními standardy, tedy včetně informací bankovních.

Celý obsah článku

Daně a cla

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň - dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň - dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 29.3.2013

Celý obsah článku

Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření

Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření k postupu při registraci smlouvy o důchodovém spoření

Tento manuál obsahuje souhrnný popis registrace smlouvy o důchodovém spoření pro fyzické osoby, které chtějí vstoupit do II. pilíře důchodového systémua stát se tak účastníky důchodového spoření.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 27.3.2013

Celý obsah článku

Rozšíření úředních hodin finančních úřadů a územních pracovišť

Rozšíření úředních hodin finančních úřadů a územních pracovišť

Finanční úřady a územní pracoviště jsou otevřeny v sobotu 30. 3. 2013 od 8.00 do 12.00 hodin.Seznam úřadů je k dispozici ke stažení (příloha PDF).

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 27.3.2013

---
Související informace - ze dne 21.2.2013:

Celý obsah článku

Během kontrolně vyhledávací akce „STAR“ mapovali pracovníci finanční a celní správy dovozy minerálních a rostlinných olejů do České republiky (Tisková zpráva GFŘ)

Během kontrolně vyhledávací akce „STAR“ mapovali pracovníci finanční a celní správy dovozy minerálních a rostlinných olejů do České republiky (Tisková zpráva GFŘ)

Ve čtvrtek 21. března 2013 proběhla společná kontrolně vyhledávací akce finanční a celní správy zaměřená na odhalování a potírání dalších typů daňových úniků na dani z přidané hodnoty. Pozornost finanční a celní správy byla zaměřena na silniční přepravu. Na několika místech České republiky byly v blízkosti hranic zastavovány a kontrolovány desítky projíždějících cisteren. Předmětem zájmu finanční správy byly tentokrát pouze rostlinné a minerální oleje. V případě těchto komodit finanční správa na místě zjišťovala přepravce, množství a typ oleje, konkrétního dodavatele, odběratele a deklarované místo dodání. Získané informace budou finanční úřady dále ověřovat a sledovat. V devadesáti procentech zmapovaných případů směřoval do České republiky řepkový olej z Polska.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 22.3.2013

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Saúdskou Arábií

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že Česká republika a Království Saúdské Arábie si již vzájemně diplomatickou cestou oznámily splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost SMLOUVY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012. V souladu s jejím článkem 28 vstoupí tato smlouva v platnost dne 1. května 2013.

Ustanovení Smlouvy se provádějí:

 • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na částky vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později;
 • pokud jde o ostatní daně, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo později.

Český a anglický text této mezinárodní smlouvy bude po všech nezbytných krocích publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy, publikováno 03/2013

Celý obsah článku

Závěr akce „HRABAL“ - 1, 4 milionů litrů motorové nafty z Běloruska v hodnotě 17 milionů korun bylo vydraženo za 21,3 milionů korun (Tisková zpráva GFŘ)

Závěr akce „HRABAL“ - 1, 4 milionů litrů motorové nafty z Běloruska v hodnotě 17 milionů korun bylo vydraženo za 21,3 milionů korun (Tisková zpráva GFŘ)

Dne 13. 3. 2013 od 10.00 hodin se prostřednictvím Finančního úřadu pro hlavní město Prahu konala veřejná dražba 1, 4 milionů litrů motorové nafty s vyvolávací cenou 17 milionů korun. Nafta byla přiklepnuta vítěznému dražiteli za 21,3 milionů korun. Důvodem dražby byl fakt, že daňový subjekt ani dodatečně nesplnil platební povinnost, která mu byla uložena zajišťovacím příkazem. Výnos z veřejné dražby bude použit na úhradu daňového nedoplatku. V souvislosti se zabavenou motorovou naftou byla finanční správa nucena podat trestní oznámení na skupinu osob, která se podvodným jednáním snažila vylákat tuto motorovou naftu. Dražba navazovala na loňskou společnou akci finanční a celní správy s krycím názvem „HRABAL“ zaměřenou na odhalování a potírání úniků na DPH při obchodování s pohonnými látkami.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 13.3.2013

Celý obsah článku

Zveřejnění technických parametrů pro novou webovou službu, pomocí které bude veřejnost moci od 1. dubna 2013 on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti (Tisková zpráva GFŘ)

Zveřejnění technických parametrů pro novou webovou službu, pomocí které bude veřejnost moci od 1. dubna 2013 on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa ČR zveřejnila technické parametry webové služby, pomocí které bude veřejnost moci od 1. dubna 2013on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti.
Zveřejněním technických parametrů webové služby tři týdny před jejím faktickým spuštěním, vychází Generální finanční ředitelství (GFŘ) vstříc potřebám těch plátců, kteří nechtějí využívat dosavadní možnosti jednotlivého dotazování na informace o konkrétním plátci DPH v Registru plátců DPH na adrese http://www.daneelektronicky.cz/ a dávají přednost on-line zpracování většího množství dotazů. Včasné zveřejnění technických parametrů poskytuje budoucím uživatelům webové služby dostatek času na případnou úpravu jejich firemních softwarů.

