CZ EN

Zpravodaj MF - 5/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

51. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024)

51. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Ministerstvo informuje o postupu slovenského regulátora

Ministerstvo informuje o postupu slovenského regulátora

Ministerstvo financí, odbor 73, bylo kontaktováno slovenským regulátorem pro oblast hazardních her (Úrad pre reguláciu hazardných hier) s žádostí o předání informace provozovatelům disponujícím povolením k provozování internetové hazardní hry vydaným Ministerstvem financí.

Celý obsah článku

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost k Rejstříku vyloučených osob.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných VZ, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných VZ.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy osobních vozidel na běžný pohon doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 14. květnu 2021.

Technické standardy pro osobní vozidla na běžný pohon stanoví minimální kvalitativní parametry těchto vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2021

K 28. 2. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 105,9 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 83,9 mld. Kč, což znamená přebytkový výsledek hospodaření 22 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2021

K 31. 3. 2021 vykázaly obce, kraje, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 168,5 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 150,4 mld. Kč, což znamená přebytkový výsledek hospodaření 18 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 192,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 192,4 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Účetní výkaznictví státu - základní informace

Účetní výkaznictví státu - základní informace

Informace Ministerstva financí týkající se sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020

Zpráva byla předložena pro informaci Vládě České republiky na schůzi dne 3. května 2021.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Aktualizovaný překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Aktualizovaný překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Anglický překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném k 1. lednu 2021. Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. července 2021.

Celý obsah článku

Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021

Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021

Účinnost změny: Změna je účinná pro žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu, které budou podávány na základě výzev zveřejněných nejdříve 1. června 2021 (vyplývá z čl. XVII zákona č. 527/2020 Sb.).

Celý obsah článku

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – platný od 1. 7. 2021

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – platný od 1. 7. 2021

Aktualizace Metodického pokynu upravujícího hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), schváleného vládou České republiky usnesením č. 590 ze dne 19. září 2018.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 21/2021

Finanční zpravodaj číslo 21/2021

  1. Dodatek č. 7 GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  2. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118- 012287

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 22/2021

Finanční zpravodaj číslo 22/2021

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku

Cenový věstník 7/2021

Cenový věstník 7/2021

  • Přehledy o provedených cenových kontrolách v roce 2020

Celý obsah článku

Cenový věstník 8/2021

Cenový věstník 8/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Dluhopis Republiky teď nakoupíte plně online pomocí eObčanky

Dluhopis Republiky teď nakoupíte plně online pomocí eObčanky

Noví zájemci o státní dluhopisy pro občany mohou nově využít zcela online řešení, jak si Dluhopis Republiky pořídit. Potřeba je jen eObčanka, přístup na web eidentita.cz a chvíle volného času.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Aktualizovaný překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Aktualizovaný překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Anglický překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném k 1. lednu 2021. Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. července 2021.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace k návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Veřejná konzultace k návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Dne 21. dubna 2021 Evropská komise zveřejnila v návaznosti na Bílou knihu o umělé inteligenci a na Sdělení Komise o strategii EU v oblasti digitálních financí svůj návrh Nařízení o umělé inteligenci.

Celý obsah článku

Posouzení dopadů návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Posouzení dopadů návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Evropská komise představila aktualizovaný Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence a Sdělení o posílení evropského přístupu k umělé inteligenci, které byly zveřejněny spolu s přijatým návrhem Nařízení o umělé inteligenci.

Celý obsah článku

Ochrana osobních údajů a tržní infrastruktura vedená na technologii sdíleného registru

Ochrana osobních údajů a tržní infrastruktura vedená na technologii sdíleného registru

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) zveřejnil svůj názor 6/2021 na přístup k technologii sdíleného registru (DLT) a zdůraznil, že ochrana osobních údajů nepředstavuje překážku pro inovace a rozvoj nových technologií ve finančním sektoru.

Celý obsah článku

Česko-japonská spolupráce v oblasti finančních technologií

Česko-japonská spolupráce v oblasti finančních technologií

Možnou spolupráci v oblasti finančních technologií mezi Českou republikou a Japonskem předznamenal Czech FinTech Webinar 2021 organizovaný Velvyslanectvím České republiky v Tokiu za podpory Ministerstva financí, České fintechové asociace, Fintech Association of Japan a Financial Services Agency, který proběhl 25. května 2021.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2021.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2021.

Celý obsah článku

Stavební spořitelny

Stavební spořitelny

Přehled stavebních spořitelen povolených Českou národní bankou.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu České republiky za 1. čtvrtletí 2021

  • Datum uveřejnění: 24. 5. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 30. 6. 2021.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu České republiky za 1. čtvrtletí 2021

  • Datum uveřejnění: 24. 5. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 30. 6. 2021.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Veřejná konzultace k návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Veřejná konzultace k návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Dne 21. dubna 2021 Evropská komise zveřejnila v návaznosti na Bílou knihu o umělé inteligenci a na Sdělení Komise o strategii EU v oblasti digitálních financí svůj návrh Nařízení o umělé inteligenci.

Celý obsah článku

Posouzení dopadů návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Posouzení dopadů návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Evropská komise představila aktualizovaný Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence a Sdělení o posílení evropského přístupu k umělé inteligenci, které byly zveřejněny spolu s přijatým návrhem Nařízení o umělé inteligenci.

Celý obsah článku

Ochrana osobních údajů a tržní infrastruktura vedená na technologii sdíleného registru

Ochrana osobních údajů a tržní infrastruktura vedená na technologii sdíleného registru

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) zveřejnil svůj názor 6/2021 na přístup k technologii sdíleného registru (DLT) a zdůraznil, že ochrana osobních údajů nepředstavuje překážku pro inovace a rozvoj nových technologií ve finančním sektoru.

Celý obsah článku

Česko-japonská spolupráce v oblasti finančních technologií

Česko-japonská spolupráce v oblasti finančních technologií

Možnou spolupráci v oblasti finančních technologií mezi Českou republikou a Japonskem předznamenal Czech FinTech Webinar 2021 organizovaný Velvyslanectvím České republiky v Tokiu za podpory Ministerstva financí, České fintechové asociace, Fintech Association of Japan a Financial Services Agency, který proběhl 25. května 2021.

Celý obsah článku

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – platný od 1. 7. 2021

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – platný od 1. 7. 2021

Aktualizace Metodického pokynu upravujícího hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), schváleného vládou České republiky usnesením č. 590 ze dne 19. září 2018.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministři financí diskutovali o ekonomickém oživení i environmentálním zdanění

Ecofin: Ministři financí diskutovali o ekonomickém oživení i environmentálním zdanění

Na neformální konferenci Ecofin v Lisabonu diskutovala Alena Schillerová s dalšími ministry financí o potřebě vyvážené ekonomické obnovy evropských ekonomik. Vedle Národních plánů obnovy a dalších podpůrných programů bylo diskutováno také environmentální zdanění.

Celý obsah článku

Neformální setkání ministrů financí zemí EU a guvernérů centrálních bank 21. – 22. května 2021 v Lisabonu

Neformální setkání ministrů financí zemí EU a guvernérů centrálních bank 21. – 22. května 2021 v Lisabonu

Ve dnech 21. – 22. května pořádalo portugalské předsednictví Rady EU v Lisabonu neformální setkání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, za účasti guvernérů evropských centrálních bank. Vedoucí delegace ČR byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Za Českou národní banku se zúčastnil viceguvernér Marek Mora.

Celý obsah článku

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 4/2021

Finanční a ekonomické informace 4/2021

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.