CZ EN

Zpravodaj MF - 2/2024

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2023

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2023

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 14. února 2024.

Související informace:

Celý obsah článku

Česká republika získala v roce 2023 z rozpočtu EU o téměř 50 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika získala v roce 2023 z rozpočtu EU o téměř 50 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2023

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2023

Ministerstvo financí v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací na první pololetí roku 2024 plánovaným v rámci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2024 uveřejněné dne 4. ledna 2024 předkládá veřejnosti Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2023, která představuje podrobnější prezentaci v oblasti dynamiky a struktury státního dluhu, emisní činnosti státu na primárním trhu státních dluhopisů a operací Ministerstva financí na sekundárním trhu, vývoje výdajů na obsluhu státního dluhu a vyhodnocování finančních rizik a benchmarkového portfolia. Její formální součástí je také roční hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2023)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2023)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 4. čtvrtletí 2023 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Rating

Rating

Rating České republiky je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility) a syntetickým výrazem kvality českého státu jako dlužníka a jeho ekonomické schopnosti dodržet vydané vlastní závazky a splatit včas a v úplném množství úroky i jmenovitou hodnotu dlužné částky.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ (§ 4 zákona č. 243/2000 Sb.) - rok 2023

Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ (§ 4 zákona č. 243/2000 Sb.) - rok 2023

Aktualizace únor 2024.

Celý obsah článku

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2023

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2023

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2023. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2023.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru (od 1. 1. 2024)

Metodický pokyn k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru (od 1. 1. 2024)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru v návaznosti na část padesátou třetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto aktualizované znění metodického pokynu č. j. MF-30513/2016/3402-10.

Celý obsah článku

Formulář ohlášení hazardní hry (od 1. 1. 2024)

Formulář ohlášení hazardní hry (od 1. 1. 2024)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu zjednodušení a zabezpečení jednotného postupu při ohlašování příslušných hazardních her v návaznosti na část padesátou třetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento aktualizovaný formulář ohlášení hazardní hry.

Celý obsah článku

FAQ – reportingová vyhláška – metodické dotazy (verze 6.0 ze dne 28.2.2024)

FAQ – reportingová vyhláška – metodické dotazy (verze 6.0 ze dne 28.2.2024)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb., o výkaznictví v hazardních hrách (dál jen „reportingová vyhláška“), následující aktualizovaný seznam často kladených metodických dotazů a odpovědí k těmto dotazům.

Celý obsah článku

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 2. čtvrtletí 2024

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 2. čtvrtletí 2024

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1. 4. - 30. 6. 2024.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Aktuální centrální zakázky

Aktuální centrální zakázky

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2024

Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2024

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna deficitem ve výši 26,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 33,0 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2024

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2024

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Výsledky cenové kontroly

Výsledky cenové kontroly

Výsledky činnosti cenových kontrolních orgánů.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2024 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2023

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2023

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2023

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2023 do 31. prosince 2023.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Vyhláška je účinná od 1. ledna 2022.

Související informace:

Celý obsah článku

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č. 1/2024 ke kategorizaci a vykazování zjištění z přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Stanovisko CHJ č. 1/2024 ke kategorizaci a vykazování zjištění z přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Odbor Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 1/2024, jehož předmětem jsou odpovědi na dotazy: Jak v rámci Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územních celků kategorizovat zjištěné nedostatky? Má být jakékoliv porušení právního předpisu hodnoceno jako nedostatek typu „C“? Co lze zařadit mezi méně závažné nedostatky typu „B“?

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č. 2/2024 k informování o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Stanovisko CHJ č. 2/2024 k informování o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Odbor Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 2/2024, jehož předmětem jsou odpovědi na dotazy:  Je nezbytné za každých okolností požadovat po územním celku, aby podal přezkoumávajícímu orgánu informaci o opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření? A je nezbytné za každých okolností požadovat po územním celku, aby v písemné informaci upřesnil lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v uvedené lhůtě písemnou zprávu o plnění přijatých opatření dodal?

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č. 3/2024 k postupům předběžné řídicí kontroly před vyhlášením veřejné zakázky

Stanovisko CHJ č. 3/2024 k postupům předběžné řídicí kontroly před vyhlášením veřejné zakázky

Odbor Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 3/2024, jehož předmětem je odpověď na otázku, zda je nezbytné mít k řádnému provedení předběžné řídicí kontroly peněžní prostředky ve formě sjednaného úvěru, resp. závazné rezervace peněžních prostředků ze strany poskytovatele úvěru, zajištěny před vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby?

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 3/2024

Finanční zpravodaj číslo 3/2024

 1. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Celý obsah článku

Cenový věstník 2/2024

Cenový věstník 2/2024

 • Přehled o provedených cenových kontrolách v roce 2023

Celý obsah článku

Cenový věstník 3/2024

Cenový věstník 3/2024

 • Sdělení redakce - redakční oprava

Celý obsah článku

Cenový věstník 4/2024

Cenový věstník 4/2024

 • Sdělení Celního úřadu pro Středočeský kraj
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2024, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek 

Celý obsah článku

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Černou Horou

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Černou Horou

Dne 20. února 2024 byla v Podgorici podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ČERNOU HOROU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Březen opět měsícem finančního zdraví

Březen opět měsícem finančního zdraví

Na podporu finančního vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo financí už v loňském roce březen měsícem finančního zdraví. V rámci této vznikající tradice proběhne napříč Českem v březnu 2024 řada zajímavých aktivit, jejichž společným cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2023 včetně Komentáře

Tabulka a komentář

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2023 včetně Komentáře

Tabulka a komentář

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2024

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2024

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024.

 • Datum uveřejnění: 19. 2. 2024
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 3. 2024.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2024

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2024

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024.

 • Datum uveřejnění: 19. 2. 2024
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 3. 2024.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

MP/01/2024 – Daňový řád – Vratitelný přeplatek na místním poplatku nižší než 200 Kč

MP/01/2024 – Daňový řád – Vratitelný přeplatek na místním poplatku nižší než 200 Kč

Může správce poplatku vrátit vratitelný přeplatek na místním poplatku, který je nižší než 200 Kč?

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2024.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Česká republika získala v roce 2023 z rozpočtu EU o téměř 50 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika získala v roce 2023 z rozpočtu EU o téměř 50 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2023

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2023

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 14. února 2024.

Související informace:

Celý obsah článku

Ministr Stanjura na neformálním zasedání Rady Ecofin: EU by měla usnadnit financování obranného průmyslu

Ministr Stanjura na neformálním zasedání Rady Ecofin: EU by měla usnadnit financování obranného průmyslu

Evropská unie by měla usnadnit posílení produkce obranného průmyslu a udělat více pro financování tohoto sektoru soukromým kapitálem. Tento názor prezentoval ministr financí Zbyněk Stanjura během neformálního jednání ministrů financí zemí EU v belgickém Ghentu.

Celý obsah článku

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

Infomateriál AFCOS

Infomateriál AFCOS

Centrální kontaktní bod AFCOS připravil stručný dvoustránkový informační materiál o struktuře a nastavení sítě AFCOS (Anti-Fraud COordination Structure) v České republice.

Celý obsah článku

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Černou Horou

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Černou Horou

Dne 20. února 2024 byla v Podgorici podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ČERNOU HOROU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 1/2024

Finanční a ekonomické informace 1/2024

V rubrice Podrobně k tématu si můžete přečíst přehledový článek s názvem: „Problémy německého rozpočtu a možné paralely některých aspektů se situací v Česku“. Text se zabývá dopady rozhodnutí ústavních soudů v Německu a Česku na rozpočtovou politiku a sociální spravedlnost v obou zemích.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.