Provoz webové služby je Finanční správou ČR aktuálně testován ve spolupráci s daňovými subjekty. >> celý text

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 8.3.2013

Celý obsah článku

Informace k institutu ručení za nezaplacenou DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1.1.2013 (Informace GFŘ)

Informace k institutu ručení za nezaplacenou DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1.1.2013 (Informace GFŘ)

S účinností od 1. 4. 2011 byl zaveden v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „ZDPH“) institut ručení za nezaplacenou DPH. Takto bylo zakotveno ručení příjemce zdanitelného plnění v případech dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 písm. a) ZDPH. Institut ručení upravený v ZDPH byl následně rozšířen o další skutkové podstaty ručení, a to s účinností od 1. 1. 2012, resp. nyní od 1. 1. 2013:

 • Od 1. 1. 2012nově ručení příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko. Od 1. 1. 2013pak nově ručení příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup; dále ručení příjemce při přijetí plnění od tzv. nespolehlivého plátce; ručení příjemce při nákupu pohonných hmot od osoby neregistrované jako jejich distributor a ručení oprávněného příjemce. V bližším viz příloha.

Zakotvení ručení do oblasti správy DPH má oporu a vychází z článku 205 Směrnice č. 2006/112/ES, ve znění pozdějších změn. V souladu s tímto ustanovením směrnice je i cílem zavedení předmětného institutu do českého ZDPH podpora činnosti správců daně v boji proti daňovým únikům. 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , Sekce metodiky a výkonu daní - Odbor Nepřímých daní, publikováno 6.3.2013

Celý obsah článku

Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění

Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes v Bruselu podepsal se svým lucemburským protějškem Smlouvu mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.

Nově sjednaná komplexní daňová smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a z majetku mezi oba státy, upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje tak standardní řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění, a rovněž tak výměnu informací ohledně daní všeho druhu, a to v souladu s uplatňovanými mezinárodními standardy, tedy včetně informací bankovních.

Celý obsah článku

Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013

Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 registrován ke dni 5. března 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Zdroj: MF - sekce 05 - Daně a Cla; odbor 39 - Správní činnosti - odd. 3901 - Správní činnosti v oblasti daní, publikováno 03/2013

Související informace:

Celý obsah článku

Aktualizovány vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Krajské a obecní úřady a Celní úřady (komplety ke stažení)

Aktualizovány vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Krajské a obecní úřady a Celní úřady (komplety ke stažení)

OSNOVA OBSAHU - ze dne 4.3.2013

 • I.  vzory pokutových bloků pro rok 2013 - pro Celní úřady (Komplet ke stažení)
 • II. vzory pokutových bloků pro rok 2013 -pro Krajské a obecní úřady (Komplet ke stažení)

Zdroj: MF - sekce 05 - Daně a Cla; odbor 39 - Správní činnosti - odd. 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Celý obsah článku

Kontroly jsme zefektivnili, jejich výsledkem je částka přesahující 18 mld. korun (Vyjádření generálního ředitele GFŘ)

Kontroly jsme zefektivnili, jejich výsledkem je částka přesahující 18 mld. korun (Vyjádření generálního ředitele GFŘ)

Vyjádření generálního ředitele Ing. Jana Knížka k výsledkům daňových kontrol a k tvrzením v článku Vladimíra Kalába (uveřejněno v Lidových novinách 1. 3. 2013)

Považuji za nutné vyjádřit se k tvrzení Pavla Kohouta, podle kterého se na rozdílném intervalu daňových kontrol projevily „úspory na nesprávném místě.“ Zde je třeba zdůraznit, že úspory v daňové správě se v minulých letech nedotkly kontrolní činnosti. Je tomu právě naopak. Kontrolní činnost na finančních úřadech byla personálně posílena, stejně jako vyhledávací činnost a analýza rizik. Kromě toho umí moderní software s kvalifikovanými pracovníky dopředu vytipovat rizikové firmy a jedna podrobná analýza přinese větší efekt, než sto kontrol „naslepo“. Díky tomu také meziročně vzrostla dodatečně doměřená daň o 1,75 miliardy korun na částku 8, 43 miliardy korun. Kontroloři v mnoha případech zjišťují také neoprávněně vykázané ztráty na daních z příjmů. Objem neoprávněně vykázaných ztrát, které byly zjištěny v roce 2012, by ovlivnil výši daní z příjmů v příštích letech o dalších 0,5 miliardy korun. Po vzniku jednoho inkasního místa a po procesu stále intenzivnější elektronizace, bude navíc možno uvolnit další pracovníky pro kontrolní a analytickou činnost. >> celý text

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 4.3.2013

Celý obsah článku

Informace k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb (Informace GFŘ)

Informace k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb (Informace GFŘ)

V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 23. 1. 2013 a na základě dotazů veřejnosti sděluje GFŘ ve věci povinnosti stávajících plátců (těch, kteří byli plátcem k 31. 12. 2012) následovné:

Povinnost stávajících plátců DPH oznámit správci daně údaje podle ust. § 96 zákona o DPH je popsána ve výše zmíněné tiskové zprávě, včetně důsledků jejího nesplnění. >> celý text

Ust. § 96 zákona o DPH zakotvuje plátcům DPH:

 1. Povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost.(Přesněji účtů u poskytovatelů platebních služeb – zobecněno použitím pojmu „bankovní“ účty)
 2. Oprávnění (nikoli tedy povinnost) určit, který z takto povinně oznamovaných účtů bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH.

Forma oznamování
Údaj o všech číslech bankovních účtů plátce používaných pro ekonomickou činnost je registrační údaj plátce a pro jeho sdělování je proto určen příslušný registrační formulář. Obdobně platí o sdělení určení čísel bankovních účtů ke zveřejnění. Pro splnění povinnosti stávajících plátců oznámit do 2 měsíců od nabytí účinnosti novely zákona o DPH údaje o svých účet takto slouží formulář „Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 - vzor č. 1, dostupný na adrese:
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2013/5111_1.pdf 

Konkrétně se jedná o položku číslo 12 - Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb.

V případě nedostatečnosti kapacity dané položky přímo ve formuláři, se pro nahlášení dotčeného údaje používá tzv. „volná“ příloha. V takovém případě musí volná příloha obsahovat shodné údaje jako má předmětná položka formuláře. Tímto způsobem lze oznámení učinit. Pro tento účel doporučuje GFŘ využít přiložený vzor -naleznete na stránkách GFŘ.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 27.2.2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro duben 2013

Daňový kalendář pro duben 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - duben 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - březen 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - březen 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční trh

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2012)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2012)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu ve 4. čtvrtletí 2012 podle metodiky MMF. Přehledy umožňují analyzovat státní dluh podle těchto základních kritérií:

 • Státní dluh podle typu instrumentu
 • Státní dluh podle splatnosti
 • Státní dluh podle typu držitele

Ministerstvo financí dále poskytuje údaje o státních zárukách a časovou řadu vývoje státního dluhu:

 • Státní záruky
 • Vývoj státního dluhu

Data o stavu a vývoji státního dluhu jsou k dispozici rovněž v souhrnné tabulce:

 • Fiskální údaje za ČR - státní dluh

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno 15.3.2013 v 9:00

Související informace:

Celý obsah článku

Emisní kalendáře - duben 2013

Emisní kalendáře - duben 2013

Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno dne 11.3.2013 ve 14:00

Celý obsah článku

Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost

Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost

Vydáním ve Sbírce zákonů dnes nabyla platnosti a účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru.

„Novela zákona reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování,uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Zdroj: MF - oddělení 1002 Komunikace ve spol. s  35 - odbor Finanční trhy II; 3503 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Tisková zpráva MF ze dne 25.2.2013

Celý obsah článku

Informace MF k důchodové reformě - březen 2013

Informace MF k důchodové reformě - březen 2013

Důchodová reforma

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí v médiích (březen 2013)

Ministr financí v médiích (březen 2013)

Aktuální témata:  čerpání evropských dotací, prodej části ČSA společnosti Korean Air, trh práce, ekonomická situace v ČR a ve světě a další témata.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

MF - Katalog multimédií a videoblogy (březen 2013)

MF - Katalog multimédií a videoblogy (březen 2013)

 • Videoblog – Ministr financí
 • Videoblog – Lidé MF
 • Záznamy z tiskových konferencí a seminářů ministerstva

Zdroj: MF - odd. Komunikace

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 2/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 2/2013

 • V tomto číslejsou z českých titulůodborných časopisů podchycena např. témata výměna informací pro daňové účely na mezinárodní úrovni, návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně, placení podle daňového řádu a jeho úloha v právním řádu, úsporný daňový balíček (od 1.1.2013), meritum daňových dokladů po novele zákona o DPH, dobrá víra v daňové judikatuře, návod na platby celnímu úřadu, aktuální legislativní vývoj v oblasti daňové mlčenlivosti, daňové aspekty volby prezidenta republiky, novelizace zákona o spotřebních daních, evropská měnová integrace a postavení jejího bývalého hegemona, vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu, vliv zdanění korporací na ekonomický růst, vlastnictví bytů, rizika deregulace stavebního spoření a změny exekučního práva od 1.1.2013.
 • Ze zahraničních zdrojůse upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, a to na téma budoucnost zdanění majetku, EU a podpora ekologické elektřiny v Německu, hodnocení aktuálních reformních koncepcí německé daně z příjmů z hlediska distribuční politiky a německá právní úprava DPH pod vlivem unijního a ústavního práva. Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na vztah zdanění příjmů právnických osob a nadnárodní činnosti, daňové zvýhodnění dluhového financování, úroveň veřejného zadlužení v rozvíjejících se evropských ekonomikách, rating, státní důchodový systém ve Velké Británii a daňové ráje a úniky.  Článek o problematice jednotné evropské měny je z ruského tisku.

Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno pravidleně měsíčně

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.